ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 RIR05595 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกรณีศึกษา: เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
302 RIR05596 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย
303 RIR05597 อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินด่างและดินนาดอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง
304 RIR05598 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
305 RIR05599 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
306 RIR05702 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน
307 RIR05716 การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
308 RIR05735 การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
309 RIR05737 สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
310 RIR05738 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ บริเวณอ่าวไทยตอนใน
311 RIR05739 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ น้ำทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556
312 RIR05740 การทำประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔
313 RIR05741 ประสิทธิผลของอาหารแห้งสำเร็จรูปเสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนารังไข่ ของปูทะเลชนิด Scylla paramamosain (Estampador, 1949)7-54027
314 RIR05742 การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนดำ
315 RIR05743 ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge
316 RIR05744 ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
317 RIR05745 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
318 RIR05746 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลาและปลาวัยอ่อน บริเวณหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด
319 RIR05747 ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
320 RIR05748 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมง ในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี
321 RIR05749 ทรัพยากรประมงและการทำประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
322 RIR05750 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง ที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
323 RIR05751 การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา
324 RIR06044 ชนิดและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
325 RIR06046 การปรากฎและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
326 RIR06045 พื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้ถิ่นอาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
327 RIR06047 พฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
328 RIR06048 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
329 RIR06049 ความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ในแปลงศึกษานิเวศระยะยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพ
330 RIR06050 ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
331 RIR06051 การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
332 RIR06052 ลักษณะกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง(Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย
333 RIR06053 ความหลากหลาย และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ริมทาง จังหวัดตรัง-พัทลุง
334 RIR06054 ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
335 RIR06055 อัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
336 RIR06056 การประมาณความหนาแน่นของงูบางส่วนในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
337 RIR06057 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์
338 RIR06058 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของราทะเลในจังหวัดสตูล
339 RIR06059 การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of Atmospheric Purity(IAP) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดนครนายก
340 RIR06060 ครัสเตเชียนในป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
341 RIR06061 การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชป่าล้มลุกและไม้เถาที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
342 RIR06062 เห็ดป่ากินได้ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
343 RIR06063 การพัฒนา DNA barcodes พืชถิ่นเดียว โดยการถอดรหัสพันธุกรรมในคลอโรพลาสต์จีโนม
344 RIR06064 การเติบโตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียนที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
345 RIR06065 สมบัติดินบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
346 RIR06066 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา อายุ 20 ปี
347 RIR06067 การเติบโตและสัดส่วนแก่นของไม้สักในแปลงทดสอบแม่ไม้อายุ 17 ปี
348 RIR06068 การประเมินผลการทดสอบสายต้น/สายพันธุ์ และการประมาณปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักอายุ 10 ปี จังหวัดเชียงใหม่
349 RIR06069 ผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืช
350 RIR06070 ผลของการลิดกิ่งต่อการเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้ของสักในสวนป่า
351 RIR06071 ศักยภาพของชีวมวลเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก: กรณีศึกษาของสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย (ไม่เกิน 1 MW)
352 RIR06072 อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา
353 RIR06073 สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์
354 RIR06074 การผลิตเชิ้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
355 RIR06075 ความสำคัญและมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
356 RIR06076 การวิเคราะห์มูลค่าป่าคาร์บอนต้นแบบโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในรอบ 3 ปีแรก
357 RIR06077 กลยุทธ์ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่สูง โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
358 RIR06078 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
359 RIR06079 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
360 RIR06080 ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
361 RIR06081 องค์ประกอบและความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
362 RIR06082 การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
363 RIR06083 มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็นดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒน์วิจัยหนองคูจังหวัดสุรินทร์
364 RIR06084 การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
365 RIR06085 การทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดิน ในพื้นที่บริเวณจอมหอบ ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
366 RIR06086 การประยุกต์วิธี Line Intersect สำหรับการประมาณมวลซากเนื้อไม้หยาบในป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด
367 RIR06087 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าริมน้ำไม้วงศ์ยางเด่นตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
368 RIR06088 ผลกระทบของการเผาต่อการสะท้อนน้ำของดินในไร่ข้าวโพดบนพื้นที่สูงบริเวณอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
369 RIR06089 การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้
370 RIR06090 การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายูคาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
371 RIR06091 การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณเพื่อคาดการณ์มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของชนิดป่าที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
372 RIR06092 การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
373 RIR06093 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้นยางนา
374 RIR06094 การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ป่าด้วยวิธีการ LiDAR จากอากาศยานและภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
375 RIR06095 ภาพรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิส ช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ปี พ.ศ. 2546-2561 บริเวณภูมิภาคอาเซียน
376 RIR06096 การปรับแต่งพฤติกรรมไฟ Promethus ประเทศแคนาดา สำหรับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
377 RIR06097 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางของต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou)
378 RIR06098 องค์ประกอบชนิด สังคมพืช ในพื้นที่โครงการบ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
379 RIR05130 การพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
380 RIR05131 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
381 RIR05132 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย
382 RIR05133 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 382 จากผลการค้นหาทั้งหมด 382 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th