ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ รหัส งานวิจัย
16301 02190423 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16302 02190424 โครงสร้างประชากรของพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ยีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 1 (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16303 02190425 ความผันแปรตามเวลาของโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 2 โปรตีนบนผิวสปอร์โรซอยต์ และเอนไซม์ไดโฮโดรโฟเลทรีกักเทสของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16304 02190426 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้แผนงาน : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16305 02190427 พันธุกรรมประชากรของยุงก้นปล่องพาหะหลักที่นำโรคมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16306 02190428 การประเมินแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าฉบับปรับปรุง
16307 02190429 การแสดงออกของมิวซินและบทบาทในการก่อนิ่วในโรคนิ่วไต
16308 02190430 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก
16309 02190431 เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน
16310 02190432 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16311 02190433 การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคจากการดำน้ำในประเทศไทย
16312 02190434 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งในช่องปากในตัวอย่างน้ำลายโดยวิธีโปรติโอมิกซ์
16313 02190435 การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก
16314 02190436 การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพชนิดต่างๆ ในการระบุตำแหน่งของเอ็นโดดอนต์ติคไฟล์
16315 02190437 สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16316 02190438 การศึกษาผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546-2548
16317 02190439 การศึกษาความคิดเห็นภายหลังการใช้ระบบการช่วยเหลือแบบ 4A (AsK, Advise, Assess และ Assist) เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
16318 02190440 ผลของโปรแกรมสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
16319 02190441 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
16320 02190442 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
16321 02190443 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
16322 02190444 การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาธาลัสซีเมีย
16323 02190445 สมรรถนะการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16324 02190446 บทบาทของ Transcription Factor ld1 ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
16325 02190447 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
16326 02190448 การศึกษาความจำเพาะในการขนส่งน้ำตาลของโปรตีนขนส่งกลูโคสและโซเดียม SGLT1 โดยใช้วิธีทางชีวเคมีและการจำเพาะในระดับโมเลกุล
16327 02190449 ผลการทบทวนด้วยกรณีศึกษาในการพัฒนาความรู้ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบิน ในเลือดสูง
16328 02190450 การศึกษากลไกการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
16329 02190451 การผลิตและวิเคราะห์วัสดุห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์ชนิดใหม่ในรูปแบบแผ่นฟองคาร์บอกซี เมทริลเซลลูโลส
16330 02190452 การสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อมและรูปแบบการรักษา ของผู้ป่วยโรคจิตเภท พ.ศ.2551
16331 02190454 การพัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
16332 02190455 การวิเคราะห์เชื้อมาลาเรียชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์และเชื้อมาลาเรียของลิงที่พบในมนุษย์ ในผู้ป่วยตามชายแดนของประเทศไทย โดยติดตามระยะยาว
16333 02190456 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2548
16334 02190457 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16335 02190458 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
16336 02190459 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน
16337 02190460 การขาดหายไปและการแสดงออกของยีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
16338 02190461 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
16339 02190462 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
16340 02190463 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16341 02190464 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
16342 02190465 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีฟาจไลบรารีเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคไข้หวัดนก
16343 02190466 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวม ในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
16344 02190467 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
16345 02190468 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
16346 02190469 การศึกษาความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดแดงตีบตันในผู้สูงอายุปกติที่ไม่ตรวจเช็คสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2550
16347 02190470 กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
16348 02190472 ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
16349 02190473 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
16350 02190474 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส
16351 02190475 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
16352 02190476 การพัฒนาการประเมินผลการจัดการความรู้ด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
16353 02190477 รูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนภาคกลาง
16354 02190478 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยปี 2550
16355 02190479 การพัฒนาสารสนเทศด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม
16356 02190480 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ในหน่วยบริการสุขภาพ
16357 02190481 ปัญหาและอุปสรรคในการวินิจฉัยการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16358 02190482 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
16359 02190483 ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล
16360 02190484 ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
16361 02190485 ผลของการฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นสมรรถนะการพยาบาลเพื่อชุมชน ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
16362 02190486 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติที่เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
16363 02190487 รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
16364 02190488 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
16365 02190489 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
16366 02190491 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
16367 02190492 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม
16368 02190493 การศึกษาบทบาทวิชาชีพพยาบาลในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
16369 02190494 การสำรวจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลังถูกสัตว์กัดของประชากร ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2551
16370 02190495 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม
16371 02190496 สถานการณ์การมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปี 2546-2550
16372 02190497 ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
16373 02190498 รูปแบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าว สู่นโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษา องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี
16374 02190499 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูภาพปอดของเด็กต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล
16375 02190500 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็ก ของผู้ปกครองเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
16376 02190501 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
16377 02190502 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16378 02190503 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
16379 02190504 การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
16380 02190505 การวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16381 02190506 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำเนินงานของคณะกรรมการชายแดนระดับอำเภอ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีและตราด
16382 02190507 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
16383 02190508 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงานในคนที่เข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
16384 02190509 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในเด็กจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีงบประมาณ 2549
16385 02190510 ประโยชน์และอุปสรรค ในการเรียนรู้ผ่านอี-เลิร์นนิง ของนักศึกษาพยาบาล ในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล
16386 02190511 ประสิทธิภาพของโปรแกรม TBR เพื่อรายงานผลทางห้องปฏิบัติการของเชื้อวัณโรคผ่านอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
16387 02190512 ประสิทธิผลของ Double TENS ในโรคข้อเข้าเสื่อมที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
16388 02190514 การศึกษาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพในชุมชน
16389 02190515 การสำรวจยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่ปลูกยางพาราบ้านซับไทรทองพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
16390 02190516 การสำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาพฤติกรรมการติดวีดีโอเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในชุมชนชนบทของประเทศไทย
16391 02190517 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคอนโดรอิตินซิกซัลเฟตและแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสในของเหลวร่องเหงือกมนุษย์ และสภาวะโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง
16392 02190518 ผลของการออกกำลังกายอย่างหนักต่อการทำงานของแฟกเตอร์ VIII : C และแอนตีทรอมบิน III ในนักศึกษาเพศชาย
16393 02190519 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรวิทยุชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
16394 02190520 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกและออสซิโออินทิเกรชันรอบรากเทียม ณ ระยะเวลาต่างๆ
16395 02190521 ผลของการการรักษาทางปริทันต์ต่อระดับของคอนโดรอิตินซัลเฟตในน้ำเหลืองเหงือก (การศึกษานำร่อง)
16396 02190522 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรี
16397 02190523 บทบาทในการเป็นพาหะเชื้อปรสิตแบบเชิงกลของแมลงสาปในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
16398 02190524 การศึกษาระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิส และโรคปรสิตใน ลำไส้อื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
16399 02190525 การดัดแปลงวิธีอิมมูโนเพอร์ออกซิเดสสำหรับตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อเลปโตสไปรา
16400 02190526 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ
 หน้า ถึง 207
  แสดงข้อมูลที่ 16,301 - 16,400 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,643 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th