ค้นหา

รายงานผู้วิจัยที่มีผลงานวิจัยมากที่สุด
ลำดับ งานวิจัย ผลงานวิจัย
1 นันทวรรณ วิจิตรวาทการ 129
2 ชำนาญ ฉัตรแก้ว 110
3 วิวัฒน์ เสือสะอาด 104
4 อาซีซัน แกสมาน 101
5 นุชรีย์ ศิริ 98
6 บุญเติม แสงดิษฐ 94
7 บุญสม เมฆสองศรี 91
8 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 89
9 วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง 83
10 เจริญ นาคะสรรค์ 79
11 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 76
12 กรกนก อิงคนินันท์ 76
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 75
14 สมศิริ แสงโชติ 74
15 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 73
16 ประสิทธิ์ ใจศิล 72
17 บรรจบ ศรีภา 72
18 โกศล เจริญสม 71
19 สายชล เกตุษา 69
20 มงคล ต๊ะอุ่น 69
21 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 69
22 เจษฎา อิสเหาะ 67
23 อรัญญา มโนสร้อย 67
24 อนันต์ พลธานี 66
25 ประพาส วีระแพทย์ 66
26 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 66
27 จุฬี ทิพยรักษ์ 65
28 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 65
29 สว่าง วังบุญคง 63
30 วิทยา ตรีโลเกศ 63
31 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 62
32 บังอร ศรีพานิชกุลชัย 62
33 สมชัย ลิ่มอรุณ 62
34 ลักษณา ลือประเสริฐ 62
35 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 61
36 ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 61
37 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 61
38 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 60
39 อภิพรรณ พุกภักดี 60
40 ยง ภู่วรวรรณ 59
41 นันทกร บุญเกิด 59
42 สายัณห์ สดุดี 59
43 ศิริพร โอโกโนกิ 58
44 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 58
45 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 58
46 ยุพา หาญบุญทรง 57
47 ชาญ ถิรพร 57
48 เทวินทร์ วงษ์พระลับ 57
49 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 57
50 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 57
51 จีรเดช มโนสร้อย 56
52 โอชา ประจวบเหมาะ 56
53 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 56
54 กิตติเทพ เฟื่องขจร 56
55 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 55
56 เอมอร อังสุรัตน์ 55
57 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 55
58 อรุณพร อิฐรัตน์ 54
59 โสภณ สินธุประมา 54
60 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 54
61 อนาวิล สงานแก้ว 54
62 สิขริณญ์ อุปะละ 54
63 มงคล แซ่หลิม 53
64 กฤตพล สมมาตย์ 53
65 ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ 53
66 สดใส ช่างสลัก 53
67 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 53
68 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 52
69 ทวี ตันฆศิริ 52
70 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 50
71 สายสุนีย์ เหลียวเรืองรัตน์ 50
72 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 50
73 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 50
74 ลักขณา บำรุงศรี 50
75 สนั่น จอกลอย 50
76 ไพฑูรย์ พิมดี 50
77 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 49
78 วันเพ็ญ ชัยคำภา 49
79 สุเมตต์ ปุจฉาการ 49
80 จรัญ บุญกาญจน์ 49
81 สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์ 49
82 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 49
83 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 49
84 สุมาลัย ศรีกำไลทอง 48
85 วันชัย มาลีวงษ์ 48
86 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 48
87 กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 48
88 นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 48
89 นาถธิดา วีระปรียากูร 48
90 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 48
91 วัฒนา วัฒนกุล 48
92 ผุสตี ปริยานนท์ 48
93 อนันต์ วัฒนธัญกรรม 48
94 สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 48
95 สำราญ ศรีชมพร 47
96 กล้าณรงค์ ศรีรอต 47
97 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 47
98 ยุวดี พีรพรพิศาล 47
99 วัชนี หัตถพนม 47
100 จุฬารัตน์ วัฒนะ 47สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th