ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 DRL023777 ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
2 DRL024035 ระบบการจัดการคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัดดาวเทียม GPS
3 DRL011793 สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของนักตรวจสอบภายในในองค์การเอกชน
4 01190473 ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
5 01190474 โครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนเฟสของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
6 01190475 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
7 01190476 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน : ตัวแบบบอกซ์-เจนกินส์ และตัวแบบปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
8 01190477 สมบัติเชิงกลและสมบัติพิโซอิเล็กตริกของวัสดุผสมแบบ 0-0-3 ระหว่างเซรามิกไร้สารตะกั่ว/เซรามิกขนาดอนุภาคนาโน/อีพ็อกซีเรซิน
9 01190479 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
10 01530019 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
11 ความชุกของไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า การบริการปรึกษาและอาชีวอนามัย
12 ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงงานผลิตรถยนต์ในจังหวัดพรนครศรีอยุธยา
13 การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากเสียงในโรงซักรีด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและการจัดการด้านอาชีวอนามัย
14 02190970 ผลของสารประกอบเชิงซ้อนโอลิโกเมอริค โปรแอนโทรซัยยานิดินจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามต่อการเกิดมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นและกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอนุมูลอิสระ
15 02190971 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี
16 02190972 การพัฒนาผลึกเรืองรังสีชนิดสารอนินทรีย์สำหรับการวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์
17 02190973 ความกลัวทางทันตกรรมและวิธีการจัดการความกลัวในเด็ก
18 02190974 การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกและต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียผิวหนังจากไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ด้วยผิวหนังสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบในชั้นหนังแท้สกัดจากคอลลาเจนจากสัตว์หรือน้ำเหลืองของผู้ป่วย
19 02190975 ผลของสารสกัดย่านางต่อการเกิด Protein glycosylation,Lipid Peroxidation และการทำงานของ Ca 2+ -Atpase ของเซลล์เม็ดเลือดแดงจากคนปกติ ในสภาวะน้ำตาลสูง
20 02190976 ผลของน้ำมันหอมระเหยจากแฝกหอมต่อการลดความวิตกกังวลและ c-fos expression ในสมองส่วน amygdala ของหนูขาว
21 02190977 ผลของสารสกัดเทียนดำ (Nigella satia) ต่อพยาธิสรีรวิทยาของไตในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
22 DRL014949 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
23 DRL014166 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
24 03190828 การประดิษฐ์นาโนไบโอคอมโพไซด์อิเล็กโทรดสำหรับการประยุกต์ใช้ตรวจจับสัญญาณทางชีวภาพจากดีเอ็นเอเชิงเคมีไฟฟ้า
25 03190829 เปรียบเทียบการกระจายของพลังงานอันตรกิริยาระหว่างตัวยับยั้งในรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองในบริเวณโพงการจับของอเอนไซน์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 โดยวิธีเคมีควอนตัม
26 03190830 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โลชันถนอมผิวที่มีน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ
27 03190831 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
28 03190832 การพัฒนาวิธีตรวจและวิเคราะห์หาปริมาณยาลดความอ้วนไซบูทรามีนปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพ
29 190779 การค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทย
30 03190834 การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุพันธ์อสมมาตรยูเรียต่อตัวรับ P2Y
31 03190835 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
32 03190836 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
33 03190837 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
34 03190838 ผลของสารสกัดหญ้าดอกข้าวที่มีต่อปริมาณ dopamine receptors และ NMDA receptors ในสมองของหนูขาวเล็ก
35 03190839 การดัดแปรพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการดูดซับสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้งานเป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผล
36 03190840 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครอิมัลชันของน้ำมันจากพืชไทยสำหรับประทินผิว
37 03190841 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแลพกลไกการป้องกันการก่อมะเร็งของสารสกัดแกมม่า-โฮไรซานอลที่สกัดจากข้าวไทย
38 03190842 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทะลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
39 03190843 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
40 04001375 การเปรียบเทียบเบื้องต้น พันธุ์อ้อยชุดที่ 4 อ้อยตอ ปีที่ 1
41 04001386 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการเก็บเกี่ยว กับปริมาณ แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ จากอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ
42 04001500 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดในท้องถิ่น 3 พันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม
43 04001726 การสังเกตลักษณะพันธุ์ยาง ที่นำเข้ามาใหม่ (เค 222/1)
44 04001732 การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางอาหารของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกเป็นพืชแซมยาง (เค 215/1)
45 04001808 การศึกษาผลของการใช้สารโคลชิซีน ที่มีต่อการ เปลี่ยนแปลงในปอแก้วไทย
46 04001822 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายให้ต้านทานต่อโรคเหี่ยว 1. การ ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์
47 04001886 การปรับปรุงพันธุ์งา
48 04110917 ผลของวัสดุเกาะอาศัยต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854) ที่อนุบาลในบ่อซีเมนต์
49 DRL014432 ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่มีผลต่ออัตราผลผลิต
50 DRL014626 ผลกระทบของนโยบายไทยเข้มแข็ง ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
51 DRL014948 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้าน สำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
52 DRL012836 ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555
53 DRL014952 รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย
54 DRL015401 รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
55 DRL015408 สำรวจและประเมินระดับความรุนแรงของโรคยางพารา
56 DRL014989 ระดับความเข้มข้นของลูทีนในอาหารต่อสีของปลาการ์ตูนลายปล้อง (Amphiprion clarkii Bennett, 1830)
57 04192657 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ
58 04192658 ปริมาณสารอะมานิทิน และสารฟัลลอยด์ดินของเห็ดพิษสกุลอะมานิทาในป่าชุมชนจังหวัดน่านเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
59 04192659 โครงการวิจัย สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
60 04192660 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยีสต์พื้นถิ่น Torulaspora maleeae Y 30
61 04192661 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสจากดิน บริเวณเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
62 04192662 การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
63 04192663 การศึกษาปัจจัยทางสรีวิทยาที่มีผลต่อการสร้างและสะสมแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ
64 04192664 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดกลุ่มระดับคุณภาพน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวของชุมชนผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
65 04192665 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ ขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร ในเขตน่านน้ำประชิดไทย-มาเลเซีย
66 04192666 ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) ในอ่าวไทย พ.ศ.2550
67 04192667 การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน
68 04192668 การทดลองเชิงสาธิตการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดานโดยใช้หญ้าแฝก เพื่อการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ
69 04192669 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
70 04192670 การศึกษาสภาพการเลี้ยงและการให้อาหารที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเปลือกไข่เป็ด กรณีศึกษาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
71 04192672 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
72 04192673 การพัฒนา maintainer line ของทานตะวัน โดยวิธีรวมโปรโตพลาสต์
73 04192674 การพัฒนาหัววัดดีเอ็นเอความไวสูง
74 04192675 การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่ โดยการเสริมใบหม่อนและไนอะซินในอาหารไก่ไข่
75 04192676 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร
76 04192677 สมบัติด้านความหนืดและผลของการหุงต้มต่อสารประกอบให้กลิ่นในข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ
77 04192678 การพัฒนาการผลิตก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งแห้ว
78 04192679 ขนมปังอบสุกบางส่วนแช่แข็ง : ผลของสภาวะในการอบและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา
79 04192680 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยถั่วลิสงจากแห้ว
80 04192681 พลวัตรและการเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศของมหาสมุทรและแนวประการัง (ปฏิสัมพันธ์ทางชีวะ เคมี และปัจจัยทางสรีระที่มีต่อระบบนิเวศในทะเลอันดามัน
81 04192682 ผลของสารสกัดพืชต่อการต้านการหืนในอิมัลชัน
82 04192683 ความคงตัวของรงควัตถุเบทาเลนในน้ำมันสลัด
83 04192684 การคัดเลือกสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีไขมันสูงแบบมหมวลเพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
84 04192685 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
85 04192686 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซาน และสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ
86 04192687 การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวันเพื่อการค้า
87 04192688 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
88 04192689 การศึกษาสภาวะการทอดและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
89 04192690 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นเฉาก๊วยอบแห้งเชิงพาณิชย์
90 04192691 อัตราการรอด การเจริญเติบโต และการตอบสนองของกล้าไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในดินตะกอน
91 04192692 โครงการ การผลิต การทำบริสุทธิ์ และลักษณะสมบัติของ Bcta-galactosidase สำหรับการย่อยสลายแลคโตสและการเกิดพรีไบโอติก การแลคโต-โอลิโกแซคคาไรด์โดยจุลินทรีย์ชอบอุณหภูมิสูง
92 04192693 ศึกษาปัจจัยและแนวทางการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนาในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
93 04192695 การผลิตแบทเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อใช้เป็นสารถนอมอาหารชีวภาพ
94 04192696 โครงการความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds:2,4 PCB
95 04192697 ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน
96 04192698 การศึกษาสารในอาหารเลี้ยงเชื้อ Burkholderia ที่กระตุ้นการสร้าง ใน THP-1 cell line
97 04192699 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจในการผลิตแอนติบอดีต่อสารปนเปื้อนโมเลกุลเล็กทางการเกษตร
98 04192700 การใช้ต้นโกงกางลดปริมาณของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสภาพความเค็มต่างกัน
99 DRL026827 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเซลเล็ก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เเมืองร้อนเมืองไทย
100 DRL026830 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม
 หน้า ถึง 16
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,564 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th