ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 83
9 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 บรรจบ ศรีภา 72
17 โกศล เจริญสม 71
18 สายชล เกตุษา 69
19 ประสิทธิ์ ใจศิล 69
20 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
21 มงคล ต๊ะอุ่น 67
22 เจษฎา อิสเหาะ 67
23 อรัญญา มโนสร้อย 67
24 อนันต์ พลธานี 66
25 ประพาส วีระแพทย์ 66
26 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 66
27 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
28 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
33 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
34 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
35 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
36 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 60
37 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 60
38 อภิพรรณ พุกภักดี 60
39 ยง ภู่วรวรรณ 59
40 นันทกร บุญเกิด 59
41 สายัณห์ สดุดี 59
42 วิทยา ตรีโลเกศ 59
43 ศิริพร โอโกโนกิ 58
44 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
45 ชาญ ถิรพร 57
46 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
47 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
48 จีรเดช มโนสร้อย 56
49 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 56
50 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
51 ยุพา หาญบุญทรง 56
52 โอชา ประจวบเหมาะ 56
53 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 55
54 เอมอร อังสุรัตน์ 55
55 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
56 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
57 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 54
58 โสภณ สินธุประมา 54
59 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
60 สิขริณญ์ อุปะละ 54
61 อนาวิล สงานแก้ว 54
62 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
63 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 53
64 มงคล แซ่หลิม 53
65 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
66 สดใส ช่างสลัก 53
67 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
68 ทวี ตันฆศิริ 52
69 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 50
70 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
71 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
72 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
73 ลักขณา บำรุงศรี 50
74 ไพฑูรย์ พิมดี 50
75 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 49
76 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
77 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
78 จรัญ บุญกาญจน์ 49
79 กฤตพล สมมาตย์ 49
80 สนั่น จอกลอย 49
81 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
82 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
83 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 49
84 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
85 วันชัย มาลีวงษ์ 48
86 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
87 นาถธิดา วีระปรียากูร 48
88 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
89 วัฒนา วัฒนกุล 48
90 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
91 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
92 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
93 ผุสตี ปริยานนท์ 48
94 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
95 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 47
96 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
97 สำราญ ศรีชมพร 47
98 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
99 วัชนี หัตถพนม 47
100 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th