ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 RIR05595 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกรณีศึกษา: เส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
302 RIR05596 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย
303 RIR05597 อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินด่างและดินนาดอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง
304 RIR05598 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
305 RIR05599 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
306 RIR05702 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน
307 RIR05716 การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
308 RIR05735 การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
309 RIR05737 สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
310 RIR05738 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ บริเวณอ่าวไทยตอนใน
311 RIR05739 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ น้ำทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556
312 RIR05740 การทำประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔
313 RIR05741 ประสิทธิผลของอาหารแห้งสำเร็จรูปเสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนารังไข่ ของปูทะเลชนิด Scylla paramamosain (Estampador, 1949)7-54027
314 RIR05742 การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนดำ
315 RIR05743 ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge
316 RIR05744 ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
317 RIR05745 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
318 RIR05746 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลาและปลาวัยอ่อน บริเวณหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด
319 RIR05747 ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
320 RIR05748 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมง ในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี
321 RIR05749 ทรัพยากรประมงและการทำประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
322 RIR05750 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง ที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
323 RIR05751 การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา
324 RIR06044 ชนิดและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
325 RIR06046 การปรากฎและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
326 RIR06045 พื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้ถิ่นอาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
327 RIR06047 พฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
328 RIR06048 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
329 RIR06049 ความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ในแปลงศึกษานิเวศระยะยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพ
330 RIR06050 ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
331 RIR06051 การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
332 RIR06052 ลักษณะกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง(Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย
333 RIR06053 ความหลากหลาย และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ริมทาง จังหวัดตรัง-พัทลุง
334 RIR06054 ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
335 RIR06055 อัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
336 RIR06056 การประมาณความหนาแน่นของงูบางส่วนในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
337 RIR06057 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์
338 RIR06058 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของราทะเลในจังหวัดสตูล
339 RIR06059 การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of Atmospheric Purity(IAP) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดนครนายก
340 RIR06060 ครัสเตเชียนในป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
341 RIR06061 การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชป่าล้มลุกและไม้เถาที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
342 RIR06062 เห็ดป่ากินได้ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
343 RIR06063 การพัฒนา DNA barcodes พืชถิ่นเดียว โดยการถอดรหัสพันธุกรรมในคลอโรพลาสต์จีโนม
344 RIR06064 การเติบโตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียนที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
345 RIR06065 สมบัติดินบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
346 RIR06066 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา อายุ 20 ปี
347 RIR06067 การเติบโตและสัดส่วนแก่นของไม้สักในแปลงทดสอบแม่ไม้อายุ 17 ปี
348 RIR06068 การประเมินผลการทดสอบสายต้น/สายพันธุ์ และการประมาณปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักอายุ 10 ปี จังหวัดเชียงใหม่
349 RIR06069 ผลของการตัดขยายระยะต่อการสะสมและปริมาณสารอาหารของซากพืช
350 RIR06070 ผลของการลิดกิ่งต่อการเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้ของสักในสวนป่า
351 RIR06071 ศักยภาพของชีวมวลเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก: กรณีศึกษาของสวนป่าขุนแม่คำมีและสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย (ไม่เกิน 1 MW)
352 RIR06072 อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา
353 RIR06073 สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์
354 RIR06074 การผลิตเชิ้อเพลิงอัดเม็ดทอริไฟด์เพื่อการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
355 RIR06075 ความสำคัญและมูลค่าประโยชน์ทางอ้อมของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
356 RIR06076 การวิเคราะห์มูลค่าป่าคาร์บอนต้นแบบโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในรอบ 3 ปีแรก
357 RIR06077 กลยุทธ์ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่สูง โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
358 RIR06078 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
359 RIR06079 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
360 RIR06080 ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
361 RIR06081 องค์ประกอบและความหลากชนิดของพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
362 RIR06082 การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
363 RIR06083 มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็นดป่ากินได้ในสถานีวนวัฒน์วิจัยหนองคูจังหวัดสุรินทร์
364 RIR06084 การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
365 RIR06085 การทดแทนตามธรรมชาติของกล้าไม้ ลูกไม้ป่าชายเลนและสมบัติของดิน ในพื้นที่บริเวณจอมหอบ ป่าชายเลนบ้านทับปลา ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
366 RIR06086 การประยุกต์วิธี Line Intersect สำหรับการประมาณมวลซากเนื้อไม้หยาบในป่าชายเลนรุ่นสอง ปากแม่น้ำตราด
367 RIR06087 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าริมน้ำไม้วงศ์ยางเด่นตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
368 RIR06088 ผลกระทบของการเผาต่อการสะท้อนน้ำของดินในไร่ข้าวโพดบนพื้นที่สูงบริเวณอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
369 RIR06089 การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้
370 RIR06090 การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายูคาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์
371 RIR06091 การประยุกต์ดัชนีพืชพรรณเพื่อคาดการณ์มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของชนิดป่าที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
372 RIR06092 การประยุกต์แบบจำลอง CLUE - S และภาพดาวเทียม Landsat เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
373 RIR06093 สมบัติเชิงกลและโครงสร้างของรากต้นแดงและรากต้นยางนา
374 RIR06094 การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่ป่าด้วยวิธีการ LiDAR จากอากาศยานและภาพถ่ายทางอากาศ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
375 RIR06095 ภาพรวมค่าการปลดปล่อยคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไฟที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์โมดิส ช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน ปี พ.ศ. 2546-2561 บริเวณภูมิภาคอาเซียน
376 RIR06096 การปรับแต่งพฤติกรรมไฟ Promethus ประเทศแคนาดา สำหรับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
377 RIR06097 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำยางของต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou)
378 RIR06098 องค์ประกอบชนิด สังคมพืช ในพื้นที่โครงการบ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
379 RIR06099 ความหนาแน่น ขนาดตัวของปูก้ามดาบชนิด Ucarosea และลักษณะของดินที่อยู่อาศัย จังหวัดสตูล ประเทศไทย
380 RIR06100 โครงการส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ระบบนิเวศเป็นฐาน โดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
381 RIR06101 การประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติของต้นไม้ใหญ่ในเมืองเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
382 RIR06104 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์
383 RIR05130 การพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
384 RIR05131 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
385 RIR05132 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย
386 RIR05133 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 386 จากผลการค้นหาทั้งหมด 386 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th