ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส งานวิจัย
201 RIR05303 บทละครแปลในฐานะพลังเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
202 RIR05348 การศึกษากลไลของ unfolded protein response ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอชคอนสแตนท์สปริง
203 RIR05356 การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท
204 RIR05357 การพัฒนาการเสริมแรงยางไฮดรอจิเนตไนไตรล์โดยใช้ระบบสารตัวเติมและสารโคเอเจนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลูกกลิ้งสมรรถนะสูง
205 RIR05365 การค้นหาสารต้นแบบสำหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจากทรัพยากรพืชและราของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์
206 RIR05366 ปัจจัยใหม่จาก Non-Isoprene Components ในการทำนายพฤติกรรมของยางระหว่างกระบวนการผลิตของยางธรรมชาติไทย14
207 RIR05377 โครงการการจัดทำแผนที่นำทางในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศไทย
208 RIR05378 กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
209 RIR05379 สานฝันปาตานีโดยไม่ใช้ความรุนแรง: การวิเคราะห์จากบทสนทนาเพื่อสร้างจินตนาการใหม่
210 RIR05380 โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative Industries)"
211 RIR05384 การศึกษาการใช้มาตรการทางภาษีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
212 RIR05385 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดการค้าเพชรและพลอยสีที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบในประเทศไทย
213 RIR05388 ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
214 RIR05389 บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
215 RIR05390 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฎิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
216 RIR05391 การประยุกต์ใช้งานระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมราคาถูกสำหรับกระบวนการเพาะปลูกอ้อยในประเทศไทย
217 RIR05392 การผลิตพลังงานชีวภาพและวัสดุคอมโพสิตชีวภาพจากกากกาแฟ
218 RIR05393 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์สาธิตการตลาด(ร้านค้าชุมชน) บ้านช้างไห้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
219 RIR05394 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
220 RIR05396 การพัฒนาปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินที่แปรรูปจากกากไขมัน จากโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
221 RIR05397 การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
222 RIR05398 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
223 RIR05400 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ตอนบน
224 RIR05475 การผลิตเส้นไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
225 RIR05477 ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย
226 RIR05478 โครงการ รูปแบบการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีการเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
227 RIR05479 โครงการ กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประเด็นสารเคมีการเกษตรตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
228 RIR05480 โครงการ รูปแบบการสื่อสารของเยาวชนเพื่อหนุนเสริมขบวนการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
229 RIR05482 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการป้องกันและช่วยเหลือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เชิงเพศพาณิชย์ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน
230 RIR05483 การค้าชายแดนนอกระบบ: เงื่อนไข กลไก และการจัดการของหน่วยงานรัฐ กรณีศึกษาชายแดนไทย - ลาว
231 RIR05486 พลวัตรของการค้าชายแดนนอกระบบ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
232 RIR05489 การจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)
233 RIR05490 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่นาลุ่มและนาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับเกษตรกร
234 RIR05491 การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เชื่อมโยงอาเซียน
235 RIR05492 การประเมินผลและการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2
236 RIR05493 การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับภาระทางการคลังสาธารณะ
237 RIR05494 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดิจิตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
238 RIR05506 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
239 RIR05508 ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
240 RIR05509 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมยาง
241 RIR05510 การยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
242 RIR05511 การพัฒนาค้อนฉีกอ้อยที่มีสมบัติต้านทานการเสื่อมสภาพด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม
243 RIR05512 แผ่นปิดแผลต้านจุลินทรีย์ทำจากไคโตซานเสริมแรงด้วยผ้าก๊อซ
244 RIR05513 การประเมินศักยภาพในการยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก
245 RIR05514 การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชในท้องถื่นสู่เครื่องประดับ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
246 RIR05515 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย
247 RIR05516 แนวทางการเสริมสร้างการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
248 RIR05517 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงของชุมชนบ้านหนองผักแว่น ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
249 RIR05518 รูปแบบการขยายอาชีพช่างพลังงานชุมชนเพื่อสังคม จังหวัดสุรินทร์
250 RIR05520 Ceasefire Assemblages and the Asian Highway : Infrastructure Development, Public Controversy and Practices of Transparency in the Mae Sot-Myawaddy Special Economic Zone (SEZ).
251 RIR05521 “โอกาส” หรือ “ความท้าทาย” ของการพัฒนาเมืองชายแดนเชียงของไปสู่ความความทันสมัยภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
252 RIR05522 เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการของรัฐเสรีนิยมใหม่
253 RIR05523 เงื่อนไขความสำเร็จ ความขัดแย้งและข้อจำกัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาประสบการณ์จากประเทศกำลังพัฒนา
254 RIR05524 การเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจเอกชนข้ามชาติในกระแสความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดน: ปรากฏการณ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
255 RIR05525 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการทุนมนุษย์สาขาบริการสุขภาพรองรับการเคลื่อนย้ายเสรี ภายใต้ความตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมบุคคลธรรมดาของประชาคมอาเซียน
256 RIR05526 พัฒนาระบบการผลิตน้ำผึ้งป่าอย่างมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งโดยกลุ่ม เยาวชนบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
257 RIR05529 “แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวกูย ผ่านภูมิปัญญาการทอผ้าไหม” ชุมชนบ้านขี้นาค ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
258 RIR05527 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
259 RIR05528 การกิน การอยู่ เพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุบ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
260 RIR05530 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยภาษากวยโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
261 RIR05531 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนบนฐานสิทธิชุมชนท้องถิ่น กรณีชุมชนบ้านเขาปู่คง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
262 RIR05533 ศึกษารูปแบบการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
263 RIR05534 ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านประวัติศาสตร์และคำสอนชาวอาข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
264 RIR05535 การบริหารจัดการลุ่มน้ำลำโดมใหญ่แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
265 RIR05537 การสื่อสารข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลำโดมใหญ่ตอนปลายอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
266 RIR05539 รูปแบบการจัดการน้ำที่นำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองกวาง ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
267 RIR05540 เรือมมะม๊วดกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมข้ามแดนของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: บ้านจองกอ-บ้านโนนทองหลาง ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ ภูมิอลองเวง คุ้มกันตรวจ เซราะจอมกระสานต์ เขตพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
268 RIR05541 ฮาวปลึงจองไดกับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ข้ามแดนชุมชนท้องถิ่นไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับภูมิเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปร เชราะอัลลองเวง เขตอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
269 RIR05542 การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ผ่านช่องผ่านแดนธรรมชาติช่องพระพลัยของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา: ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ คุ้มเปรี๊ยะปลาย เซราะตะเปรียงปราสาท เขตอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
270 RIR05543 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
271 RIR05548 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรือนอนุบาลและแปลงปลูก
272 RIR05555 การพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย
273 RIR05557 รูปแบบการฟื้นฟูวัฒนธรรมการทำนา เพื่อลดการใช้สารเคมีในชุมชนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
274 RIR05560 การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera :Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย
275 RIR05561 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
276 RIR05565 การใช้ประโยชน์จากเห็ดนางฟ้าทางอุตสาหกรรมเกษตรแบบบูรณาการไร้ของเหลือทิ้ง
277 RIR05566 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย
278 RIR05567 การศึกษาคุณประโยชน์จากปอเทืองเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนบ้านรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
279 RIR05568 การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
280 RIR05569 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการพองตัวโดยใช้ไมโครเวฟ: กรณีศึกษาบ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
281 RIR05570 สัมพันธภาพระหว่างลวดลายประทับดินเผาบ้านเชียงกับลายมงคลสมัยนิยมสู่งานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
282 RIR05571 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตแผ่นยางปูพื้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เฟส2)
283 RIR05572 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs : แผนธุรกิจ
284 RIR05573 ศักยภาพของประเทศไทยด้านธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย : การวิเคราะห์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เกื้อหนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
285 RIR05575 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทของใช้ของประดับตกแต่งโดยใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
286 RIR05576 การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปโคเหนือเขื่อน ด้วยแนวคิดระบบนิเวศทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
287 RIR05577 อุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ
288 RIR05578 การพัฒนาโลหะเงินผสมที่เติมอะลูมิเนียม เพื่อปรับปรุงสมบัติต้านทานการหมอง
289 RIR05579 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน
290 RIR05581 การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
291 RIR05582 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
292 RIR05583 รูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสาน
293 RIR05584 ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทยและลาว
294 RIR05585 พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมบริหารไม้ผลครบวงจรตามแนวเศรษฐศาสตร์วิถีธรรม
295 RIR05586 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2559
296 RIR05587 การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว
297 RIR05590 การทดสอบผลผลิตอ้อยโคลนก้าวหน้าในระดับภูมิภาค (อ้อยตอปีที่ 1)
298 RIR05591 การพัฒนาไถจานแบบมีชุดปรับแรงฉุดลากสำหรับการปลูกอ้อย
299 RIR05593 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
300 RIR05594 การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 201 - 300 จากผลการค้นหาทั้งหมด 386 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th