ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01110084 แบบจำลองของการไหลของเลือดและการนำส่งยาในหลอดเลือดหัวใจที่อุดตัน ด้วยสนามแม่เหล็ก
2 01120117 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : แบบจำลองการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทำฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน
3 01120118 แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝน ในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง
4 01120178 แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
5 01190262 การสร้างสัญญาณไซนูซอยดอลด้วยออสซิลเลเตอร์แบบเวณบริดจ์
6 01190299 ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อฟฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic Level
7 01190310 การนำโคลนปูนจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้แทนทรายในการผลิตคอนกรีตมวลเบา
8 01190341 การไหลรวมจากการชนของไอออนหนักที่ 0.5-10 GeV/nucleon
9 01190359 การทำซ้ำจุดตรึงสำหรับการส่งที่ไม่ขยายและการส่งที่ไม่ขยายแบบเชิงเส้นกำกับในปริภูมิบานาค
10 01190364 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
11 01190365 ทฤษฎีบทภาวะคู่กันสำหรับปริภูมิลำดับบนปริภูมิบานาค
12 01190367 การดูดซับโครเมียมในน้ำเสียด้วยขุยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุงทางเคมี
13 01190368 การติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และการสำรวจสึนามิในอดีตตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
14 01190371 การสังเคราะห์ผงผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกขนาดนาโนด้วยเทคนิคการเผาไหม้
15 01190374 แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายในประเทศไทย
16 234389 ชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดอะซีทัลดีไฮด์และฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
17 01190380 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกรองชีวภาพแบบหยดในการบำบัดกลิ่น : ผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างไบโอฟิล์มและความเข้มข้นของออกซิเจน
18 01190392 การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย Mn 02 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก
19 01190396 การพัฒนาระบบวัดราคาถูกสำหรับวัดสเปกตรัม การตอบสนองของเซลล์แสงอาทิตย์
20 01190403 การสร้างและพัฒนาชุดเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายในเชิงพาณิชย์
21 01190405 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
22 01190407 การศึกษาสมดุลของชั้นน้ำเกลือ ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
23 01190408 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
24 01190409 พื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง กรณีศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
25 01190423 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 01190424 แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
27 01190425 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
28 01190427 การรับรู้ปัญหาของแหล่งน้ำ การใช้น้ำ และการจัดการแหล่งน้ำชุมชน ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
29 01190428 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
30 01190429 พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนและเทศบาล ในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
31 01190431 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
32 01190435 การพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก
33 01190441 การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยใช้สมการ Gross-Pitaevskii Equation สำหรับ Bose-Einstein Condensation (BEC)
34 01190442 การพัฒนาเครื่องวัดความหนาฟิล์มบางโปร่งแสงด้วยวิธีการแทรกสอดของแสงขาว
35 01190446 รากของผลบวกบางชุดของพหุนามที่นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด
36 01190447 การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตร หลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม
37 01190449 การสังเคราะห์ฟิล์มเพชรด้วยเทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่ไมโครเวฟ
38 01530009 การพัฒนาการประมาณแบบคู่สำหรับแบบจำลองเชิงพื้นที่
39 01530047 โปรแกรมช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับข้อมูลจากตารางการณ์จร 2 ทาง
40 01530080 การสร้างตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ ในจังหวัดนนทบุรี
41 01530081 การประยุกต์ใช้ตัวแบบเบย์สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงของการถอนรายวิชาแคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
42 01530083 ชุดทดลองสนามไฟฟ้าจากขั้วตัวนำไฟฟ้า
43 02120635 อณูพันธุศาสตร์ของเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
44 02120644 สมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งานทางคลินิกของเซรามิกที่ใช้ในทางทันตกรรมชนิดเซอร์โคเนีย
45 02120700 โครงการย่อยที่ 1 สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์, เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย วงจรการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
46 02120701 การนำโมเดลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ไปใช้ในพื้นที่
47 02190344 ผลของยา Praziquantel ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ในหนูแฮมสเตอร์ ที่เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ Opisthorchis viverrine
48 02190741 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ Hypervariable Region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
49 02190744 ผลของเคอร์คูมินและสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
50 02190768 ระบาดวิทยาและจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย
51 225112 คุณลักษณะของน้ำมันหอมระเหยมาร์จอแรมจากพืชหอมที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่
52 02190789 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
53 02190790 ผลของสารสกัดรากพุดซ้อนต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศเมียและเพศผู้
54 02190804 โครงการ การพัฒนารูปแบบการป้องกันระดับปฐมภูมิของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในชุมชน
55 02190805 โครงการ : การศึกษาการแสดงออกของ survivin, c-erbB-2 และ c-kit ในมะเร็งปากมดลูกชนิด small cell carcinoma
56 02190806 การเกิดดีเอ็นเอดีเมทิลเลชั่น/เมทิลเลชั่นที่มีผลต่อยีนที่คาดว่ามีผลต่อโรคสะเก็ดเงิน
57 02190818 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ Echinostomes ในประเทศไทย โดยใช้อัลโลไซม์และไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมาย
58 02190826 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปี 2542-2552
59 02190831 ผลการป้องกันของกรดโฟลิกต่อการเกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโทสิส ของเฟเซียลโพรเซสที่เหนี่ยวนำโดยกรดเรติโนอิกชนิด 13-Cis-RA ในหนูแรท
60 02190833 การศึกษาคุณสมบัติการขนส่งน้ำตาลของโปรตีนขนส่งกลูโคส และโซเดียม SGLT1 โดยใช้วิธีทางชีวเคมีและการจำเพาะในระดับโมเลกุล
61 02190842 เขยนอกกับปัญหาสุขภาพ การใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสุขภาพ : การศึกษาเชิงคุณภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 02190843 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
63 02190857 การศึกษาโครงสร้างของโปรติเอสของเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
64 02190864 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
65 02190877 โครงการ การศึกษาการแสดงออกของ Survivin, C-erbB-2 และ C-kit ในมะเร็งปากมดลูกชนิด Small Cell Carcinoma.
66 02190878 โครงการ การศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสสมองอักเสบ Japanese Encephalitis ยุงพาหะนำโรค นกอพยพ และค้างคาวในธรรมชาติ
67 02190880 การตรวจหาการเกิดเมทิลเลชันของยีน NCAM1 ในมะเร็ง
68 02190884 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
69 02190892 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ทางด้านน้ำกับความปลอดภัยด้านอาหาร
70 02190894 ระดับแคดเมียมและตะกั่วในปัสสาวะของกลุ่มเด็กอายุ 9 - 15 ปี ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
71 02190895 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
72 02190898 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังโดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
73 02190899 ภูมิปัญญาการรักษาบาดแผลเรื้อรังด้วยน้ำต้มสารสกัดเปลือกลูกมังคุด และน้ำมันสมุนไพรร้อยแปดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
74 02190900 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
75 236497 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชาชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม
76 02190903 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของบ้านป่าเป้า ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
77 02190904 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
78 02190905 ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
79 02190906 การประเมินการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (เบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และไซลิน) ของประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแออัดคลองเตย
80 02190907 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
81 02190908 ย่อยที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีแปบสเมียร์ (Pap Smear) ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
82 02190909 ย่อยที่ 2 การทำนายปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
83 02190910 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
84 02190916 ความจำเป็น ความต้องการ และความคิดเห็นต่อสมรรถนะเวชกรฉุกเฉินระดับสูงของผู้บริหารโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
85 02190925 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงแต่งงานเผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
86 02190934 ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย
87 02190940 การศึกษาปัจจัยพื้นฐานการดูและสุขภาพตนเองที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
88 02530343 ผลของการใช้กระบวนการจัดการความรู้ต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
89 03100486 โครงการ การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.)
90 03110170 เสถียรภาพการกระจายตัวของน้ำเคลือบเซรามิกที่ได้จากการดูดซับพอลิเมอร์ผสมสารลดแรงตึงผิวบางชนิด
91 03120018 การเปลี่ยนขยะพอลิโอเลฟินไปเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา MCM-22 และ MCM-22 ชนิดแยกชั้น
92 03120208 โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทอจากเส้นใยสับปะรดด้วยการย้อมและการตกแต่งสำเร็จ
93 03120376 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวง เพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น
94 03190528 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กทริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์
95 03190582 เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท ความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านเชื้อราในช่องปาก และการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดจันทน์แปดกลีบ เพื่อใช้ทางทันตกรรม
96 03190650 การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
97 03190656 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวาน และสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์
98 03190701 การออกแบบและสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดไอออนปรอท
99 03190702 การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและไดเบนโซอิลมีเธน
100 03190703 การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านแบบเมทริกผสมระหว่างซีโอไลต์กับพอลิเมอร์ผสมของยางธรรมชาติ (NR) และพอลิอะคริลิกแอซิด (PAA) สำหรับใช้แยกน้ำจากของผสมของน้ำกับเอธานอล โดยกระบวนการเพอร์แวพอเรชัน
 หน้า ถึง 65
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 6,418 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th