ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 DRL050093 การศึกษาตะกอนสึนามิโบราณบริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา และชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประวัติการเกิดสึนามิขนาดใหญ่ในประเทศไทย
2 DRL040983 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม-31 สิงหาคม 2559
3 DRL031258 การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายของรัฐบาล : จังหวัดเชียงรายและนครพนม
4 DRL031254 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5 DRL040791 การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลังยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน
6 DRL031263 การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแหล่งปะการังเทียมและกลุ่มปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา
7 DRL031262 ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
8 DRL031261 การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย
9 DRL031260 การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย
10 DRL031259 ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge และพื้นที่ใกล้เคียงในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
11 DRL031076 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้แบบอินทราเน็ตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12 DRL031074 ความชุก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุและการพัฒนาคู่มือการให้ความรู้ : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางพลัด
13 DRL031073 แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
14 DRL031072 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
15 DRL031071 ผลกระทบของความแปลกแยกทางการเมืองต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
16 DRL031070 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
17 DRL031069 การปรับตัวของหนังกลางแปลงในประเทศไทยต่อการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล
18 DRL031264 ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยจากการประมงอวนจมกุ้งสามชั้นและการตลาดของเครือข่ายตลาดกลางสัตว์น้ำตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
19 DRL031078 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
20 DRL031039 วินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
21 DRL031038 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของราที่แยกได้จากนาเกลือ
22 DRL050060 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแสนสุขและจิตอาสาผู้สูงอายุ
23 DRL040954 การบริหารจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ: ศึกษาเปรียบเทียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและเกาหลีใต้ (ระยะที่ 2)
24 DRL040750 การโคลน และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ DNA helicase จากเชื้อมาลาเรียซึ่งเป็นเป้าหมายของยารักษาโรคมาลาเรียตัวใหม่
25 350180401004253 คุณภาพชีวิตและการรับรู้ภาวะสุขภาพในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง
26 350180401004476 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
27 DRL033063 รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีเครือข่ายตลาดสีเขียวกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
28 DRL033064 โครงการ รูปแบบการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนตีนภูบนฐานทรัพยากรป่าและน้ำ บ้านด่านยาว ตำบลนากอกอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
29 DRL033065 โครงการ การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
30 8481 Prevalence of emergency medical service utilisation in patients with out-of-hospital cardiac arrest in Thailand.
31 8633 Is intrauterine surgery justified? Report from the working group on ultrasound in obstetrics of the World Association of Perinatal Medicine (WAPM).
32 DRL031311 แนวทางการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนวทางการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
33 DRL040773 การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องตาม ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
34 DRL031314 ปัญหาจากการรับรู้และความคาดหวังในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
35 DRL031313 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุการทำงานของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
36 DRL031312 บุพปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายซ้ำของ นักท่องเที่ยวชาวไทย
37 DRL025640 การศึกษาความต้องการและช่องทางการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
38 DRL025638 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอาเซียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดอุบลราชธานี
39 DRL025648 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานสายธุรกิจบริการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
40 DRL025647 แผนการพัฒนาการประกอบธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพัทยาจังหวัดชลบุรี
41 DRL031238 การโคลนนิ่งยีนเคอราติเนสจาก Fervidobacterium spp. ชอบร้อนสูงที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในประเทศไทยสำหรับกำจัดขยะขนสัตว์ปีกจากโรงฆ่าสัตว์
42 DRL025643 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
43 DRL025642 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนครนายกตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
44 RIR03939 การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์คีย์เลสเอนทรีในรถยนต์ (Remote keyless entry) ต่อเครื่องอิเลกโทรนิกชนิดฝังในร่างกาย
45 RIR03938 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย“LIF SEA Regional Hub 2016
46 RIR03937 “สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
47 RIR03936 “ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
48 RIR03935 “การพัฒนาวิธีทดสอบโคซี่สำหรับตรวจกรองโรคนิ่วปัสสาวะ” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
49 RIR03934 การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาอุตสาหกรรม
50 RIR03932 แนวทางในการสร้างมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีบนพื้นฐานจากการวิเคราะห์ Gap Analysis และ SWOT Analysis ของประเทศ
51 RIR03931 “PURINA –การผลิตน้ำสะอาดขนาดเล็กแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
52 RIR03930 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันตก 
53 DRL026822 Final report for research on “The doctrine of good faith scots law and thai law : comparative perspectives”
54 DRL011177 การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่างๆ
55 DRL026992 ลักษณะคละของโจทย์ปัญหาและความต่อเนื่องของการตัดวัสดุก่อสร้างเชิงเส้น
56 DRL040130 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่สร้างเอนไซม์เบตา-แลคทาเมสและเบตา-แลคทาเมสชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มเบตา-แลคแทม(ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระไก่ สุกร และโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
57 DRL030246 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อเสริมสุขภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดสำหรับธุรกิจ SMEs
58 DRL030245 การศึกษาคุณภาพศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
59 DRL040510 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
60 DRL040509 การดำเนินโรคของโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุไทย: การติดตามไปข้างหน้า
61 DRL040508 ความชุกของโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุไทย: การศึกษาในโรงพยาบาล
62 DRL040507 โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุไทย
63 DRL040503 ประสิทธิผลชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงวัย
64 DRL040370 การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 1835) ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีต
65 DRL040322 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างเว็บระดับมัธมยศึกษาสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน
66 DRL040021 การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี
67 DRL040029 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
68 DRL040020 ผลการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับโปรตีนต่างกันและปลาสดต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ของปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus)
69 DRL040016 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสื่อและกิจกรรมเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก
70 DRL040014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนใบเตยเสริมน้าใบย่านาง
71 DRL040013 ผลของข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัวต่อป้องกันภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเซลล์ลำไส้มนุษย์
72 DRL040010 การพัฒนาตำรับขนมปังโฮลวีตทดแทนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิลดไขมันและน้ำตาล
73 DRL030981 คุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
74 DRL030980 ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปางของนักเรียนในจังหวัดลำปาง
75 DRL030979 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจเสริมความงามของวัยรุ่น
76 DRL030886 Development of rice bran oil emulsions by using pectin and zein as emulsifiers
77 DRL030885 การสำรวจความต้องการของครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศสาขาลำปางเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
78 DRL030832 การวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาวเชิงอุตสาหกรรม
79 DRL030830 การค้นหาการอุบัติและวิวัฒนาการของไบโอทัยป์ลูกผสมและเอลทอร์แวเรียนท์ในเชื้ออหิวาต์ O1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างปี พ. ศ. 2510 ถึง 2553
80 DRL030828 Epstein-Barr virus แนวคิดใหม่ในการอธิบายการเกิดมะเร็งปากมดลูก
81 DRL030765 กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก
82 DRL030676 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
83 DRL030505 ความหลากหลายของกบและปรสิตในกบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
84 DRL030504 ความหลากชนิดของกบและปรสิตในกบในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
85 DRL030352 High sensation of haptic feedback in robot-assisted device based on Acceleration Control with Compensation of Mechanical Resonance
86 DRL030157 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก
87 DRL030142 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำไหลบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำของเขื่อนในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
88 DRL030141 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดที่มีเห็ดเผาะหนังสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา
89 DRL030100 การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula (Lacepède, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์
90 DRL030092 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา
91 DRL030088 การพัฒนาแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของนักเรียนเป็นฐาน
92 DRL030087 การพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเรื่องการสร้างสือการสอนประเภท e-learning ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
93 DRL030030 การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 1: การผลิตเมล็ดกาแฟดิบด้วยเทคโนโลยีทางเอนไซม์
94 DRL030024 ผลของเปลือกกล้วยเล็บมือนาง (Musa AA group 'Kluai Leb Mue Nang') ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และองค์ประกอบทางโภชนาการของร่างกายปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
95 DRL030000 ความหลากหลาย การกระจายพันธุ์และคุณสมบัติทางชีวเคมีของผักและผลไม้พื้นบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและสมุนไพรอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
96 DRL029935 พฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
97 DRL029933 ปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
98 DRL029800 การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงในรูปแบบการพัฒนาในขณะปฏิบัติการสอน
99 DRL029793 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
100 DRL029178 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 หน้า ถึง 11
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,082 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th