ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 RIR05736 การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
2 RIR03828 เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
3 RIR03827 การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขต เศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร
4 RIR03826 การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5 RIR03825 เสริมอำนาจเครือข่ายการจัดการศึกษาข้ามแดนไทย-เมียนม่า
6 RIR03824 เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง
7 RIR03823 การสำรวจและศึกษาอย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างจมูกในประเทศไทย
8 RIR03822 การจัดระบบการบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
9 RIR03821 ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ 
10 RIR03819 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids, capsinoids เเละ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวเเละลดความเผ็ดร้อน 
11 RIR03820 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการส่งสัญญานบริเวณ TCR
12 RIR03818 แนวทางใหม่ในการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการใช้เอพิโทปของเรกูลาทอรีทีเซลล์ และโปรตีนของพยาธิที่กดภูมิคุ้มกัน 
13 RIR03817 การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
14 RIR03816 การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา 
15 RIR03815 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ 
16 RIR03814 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
17 RIR03813 การศึกษาเชิงทดลองการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงบนพื้นผิวในของเหลว 
18 RIR03812 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ฝ่ายบริหาร  
19 RIR03873 โครงการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบย่านที่ชาญฉลาดเพื่อการยกระดับทางเศรษฐกิจ เรื่อง แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทพัฒนาเมือง: New Platform ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจและการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
20 RIR03872 การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
21 RIR03871 นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
22 RIR03870 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
23 RIR05129 การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
24 RIR05128 แนวทางการเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย
25 RIR05127 การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย
26 RIR05126 ศึกษาทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
27 RIR05125 การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
28 RIR05124 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนในชนบท: บทเรียนจากข้อมูล Townsend Thai Data
29 RIR05123 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 RIR05122 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
31 RIR05121 ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
32 RIR05120 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของชุมชนบ้านน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
33 RIR05119 การศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมกับชุดโครงการวิจัยเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร
34 RIR05118 รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
35 RIR05116 แนวทางการบูรณาการความร่วมมือการจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม–แล้งของเครือข่ายลุ่มน้ำชีลำกว้าง – กุดกุง จังหวัดยโสธร
36 RIR05115 รูปแบบกลไกการตลาดและการจัดการตลาดสินค้าอินทรีย์ที่เป็นธรรม ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
37 RIR05114 การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
38 RIR05113 นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
39 RIR05112 แนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
40 RIR05111 แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน
41 RIR05117 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา (จังหวัดศรีสะเกษ)
42 RIR05110 บทบาทของการค้าและเทคโนโลยีต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างตลาดแรงงานไทย
43 RIR05109 บทบาทการหนุนเสริมนักวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมคนผู้ไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
44 RIR04025 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เมี่ยง 
45 RIR04024 การศึกษาและพัฒนาการอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากเตาชีวมวลทรงกระบอกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
46 RIR04023 การพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางเพื่อการดูแลผิวจากสารสกัดไหมและหม่อน 
47 RIR04022 การผลิตกระดาษปรับความชื้นและยับยั้งเชื้อแอนแทรคโนสเพื่อยืดอายุการเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ 
48 RIR04021 วิสาหกิจชุมชนนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยใช้โรงเรือนแสงอาทิตย์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาชุมชน 
49 RIR04020 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา : เมืองสปาน้ำพุร้อนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
50 RIR04019 การวิจัยและพัฒนาเฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ 
51 RIR04018 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว 
52 RIR04017 จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตก่อตัวเร็วผสมน้ำยางพาราสำหรับงานผิวทางคอนกรีต 
53 RIR04016 การศึกษาประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย 
54 RIR04012 การศึกษาสถานการณ์และสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองกรุงเทพมหานคร   
55 RIR04011 การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ  
56 RIR04010 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ 
57 RIR04009 การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561 
58 RIR04008 การแพร่ระบาดทางการเงินและตัวเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด
59 RIR04007 การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเคมีของสารประกอบไขมันที่เป็นโภชนเภสัชในข้าวพื้นเมืองของไทย 
60 RIR04006 การค้นหายีนอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับลักษณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีคุณลักษณะเหมือนข้าวบาสมาติสำหรับตลาดข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ
61 RIR04005 การวัดความสดของเมล็ดข้าวโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ความหนืดแบบรวดเร็วและเคโมเมทริกซ์
62 RIR03971 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
63 RIR03970 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
64 RIR03969 พัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการความรู้การฟื้นฟูสวนเงาะนอกฤดู
65 RIR03968 โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip) ระยะที่ 1 
66 RIR03967 การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
67 RIR03966 การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร 
68 RIR03916 การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
69 RIR03915 การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก : กรณีศึกษาจากเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
70 RIR03914 ญ้อสองฝั่งโขง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436
71 RIR03913 แนวคิด ความเชื่อ และพุทธปฏิมากรรมเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ โดยใช้ประติมานวิทยา
72 RIR03912 ผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
73 RIR03911  การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
74 RIR03910 การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
75 RIR03909 นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
76 RIR03908 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
77 RIR03907 นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง
78 RIR03906 โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
79 RIR03905 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
80 RIR03904 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
81 RIR03903 การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
82 RIR03902 การพัฒนาระบบ PLC Online สำหรับการจัดการเรียนรู้บนฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา
83 RIR03901 การค้นหารูปแบบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
84 RIR03900 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการกระบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเเละเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
85 RIR03899 วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์
86 RIR03898 การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
87 RIR03897 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ nanoemulsions และ nanoparticles สำหรับนำส่ง curcumin เพื่อใช้ในอาหาร
88 RIR03896 วิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
89 RIR03895 การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
90 RIR03894 การจัดการที่ดินเกษตรไทย : จากวิกฤตสู่ยั่งยืน
91 RIR03893 การพัฒนาเมนูอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรสำหรับชุมชนจังหวัดน่าน
92 RIR03892 โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของ ข้าว ผัก และส้มโอปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานในการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครปฐม 4.0
93 RIR03891 การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
94 RIR03890 การประมาณการผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เมล็ดพันธุ์ และ เกษตรผสมผสาน กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
95 RIR03889 การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
96 RIR03888 การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers 
97 RIR03887 บูรณาการนวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
98 RIR03886 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา
99 RIR03885 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาและเสริมพลังกลไกการจัดห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับข้าวและพืชหลังนาอินทรีย์”
100 RIR03884 ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นอาหารต่อการรอดชีวิต การเจริญ องค์ประกอบทางชีวเคมี และคุณภาพน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยงนอเพลียส และตัวเต็มวัยของไรน้ำนางฟ้าประเทศไทย และการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบบผงแห้งเพื่อเพาะเลี้ยง
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 386 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th