ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 DRL031256 ผลการเต้นแอโรบิกด้วยตาราง 9 ช่อง ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
2 DRL031075 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งาขี้ม้อนสเปรดเพื่อสุขภาพ
3 DRL040984 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4 RIR00035 การพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา
5 RIR00036 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันการวิจัยของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์: การวิเคราะห์ด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและเบส์
6 DRL033348 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7 RIR04026 “สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
8 RIR04015 ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อคดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย 
9 RIR04014 การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ และเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนในการปรับปรุงร่องน้ำแม่น้ำโขงช่วงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส 
10 RIR04013 ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน  
11 RIR04004 การศึกษาเเละสังเคราะห์สถานภาพเเละทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
12 RIR04003 การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 3
13 RIR04002 การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแสในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในระดับพื้นที่ภาคใต้เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
14 RIR04001 การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
15 RIR04000 โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
16 RIR03999 การพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่2)
17 RIR03998 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนในเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
18 RIR03997 การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย
19 RIR03996 ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย
20 RIR03995 การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2
21 RIR03994 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าการจัดการกระบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเเละเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชุมชน กรณีโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
22 RIR03993 การผสานกลไกทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน
23 RIR03992 พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน ‘ฉาอิรสุลตันเมาลานา’
24 RIR03991 การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
25 RIR03990 การจัดการห่วงโซ่อุปทานปลาน้ำจืดธรรมชาติสู่การเพิ่มมูลค่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
26 RIR03989 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชั่นและการกระตุ้นทางกายภาพ
27 RIR03988 การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
28 RIR03987 การพัฒนาสูตรเนื้อกระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำโดยใช้เนื้อดินผสมเนื้อดินแดงท้องถิ่น
29 RIR03986 การประเมินอ้อยตอของพันธุ์อ้อยดีเด่นในพื้นที่นาลุ่มและนาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับเกษตรกร
30 RIR03985 การศึกษาเอกลักษณ์เชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
31 RIR03984 กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
32 RIR03983 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
33 RIR03982 แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
34 RIR03981 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกเหลือทิ้ง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
35 RIR03980 การขยายผลการใช้วัสดุดูดซับผสมแกรไฟต์ออกไซด์และปลาสเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม
36 RIR03979 แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ
37 RIR03978 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
38 RIR03977 นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย การรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก
39 RIR03976 การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาขับเหล็ก 3 ชนิดต่อสมองในภาวะเหล็กเกิน: การศึกษาจากไมโตคอนเดรียสู่หน้าที่ในสมอง
40 RIR03975 ศึกษาบทบาทของการหายใจแบบใช้ไนเตรต (nitrate respiration) ของเชื้อแบคทีเรีย uropathogenic Escherichia coli ในการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
41 RIR03974 ผลของ cepharanthine ต่อการผันกลับการดื้อต่อยา 5-fluorouracil ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
42 RIR03973 แบบจำลองเชิงสาเหตุของการรับรู้พลังอำนาจในตนเองของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง
43 RIR03972 การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
44 RIR03965 สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
45 RIR03964 พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทีริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกิน
46 RIR03963  เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย
47 RIR03962  การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
48 RIR03961 โมเดลประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่
49 RIR03960 กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาแผนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
50 RIR03959 แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร “ปลาน้ำว้า” ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
51 RIR03958 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำมางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
52 RIR03957 แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3
53 RIR03956 รูปแบบการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตลาดเขียวขอนแก่นกับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
54 RIR03955 การศึกษาการป้องกันการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
55 RIR03954 การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
56 RIR03953 การศึกษาผลกระทบของชนิดกลุ่มเลือด ฮีโมโกลบิน และเอนไซม์ฮีมออกซิจิเนสในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
57 RIR03952 ความหลากหลายของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ ความสัมพันธ์ของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนกับความรุนแรงในการติดเชื้อเดงกี่
58 RIR03951 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต 
59 RIR03950 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ในการยับยั้งการเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ำในไต
60 RIR03949 การแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิด iPSCs ที่สร้างจากผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียด้วยวิธี CRISPR/Cas9
61 RIR03948 บทบาทหน้าที่ของไคติเนสทรีไลท์วันและไซโตไคน์กับการสร้างหลอดเลือดใหม่แบบ vasculogenic mimicry ในมะเร็งปากมดลูก
62 RIR03947 การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
63 RIR03929 แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ 
64 RIR03928 การพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
65 RIR03927 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 
66 RIR03929 Tough Heart: ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วงสำหรับใช้ในการผลิตช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูง ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
67 RIR03925 ปัญหา อุปสรรคด้านความร่วมมือขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ 
68 RIR03924 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
69 RIR03923 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก 
70 RIR03922 แนวทางการพัฒนาโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ 
71 DRL031252 การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
72 DRL031465 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร
73 RIR00001 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
74 DRL031472 การป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยสารสกัดจากกากงาและผลิตภัณฑ์อาหารจากกากงา
75 DRL031471 การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
76 DRL031470 กระบวนทัศน์การวางผังพระนครในพุทธศตวรรษที่ 24
77 DRL031659 การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน การฟอกหนังแพะ
78 DRL031853 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยเพื่อชุมชนยั่งยืนกรณีศึกษาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
79 DRL031510 ความสุขในการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกของประเทศไทย
80 DRL031948 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
81 RIR00805 การสำารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ. 2558
82 RIR00806 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และไวรัสตับอักเสบซีในประชากรตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
83 RIR00807 การจัดการการดูแลตนเองของพระสงฆ์อาพาธด้วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงฆ์
84 RIR00033 การพัฒนาอิฐดินเผามวลเบาโดยใช้เถ้าชานอ้อยเป็นส่วนผสม
85 RIR00034 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์การ หัวหน้างาน และกลุ่มเพื่อนร่วมงาน โดยมีวัฒนธรรมระยะห่างอำนาจเป็นตัวแปรกำกับ
86 RIR00046 ศึกษาวิจัยกฎหมายแข่งขันทางการค้า/ป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
87 RIR00407 Improving enzymatic activities and thermostability of a tri-functional enzyme with SOD, catalase and cell-permeable activities.
88 RIR00408 Enhanced Sensitivity for Detection of Plasmodium falciparum gametocytes by magnetic nanoparticles combined with enzyme substrate system.
89 RIR00409 HemoPred: A web server for predicting the hemolytic activity of peptides.
90 RIR00410 Effects of sevuparin on rosette formation and cytoadherence of Plasmodium falciparum infected erythrocytes.
91 RIR00411 Food safety in Thailand. 3: Pesticide residues detected in mangosteen (Garcinia mangostana L.), queen of fruits.
92 RIR00412 The optimization of the single photon emission computed tomography image quality via taguchi analysis: A feasibility study of a V-shaped phantom.
93 RIR00413 Paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides.
94 RIR00414 Advances in rare cell isolation: An optimization and evaluation study.
95 RIR00415 Large-scale classification of P-glycoprotein inhibitors using SMILES-based descriptors.
96 RIR00416 Neuroprotective effect of Spilanthes acmella Murr. on pesticide-induced neuronal cells death.
97 RIR00087 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลในพื้นที่ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก และเขาค้อ
98 RIR00088 การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
99 RIR00092 Structural and electronic properties of doped III-V binary compounds under extreme conditions
100 RIR00417 CryoProtect: A Web Server for Classifying Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins.
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 427 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th