ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 DRL032313 การออกแบบและพัฒนาชุดโครงหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่าง
102 DRL031989 วิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์
103 DRL031987 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ความต้องการการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในเขตอีสานใต้
104 DRL031782 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมขนาดนาโนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชันของสารประกอบอัลเคนเบา
105 DRL031781 การใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่
106 RIR00301 Biocontrol of China-ThaiTephritid Pests Towards Wide-Area Integrated Pest Management
107 RIR00303 การรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อการผสมพันธุ์
108 RIR00304 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดด้วงหมัดผัก (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
109 RIR00305 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ประจำปีงบประมาณ 2559)
110 RIR00306 โครงการวิจัยและพัฒนาเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิต
111 RIR00307 ชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย
112 RIR00308 ผลกระทบจากไรศัตรูภายนอก (วาร์รัวและทรอปิลีแลปส์) ต่ออายุขัยผึ้งงาน และการเปรียบเทียบการแพร่กระจายของไรทรอปิลีแลปส์ในผึ้งพันธุ์ ประเทศไทย
113 RIR00310 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560
114 RIR00311 The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand
115 RIR00312 The potential Use of Natural Materials and Beneficial Microorganisms for Bio-fertilizer Production and Crop Yield Improvement
116 RIR00313 Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand
117 RIR00314 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ
118 RIR00315 การประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ำและสมบัติทางกายภาพของดินในสวนไม้ผลที่ปลูกบนที่ดอนและที่ลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่
119 DRL032199 ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (ระยะที่ 1)
120 DRL031892 การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-Commerce
121 DRL031891 การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน
122 DRL031890 การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce
123 DRL040987 การใช้ประโยชน์ปลายข้าวจากโรงสีข้าวสวนดุสิตเป็นสารทดแทนไขมันในน้ำสลัดเต้าหู้พลังงานต่ำ
124 RIR00318 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง)
125 RIR00319 โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559
126 RIR00320 โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน 
127 RIR00321 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง
128 RIR00322 Evaluation of Polyhalite (PH) as a source of potassium and secondary nutrients for rice in Thailand
129 RIR00323 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์)
130 RIR00324 การทำวิจัยและวิเคราะห์ผลโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อราที่ผิวของเมล็ดพันธุ์พริกไทย
131 RIR00325 การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์)
132 RIR00326 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง)
133 RIR00327 การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศาทางโภชนาการ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง)
134 RIR00328 Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston
135 RIR00329 การขยายพันธู์ดาหลาลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ
136 RIR00330 การจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี
137 RIR00331 การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560)
138 RIR00332 การประเมินพันธุ์และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการชักนำการออกดอกของคะน้า
139 RIR00333 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปี่ที่ 3)
140 RIR00334 การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia (2560) (ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
141 RIR00335 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งในโรงเรือนกันแมลง
142 RIR00336 การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง
143 RIR02019 ไทยกับการกู้ชาติเวียดนามในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
144 RIR02025 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
145 RIR 00 337 โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) ประจำปี 2560 (Seminar on Thai-German Research Activity Information 2017)
146 RIR 00 338 โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง
147 RIR 00339 โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า ปีที่ 4
148 RIR00340 โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง ปีที่ 2
149 RIR00341 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง
150 RIR00342 โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง
151 RIR00343 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง
152 RIR00344 ตรวจประเมินสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร
153 RIR00345 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์
154 RIR00346 นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน
155 RIR00347 ผลของปัจจัยการผลิตบางประการต่อการสังเคราะห์สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น (Metha arvensis)
156 RIR00348 เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค
157 RIR00349 ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน
158 RIR00350 ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา
159 RIR00351 สร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร
160 RIR00352 อบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช.
161 DRL031999 การพัฒนาวิธีการถ่ายยีนในสาหร่ายเซลล์เดียวน้ำจืดบางชนิดด้วยอะโกรแบคทีเรียมเพื่อพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล
162 DRL031995 ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูแรทเพศผู้ที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวาน
163 DRL031994 การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงตัดแต่งและมะม่วงแช่เยือกแข็งด้วยเอนไซม์และแคลเซียม
164 DRL032281 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
165 RIR00355 การใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ
166 RIR00357 การประมวลผลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์โรคสำคัญในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
167 RIR00358 การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู
168 RIR00359 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบในเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่
169 RIR00361 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของปทุมมา ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
170 RIR00362 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
171 RIR00363 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
172 RIR00364 จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
173 RIR00365 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
174 RIR00366 ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้
175 RIR00367 การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
176 RIR00369 โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง
177 RIR00370 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
178 RIR00371 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีสำหรับบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในประเทศไทย
179 RIR00372 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย
180 RIR00374 การถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเกษตรประณีตของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
181 RIR00375 การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
182 RIR00376 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
183 RIR00377 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
184 RIR00378 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
185 RIR00379 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 3 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
186 RIR00380 การคัดเลือก ปรับปรุงสุกรสายพันธุ์แท้ (สายพันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
187 RIR00381 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
188 RIR00382 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
189 RIR00383 การใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติดในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Fermented total mixed ration, FTMR) โดยมีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก
190 RIR00384 การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
191 RIR00385 การทดสอบปริมาณการกินน้ำและปริมาณสาร CTC ตกค้างในไก่เนื้อ
192 RIR00386 การประยุกต์ใช้การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในกระบือนมพันธุ์เมซานี
193 RIR00387 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะนมเพศเมีย
194 RIR00388 การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
195 RIR00389 การผลิตหัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ
196 RIR00390 การพัฒนาเทคนิคที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของสเปิร์มในน้ำเชื้อโคนมคัดเพศ
197 RIR00391 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
198 DRL032276 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
199 DRL032274 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของผู้ใหญ่วัยกลางคนในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
200 DRL032273 แนวทางการจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการขาดไอโอดีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 427 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th