ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ รหัส งานวิจัย
16301 02190384 เปรียบเทียบอัตราการล้างมือของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ก่อนและหลังการรณรงค์การล้างมือ
16302 02190385 การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้าย หลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรก ในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
16303 02190386 การตรวจหาเอนไซม์เบตาแลกตาเมสที่สลายยากลุ่ม Carbapenems ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่ง ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
16304 02190387 ภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและการรักษาด้วยสารสกัดขมิ้นชันในผู้ป่วยเด็กบีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี
16305 02190388 ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อภาวะออกซิเดชั่นและการขับเหล็ก ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี
16306 02190389 ผลของ Phosphorylation ของ Signal Transduction Molecule ในการเพิ่มความไวของ Oxaliplatin ในเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี
16307 02190390 ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน
16308 02190391 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 Polymorphisms ของ Drug Metabolizing Enzymes ในกลุ่มประชากรไทย
16309 02190392 การจำแนกทารกในครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินบาร์ท โดยใช้ค่าดอพเลอร์ของเส้นเลือดแดง มิดเดิล ซีรีบรัล
16310 02190393 การศึกษาพยาธิสภาพผู้ป่วยเบาหวาน
16311 02190394 การใช้บริการด้านสุขภาพของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทย : ภายใต้แผนงาน : ชุดโครงการวิจัย ไทย-ตะวันออกกลาง
16312 02190395 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
16313 02190396 การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดเสี่ยงสูงด้วยเครื่องวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emissions) ผู้ป่วยใหม่ใน 1 ปี ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
16314 02190397 การเปลี่ยนแปลงการสร้างไซโคไคน์ที่ทำให้เกิดและต้านการอักเสบในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะอักเสบ เนื่องจากการฟื้นกลับของระบบภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับยาต้านไวรัส
16315 02190398 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
16316 02190399 การพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจวัดและศึกษาการเพิ่มจำนวนสำเนายีน Multidrug Resistance 1 ในเชื้อมาเลเรียชนิดไวแวกซ์
16317 02190400 การศึกษาโรคสมองอักเสบอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัส Nipah ในค้างคาวไทย
16318 02190401 การพัฒนาเคอร์คูมินแพ็ทเพื่อใช้ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
16319 02190402 ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
16320 02190403 การวิจัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่าภาคเหนือ
16321 02190404 การศึกษาปัญหาและความต้องการการพัฒนาทักษะการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
16322 02190405 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
16323 02190406 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับพิษอย่างเฉียบพลัน
16324 02190407 การศึกษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดสารทึบรังสี ในการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ป่วยที่สถาบันโรคทรวงอก
16325 02190408 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในทารกป่วย ของหอผู้ป่วยกุมาร 1
16326 02190409 การใช้ค่าความสูงทำนายค่าความยาวของเอ็นสะบ้าเข่า ก่อนการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า
16327 02190410 การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้าย หลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานทางปากระยะ 48 ชั่วโมงแรก
16328 02190411 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเหงือกที่มีเคอราติน กับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์รอบฟันหลัก ภายหลังการใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
16329 02190412 การตรวจหาเอนไซม์เบตาแลกตาเมสที่สลายยากลุ่ม carbapenems ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
16330 02190413 อิทธิพลของเมทริกซ์นอกเซลล์ไฟโบรเนอตินต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็งสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
16331 02190414 โครงข่ายวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของไวรัสไข้เลือดออก และพันธุศาสตร์ยีโนมิกซ์ของโรคที่พบบ่อยในประเทศ
16332 02190415 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะติดเชื้อแผลฝีเย็บ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
16333 02190416 การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี
16334 02190417 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก
16335 02190418 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ Integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรค ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
16336 02190419 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมธิลเลชันของจีนในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
16337 02190420 การพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เพื่อตรวจหาและจำแนกชนิดของการติดเชื้อ Human Papilloma Virus.
16338 02190421 ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ
16339 02190422 การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
16340 02190423 กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของชุมชน หมู่บ้านหนองบัว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16341 02190424 โครงสร้างประชากรของพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ยีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 1 (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16342 02190425 ความผันแปรตามเวลาของโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ ชนิดที่ 2 โปรตีนบนผิวสปอร์โรซอยต์ และเอนไซม์ไดโฮโดรโฟเลทรีกักเทสของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16343 02190426 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้แผนงาน : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16344 02190427 พันธุกรรมประชากรของยุงก้นปล่องพาหะหลักที่นำโรคมาลาเรียในประเทศไทย (ภายใต้ : ระบาดวิทยาเชิงบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียในประเทศไทย)
16345 02190428 การประเมินแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าฉบับปรับปรุง
16346 02190429 การแสดงออกของมิวซินและบทบาทในการก่อนิ่วในโรคนิ่วไต
16347 02190430 การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก
16348 02190431 เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน
16349 02190432 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16350 02190433 การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคจากการดำน้ำในประเทศไทย
16351 02190434 การหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งในช่องปากในตัวอย่างน้ำลายโดยวิธีโปรติโอมิกซ์
16352 02190435 การศึกษาโปรตีนส่วนประกอบของเอชดีแอลในผู้ที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วยวิธีการทางโปรโตโอมิก
16353 02190436 การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพชนิดต่างๆ ในการระบุตำแหน่งของเอ็นโดดอนต์ติคไฟล์
16354 02190437 สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16355 02190438 การศึกษาผลการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546-2548
16356 02190439 การศึกษาความคิดเห็นภายหลังการใช้ระบบการช่วยเหลือแบบ 4A (AsK, Advise, Assess และ Assist) เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
16357 02190440 ผลของโปรแกรมสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
16358 02190441 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
16359 02190442 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
16360 02190443 พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
16361 02190444 การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาธาลัสซีเมีย
16362 02190445 สมรรถนะการปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16363 02190446 บทบาทของ Transcription Factor ld1 ในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
16364 02190447 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
16365 02190448 การศึกษาความจำเพาะในการขนส่งน้ำตาลของโปรตีนขนส่งกลูโคสและโซเดียม SGLT1 โดยใช้วิธีทางชีวเคมีและการจำเพาะในระดับโมเลกุล
16366 02190449 ผลการทบทวนด้วยกรณีศึกษาในการพัฒนาความรู้ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบิลิรูบิน ในเลือดสูง
16367 02190450 การศึกษากลไกการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
16368 02190451 การผลิตและวิเคราะห์วัสดุห้ามเลือดเฉพาะที่ทางศัลยศาสตร์ชนิดใหม่ในรูปแบบแผ่นฟองคาร์บอกซี เมทริลเซลลูโลส
16369 02190452 การสำรวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ต้นทุนทางอ้อมและรูปแบบการรักษา ของผู้ป่วยโรคจิตเภท พ.ศ.2551
16370 02190454 การพัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
16371 02190455 การวิเคราะห์เชื้อมาลาเรียชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์และเชื้อมาลาเรียของลิงที่พบในมนุษย์ ในผู้ป่วยตามชายแดนของประเทศไทย โดยติดตามระยะยาว
16372 02190456 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ : ศึกษากรณีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2548
16373 02190457 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16374 02190458 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
16375 02190459 การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน
16376 02190460 การขาดหายไปและการแสดงออกของยีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี
16377 02190461 การตรวจหาการแสดงออกของ p63 และ p73 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต่อการตอบสนองการรักษา หรือกลับเป็นซ้ำ
16378 02190462 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
16379 02190463 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16380 02190464 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
16381 02190465 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีฟาจไลบรารีเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคไข้หวัดนก
16382 02190466 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวม ในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
16383 02190467 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
16384 02190468 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวมในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
16385 02190469 การศึกษาความชุกของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดแดงตีบตันในผู้สูงอายุปกติที่ไม่ตรวจเช็คสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2550
16386 02190470 กระบวนการเรียนรู้และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
16387 02190472 ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
16388 02190473 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
16389 02190474 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะแบบง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซีส
16390 02190475 การควบคุมการแสดงออกของยีน WT 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรค
16391 02190476 การพัฒนาการประเมินผลการจัดการความรู้ด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
16392 02190477 รูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนภาคกลาง
16393 02190478 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนด้วยกระบวนการวิจัยปี 2550
16394 02190479 การพัฒนาสารสนเทศด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม
16395 02190480 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม ในหน่วยบริการสุขภาพ
16396 02190481 ปัญหาและอุปสรรคในการวินิจฉัยการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
16397 02190482 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
16398 02190483 ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล
16399 02190484 ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อการเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
16400 02190485 ผลของการฝึกภาคปฏิบัติที่เน้นสมรรถนะการพยาบาลเพื่อชุมชน ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 หน้า ถึง 207
  แสดงข้อมูลที่ 16,301 - 16,400 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,639 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th