ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 เจริญ นาคะสรรค์ 79
10 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 76
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
19 ประสิทธิ์ ใจศิล 67
20 เจษฎา อิสเหาะ 67
21 อรัญญา มโนสร้อย 67
22 ประพาส วีระแพทย์ 66
23 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
25 บรรจบ ศรีภา 65
26 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
27 อนันต์ พลธานี 63
28 มงคล ต๊ะอุ่น 63
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
32 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
33 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
34 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
35 อภิพรรณ พุกภักดี 60
36 สายัณห์ สดุดี 59
37 นันทกร บุญเกิด 59
38 ยง ภู่วรวรรณ 59
39 ศิริพร โอโกโนกิ 58
40 วิทยา ตรีโลเกศ 58
41 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 58
42 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
43 ชาญ ถิรพร 57
44 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
45 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
46 จีรเดช มโนสร้อย 56
47 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
48 โอชา ประจวบเหมาะ 56
49 เอมอร อังสุรัตน์ 55
50 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
51 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
52 โสภณ สินธุประมา 54
53 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
54 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
55 ยุพา หาญบุญทรง 53
56 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 53
57 มงคล แซ่หลิม 53
58 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
59 สดใส ช่างสลัก 53
60 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
61 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
62 ทวี ตันฆศิริ 52
63 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 52
64 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 50
65 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
66 ลักขณา บำรุงศรี 50
67 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
68 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
69 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
70 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
71 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
72 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 49
73 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
74 ไพฑูรย์ พิมดี 49
75 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
76 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
77 สนั่น จอกลอย 48
78 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
79 วัฒนา วัฒนกุล 48
80 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
81 จรัญ บุญกาญจน์ 48
82 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
83 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
84 วันชัย มาลีวงษ์ 48
85 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 48
86 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 48
87 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
88 ผุสตี ปริยานนท์ 47
89 สำราญ ศรีชมพร 47
90 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
91 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
92 วัชนี หัตถพนม 47
93 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
94 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 47
95 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 46
96 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
97 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 46
98 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
99 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46
100 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th