ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ รหัส งานวิจัย
301 RIR00400 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สัตว์ปีก) ปีที่ 3 (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไ่ก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง)
302 RIR00757 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง)
303 RIR00760 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
304 RIR00761 ประสิทธิภาพของกากงาขี้ม้อนในการทดแทนกากถั่วเหลืองและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารสุกรรุ่น
305 RIR00762 ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม
306 RIR00763 ผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสัดส่วนเพศเมีย 70% ให้บริการแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรรายย่อย
307 RIR00766 อิทธิพลของสายพันธุ์ ต่อคุณภาพเนื้อ องค์ประกอบของกลิ่น และกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ และไก่โรดไอแลนด์เรด
308 RIR00767 การพัฒนาระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
309 RIR00768 การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน
310 DRL032855 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ ชนบทของประเทศไทย
311 DRL032854 การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง: การรักษา การเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (ปี 1)
312 DRL032853 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ
313 DRL032852 การเกิดซ้ำของโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโรคคอตีบ โรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
314 DRL032837 การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์เลือดเป็ดต้มในระหว่างการเก็บรักษา
315 DRL032836 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้อ่อนงาสำหรับผู้สูงอายุจากงาชนิดต่างๆ
316 DRL032835 การตรวจวัดหาปริมาณกลูตาไธโอนด้วยเทคนิคการตรวจวัดสีโดยอาศัยอนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมปริซึมในระดับนาโน
317 DRL032833 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิตหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด (ระยะที่ 2)
318 RIR03289 การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือก และข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า
319 RIR03290 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์
320 RIR03291 การพัฒนาข้อเสนอระบบเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย
321 RIR03293 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
322 RIR03295 การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต
323 RIR03297 การตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย
324 DRL033113 นวัตกรรมการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการแยกด้วยแผ่นเยื่อบาง พอลิเบนซอกซาซีน
325 DRL032947 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรี
326 DRL032946 การใช้ประโยชน์เชื้อรา Pandora neoaphidis (Entomophthoraceae) เพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อนศัตรูพืชผักโดยชีววิธีนาสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะขยายผล)
327 DRL032945 รูปแบบการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรตามแนวคิดการทำเกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคตะวันออกฌฉียงเหนือ
328 DRL032944 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันในการสำรองห้องพักและการชำระเงินของธุรกิจโรงแรมระดับห้าดาว กรุงเทพมหานคร
329 DRL032943 การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไทย
330 RIR03298 การพัฒนาวิธีการใหม่สำหรับตรวจหาแอคติวิตี้ของเอนไซม์โปรตีเอส และอินทิเกรส ของเอชไอวี-1 เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับยา และการค้นหายาใหม่
331 RIR03504 การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
332 RIR03506 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
333 RIR03519 การสำรวจความเสี่ยงในการเป็ นภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
334 RIR03520 ความสามารถด้านการทำกิจวัตรประจำวันของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
335 RIR03521 ความตรงตามเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมและความเที่ยงของแบบประเมินข้อมูลการเล่นของเด็ก อายุ 6-9 ปี ฉบับภาษาไทย
336 RIR03522 ปัญหาการรับประทานอาหารและการรักษาในเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
337 DRL032942 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
338 DRL032368 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซิสที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากดินป่าชายเลน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
339 DRL032941 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทางานในแพทย์แผนไทย
340 DRL032367 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
341 DRL032366 การประมวลผลภาพแบบกระจายของข้อมูลทางการแพทย์บนระบบกริด
342 DRL032940 การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารสำหรับอุปกรณ์ทานอาหารของเด็กปฐมวัย (ต่อเนื่อง)
343 DRL032939 ยุทธศาสตร์การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
344 DRL032560 The development of a biosensor array with embedded systems for detection of Biomarkers of cardiovascular disease
345 DRL032938 นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน
346 DRL032559 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ เรื่องเทคนิคการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ
347 DRL032937 การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาไครเลตที่มีอนุภาคนาดนซิลเวอร์สำหรับผลิตถุงมือลดการแพ้ยางและยับยั้งจุลินทรีย์
348 DRL032558 การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยชั้นนำ
349 DRL032557 ผลของฮอร์โมนพืช, สารคีเลต, และปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนพืช และสารคีเลตต่อการเจริญเติบโตและการสะสมโลหะหนัก ของต้นราชาวดีบ้าน (Buddleja paniculata Wall.)
350 DRL032556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส ๑ โดยใช้ Active Learning
351 DRL032448 ระบบการบริหารจัดการงานอีเวนท์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมาตรฐาน ISO 20121 เพื่อพัฒนามาตรฐานอุตสาหรรมไมซ์ จังหวัดขอนแก่น
352 DRL032447 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดน้ำ
353 DRL032446 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
354 DRL032445 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำวังแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
355 DRL032362 การศึกษาผลการเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเปรียบเทียบกับการใช้ความร้อนแบบถุงเพาซ์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคใต้ : เคาหยก
356 DRL032360 การกักเก็บและควบคุมการปลดปล่อยสมุนไพรกันยุงในอนุภาคไมโคร/นาโน พอลิเมอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงสำหรับเด็กปฐมวัย
357 DRL032359 เครือข่ายภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดชุมพร
358 DRL032358 การศึกษาปัจจัยเหตุเชิงจิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนขับรถแท็กซี่
359 DRL032357 สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
360 DRL032712 การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย
361 DRL032711 การวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์กับพฤติกรรมการใช้ e-Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
362 DRL032710 แนวทางการบริหารจัดการทุนชุมชน กรณีพื้นที่ตรัง
363 DRL032709 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลาสมาในการยืดอายุของอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัย
364 DRL031572 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคและต้านออกซิเดชันของ สารสกัดเหงือกปลาหมอเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
365 DRL031571 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติการขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
366 DRL031570 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรู้ทันสื่อ และการรู้ทันตนเอง ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
367 DRL031566 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
368 DRL031565 การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านล้านนา
369 DRL031564 สถานภาพองค์ความรู้วารสารศาสตร์พลเมือง ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ (2533-2556)
370 DRL032549 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
371 DRL032548 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
372 DRL032547 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการเลือกหลักสูตร ที่เหมาะสม สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
373 DRL032546 การเพิ่มมูลค่าอาหารในแพที่พักแรมบริเวณในเขื่อนประเทศไทย กรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
374 DRL032545 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนา และสุโขทัยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
375 DRL032544 รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
376 DRL032416 ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)
377 DRL032085 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนา (พะเยา แพร่ น่าน) และสุโขทัย (กำแพงเพชร สุโขทัย)
378 DRL032084 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการไฮโดรดีออกซิจีเนชั่นเพื่อมช้เป็นน้ำมันดีเซล
379 DRL032083 การสร้างชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 4 ภาค
380 DRL032082 สถานภาพการศึกษาสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน กับการเตรียมความพร้อมสถาปนิกไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
381 DRL032081 อัตราการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 1835) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน
382 DRL032079 การศึกษาเอกลักษณ์และสุนทรียภาพของภาพยนต์แอนิเมชั่นไทย ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2558
383 DRL033060 โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำในเมืองท่องเที่ยว
384 DRL033057 ชุดโครงการวิจัย ตลาดทางเลือกกับความมั่นคงอาหารของชุมชน ปี 2558
385 DRL033054 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
386 DRL033052 การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
387 RIR00769 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์-ชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1
388 RIR00771 การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
389 RIR00779 การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 301 - 389 จากผลการค้นหาทั้งหมด 389 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th