ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01190393 พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 02190346 อิทธิพลของอายุ เพศ และการออกกำลังกาย ต่อการแสดงออกของ pravalbumin ในหัวใจหนู
3 02190901 พลังสุขภาพจิตของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
4 02530431 เส้นทางสู่การติดยาบ้า : การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
5 03190790 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
6 04191954 การสำรวจการใช้ยาปราบศัตรูพืชในลุ่มแม่น้ำจันทบุรี ในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน : การประเมินสถานการณ์การใช้ยาปราบศัตรูพืชในบริเวณแม่น้ำจันทบุรี
7 04192328 การลดปริมาณไนไตรต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บ่ม โดยใช้จุลินทรีย์ที่สร้างเอนไซม์ไนไตรต์รีดักเทสร่วมกับการใช้สารทดแทนไนไตรต์ชนิดอื่น
8 04192422 การพัฒนาสารเคลือบผิวที่ทำมาจากไขผึ้งเพื่อใช้ในระบบการผลิตผลไม้เชิงการค้า
9 04192480 การอนุบาลปูทะเล (Scylla Paramamosa in Estarn Pador, 1949) วัยอ่อน ระยะซูเอี้ยถึงระยะลูกปูคราบแรกด้วยอาหารต่างชนิดกัน
10 06190427 อาหารกับการบริโภคเพื่อสุขภาพตามทัศนะของพุทธปรัชญา
11 06190429 การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบำบัดเด็กพิเศษ
12 08190251 การสื่อสารภายในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
13 09190600 โครงการบทบาทของการร่วมมือและความสัมพันธ์ที่มีต่อความสามารถในการดูดซับความรู้และนวัตกรรม : การแพร่กระจายความรู้ของธุรกิจขนส่งด่วนในไทย
14 09190685 วิถีทางสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจชุมชนใน จังหวัดหนองคาย
15 11190419 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเรียงสับเปลี่ยน
16 DRL238086 การสร้างสรรค์องค์ความรู้และการเผยแพร่แหล่งความรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
17 11190431 หุ่นยนต์ขนาดเล็กไร้สายสำหรับเกมส์บันไดงู
18 11190444 แนวโน้มของการพัฒนา และการใช้งานกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ที่สามารถบันทึกวีดิทัศน์ ตั้งแต่ คศ. 2010 - คศ. 2015 กับผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อสมัยใหม่
19 11530183 การสื่อสารและการจัดการความวิตกกังวลและภาวะวิกฤติระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ป่วยไทย ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
20 35513 การใช้ประโยชน์จากฟลาวเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์คุกกี้และขนมปังหวาน
21 35514 ปริมาณสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนด้วยเชื้อโมแนสคัสต่างสายพันธุ์
22 35615 การปรับปรุงส่วนแสดงเต่าบกของประเทศไทยในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อการศึกษา
23 35765 การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ด้วย อาหารต่างชนิดกัน เพื่อเป็นอาหารเร่งสีปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1893)
24 35788 การศึกษาทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบในประเทศไทย
25 36848 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา
26 150070400000097 ความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Pletropormus leopardus
27 DRL246366 การสร้างรูปแบบและจำลองในระดับนาโนของฟิล์มพอร์ไพรินแมนชั่นเดียวที่ผิวรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศ
28 152070500200042 การอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดินโดยวิธีการเตรียมบ่อต่างกัน
29 152071200000005 การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย
30 DRL012441 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านคลองวัดไร่เหนือ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
31 352180401002123 การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง
32 352180401002289 การปรับตัวของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเขตกรรมในพื้นที่ภาคกลาง
33 352180401003150 การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน
34 352180401003340 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและค่านิยมไทยสำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
35 352180401007024 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
36 352180401015153 การสังเคราะห์เส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยไทเทเนียมคาร์ไบด์ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้าย
37 352180401021148 ออกแบบวิเคราะห์การรับส่งสัญญาณอิมพัลซ์สำหรับวงจรภาคส่วนหน้าของระบบสื่อสารไร้สายอัลตร้าไวด์แบนด์
38 352180402016012 การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง
39 10540109 บทบาทขององค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์
40 pb0123 ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกรและครัวเรือน
41 pb0124 แผ่นพยุงที่ผลิตจากส่วนผสมผงถ่านแมคคาสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดตามข้อ
42 pb0125 การกระจายอำนาจในการวางผังเมืองรวมและรูปแบบการพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
43 pb0126 การใช้กราฟความรู้เหตุและผลของข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยเพื่อการตอบคำถามเหตุและผล
44 pb0127 นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการต้อนรับและการบริการ
45 pb0128 ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ
46 pb0129 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
47 pb0130 การผลิตแผ่นหน้ากากอนามัยและแผ่นกรองอากาศที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและเชื้อจากระบบทางเดินหายใจจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
48 pb0131 การผลิตสารสกัดมูลค่าสูงจากมอลต์ข้าวไทย ๙ สายพันธุ์ระดับอุตสาหกรรม
49 pb0132 การขยายโปรแกรมผลต่อยอดซอฟท์แวร์ระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านลงสู่ชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
50 pb0133 การศึกษาบทบาทของการใช้ที่ดินสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน:เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงจังหวัดหนองคาย
51 pb0134 แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะในระดับชุมชน
52 pb0135 โครงการนำร่องการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพานิชย์ กรณีหูฟังแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
53 pb0136 การผลิตอิฐบล็อกสำหรับจัดสวนจากน้ำยางข้นชนิดครีม
54 pb0137 การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน
55 DRL246839 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเชิงพานิชย์
56 pb0139 การตรวจหาออร์ฟทูของเซอร์โคไวรัสในสุกรอย่างง่ายและรวดเร็วด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์
57 01100155 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ผลได้ทางเศรษฐกิจของการทำฝนในลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี
58 01110031 การแจกแจงของสถิติทดสอบวิลคอกซันชนิดอันดับที่มีเครื่องหมายกำกับ และผลวิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
59 01110057 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
60 01110066 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
61 01110132 การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
62 01110133 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำภาคกลาง
63 01110134 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
64 01190360 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
65 01190376 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนแบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม
66 01190377 การศึกษาบทบาทเชิงลึกของธาตุร่องรอยกับสาเหตุของการเกิดสีในพลอยคอรันดัม
67 01190382 การเปรียบเทียบค่าประมาณที่ปรับค่าน้ำหนักจากการไม่ได้รับคำตอบด้วยวิธี Raking และวิธี Poststratification.
68 01190383 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของทำนบดินของอ่างเก็บน้ำ เพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 01190384 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
70 01190385 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำนายการเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยใช้วิธี OLS Regression วิธี Logistic Regression และวิธี Discriminant Analysis ในกรณีที่ตัวแปรตอบสนอง มี 2 ค่า
71 01190386 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว. ให้ทุนสนับสนุนในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545
72 01190388 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะชุมชนให้แก่ท้องถิ่น
73 01190389 แผนที่ระดับเสียงโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพสุวรรณภูมิก่อนเปิดดำเนินการ
74 01190391 การควบคุมน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชน และเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
75 01190392 การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย Mn 02 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก
76 01190393 พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
77 01190395 การคาดหมายการเกิดฝนบริเวณกรุงเทพมหานครจากดรรชนีเสถียรภาพของอากาศ ด้วยระบบโครงข่ายใยประสาทเทียม
78 01190396 การพัฒนาระบบวัดราคาถูกสำหรับวัดสเปกตรัม การตอบสนองของเซลล์แสงอาทิตย์
79 01190397 การหาดรรชนีมรสุมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
80 01190398 การศึกษาโครงสร้างผลึกและองค์ประกอบของอัญมณีมุกดาหาร
81 01190401 ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันเลขคณิตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันเมอบิอุสนัยทั่วไป
82 01190409 พื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
83 01190410 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมือง โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ต
84 01190411 ผลการปลดปล่อยแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ในตัวอย่างทรายอาบรังสีแกมมา
85 01190412 การศึกษาฟังก์ชันแนวกั้นสำหรับ Copositive Programming
86 01190418 การศึกษาสภาพความเป็นผลึกต่อสมบัติการนำไฟฟ้าของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi-Sr-Ca-Cu-O
87 01190419 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
88 01190420 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์ ; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
89 01190421 การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลา
90 01190422 การศึกษาเชิงสเปกโทรสโกปีของไข่มุกเลี้ยงน้ำจืดของไทย
91 01190423 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
92 01190424 แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
93 01190425 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
94 01190426 การรับรู้ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
95 01190427 การรับรู้ปัญหาของแหล่งน้ำ การใช้น้ำ และการจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
96 01190428 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
97 01190429 พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนและเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
98 01190430 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 01190431 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
100 01190432 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของนกและแมลง ภายในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 หน้า ถึง 31
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 3,052 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th