ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
2 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
3 นุชรีย์ ศิริ 96
4 บุญเติม แสงดิษฐ 94
5 บุญสม เมฆสองศรี 91
6 อาซีซัน แกสมาน 87
7 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
8 เจริญ นาคะสรรค์ 79
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 76
10 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
11 สมศิริ แสงโชติ 74
12 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
13 กรกนก อิงคนินันท์ 73
14 โกศล เจริญสม 71
15 สายชล เกตุษา 69
16 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
17 ประสิทธิ์ ใจศิล 67
18 เจษฎา อิสเหาะ 67
19 อรัญญา มโนสร้อย 67
20 ประพาส วีระแพทย์ 66
21 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
22 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
23 บรรจบ ศรีภา 65
24 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
25 สว่าง วังบุญคง 63
26 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
27 อนันต์ พลธานี 62
28 มงคล ต๊ะอุ่น 62
29 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 62
30 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
31 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
32 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
33 อภิพรรณ พุกภักดี 60
34 นันทกร บุญเกิด 59
35 วิทยา ตรีโลเกศ 58
36 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
37 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
38 ยง ภู่วรวรรณ 57
39 ศิริพร โอโกโนกิ 57
40 ชาญ ถิรพร 57
41 โอชา ประจวบเหมาะ 56
42 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 56
43 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
44 จีรเดช มโนสร้อย 56
45 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
46 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 55
47 เอมอร อังสุรัตน์ 55
48 โสภณ สินธุประมา 54
49 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
50 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
51 มงคล แซ่หลิม 53
52 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
53 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
54 สดใส ช่างสลัก 53
55 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 53
56 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
57 ยุพา หาญบุญทรง 52
58 ทวี ตันฆศิริ 52
59 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
60 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
61 ลักขณา บำรุงศรี 50
62 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
63 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
64 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
65 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
66 สายัณห์ สดุดี 49
67 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
68 ไพฑูรย์ พิมดี 49
69 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
70 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
71 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
72 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
73 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
74 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
75 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
76 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
77 สำราญ ศรีชมพร 47
78 วัฒนา วัฒนกุล 47
79 ผุสตี ปริยานนท์ 47
80 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 47
81 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
82 วัชนี หัตถพนม 47
83 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 47
84 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 46
85 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 46
86 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
87 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 46
88 หนึ่ง เตียอำรุง 46
89 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46
90 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46
91 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
92 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
93 จรัญ บุญกาญจน์ 46
94 จิราพร เพชรรัตน์ 45
95 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 45
96 ทนงศักดิ์ วันชัย 45
97 นงนุช เลาหวิสุทธิ์ 45
98 กฤตพล สมมาตย์ 45
99 สนั่น จอกลอย 45
100 ยุวดี ชูประภาวรรณ 45สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th