ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 81
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ประสิทธิ์ ใจศิล 69
19 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
20 เจษฎา อิสเหาะ 67
21 อรัญญา มโนสร้อย 67
22 ประพาส วีระแพทย์ 66
23 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
25 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
26 บรรจบ ศรีภา 65
27 มงคล ต๊ะอุ่น 64
28 อนันต์ พลธานี 63
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
33 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
34 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
35 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
36 อภิพรรณ พุกภักดี 60
37 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 59
38 สายัณห์ สดุดี 59
39 นันทกร บุญเกิด 59
40 ยง ภู่วรวรรณ 59
41 ศิริพร โอโกโนกิ 58
42 วิทยา ตรีโลเกศ 58
43 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
44 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
45 ชาญ ถิรพร 57
46 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
47 โอชา ประจวบเหมาะ 56
48 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
49 จีรเดช มโนสร้อย 56
50 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
51 เอมอร อังสุรัตน์ 55
52 โสภณ สินธุประมา 54
53 ยุพา หาญบุญทรง 54
54 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
55 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
56 มงคล แซ่หลิม 53
57 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
58 สดใส ช่างสลัก 53
59 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
60 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
61 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
62 ทวี ตันฆศิริ 52
63 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 52
64 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 50
65 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 50
66 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
67 ลักขณา บำรุงศรี 50
68 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
69 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
70 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
71 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
72 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
73 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
74 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
75 สนั่น จอกลอย 49
76 ไพฑูรย์ พิมดี 49
77 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
78 จรัญ บุญกาญจน์ 48
79 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
80 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
81 วัฒนา วัฒนกุล 48
82 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
83 ผุสตี ปริยานนท์ 48
84 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
85 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
86 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
87 วันชัย มาลีวงษ์ 48
88 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 48
89 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 48
90 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 48
91 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
92 วัชนี หัตถพนม 47
93 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
94 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
95 สำราญ ศรีชมพร 47
96 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
97 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 46
98 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
99 หนึ่ง เตียอำรุง 46
100 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th