ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2562
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 RIR03921 กลไกเชิงลึกของผลของการยับยั้งเอนไซม์ไดเพ็พทิดิลเพ็พทิเดส 4 ต่อหัวใจในหนูเพศผู้ที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการขาดฮอร์โมนเพศ
2 RIR03920 การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีเมทอกซีฟลาโวนที่สกัดจาก Kaempferia parviflora ในการยับยั้งสัญญาณการเจริญและการมีชีวิตรวมถึงฤทธิ์ที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งรังไข่และเซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย
3 RIR03919 กลไกการออกฤทธิ์ของพลัมบาจินและบทบาทของเอนไซม์ NADPH: quinine oxidoreductase 1 (NQO1) ในมะเร็งเต้านมที่ดื้อยาต้านฮอร์โมน
4 RIR03918 นโยบาย Soft Power ต่ออาเซียนของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ : นัยและบทเรียนสำหรับประเทศไทย 
5 RIR03917 โครงการศึกษาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพื้นที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม: กรณีศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลและธนาคารอิสลาม 
6 RIR05142 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระยะที่ 2
7 RIR05149 การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
8 RIR05152 การพัฒนาน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ อนุวัติ แซ่ตั้งงานหล่อแบบขั้นสูง
9 RIR05157 การขึ้นรูปและการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นของวัสดุประกอบอิเล็กโทรสตริกทิฟที่เจือสารนำไฟฟ้าด้วยเทคนิกการยิงแสงเลเซอร์กำลังสูง
10 RIR05158 สายอากาศลดขนาดโดยใช้วัสดุไดอิเล็กตริกแม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
11 RIR05159 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านที่กินกำลังระดับนาโนวัตต์โดยใช้วงจรตามแรงดันแบบพลิกกลับสำหรับการตรวจรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
12 RIR05160 ศึกษาเปรียบเทียบการต้านของซีสต์ของเชื้ออะแคนทามีบาต่อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในสถานพยาบาลและประสิทธิภาพของ contact lens solutions ในการทำลาย เชื้ออะแคนทามีบาจีโนไทม์ T3, T4, T5
13 RIR05161 การเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนในวัสดุที่มีแมกนีไทเซชันในแนวตั้งฉากที่เกิดจากผลของสปินฮอลล์
14 RIR05162 การลดกลิ่นแอมโมเนียและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของลำไส้ไก่กระทงหลังจากได้รับอาหารที่มีเยื่อใย
15 RIR05163 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นไตรเอซิลกลีเซอรัลไลเปสในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii
16 RIR05164 การตัดซิลิกอนด้วยเลเซอร์ในระดับจุลภาคภายใต้ชั้นน้ำแข็ง
17 RIR05165 ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน, N-acetylcysteine(NAC)และผลของการใช้เอสโตรเจนระดับต่ำร่วมกับNAC ต่อหัวใจในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บจากการขาดเลือดและมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูเพศเมียที่อ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
18 RIR05166 การสร้างและศึกษาคุณลักษณะของสำเนา Macrobrachium rosenbergii nodavirus เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการป้องกันและจัดการโรคหางขาว
19 RIR05167 การศึกษาลักษณะเฉพาะและกลไกทางพยาธิสภาพของความผิดปกติของช่องปากและฟันในกลุ่มอาการผิดปกติที่หายาก
20 RIR05168 การออกแบบและสร้างมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรแบบฝังโดยการวิเคราะห์ความเค้นทางกลและสนามแม่เหล็ก
21 RIR05169 ความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนสองเฟสขณะเกิดการเดือดและไม่เกิดการเดือดที่เกิดในการไหลระดับไมโครภายในการไหลแนวนอน, การไหลขึ้นและการไหลลง
22 RIR05170 ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการส่งออกและการจ้างงานในพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม
23 RIR05172 แอพทาเซนเซอร์เชิงแสงราคาถูกและความไววิเคราะห์สูงแบบติดฉลากด้วย สารเรืองแสงหนึ่งชนิด อาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สําหรับการตรวจวัดยาปฏิชีวนะปริมาณน้อยมาก
24 RIR05178 การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมและกลยุทธ์สำหรับอนุรักษ์มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรม: ความท้าทายสำหรับภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
25 RIR05183 การค้นหา ศึกษาหน้าที่ และประยุกต์ใช้โปรตีนที่หลั่งออกจากเซลล์และอยู่บนผิวเซลล์ของเชื้อ Pythium insidiosum เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค
26 RIR05184 การผลิต Green chemicals จากลิกนิน โดยกระบวนการ catalytic depolymerization
27 RIR05185 การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
28 RIR05186 การศึกษาฤทธิ์เคมีป้องกันของกรดวานิลลิกต่อกระบวนการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูขาว
29 RIR05187 การออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสม สำหรับการเปลี่ยนสารอนุพันธ์จากชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์แกมมาวาเลโรแลคโตน
30 RIR05188 การเตรียมและศึกษาอนุภาคนาโนของพอลิสองอะมิโนเอทิลเมทาคริเลตไฮโดรคลอไรด์ในขั้นตอนเดียว พร้อมทั้งการดัดแปรโครงสร้างพื้นผิวของอนุภาค
31 RIR05189 เส้นใยแอลจิเนตระดับไมโครเพื่อการห่อหุ้มเซลล์โดยการปลดปล่อยแบบสองทาง
32 RIR05192 การศึกษาสัณฐานวิทยาและการระบุเชิงโมเลกุลของปรสิตกรีการีนในกุ้งขาวเลี้ยง Litopenaeus vannamei
33 RIR05194 การผลิต aptamer ชนิดทนต่อ nuclease ที่มีความจำเพาะต่อเชื้อ Mycobacterium avium
34 RIR05195 การใช้ฮอร์โมนเอฟเอสเอชชนิดที่มีการปลดปล่อยอย่างช้าในการเหนี่ยวนำการตกไข่และผลิตตัวอ่อนในกวางรูซ่า
35 RIR05196 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการทำงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
36 RIR05198 การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือน ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ
37 RIR05202 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
38 RIR05206 การขยายผลคุณค่าผักและผลไม้ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
39 RIR05209 การส่งสัญญาณของตัวรับอะดิโนซีนมีผลยับยั้งการเกิดภาวะพังผืดหัวใจที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยแองจิโอเทนซิน-สองและเอนโดทิลิน-หนึ่ง
40 RIR05210 การใช้ Social Media กับการพัฒนาการเข้าร่วมของพลเมือง และการบริหารการปกครองท้องถิ่น
41 RIR05211 การตอบสนองต่อแก๊สของฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนตที่โดปด้วยโลหะทรานซิชันเตรียมโดยวิธีโซลเจล
42 RIR05212 ชุดตรวจสะอาดจากเคอร์คูมินสำหรับการตรวจวัดมลสารในสิ่งแวดล้อมภาคสนามสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
43 RIR05213 Fe3O4 อนุภาคแม่เหล็กนาโน/รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ คอมโพสิตนาโน: การประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพแบบเอ็นไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูง
44 RIR05214 เกจซูเปอร์กราวิตี้จากทฤษฎีสตริงและทฤษฎีเอ็มกับหลักโฮโลกราฟิก AdS/CFT
45 RIR05215 การศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะ C-O ของแอริลอีเทอร์ด้วยสารเชิงซ้อนนิกเกิล
46 RIR05216 ภาวะ oxidative stress กระตุ้นให้เกิด cancer stem-like cells ผ่านการสร้าง polyploid giant cells: เป้าหมายใหม่ของการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
47 RIR05217 การเพิ่มสมบัติการละลาย ความเสถียร และการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของ mansonones โดยการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนกับไซโคลเด็กทรินซ์
48 RIR05218 การจำกัดเวลาการมีเสถียรภาพและการทำเสถียรสำหรับระบบเอกฐานเชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลาแบบช่วง
49 RIR05219 องค์ประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย; ว่านดีงูเห่า, โพกระดิ่ง และมะนาวผี
50 RIR05220 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะพาลาเดียม นิกเกิล และ อนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะพาลาเดียม ด้วยสารประกอบ Bis-N-heterocyclic carbene ที่อยู่บนโครงสร้างสารประกอบ silsesquioxane สำหรับการเร่งปฏิกิริยา C-C และ C-S
51 RIR05221 การสังเคราะห์ Highly Functionalized 1,4,5-Trisubstituted 1,2,3-Triazoles โดยกระบวนการ One-Pot Multicomponent จากปฏิกิริยา Cycloaddition และปฏิกิริยา Direct Coupling
52 RIR05222 วัสดุฉลาดและวัสดุเขียวที่มีปูนซีเมนต์เป็นฐานขั้นสูง: การพัฒนา สมบัติ และ การประยุกต์ใช้
53 RIR05223 การแก้ปัญหาอสมการแปรผันในสองแนวทาง
54 RIR05224 พอลิเมอร์ร่วมที่มีอะมิโนแอซิดในโครงสร้างเพื่อเคลือบอนุภาคนาโนแม่เหล็ก: จากความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
55 RIR05225 การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติสตริ๊กโตซิดีนเบต้ากลูโคซิเดสจากพืชกระท่อมและการสร้างพืชต้นแบบเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์สารมิตรากัยนีน
56 RIR05226 การหาสารออกฤทธิ์ต้านการติดเชื้อและฤทธิ์ต้านมะเร็งจากจุลินทรีย์
57 RIR05230 การสังเคราะห์สาร CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) แบบ p-type สำหรับใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบแข็ง
58 RIR05231 การสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน และลิแกนด์ชิพพ์เบส N- N-(2-ไพริดิลเมทิลลีน)อนิลีน
59 RIR05232 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของมะเร็งร่วมบริเวณคอหอย ส่วนล่างและหลอดอาหารในผู้ป่วยภาคใต้ของไทยเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
60 RIR05233 การศึกษาสภาวะเมธิลเลชั่นในเซลล์แก่ของเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหุ้มฟันปกติและการชะลอความแก่ของเซลล์โดยการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความแก่
61 RIR05235 การพัฒนาสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสุกรโดยการเติมเพนนิซิลามีน: จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมการผลิตสุกร
62 RIR05236 ชีววิทยาของกุ้งกุลาดำที่มีโครโมโซมสามชุด
63 RIR05237 โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
64 RIR05238 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและอันดับของหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
65 RIR05242 บทบาทและมาตรการของรัฐในการจัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
66 RIR05243 นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและบริบทใหม่ของประเทศจีนต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
67 RIR05244 การสนับสนุนกลไกการวางแผนจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบสารสนเทศจังหวัดพัทลุง
68 RIR05250 การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
69 RIR05251 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
70 RIR05252 การศึกษาจลศาสตร์ของแก้วและการแปลงเฟสแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยเฟอร์โร/เฟอริแมกเนติกคริสตัลระดับนาโนโดยกระบวนการวิธีโมดิฟายด์อินคอเปอเรชัน
71 RIR05253 การกำหนดค่าจุดแบบโรซาของกราฟพีเตอร์เซนทั่วไป
72 RIR05254 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริด
73 RIR05255 การผลิตรีคอมบิแนนท์ยูริเคสของปลาซีลาคานท์และมิวแทนท์ที่มีความคงทนเพื่อพัฒนาเป็นตัวยารักษาภาวะกรดยูริกในกระแสเลือดสูง
74 RIR05256 วัสดุผสมชนิดใหม่ของคอปเปอร์อินเดียมซัลไฟด์และโลหะวาเนเดตโครงสร้างนาโนสามมิติที่มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและเคมีไฟฟ้าเชิงแสง
75 RIR05257 หน้าที่ของ CD147 ที่แสดงออกบน antigen presenting cells ในการควบคุมการทำงานของทีเซลล์
76 RIR05258 ลักษณะทางพันธุศาสตร์และจุดกำเนิดลูกผสมของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในประเทศไทย
77 RIR05259 การคัดพันธุ์พืชในสกุล Vigna ที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน
78 RIR05260 ลักษณะร่วมของการกระจายตัวของพลังงานของขอบเกรนในโลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบบอดี้เซนเตอร์คิวบิค
79 RIR05261 โครงสร้าง สมบัติทางเคมีไฟฟ้า และทางแม่เหล็กของโครงสร้างนาโนออกไซด์เจือแม่เหล็กกลุ่มทินออกไซด์
80 RIR05262 การค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา
81 RIR05263 การศึกษาวิวัฒนาการของอัลกอริทึมในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์
82 RIR05264 การวิเคราะห์เสถียรภาพและพฤติกรรมของเซตของผลเฉลยของปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมเชิงเวกเตอร์ในปริภูมิเชิงเส้นจริง
83 RIR05265 อิทธิพลของความหนาแน่นอนุภาคและความเร่งไร้หน่วยต่อปรากฏการณ์การแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง: การเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่าและอนุภาคกลม
84 RIR05266 ชีววิทยาระบบของการยึดเกาะ DNA ของโปรตีน transcription factors และ nucleosomes โดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ
85 RIR05267 กลไกการกักเก็บไฮโดรเจนและสมบัติทางกายภาพของเมทอลไฮไดรด์ภายใต้สภาวะรุนแรง
86 RIR05268 การศึกษาวิศวกรรมผลึกเพื่อเพิ่มความจำเพาะเลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของบิสมัทออกซีเฮไลด์ที่มีต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ปฐมภูมิเป็นแอลดีไฮด์
87 RIR05269 การพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีและการตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพของเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากเชื้อรา Conoideocrella sp. BCC53666, Penicillium sp. BCC54176 และเชื้อราเอนโดรไฟต์ BCC76956
88 RIR05270 ค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำของพันธุ์ไม้ริมถนนเพื่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
89 RIR05271 ความยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารเกษตร: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิอินทรีย์
90 RIR05273 การประกอบการข้ามชาติและวัฒนธรรมทางการทูต: ประโยชน์ในหลากหลายมิติจากการประกอบการข้ามชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในจังหวัดเชียงใหม่
91 RIR05274 สูตรผลบวกแบบใหม่ของฟังก์ชันเลขคณิต
92 RIR05275 คุณสมบัติของกราฟที่มีความต่อเนื่อง 4 แบบภายในที่ไม่มีกราฟลูกบาศก์เป็นกราฟย่อย
93 RIR05276 แบบจำลองของผนังก่ออิฐที่อยู่ในโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำเนื่องจากสึนามิโดยใช้ชิ้นส่วนสปริงเดี่ยว
94 RIR05277 กลไกชีวโมเลกุลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดของระยะลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis, Hampson)
95 RIR05278 การค้นคว้ากลไกทางโมเลกุลด้านสมบัติปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นในระบบหลอดทดลอง
96 RIR05279 การศึกษาเซอร์เฟสโฟโตโวเทคของ CH3NH3PbI3 เพอรอฟสไกท์: บทบาทของชั้นเลือกประจุต่อการแยกประจุที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง
97 RIR05280 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษสำหรับวิเคราะห์ออคซาเลต
98 RIR05281 การออกแบบส่วนผสมและสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุอัลคาไลน์คอนกรีตจากเถ้าลอยแคลเซียมสูง
99 RIR05282 ตัวแบบเชิงการแปรผันอันดับสูงชนิดใหม่สำหรับการประมวลผลภาพ
100 RIR05283 อนุภาคแม่เหล็กดูดซับระดับนาโนที่มีความเป็นประจุลบสูงชนิดใหม่และการนำมาใช้สำหรับการดูดจับแอนติบอดี
 หน้า ถึง 2
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 192 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th