ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 93
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
9 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 81
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 โกศล เจริญสม 71
17 สายชล เกตุษา 69
18 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
19 ประสิทธิ์ ใจศิล 68
20 เจษฎา อิสเหาะ 67
21 อรัญญา มโนสร้อย 67
22 ประพาส วีระแพทย์ 66
23 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
24 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 65
25 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
26 บรรจบ ศรีภา 65
27 อนันต์ พลธานี 63
28 มงคล ต๊ะอุ่น 63
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
31 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
32 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
33 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
34 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
35 อภิพรรณ พุกภักดี 60
36 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 59
37 นันทกร บุญเกิด 59
38 สายัณห์ สดุดี 59
39 ยง ภู่วรวรรณ 59
40 ศิริพร โอโกโนกิ 58
41 วิทยา ตรีโลเกศ 58
42 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 58
43 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
44 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
45 ชาญ ถิรพร 57
46 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 57
47 โอชา ประจวบเหมาะ 56
48 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
49 จีรเดช มโนสร้อย 56
50 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
51 เอมอร อังสุรัตน์ 55
52 โสภณ สินธุประมา 54
53 ยุพา หาญบุญทรง 54
54 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
55 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
56 มงคล แซ่หลิม 53
57 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
58 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 53
59 สดใส ช่างสลัก 53
60 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
61 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
62 ทวี ตันฆศิริ 52
63 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 52
64 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 50
65 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
66 ลักขณา บำรุงศรี 50
67 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 50
68 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
69 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
70 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
71 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
72 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 49
73 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
74 ไพฑูรย์ พิมดี 49
75 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
76 จรัญ บุญกาญจน์ 48
77 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
78 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
79 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
80 วันชัย มาลีวงษ์ 48
81 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 48
82 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 48
83 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
84 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
85 วัฒนา วัฒนกุล 48
86 สนั่น จอกลอย 48
87 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
88 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
89 สำราญ ศรีชมพร 47
90 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 47
91 ผุสตี ปริยานนท์ 47
92 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47
93 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
94 วัชนี หัตถพนม 47
95 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 47
96 หนึ่ง เตียอำรุง 46
97 จิระเดช แจ่มสว่าง 46
98 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 46
99 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 46
100 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 46สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th