ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 89
9 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 บรรจบ ศรีภา 74
15 สมศิริ แสงโชติ 74
16 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
17 ประสิทธิ์ ใจศิล 73
18 โกศล เจริญสม 71
19 สายชล เกตุษา 69
20 มงคล ต๊ะอุ่น 69
21 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
22 เจษฎา อิสเหาะ 67
23 อรัญญา มโนสร้อย 67
24 อนันต์ พลธานี 66
25 ประพาส วีระแพทย์ 66
26 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 66
27 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 66
28 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
29 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
30 สว่าง วังบุญคง 63
31 วิทยา ตรีโลเกศ 63
32 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
33 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
34 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
35 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
36 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
37 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 61
38 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 60
39 อภิพรรณ พุกภักดี 60
40 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 59
41 ยง ภู่วรวรรณ 59
42 สายัณห์ สดุดี 59
43 นันทกร บุญเกิด 59
44 ศิริพร โอโกโนกิ 58
45 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 58
46 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 58
47 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
48 ยุพา หาญบุญทรง 57
49 ชาญ ถิรพร 57
50 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 57
51 กิตติเทพ เฟื่องขจร 57
52 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
53 จีรเดช มโนสร้อย 56
54 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 56
55 โอชา ประจวบเหมาะ 56
56 เอมอร อังสุรัตน์ 55
57 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
58 อรุณพร อิฐรัตน์ 55
59 โสภณ สินธุประมา 54
60 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
61 สิขริณญ์ อุปะละ 54
62 อนาวิล สงานแก้ว 54
63 มงคล แซ่หลิม 53
64 กฤตพล สมมาตย์ 53
65 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
66 สดใส ช่างสลัก 53
67 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
68 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
69 ทวี ตันฆศิริ 52
70 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 51
71 นาถธิดา วีระปรียากูร 51
72 สนั่น จอกลอย 51
73 ลักขณา บำรุงศรี 50
74 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
75 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
76 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
77 ไพฑูรย์ พิมดี 50
78 จรัญ บุญกาญจน์ 49
79 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
80 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
81 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
82 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 49
83 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
84 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 49
85 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 49
86 ผุสตี ปริยานนท์ 48
87 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
88 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
89 วัฒนา วัฒนกุล 48
90 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
91 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
92 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
93 วันชัย มาลีวงษ์ 48
94 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
95 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 47
96 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
97 สำราญ ศรีชมพร 47
98 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
99 วัชนี หัตถพนม 47
100 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th