ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 81
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 บรรจบ ศรีภา 71
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
19 สายชล เกตุษา 69
20 ประสิทธิ์ ใจศิล 69
21 เจษฎา อิสเหาะ 67
22 อรัญญา มโนสร้อย 67
23 ประพาส วีระแพทย์ 66
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 66
25 มงคล ต๊ะอุ่น 65
26 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
27 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
28 อนันต์ พลธานี 64
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
33 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
34 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
35 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
36 อภิพรรณ พุกภักดี 60
37 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 59
38 ยง ภู่วรวรรณ 59
39 นันทกร บุญเกิด 59
40 สายัณห์ สดุดี 59
41 วิทยา ตรีโลเกศ 58
42 ศิริพร โอโกโนกิ 58
43 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
44 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 57
45 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
46 ชาญ ถิรพร 57
47 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
48 โอชา ประจวบเหมาะ 56
49 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 56
50 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
51 จีรเดช มโนสร้อย 56
52 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
53 ยุพา หาญบุญทรง 55
54 เอมอร อังสุรัตน์ 55
55 โสภณ สินธุประมา 54
56 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
57 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
58 มงคล แซ่หลิม 53
59 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
60 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
61 สดใส ช่างสลัก 53
62 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
63 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
64 ทวี ตันฆศิริ 52
65 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 52
66 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 51
67 ลักขณา บำรุงศรี 50
68 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
69 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
70 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
71 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
72 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
73 สนั่น จอกลอย 49
74 จรัญ บุญกาญจน์ 49
75 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
76 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 49
77 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
78 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 49
79 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 49
80 ไพฑูรย์ พิมดี 49
81 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
82 ผุสตี ปริยานนท์ 48
83 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
84 วัฒนา วัฒนกุล 48
85 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
86 กฤตพล สมมาตย์ 48
87 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
88 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
89 วันชัย มาลีวงษ์ 48
90 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
91 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
92 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
93 วัชนี หัตถพนม 47
94 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
95 สำราญ ศรีชมพร 47
96 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 47
97 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
98 นาถธิดา วีระปรียากูร 46
99 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46
100 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th