ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ รหัส งานวิจัย
16301 02190394 การใช้บริการด้านสุขภาพของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย : ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัย ไทย-ตะวันออกกลาง
16302 02190395 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
16303 02190396 การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดเสี่ยงสูงด้วยเครื่องวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emissions) ผู้ป่วยใหม่ใน 1 ปี ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
16304 02190397 การเปลี่ยนแปลงการสร้างไซโคไคน์ที่ทำให้เกิดและต้านการอักเสบในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะอักเสบ เนื่องจากการฟื้นกลับของระบบภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับยาต้านไวรัส
16305 02190398 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
16306 02190399 การพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจวัดและศึกษาการเพิ่มจำนวนสำเนายีน Multidrug Resistance 1 ในเชื้อมาเลเรียชนิดไวแวกซ์
16307 02190400 การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย
16308 02190401 การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
16309 02190402 ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
16310 02190403 การวิจัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่าภาคเหนือ
16311 02190404 การศึกษาปัญหาและความต้องการการพัฒนาทักษะการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
16312 02190405 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
16313 02190406 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับพิษอย่างเฉียบพลัน
16314 02190407 การศึกษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดสารทึบรังสี ในการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยที่สถาบันโรคทรวงอก
16315 02190408 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในทารกป่วย ของหอผู้ป่วยกุมาร 1
16316 02190409 การใช้ค่าความสูงทำนายค่าความยาวของเอ็นสะบ้าเข่า ก่อนการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
16317 02190410 การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้าย หลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานทางปากระยะ 48 ชั่วโมงแรก
16318 02190411 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเหงือกที่มีเคอราติน กับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์รอบฟันหลัก ภายหลังการใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
16319 02190412 การตรวจหาเอนไซม์เบตาแลกตาเมสที่สลายยากลุ่ม carbapenems ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
16320 02190413 อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนอตินต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
16321 02190414 โครงข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออก และพันธุศาสตร์ยีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ
16322 02190415 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะติดเชื้อแผลฝีเย็บ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
16323 02190416 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
16324 02190417 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
16325 02190418 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
16326 02190419 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
16327 02190420 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาและจำแนกชนิดของการติดเชื้อ Human Papilloma Virus.
16328 02190421 ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ
16329 02190422 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
16330 02190423 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16331 02190424 โครงสร้างประชากรของพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ยีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 1 (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16332 02190425 ความผันแปรตามเวลาของโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 2 โปรตีนบนผิวสปอร์โรซอยต์ และเอนไซม์ไดโฮโดรโฟเลทรีกักเทสของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16333 02190426 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้แผนงาน : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16334 02190427 พันธุกรรมประชากรของยุงก้นปล่องพาหะหลักที่นำโรคมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16335 02190428 การประเมินแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าฉบับปรับปรุง
16336 02190429 การแสดงออกของมิวซินและบทบาทในการก่อนิ่วในโรคนิ่วไต
16337 02190430 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก
16338 02190431 เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน
16339 02190432 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16340 02190433 การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคจากการดำน้ำในประเทศไทย
16341 02190434 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งในช่องปากในตัวอย่างน้ำลายโดยวิธีโปรติโอมิกซ์
16342 02190435 การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก
16343 02190436 การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพชนิดต่างๆ ในการระบุตำแหน่งของเอ็นโดดอนต์ติคไฟล์
16344 02190437 สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16345 02190438 การศึกษาผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546-2548
16346 02190439 การศึกษาความคิดเห็นภายหลังการใช้ระบบการช่วยเหลือแบบ 4A (AsK, Advise, Assess และ Assist) เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
16347 02190440 ผลของโปรแกรมสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
16348 02190441 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
16349 02190442 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
16350 02190443 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
16351 02190444 การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาธาลัสซีเมีย
16352 02190445 สมรรถนะการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16353 02190446 บทบาทของ Transcription Factor ld1 ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
16354 02190447 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
16355 02190448 การศึกษาความจำเพาะในการขนส่งน้ำตาลของโปรตีนขนส่งกลูโคสและโซเดียม SGLT1 โดยใช้วิธีทางชีวเคมีและการจำเพาะในระดับโมเลกุล
16356 02190449 ผลการทบทวนด้วยกรณีศึกษาในการพัฒนาความรู้ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบิน ในเลือดสูง
16357 02190450 การศึกษากลไกการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
16358 02190451 การผลิตและวิเคราะห์วัสดุห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์ชนิดใหม่ในรูปแบบแผ่นฟองคาร์บอกซี เมทริลเซลลูโลส
16359 02190452 การสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อมและรูปแบบการรักษา ของผู้ป่วยโรคจิตเภท พ.ศ.2551
16360 02190454 การพัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
16361 02190455 การวิเคราะห์เชื้อมาลาเรียชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์และเชื้อมาลาเรียของลิงที่พบในมนุษย์ ในผู้ป่วยตามชายแดนของประเทศไทย โดยติดตามระยะยาว
16362 02190456 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2548
16363 02190457 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16364 02190458 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
16365 02190459 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน
16366 02190460 การขาดหายไปและการแสดงออกของยีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
16367 02190461 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
16368 02190462 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
16369 02190463 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16370 02190464 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
16371 02190465 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีฟาจไลบรารีเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคไข้หวัดนก
16372 02190466 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวม ในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
16373 02190467 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
16374 02190468 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
16375 02190469 การศึกษาความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดแดงตีบตันในผู้สูงอายุปกติที่ไม่ตรวจเช็คสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2550
16376 02190470 กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
16377 02190472 ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
16378 02190473 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
16379 02190474 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส
16380 02190475 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
16381 02190476 การพัฒนาการประเมินผลการจัดการความรู้ด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
16382 02190477 รูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนภาคกลาง
16383 02190478 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยปี 2550
16384 02190479 การพัฒนาสารสนเทศด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม
16385 02190480 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ในหน่วยบริการสุขภาพ
16386 02190481 ปัญหาและอุปสรรคในการวินิจฉัยการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16387 02190482 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
16388 02190483 ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล
16389 02190484 ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
16390 02190485 ผลของการฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นสมรรถนะการพยาบาลเพื่อชุมชน ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
16391 02190486 การพัฒนาแบบวัดภาคปฏิบัติที่เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก โดยการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
16392 02190487 รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรแบบบูรณาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
16393 02190488 ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่
16394 02190489 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด
16395 02190491 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
16396 02190492 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม
16397 02190493 การศึกษาบทบาทวิชาชีพพยาบาลในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
16398 02190494 การสำรวจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลังถูกสัตว์กัดของประชากร ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2551
16399 02190495 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม
16400 02190496 สถานการณ์การมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปี 2546-2550
 หน้า ถึง 207
  แสดงข้อมูลที่ 16,301 - 16,400 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,627 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th