ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000389 การหารูปแบบวิธีการกำจัดโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
2 RIR05782 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย
3 DRL026729 การใช้ไลโปไลติกยีสต์เพื่อการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
4 DRL026730 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ระดับพรีเมี่ยมเชิงพาณิชย์
5 DRL026731 การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ศึกษากรณีตัวอย่างประเทศอินโดนีเซีย
6 DRL026732 การศึกษาการเลี้ยงเพรียงราย Perinereis nuntia ร่วมกับฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด (Harpacticoid copepod) ในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 1): ชีววิทยา และการเพาะเลี้ยง ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด
7 DRL026733 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8 RIR02303 การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวที่ปลูกในชุดดินสรรพยา
9 2557_100883 M สตรองลี้โซลิดวาไรตี้และโคลนอิสระแบบ Q
10 2557_103852 การติดตามชนิดนกที่ถูกคุกคามบริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลในประเทศไทย
11 DRL009301 ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์(Brachionus rotundiformis) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน
12 DRL016234 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสันนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
13 DRL017872 ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
14 DRL024722 การพัฒนาโปรแกรมนาเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์บนแท็บเล็ตพีซี
15 DRL024602 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กเนยเจ
16 DRL019293 การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชในการควบคุมไรศัตรูเห็ด, dolichocybe indica mahunka
17 2557_85046 การเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์เพื่อศึกษาสมบัติการต้านมะเร็งท่อน้ำดี
18 2557_87997 มาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคม  ต่อการแก้ไขปัญหาการแข่งรถซิ่งในทางสาธารณะของแก๊งเด็กและเยาวชน
19 2557_88324 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
20 2557_88356 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
21 2557_89204 การพัฒนาแก้วที่มีพื้นของ Gd2O3 เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นวัสดุซิลทิลเลเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์
22 2557_89206 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่อวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเป็นวัสดุกำบังรังสี
23 2557_89360 การได้รับพิวรารินจากกวาวเครือขาวเสริมในระยะยาวกับสรีรวิทยาการทำงานของสมองและต่อมพิทูอิทารีในหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน
24 2557_89370 การพัฒนาเซรามิกผสมอะลูมินาเซอร์โคเนียอิทเทรียม ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตระกอนร่วมและการเผาไหม้
25 2557_89372 การเตรียมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีอิมัลชันเพื่อการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาที่มีแสงกระตุ้น
26 2557_89374 อิทธิพลของการเชื่อมขวางและไหม ไฟโบรอินต่อสมบัติของอนุภาคไมโครของเซริซินสำหรับเป็นอนุภาคนำส่งยา
27 2557_89381 ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการจำแนกชนิดริ้นน้ำจืด (Diptera, Chironomidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
28 2557_89388 การสังเคราะห์และสมบัติการจับของตัวรับไดทอปิกรีเซบเตอร์ของจำพวกคีโมเซ็นเซอร์ที่มีโรดามีนและไบพีริดีน
29 2557_89393 การศึกษายีน Bh4 ที่กำหนดการเปลี่ยนสีแกลบจากสีฟางเป็นสีดำ (Black hull gene, Bh4) ในประชากรข้าววัชพืช
30 2557_89394 การสกัดเคราตินจากเส้นผมและการปรับปรุงสมบัติเคราตินเพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับควบคุมการปลดปล่อยยา
31 2557_89396 การแยกของ peak ค่าความนำที่ความต่างศักย์ภายนอกเป็นศูนย์ในสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO ที่มีอุณหภูมิวิกฤติสูง เนื่องจากผลของแถบพลังงานหลายแถบ
32 2557_89408 อนุกรมวิธานของออสตราคอดน้ำจืดวงศ์ย่อย Cypridopsinae Kaufmann, 1900 ในประเทศไทย
33 2557_89409 พลาสติกชีวภาพผสมของพอลิ(แลคติกแอซิด)/พอลิ(เอทธิลีนไกลคอล)ที่เตรียมด้วยการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงในขั้นตอนเดียว
34 2557_89411 เทคนิค Multiplex PCR สำหรับตรวจ Nosema spp. ในผึ้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
35 2557_89417 สมบัติในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของโปรตีนไหมกระท้อน
36 2557_90582 การยับยั้งโมเลกุลเป้าหมายที่สำคัญเพื่อลดการทำลายเซลล์ตับในโรคไข้เลือดออก
37 2557_90615 การศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งระบบเพื่อค้นหายีนที่มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำยางสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง
38 2557_90673 ศึกษาผลของสารสกัดชาเขียวต่อการต้านแบคทีเรียและแคนดิดาในห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนา สูตรผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
39 2557_90828 ความสัมพันธ์ของมดต้นไม้สิรินธร (Cladomyrma sirindhornae) กับพืชอาศัย (Sphenodesme pentandra Jack) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
40 2557_90915 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่มีตัวแบบทวินามที่มีศูนย์มาก
41 2557_91043 การประยุกต์ใช้ของเหลวไอออนิคเป็นสารเติมแต่งเฟสเคลื่อนที่ในเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบเซมิไมโครสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณยากลุ่มสเตียรอยด์และแอนติฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
42 2557_91205 การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง
43 2557_91216 วิธีปกติในการแก้ปัญหาของปัญหาความเป็นไปได้แยกและการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่ตรงกันข้าม
44 2557_91923 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการรักษาภาวะ wing scapula ด้วยเอ็นสังเคราะห์ในผู้ป่วย Brachail plexplus injury (ชื่อเดิม การศึกษาทางคลินิกและรังสีวิทยาของการรักษาภาวะ wing scapula ด้วยเอ็นสังเคราะห์ ในผู้ป่วย brachial plexus injury ชนิด C5,6,7 root avulsion injury)
45 2557_92058 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในสุคนธบำบัดและสปาแบบไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพในสุคนธบำบัดและสปาแบบไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
46 2557_93025 การหาวัสดุค้ำจุนราคาถูกสำหรับตรึงรูปเอนไซม์ไลเพสชอบอุณหภูมิสูงและทนตัวทำละลายอินทรีย์จาก Acinetobacter baylyi เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
47 2557_93044 ผลของไฟโตเอสโตรเจนต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสในภาวะเซลล์ประสาทชรา
48 2557_93092 การสังเคราะห์ฟิล์มโลหะออกไซด์ผสม เพื่อคุณสมบัติการกระตุ้นด้วยแสงสำหรับใช้ในงานกระจกไร้คราบ
49 2557_93155 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
50 2557_94117 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4  (เชียงของ –ห้วยทราย)
51 2557_94121 ขนมจีนเสริมโฟเลทจากพืชสมุนไพร ปีงบประมาณ 2556-2558
52 2557_94126 การพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
53 2557_94158 การบริโภคอาหารกับปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กปฐมวัย
54 2557_94159 การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
55 2557_96992 บทบาทของปู่จ๋ารในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคม ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
56 2557_97000 สภาพภาษาที่ใกล้จะสูญหายของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน  
57 2557_97001 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย
58 2557_97002 การเตรียมความพร้อมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  เพื่อเข้าสู่ AEC ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย
59 2557_97004 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองชายแดน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดเชียงราย
60 2557_97011 การศึกษาผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อชุมชนเมืองชายแดน จังหวัดเชียงราย
61 2557_97014 การศึกษาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองชายแดน จังหวัดเชียงราย
62 2557_97016 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางผังชุมชนชายแดน จังหวัดเชียงราย
63 2557_97261 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี
64 2557_97265 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการย้อมไหมด้วยสีแวตธรรมชาติ: สีคราม
65 2557_97284 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
66 2557_97728 ผลของรังสีอิเล็กตรอนที่มีต่อประจุบนพื้นผิวของสารพอลิบิวทีลีนเนปทาเลท
67 2557_97807 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม : โครงการใช้ถ่านชีวภาพจากเปลือกผลไม้ในการเสริมคุณภาพดินร่วมกับจุลินทรีย์)
68 2557_98666 การคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
69 2557_99011 คะแนนสำหรับการพยากรณ์การเกิดภาวะความดันในหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
70 2557_99435 การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมดินเหนียวพันธะเชื่อมประสานภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบวัฎจักร
71 2557_99632 การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ระดับนาโนเมตรโดยใช้มอนอเมอร์ที่มาจากสารมวลชีวภาพ
72 RIR04027 ความเชื่อพื้นบ้าน แบบแผนการบริโภคอาหารและสุขภาพพม่าในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย
73 RIR05146 Trainning in Insecticide Kit Technology and Pesticide Safety Education for Vegetable Safety Monitoring in Farms, J.ISSASS Vol.20.No. 2 : 31-42 (2014) , 2014
74 RIR05147 Innovative Pesticide Kit Model for Vegetable Farm Safety Surveillance Program, APCBEE Procedia 10 (2014) 170-176., 2014
75 DRL019688 ผลกระทบของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อประสิทธิภาพการเชื่อม
76 DRL019292 การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชร่วมกับน้ำมันปิโตรเลียมในการควบคุม เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา (Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller)
77 DRL023387 โครงการ การศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพ เกษตรกรรม
78 DRL028525 การพัฒนาตัวดูดซับเถ้าแกลบเพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันทอดใช้แล้ว
79 DRL019291 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 DRL019295 การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์
81 DRL019288 รถเข็นผลิตพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
82 DRL019294 การควบคุมแรงดันแบบสอดประสานภายในระบบจำหน่ายที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดแบบกระจายตัว
83 DRL023039 การคัดเลือกสายพันธุ์กลายของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้สารเอทธิลมีเทนซัลโฟเนตชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ทนอุณหภูมิสูงและความเข้มข้นของน้ำตาลสูงในการผลิตเอทานอลจากมันเทศ
84 DRL023040 ตัวแบบการตัดสินใจในการเลือกทาเลที่ตั้งสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
85 DRL019296 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจวัดปริมาณความชื้นในแป้งมันสำปะหลังหมาด โดยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
86 DRL019704 การออกแบบ สังเคราะห์และพัฒนาสีย้อมสารอินทรีย์ไวแสงที่มีระบบคอนจูเกต และนาโนคอมโพสิตอิเล็กโทรไลต์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
87 DRL019703 การศึกษาผลชักนำให้เพิ่มการสังเคราะห์สารกลุ่มเฟลโวนอยด์ในพืชดัดแปลง พันธุกรรมและฤทธิ์ทางเภสัชเวช
88 DRL019702 การศึกษาการใช้แหล่งคาร์บอนชนิดนาโนในการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับข้าวสายพันธุ์ไทย (Oryza sativa L.)
89 DRL026734 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90 DRL026735 การสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางทะเล บริเวณที่พบคราบน้ำมันชายฝั่งจังหวัดระยอง
91 DRL026736 ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
92 DRL026737 การบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเกาะสีชังแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่น
93 DRL024601 การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร
94 DRL024341 การรบกวนเอกฐานของสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีอิมพัลส์
95 DRL024053 การส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียนในเทศบาลเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
96 DRL024520 การศึกษาคุณลักษณะของเนื้อเป็ดพันธุ์เชอรี่วัลเลย์ที่มีการเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
97 DRL024519 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
98 DRL024518 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
99 DRL023933 การออกแบบของทีระลึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
100 DRL024143 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งผลต่อจิตแห่งวิทยาการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หน้า ถึง 12
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,195 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th