ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 RIR02963 การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์ควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพระดับครัวเรือน
302 RIR02964 การต่อวัสดุต่างชนิดระหว่างอลูมิเนียม 1100 และเหล็กเคลือบสังกะสีโดยการแล่นประสานแบบมิก
303 RIR02965 การแก้ปัญหาการจัดตารางสอนที่มีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกันโดยประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม
304 RIR02966 การจำลองการรั่วไหลแอมโมเนียเพื่อจัดทำแผนและฝึกซ้อมอพยพให้กับพนักงานในสหกรณ์กองทุนสวนยางนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
305 RIR02967 แบบจำลองการทำนายอัตราการเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา โดยผลของแสงส่องสว่างจากหลอดแอลอีดีและการประยุกต์
306 RIR02968 การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผ่าป้อนวัตถุดิบน้ำมัน LICO
307 RIR02969 ศักยภาพการลดความชื้นในระบบทำความเย็นแบบระเหยเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัยด้วยฮีทไปป์
308 RIR02970 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือจังหวัดนครราชสีมา
309 RIR02971 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนคอมพอสิทด้วยกรรมวิธีโชล-เจลและการตกตะกอน
310 RIR02972 การออกแบบและพัฒนาถังปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติก
311 RIR02973 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง
312 RIR02974 การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวและกากมันสำปะหลังด้วยน้ำภาวะใต้วิกฤต
313 RIR02975 อิทธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศที่มีต่อประสิทธิภาพของไซโคลนดักฝุ่นละออง
314 RIR02976 การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมอัลลอย: การทบทวนและมุมมองสู่อนาคต
315 RIR02977 การพัฒนากรอบการประเมินสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารในการก่อสร้างอาคารเขียว
316 RIR02978 การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
317 RIR02979 การบำรุงรักษาด้วยตนเองในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพ
318 RIR02980 อิทธิผลของทังสเตนออกไซด์ต่อสมบัติโฟโตแคตะไลติกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผงไทเทเนียมไดออกไซด์
319 RIR02981 การประเมินสมรรถนะโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในกรณีที่มีและไม่มีการระบายความร้อนด้วยอากาศ
320 DRL032587 การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อการผลิตพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
321 DRL032880 การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
322 DRL032879 การศึกษาความสัมพันธ์ทางสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปรา ที่แยกได้จากผู้ป่วย สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ สัตว์ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดน่าน และ การศึกษาการทดลองการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสที่แยกได้จากผู้ป่วยใน วัว และสุกร
323 DRL032878 การพัฒนาและการนำโปรแกรมรายการยาเพื่อคัดกรองและลดการสั่งใช้ยาที่เสี่ยงและอันตรายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุไทย และการตอบสนองของแพทย์และเภสัชกรต่อการนำโปรแกรมมาใช้ในโรงพยาบาล
324 DRL032865 การทบทวนสถานการณ์ของประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกัญชา
325 DRL032864 ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน
326 DRL032863 อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ pre-diabetes
327 DRL032861 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมิปัญญาชุมชน
328 DRL032574 การพัฒนาการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดโรงเรียน เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
329 DRL032860 การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต
330 DRL032859 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลในภายหลังเทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ
331 DRL032637 การควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบปั๊มน้ำสำหรับไร่มันสำปะหลัง ที่ใช้แหล่งพลังงานโซลาร์เซลล์
332 DRL032857 การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมบริเวณภูมิประเทศแบบกึ่งสลับซับซ้อนและสลับซับซ้อนด้วย แบบจําลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน
333 DRL032856 การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย
334 RIR00392 การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล
335 RIR00394 การเพาะขยายพันธุ์ปลานิลเพศผู้ YY ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
336 RIR00396 การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และการเจริญพัฒนาของลูกปลาค้างคาวดอยอินทนนท์
337 RIR00397 การศึกษาระบบตลาดและโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายโคเนื้อขุนคุณภาพสูง: กรณีศึกษา เชียงใหม่ พะเยา แพร่
338 RIR00398 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง ปีที่ 3
339 RIR00400 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สัตว์ปีก) ปีที่ 3 (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไ่ก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง)
340 RIR00757 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง)
341 RIR00760 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
342 RIR00761 ประสิทธิภาพของกากงาขี้ม้อนในการทดแทนกากถั่วเหลืองและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารสุกรรุ่น
343 RIR00762 ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม
344 RIR00763 ผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสัดส่วนเพศเมีย 70% ให้บริการแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรรายย่อย
345 RIR00766 อิทธิพลของสายพันธุ์ ต่อคุณภาพเนื้อ องค์ประกอบของกลิ่น และกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ และไก่โรดไอแลนด์เรด
346 RIR00767 การพัฒนาระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
347 RIR00768 การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน
348 DRL032855 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ ชนบทของประเทศไทย
349 DRL032854 การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง: การรักษา การเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (ปี 1)
350 DRL032853 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ
351 DRL032852 การเกิดซ้ำของโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโรคคอตีบ โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
352 DRL032837 การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์เลือดเป็ดต้มในระหว่างการเก็บรักษา
353 DRL032836 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้อ่อนงาสำหรับผู้สูงอายุจากงาชนิดต่างๆ
354 DRL032835 การตรวจวัดหาปริมาณกลูตาไธโอนด้วยเทคนิคการตรวจวัดสีโดยอาศัยอนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมปริซึมในระดับนาโน
355 DRL032833 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิตหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด (ระยะที่ 2)
356 RIR03289 การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือก และข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า
357 RIR03290 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์
358 RIR03291 การพัฒนาข้อเสนอระบบเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
359 RIR03293 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
360 RIR03295 การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต
361 RIR03297 การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย
362 DRL033113 นวัตกรรมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการแยกด้วยแผ่นเยื่อบาง พอลิเบนซอกซาซีน
363 DRL032947 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี
364 DRL032946 การใช้ประโยชน์เชื้อรา Pandora neoaphidis (Entomophthoraceae) เพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพืชผักโดยชีววิธีนาสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะขยายผล)
365 DRL032945 รูปแบบการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรตามแนวคิดการทำเกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคตะวันออกฌฉียงเหนือ
366 DRL032944 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันในการสำรองห้องพักและการชำระเงินของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาว กรุงเทพมหานคร
367 DRL032943 การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไทย
368 RIR03298 การพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับตรวจหาแอคติวิตี้ของเอนไซม์โปรตีเอส และอินทิเกรส ของเอชไอวี-1 เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่
369 RIR03504 การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
370 RIR03506 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
371 RIR03519 การสำรวจความเสี่ยงในการเป็ นภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
372 RIR03520 ความสามารถด้านการทำกิจวัตรประจำวันของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
373 RIR03521 ความตรงตามเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมและความเที่ยงของแบบประเมินข้อมูลการเล่นของเด็ก อายุ 6-9 ปี ฉบับภาษาไทย
374 RIR03522 ปัญหาการรับประทานอาหารและการรักษาในเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
375 DRL032942 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
376 DRL032368 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซิสที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากดินป่าชายเลน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
377 DRL032941 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทางานในแพทย์แผนไทย
378 DRL032367 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
379 DRL032366 การประมวลผลภาพแบบกระจายของข้อมูลทางการแพทย์บนระบบกริด
380 DRL032940 การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารสำหรับอุปกรณ์ทานอาหารของเด็กปฐมวัย (ต่อเนื่อง)
381 DRL032939 ยุทธศาสตร์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
382 DRL032560 The development of a biosensor array with embedded systems for detection of Biomarkers of cardiovascular disease
383 DRL032938 นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน
384 DRL032559 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ เรื่องเทคนิคการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ
385 DRL032937 การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาไครเลตที่มีอนุภาคนาดนซิลเวอร์สำหรับผลิตถุงมือลดการแพ้ยางและยับยั้งจุลินทรีย์
386 DRL032558 การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยชั้นนำ
387 DRL032557 ผลของฮอร์โมนพืช, สารคีเลต, และปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนพืช และสารคีเลตต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโลหะหนัก ของต้นราชาวดีบ้าน (Buddleja paniculata Wall.)
388 DRL032556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส ๑ โดยใช้ Active Learning
389 DRL032448 ระบบการบริหารจัดการงานอีเวนท์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมาตรฐาน ISO 20121 เพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหรรมไมซ์ จังหวัดขอนแก่น
390 DRL032447 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดน้ำ
391 DRL032446 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
392 DRL032445 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำวังแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
393 DRL032362 การศึกษาผลการเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเปรียบเทียบกับการใช้ความร้อนแบบถุงเพาซ์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้ : เคาหยก
394 DRL032360 การกักเก็บและควบคุมการปลดปล่อยสมุนไพรกันยุงในอนุภาคไมโคร/นาโน พอลิเมอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงสำหรับเด็กปฐมวัย
395 DRL032359 เครือข่ายภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดชุมพร
396 DRL032358 การศึกษาปัจจัยเหตุเชิงจิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนขับรถแท็กซี่
397 DRL032357 สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
398 DRL032712 การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย
399 DRL032711 การวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์กับพฤติกรรมการใช้ e-Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
400 DRL032710 แนวทางการบริหารจัดการทุนชุมชน กรณีพื้นที่ตรัง
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 400 จากผลการค้นหาทั้งหมด 427 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th