ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 9999
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 242508 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน ในกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
2 RIR00894 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัว ของนักศึกษาพยาบาล
3 TCDC-NRCT0003 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
4 TCDC-NRCT0004 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือ
5 TCDC-NRCT0006 ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและการควบคุมสภาพบรรยากาศที่มีต่อการยึดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
6 TCDC-NRCT0005 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้ 36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
7 RIR05505 การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8 8296 Vitamin D level status in Thai neuromyelitis optica patients.
9 8415 Exome sequencing in Thai patients with familial obesity.
10 8452 Protective effect of epigallocatechin-3-gallate (EGCG) via Nrf2 pathway against oxalate-induced epithelial mesenchymal transition (EMT) of renal tubular cells.
11 8584 Risk factors of income inadequacy among thai elderly: A national cross-sectional study for 2007 and 2011.
12 8310 Commissioning and validation of COMPASS system for VMAT patient specific quality assurance.
 หน้า ถึง 1
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 12 จากผลการค้นหาทั้งหมด 12 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th