ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02540680 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจคุมกำเนิดโดยการทำหมันหลังคลอดในสตรีไทย
2 02540846 การแทงหลอดเลือดดำด้วยเข็มพลาสติกและการเจาะเลือดให้ประสพความสำเร็จด้วยการใช้ Toumiquet 1-2-3 เส้นเพื่อให้เห็นหลอดดำชัดเจน
3 03120356 ผลของน้ำหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มหมู่อิพอกซี
4 E45054 Methods for finding the solutions of fuzzy random variational inequalities problems
5 04540972 ผลของสารสกัดจากเปลือกผลไม้ในเขตร้อนบางชนิดที่มีต่อโรคอ้วน
6 04541018 ความหลากหลายของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
7 04541268 ผลของการออกกำลังกายและการให้กินสารสกัดหยาบ จากเหง้ากระชายดำด้วยไดคลอไรมีเทนเป็นระยะเวลานาน ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต
8 01120146 แผนงานวิจัยวัสดุภายใต้สภาวะรุนแรง
9 01120181 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10 01120187 การพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
11 01120188 การคาดการณ์ปริมาณฝนมากเกินปกติเพื่อเตือนพิบัติภัยจากแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และตำบลแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ (แผนงาน : การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะ
12 01190452 การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดิน เพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด)
13 01190453 เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์แบบ 3 ทับโดยใช้เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจากถ่านไม้
14 01190454 โครงการแหล่งพลอยทับทิม-แซมไฟร์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ศรีลังกาและกลุ่มประเทศอัฟริกาตะวันออก
15 01190455 โครงการวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพ็อกซีเรซิน
16 01190456 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
17 01190459 การศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์
18 01190461 โครงการ สำรวจเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
19 01190462 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
20 01190463 การสร้างรูปแบบและจำลองในระดับนาโนของฟิล์มพอร์ไพรินแบบชั้นเดียวที่ผิวรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศ
21 01190464 โครงการการเตรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์โดยการเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์
22 01190466 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตเครื่องครัวสแตนเลส
23 01190467 วิธีแก้ปัญหาสมการค่าขอบ
24 01190468 โครงการการศึกษาเสถียรภาพและเสถียรภาพของสสารที่มีอนุภาคจำนวนมาก
25 01190469 โครงการ การเร่งอนุภาคในพายุสุริยะที่คลื่นกระแทกแบบเดี่ยวและแบบคู่
26 01190470 การเตรียมฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์บนชั้นอินเดียมทินออกไซด์ สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นกระจกอัจฉริยะ
27 01190471 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ๊คเตอร์
28 01190472 แผนกลยุทธ์ในการจัดการระบบพื้นที่สีเขียวของชุมชนโดยการมีส่วนนร่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และปัตตานี
29 01530033 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มที่ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
30 01530035 กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม แผนงาน:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้
31 01530036 เศรษฐสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
32 01530037 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม แผนงาน:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้
33 01530038 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ โดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
34 01530039 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
35 01530040 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผน : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
36 01530041 การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แผน : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
37 01530042 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างครบวงจรและเหมาะสม (แผนงาน : การจัดการขยะระดับมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจรและเหมาะสม)
38 01530044 การประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ชุดโครงการวิจัย : การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างครบวงจรและเหมาะสม)
39 The effect of squad leader mentors through short message service for mobile phones in promoting safe sex among first (central) army area conscripts of Thailand.
40 Epidemiology of Musculoskeletal and Soft Tissue Injuries in Thai Conscript Basic Training of the Ninth Infantry Division.
41 02027279 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเจฟิทินิบเมื่อบริหารร่วมกับยาเคมีบำบัดซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู ในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร
42 02100779 ศักยภาพของสารคะเตชินจากชาเขียวที่ช่วยลดปริมาณสารประกอบธาตุเหล็กรีดอกซ์ในเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจในหลอดทดลองและสิ่งมีชีวิต
43 02120888 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
44 02190453 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
45 02190941 แนวทางการคัดกรองทางชีวอนามัยของผู้รับสัมผัสสารตัวทำละลายในพนักงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
46 02190942 การศึกษารูปแบบโปรติโอมิกส์ของพืชผักลดคอเลสเตอรอลในเลือด
47 02190943 สารประกอบจากพืชเพื่อส่งเสริมความไวต่อยาเคมีบำบัด
48 02190944 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลดอนดู่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
49 02190945 การสร้าง cDNA library และการวิเคราะห์ expressed sequence tag ของพยาธิใบไม้ตับ
50 02190947 โครงการ"ฤทธิ์ของน้ำมะขามป้อมสดในการกระตุ้นการสมานแผลของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและการสร้างหลอดเลือดใหม่
51 02190948 การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีนไพรูเวทคาร์บอกวิเลซในเซลล์ตับ
52 02190949 ผลของกวาวเครือแดงต่อการแข็งตัวขององคชาตในหนูแรทที่เป็นโรคเบาหวาน
53 02190950 ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดเลือด
54 02190951 ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น
55 02190952 การประเมินระดับกระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม "ฟันยิ้ม" ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมขากรรไกรล่างในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน
56 02190953 การรักษาการบาดเจ็บและความผิดปกติของกระดูกอ่อนโดยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
57 02190954 สภาวะการมีฟันแท้ในช่องปากของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
58 02190955 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลัง ในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
59 02190956 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผุ้บริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านดงพอง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
60 02190957 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี
61 02190958 การศึกษาลักษณะรูปร่างต่างๆของเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งถูกเลี้ยงบน Scaffolds วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
62 02190959 การจัดสร้างอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อในโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
63 02190960 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
64 02190961 การวิจัยเพื่อพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเส้นผม
65 02190962 ผลของเจนิสตีนต่อการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่กระดูกในหนูที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง
66 02190963 การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์สมุนไพรไทยด้วยระบบเส้นใยอิเลคโตรสปัน
67 02190964 โครงการบทบาทของดีเอนเอ methylation กับการเกิดโรคสะเก็ดเงินและกลไกการควบคุมภาวะmethylationในโรคสะเก็ดเงิน
68 02190965 ประสิทธิผลของการบริหาร 4 ท่าพื้นฐานแนวดุลยภาพบำบัดต่อภาวะการปวดประจำเดือนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
69 02190966 ความรู้และความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลโดยใช้กรณีศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
70 02190967 ผลของการสกัดพรมมิ และสารสำคัญของพรมมิต่อการเสื่อมของเซลล์ประสาท และการบกพร่องความจำที่ถูกเหนี่ยวนำจากเบต้าอะไมลอยด์
71 02190968 ผลของสารไพเพอรีนต่อการยับยั้งการสร้างไขมันในเซลล์ของมะเร็งเฮปจีทู
72 02190969 โครงการการศึกษาเพื่อหาสาเหตุทางพันธุกรรมของผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำด้วยวิธีการตรวจทั้งจีโนมด้วยไมโครอาเรย์
73 02530048 บทบาททางสรีรวิทยาของฮอร์โมนโพรแลคติน เพื่อการนำแคลเซียมจากอาหารสู่กระดูกในระหว่างตั้งครรภ์และให้นม : ศักยภาพในการนำไช้เพื่อป้องกันภาวะกระดูกบางจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
74 03100042 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ยางคลอริเนตเตทพอลิเอทิลีน / พอลิโพรไพลิน
75 03110223 สมบัติทางเคมี และการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น และซีโอไลต์ธรรมชาติ
76 03120083 เทคนิคใหม่ในการสังเคราะห์และควบคุมการเปลี่ยนวัตถุภาคของผงนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยวิธีทางเคมี
77 03120388 เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทนความร้อนจากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิโพรไพลีน : อิทธิพลของพอลิเมอร์ชนิดที่สาม
78 03120396 ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของสารสกัดหยาบด้วยไดคลอโรมีเทนและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้ จากเหง้ากระชายดำ
79 03120413 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากน้ำเสีย
80 03190799 โครงการ การพัฒนายางลูกกลิ้งสมรรถณะสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
81 03190800 การตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบ
82 03190801 เภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในการลดอาการไม่พึงประสงค์ จากเคมีบำบัดและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งในระหว่างรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
83 03190802 การสังเคราะห์สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการค้นคว้าสมุนไพรไทย
84 03190803 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อสัตว์แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ
85 03190804 คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ การส่งเสริมสุขภาพโดยสมาธิและโยคะ
86 03190805 การพัฒนายารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย/ล้านนา MANOSROI II
87 03190806 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
88 03190807 สมบัติเฟอร์โรแมกเนติก ณ อุณหภูมิห้อง ของสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทินออกไซด์ที่มีโลหะทรานซิชันเป็นตัวเติม สำหรับเทคโนโลยีสปินทรอนิกส์
89 03190808 โครงการ การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด
90 03190809 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารสังเคราะห์ที่เป็นอนุพันธ์ของสติลบีน
91 03190810 การเตรียมไบโอพอลิเมอริกนาโนพาร์ติเคิลที่บรรจุกลูโคซามีนสำหรับใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม
92 03190811 การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน
93 03190812 โครงการฤทธิทางเภสัชวิทยาของน้ำส้มคั้นส้มโอต่อการทำงานและการซ่อมแซมเยื่อบุหลอดเลือด
94 03190813 การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
95 03190814 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น
96 03190815 การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
97 03190816 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นเร่วหอมและว่านสาวหลง
98 03190817 การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์
99 03190818 การผลิตปริมาณสูงและการตรึงเอนไซม์อะลิฟาติกอะมิเดสสำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการสลายอะคริลาไมด์และอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะคริลิก
100 03190820 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
 หน้า ถึง 22
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,127 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th