ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 DRL031068 คอมไพเลอร์เชิงพลวัตสำหรับจาวา
2 DRL031077 การจัดระบบการดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
3 DRL031213 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดและฟักข้าวสำหรับใช้บนผ้าพิมพ์
4 DRL025621 การใช้สารลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตเพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำมันดิบในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันดิบ
5 DRL025620 การศึกษาสมบัติวัสดุรีไซเคิลจากเศษเมลามีนด้วยกรรมวิธีขึ้นรูปแบบเย็น
6 DRL025619 การศึกษากรรมวีธีการขึ้นรูปแบบเย็นของวัสดุรีไซเคิลจากเศษเมลามีน
7 DRL028844 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝากระโปรงรถยนต์จากแกลบและผักตบชวา เพื่อรองรับการชนคนเดินเท้า
8 DRL028843 การสร้างดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
9 DRL028842 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Salmonella spp. ของสารสกัดจากหอมหัวใหญ่
10 DRL031014 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์จากแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมสายพันธุ์ Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 เพื่อตรวจหาแคดเมียม
11 DRL031105 การเฝ้าตรวจและควบคุมความปลอดภัยทางพลังงานไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
12 DRL028828 ศักยภาพของการใช้แก่นตะวันเป็นอาหารเสริมชีวนะทางเลือกสำหรับปลานิล
13 DRL028827 การพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านเวลา
14 DRL028825 การโคลนและศึกษาหน้าที่ของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จำเพาะต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี CARA
15 DRL028798 การศึกษากากมะขามเปียกเหลือใช้ในผลิตภัณฑ์มะขามแก้วของวิสาหกิจชุมชมชนแม่บ้านเกษตรกร สวนเก้าแสน
16 DRL028826 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านการเจริญเซลล์มะเร็งของแมงลักคา
17 02000536 Estimated Regional Prevalence of Hepatitis B Virus Infection among Thai Conscript Blood Donors.
18 DRL025785 การใช้ประโยชน์ของประเทศไทยจากข้อบทว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความร่วมมือระหว่างประเทศในความตกลงเขตการค้าเสรี
19 DRL025784 พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย
20 DRL025783 แนวทางการลดมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) สำหรับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
21 DRL025815 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของตลาดเพื่อการท่องเที่ยวจับจ่าย
22 DRL025800 การปรับตัวของประเทศไทยตามความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
23 DRL025789 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลาม
24 DRL025788 แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการประมงของไทย
25 DRL025787 การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ในภาคธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก
26 DRL025786 แนวทางและมาตรการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน
27 DRL040882 Paleobiogeographic and paleoenvironmental changes in Thailand since the Miocene: evidence from plant fossils
28 DRL031104 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ์ที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง
29 DRL031103 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้จากตัวอย่างดินบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อพ.สธ.
30 DRL031102 การพัฒนาเชิงคำนวณด้วยเทคนิควิธีการทางปัญญาประดิษฐ์สำหรับแบบจำลองระบบการชลประทาน
31 DRL031309 การชะลอการเหลืองและควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธ์ุ ทับทิมสยามโดยการฉายรังสียูวีบีและการใช้ไอร้อนแห้ง
32 DRL031017 แนวทางการพัฒนาตลาดสดสีเขียวรังสิต
33 DRL031016 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียวตลาดสดรังสิตและที่อยู่อาศัยชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา
34 DRL028588 การควบคุมการสูญเสียปุ๋ยยูเรียโดยการเคลือบสารไบโอพอลิเมอร์
35 DRL028587 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวไทยเป็นส่วนประกอบหลักโดยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตเบียร์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
36 DRL028586 การวิเคราะห์และออกแบบระบบปรับอากาศของรถโดยสารขนาดใหญ่ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์โวลุม
37 DRL028585 การประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของโปรไบโอติกที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบแห้ง
38 DRL028823 ผลของ Probiotics ในการรักษากระเพาะอาหารอักเสบจากการติดเชื้อ Helicobacter Pylori
39 DRL028797 ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
40 DRL028792 การทดสอบกำลังยึดติดในระยะยาวของการอุดซีเมนต์ในเกลือหิน
41 DRL028659 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา
42 DRL028647 การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน
43 DRL028646 การก่อการร้ายและแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย
44 DRL028838 การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินโปรติเอสและพาเพนโปรติเอสของสารเชิงซ้อนของโลหะทองกับอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซ
45 DRL028832 การศึกษาการเกิดควาร์กกลูออนพลาสมาที่ในการทดลอง ALICE ที่CERN
46 DRL028831 การศึกษาคุณลักษณะของทูบูลินในพยาธิใบไม้ตับออร์พิสทอร์คิส วิเวอร์รินิ
47 DRL028830 โครงการผลของการให้น้ำแบบประหยัดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น ระยะที่ 2
48 DRL028829 การทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากพืชที่เสริมด้วยเอ็นไซม์ไฟเตส
49 DRL025639 การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก
50 DRL025645 การพัฒนารูปแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
51 DRL031234 กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วย ANUSIT Model
52 DRL031233 การพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนสาขางานเชื่อมโลหะและช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
53 DRL025929 การควบคุมการปล่อยด็อกโซรูบิซิน (ยารักษาโรคมะเร็ง) จากซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาด สังเคราะห์โดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ
54 DRL025857 รูปแบบและแนวทางการเตรียมการด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
55 DRL023797 Biological control tea pathogen by Chaetomium spp. in vitro test
56 DRL024723 การตรวจจับผิวหนังของมนุษย์ในภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
57 RIR05108 การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
58 RIR05107 การพัฒนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
59 RIR05105 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2556 เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัย ปี 2557 - 2560
60 RIR05104 การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
61 RIR05103 ผลของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนต่อการเพาะปลูกอ้อยในสภาพแปลงทดลอง
62 RIR05102 การเพาะปลูกอ้อยด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแปลงทดลอง
63 RIR05101 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
64 RIR04100 การพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคในโซ่อุปทานสุขภาพ
65 RIR04099 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล
66 RIR04098 การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการป้องกันการเกิดเจล
67 RIR04097 การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
68 RIR04096 การพัฒนาแบบจำลองคอนสติติวทีฟของวัสดุยางสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (ระยะที่ 2)
69 RIR04094 การเตรียมยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์โดยใช้ยางครัมบ์เป็นสารตัวเติมเพื่อประยุกต์ใช้ทำแผ่นยางหุ้มถังน้ำมัน
70 RIR04095 แคปซูลออสโมติกปั้มจากยางพารา
71 RIR04092 การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลและพัฒนาวิธีระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับตรวจหาปริมาณฟอสเฟตตกค้างในน้ำยางพารา
72 RIR04091 ภัยเงียบอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): ผลกระทบและมาตรการรองรับสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหาร
73 RIR04090 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2556
74 RIR04089 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2556
75 RIR04088 แผนงานนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
76 RIR04087 การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
77 RIR04086 การพัฒนาระบบอุปทานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
78 RIR04085 การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
79 RIR04084 การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
80 RIR04083 แนวทางการพัฒนาถนนคนเดินเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในประเทศไทย: กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต
81 RIR04082 นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวอาหารไทยเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
82 RIR04081 แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการโช่อุปทานอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระยะที่ 2
83 RIR04080 แผนงานการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของกาญจนบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
84 RIR04079 แผนงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดการระบบโลจิสติกส์สุขภาวะที่รองรับ การเปิดตัวโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
85 RIR04078 แนวทางการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
86 RIR04077 การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 2
87 RIR04076 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรม
88 RIR04075 การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันตกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
89 RIR04074 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ (ปีที่ 1)
90 RIR04073 การวิจัยและพัฒนายางล้อประหยัดพลังงาน: ระยะที่ 2
91 RIR04072 แผนงานการบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
92 RIR04071 แผนงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง
93 RIR04070 การสังเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
94 RIR04069 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมการการเคลื่อนย้ายแรงงานทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในการพัฒนาหลักสูตร และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558
95 RIR04068 นโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
96 RIR04067 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
97 RIR04066 ศักยภาพและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
98 RIR04065 แผนธุรกิจเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยประยุกต์ใหม่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล, ไทย-เวียดนาม, ไทย-จีน, ไทย-ญี่ปุ่น และ ไทย-ตะวันตก
99 RIR04063 การจัดการภัยพิบัติสำหรับวิกฤตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของโครงสร้างพื้นฐาน
100 RIR04061 การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเส้นทางมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์-ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน้า ถึง 12
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,174 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th