ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 RIR03883 การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
102 RIR03882 การปรับปรุงการประเมินมลพิษจากไฟป่าในพื้นที่อนุภาคลุ่มน้ำโขงโดยการใช้ข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูงร่วมกับการยืนยันข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแบบจำลองคุณภาพอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ
103 RIR03881 แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเลี้ยงยากช่วงปฐมวัย 
104 RIR03880 การพัฒนาสารที่ใช้สร้างภาพเซลล์มะเร็งตับอย่างจำเพาะเจาะจงด้วยเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ปราศจากรังสีก่อไอออน
105 RIR03879 บทบาทของออโตแทกซินต่อพยาธิกำเนิดของพังผืดตับในโรคท่อน้ำดีตีบตัน
106 RIR03878 บทบาทของ Protein kinase C substrate 80K-H [Homo sapiens] (PRKCSH) ในการควบคุมคุณลักษณะของเซลล์มะเร็ง และการตายแบบ apoptosis และ autophagy: ศักยภาพในการเป็น synthetic lethal gene ต่อ p53
107 RIR03877 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่สัมพันธ์กับการทำงานของเอนไซม์ Lck ในการกระตุ้น T lymphocyte
108 RIR03876 การผันแปรของสภาวะเหนือพันธุกรรมในความชราของเซลล์ภายใต้ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี
109 RIR03875 การปรับปรุงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้วินิจฉัยการแพ้ยาแบบไม่เฉียบพลันชนิดรุนแรงในประเทศไทย
110 RIR03874 การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
111 RIR03869 การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี
112 RIR03868 ผลของอาหารหมักดองต่อกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ 
113 RIR03867 การห่อหุ้มวิตามินดีในอิมัลชันชนิด Pickering ด้วยเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่สกัดจากเปลือกมังคุด และการศึกษาถึงการย่อยแบบจำลองภายนอกร่างกาย
114 RIR03866 การจำแนกชนิดหนอนพยาธิฟิลาเรียและแมลงริ้นดำพาหะในประเทศไทยโดยวิธีทางโมเลกุล
115 RIR03865 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษแบบประหยัด สำหรับการวัดฤทธิ์ของไซโตไครม พี 450
116 RIR03864 การประเมินโปรไฟล์ของภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ป่วยมาลาเรียขั้นรุนแรงโดยใช้เทคนิคนวัตกรรม
117 RIR03863 บทบาทของอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดและการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
118 RIR03862 บทบาทของเทอร์ปีนต่อการตั้งตำรับเหมาะสมที่สุดของลิโพโซมสำหรับการนำส่งทางผิวหนังของละลายน้ำน้อยโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
119 RIR03861 รูปแบบและบทบาทที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงของ Alu methylation ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
120 RIR03860 การหาค่าที่เหมาะสมและการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของฟิล์มที่บรรจุยาไตรแอมซิโนโลนอะซิโตไนด์ในรูปแบบนาโนสตรักเจอร์ลิพิดแครี่เออร์สำหรับระบบนำส่งทางกระพุ้งแก้ม
121 RIR03859 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการบริการสปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
122 RIR03858 ระบุและออกแบบสารยับยั้งไบฟังก์ชันนอลเพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระเบียบวิธีการจำลองแบบโมเลกุล 
123 RIR03857 การสังเคราะห์และคุณลักษณะของ Glutathione peroxidase (GPx) ในพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica.
124 RIR03856 การนำส่งยาสู่เป้าหมายโฟเลตโดยนาโนพาร์ทิเคิลของเมทโธเทรกเซตที่เชื่อมต่อกับโพลีกลีเซอรอลอะดิเพท สำหรับรักษามะเร็ง
125 RIR03855 ผลของการจำกัดปริมาณพลังงานอาหารและการออกกำลังกายต่อการทำงานของสมองหนูที่มีภาวะอ้วนร่วมกับการตัดรังไข่
126 RIR03854 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลต้นสาธรและเปลือกต้นเลือดแรด
127 RIR03853 ความชุกของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
128 RIR03852 การศึกษาประสิทธิผลด้านต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพจากทลายปาล์มเปล่าโดยใช้ของเสียกลีเซอรอลเป็นสารละลายในการปรับสภาพ
129 RIR03851 การศึกษากลไกใหม่ที่อาจจะมีผลต่อการควบคุมการทำงานของโปรตีน NS5 ของไวรัสเด็งกี่
130 RIR03850 การวิเคราะห์สิทธิบัตร การทำแผนที่สิทธิบัตร และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับเทคโนโลยีฉลาด เพื่อการบริการทางสาธารณสุข
131 RIR03849 โครงการพัฒนาการใช้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดเมสเซนไคน์มอลจากเนื้อเยื่อไขมันชั้นใต้ผิวหนังและไขมันใต้เข่าในการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน
132 RIR03848 การควบคุมการแสดงออกของ Sterile ???and HEAT/Armadillo motif containing protein (SARM) ในเซลล์แมคโครฟาจของหนูที่ถูกทรีตด้วย LPS ของเชื้อ Porphyromonas gingivalis
133 RIR03847 ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ถูกดัดแปลงร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะต่อการสร้างฟิล์มชีวภาพของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
134 RIR03846 บทบาทของการยับยั้ง nc886 ในวิถีสัญญาณ pro-inflammatory signal ของมะเร็งท่อน้ำดี
135 RIR03845 การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
136 RIR03844 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำ ๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
137 RIR03843 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมส์สเปกโตรมิเตอร์-แมส์สเปกโตรมิเตอร์เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ เพื่อใช้ในการคัดกรองและจำแนกพืชสมุนไพรอย่างรวดเร็ว
138 RIR03842 ผลการป้องกันของสารสกัดใบงาม้อนซึ่งอุดมด้วยกรดโรสมารินิคในหนูที่มีภาวะกระเพาะอาหารถูกทำลายจากยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์
139 RIR03841 ความหลากหลายของยีน outer inflammatory protein A (oipA) ในเชื้อ Helicobacter pylori ร่วมกับรูปแบบของยีนกลุ่ม IL-8 และ IL-8 receptors ในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
140 RIR03840 การศึกษาผลของผักคราดหัวแหวนต่อความบกพร่องทางความจำและความเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในภาวะหนูเครียดเรื้อรัง
141 RIR03839 บทบาทหน้าที่ การธำรงรักษา และการขยายผลการทำงานของเครือข่ายสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษากรณีชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
142 RIR03838 การศึกษาตัวบ่งชี้สภาวะปราศจากการติดเชื้อวัณโรคหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคในหลอดทดลอง และในมนุษย์
143 RIR03837 การศึกษาการแตกหักของดีเอ็นเอในผู้ป่วยโรคปอดอุดตันเรื้อรังในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศสูงและต่ำ
144 RIR03836 ซีรัมที่มีศักยภาพเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพและความยาวของเทโลเมียร์สำหรับใช้ในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการได้รับก๊าซเรดอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
145 RIR03835 การศึกษาหน้าที่ของโปรตีน Paired box 4 ในเซลล์เบต้าของตับอ่อน
146 RIR03834 การศึกษาบทบาทของ Serine-threonine kinase receptor-associated protein (STRAP) ในเชิงมะเร็งวิทยาสำหรับโรคมะเร็งกระดูก osteosarcoma
147 RIR03833 สารต้านมะเร็งจากอนุพันธ์ชนิดใหม่ของเรนิอีราไมซินและการศึกษากลไกต้านมะเร็งด้วยสารเคมีจากเตตราไฮโดรไอโซควิโนลีน
148 RIR03832 ผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากแก้วมังกรต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ส่วนต้นและส่วนปลายในหนูถีบจักร
149 RIR03831 การศึกษาการส่งสัญญาณอินเตอร์เฟียรอนในเซลล์มะเร็งตับที่ได้รับการติดเชื้อตับอักเสบชนิดบีด้วยวิธีโปรตีโอมิกส์
150 RIR03830 เครือข่ายสุขภาพชายแดนและบริการสุขภาพพื้นฐาน: การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
151 RIR03829 เครือข่ายและทุนทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ: บทบาทองค์กรชุมชนและการสร้างกลไกพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดสวัสดิการชายแดนแม่สอด ชายแดนไทย-เมียร์มาร์
152 RIR05146 การเพิ่มมูลค่าของชานอ้อยด้วยการผลิตพอลิแลคติกแอซิด: การขยายขนาดการผลิตและการใช้ประโยชน์ของเสียที่เกิดขึ้น
153 RIR05538 รูปแบบการจัดการน้ำประปาภูเขาที่เอื้อต่อการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำภูหลง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านตาดรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
154 RIR05141 กระบวนการเรียนรู้งานเกษตรกรรมยั่งยืนในการหนุนเสริมการจัดการหนี้สินของเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองโง้ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
155 RIR05134 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดประเด็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในงานเกษตรกรรมยั่งยืน
156 RIR05135 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดประเด็นตลาดทางเลือกเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากอาหารท้องถิ่น
157 RIR05136 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุดโครงการพันธุกรรม
158 RIR05137 การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
159 RIR05138 ศึกษาการเพิ่มผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจชุมชนลำน้ำห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
160 RIR05139 กระบวนการเรียนรู้ทุนทางสังคมเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้เยาวชน ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
161 RIR05140 โครงการ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตรในไร่อ้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
162 RIR05143 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (ระยะที่ 2)
163 RIR05144 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าเหมือด หมู่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
164 RIR05145 เครื่องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคคลื่นความถี่สูง
165 RIR05147 การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพตามเส้นทางหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
166 RIR05148 การศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ
167 RIR05154 นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงทางประชากรของประเทศไทย
168 RIR05155 โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
169 RIR05156 การพัฒนากระบวนการปรับสภาพด้วยสารละลายเอททานอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรด/ด่าง เพื่อเปลี่ยนผักตบชวาและต้นข้าวโพดให้เป็นน้ำตาลในกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่
170 RIR05171 การประสานเชิงสเปคตรัมด้วยเอฟพีจีเอสำหรับกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงชนิดเกเบอร์
171 RIR05173 แบบจำลองความน่าจะเป็นของการแพร่เชื้อในรังผึ้งที่เกิดจากพฤติกรรมการแบ่งปันอาหารจากปากสู่ปาก
172 RIR05174 การพัฒนาระบบ reverse genetics เพื่อการศึกษาระบาดวิทยาของไวรัส Zika
173 RIR05175 การประเมินความแตกต่างด้านพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
174 RIR05176 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอมโดยใช้ field programmable gate array
175 RIR05177 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176 RIR05179 การประดิษฐ์ ศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติของวัสดุไฮบริดที่ตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กโดยมีเซลลูโลสจากแบคทีเรียเป็นส่วนประกอบหลัก
177 RIR05180 ความสัมพันธ์ของ PRH/HHEX ในมะเร็งท่อน้ำดี และความเกี่ยวข้องต่อการลุกลามของโรคและการตอบสนองต่อยา
178 RIR05181 วิธีควบคุมแบบแอคทีพสำหรับการสั่นสะเทือนหลายมิติของโครงสร้างโรเตอร์แบบผนังบาง
179 RIR05182 วิธีศึกษาสำนึกสูงแบบปรับตัวเองได้สำหรับการออกแบบระบบทางวิศวกรรม
180 RIR05190 การศึกษาปัญหาการเรียนอ่านเขียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าวและการแก้ปัญหาด้วยแบบเรียนที่พัฒนาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส์
181 RIR05191 การคำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกทางแสง และทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสาร SrTiO3 ที่ทำการเจือด้วยธาตุต่าง ๆ และโครงสร้างในระดับนาโนเพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุผันความร้อนเป็นไฟฟ้าและตัวเร่งปฏิกริยาในขบวนการเร่งปฏิกริยาด้วยแสง
182 RIR05193 การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
183 RIR05197 เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
184 RIR05199 การพัฒนากรอบการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทย
185 RIR05200 การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6” One World One Ocean: new and more value of the sea
186 RIR05201 โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
187 RIR05203 การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
188 RIR05205 การสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. ในรูปแบบ Infographic
189 RIR05207 โครงการปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทยแบบบูรณาการข้อมูล
190 RIR05208 การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
191 RIR05227 การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vigna vexillata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก
192 RIR05228 การยับยั้งเทโลเมอเรสและการกดการแสดงออกของอองโคยีน โดยสารอนุพันธ์ของเพอรีลีน เพื่อใช้เป็นสารเคมีบำบัดต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก
193 RIR05229 การพิสูจน์เอกลักษณ์และการหาบริเวณที่จับ (epitope) ของตัวจับจำเพาะของโปรตีนสารพิษ Bacillus thuringiensis ชนิด Cry4Ba จาก peritrophic membrane ของลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti
194 RIR05234 การดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยที่หลากหลายในสังคมไทย เพื่อประเมินความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
195 RIR05239 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
196 RIR05240 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทไทย เพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนำธาตุอาหารมาหมุนเวียนใช้ใหม่และการควบคุมมลภาวะของน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์
197 RIR05245 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันตก
198 RIR05247 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
199 RIR05249 ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผลไม้ตระกูลส้ม
200 RIR05272 การประเมินความพร้อมของชุมชนบริเวณชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยต่อการจัดการสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 382 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th