ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01006106 การศึกษาการกระจายของแสงสว่างจากท้องฟ้าในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
2 01100034 โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่า
3 01110040 การกำหนดที่ตั้งของพื้นที่สำหรับการจัดที่พักเพื่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 01110043 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2
5 01110055 การศึกษาการอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล โดยใช้พลังงานจากชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม
6 01110056 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสา โดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
7 01110066 การพัฒนาระบบสูบน้ำแบบผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม สำหรับการทำนาข้าวในจังหวัดพัทลุง
8 01110132 การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
9 01110133 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำภาคกลาง
10 01110134 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 01120012 การพัฒนาเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรด้วยแสงอินฟราเรด
12 01120015 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวในพื้นที่
13 01120017 แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าวลีบ ภายหลังการใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว
14 01120026 โปรแกรมวิเคราะห์ค่ากลางของสองประชากรที่เป็นอิสระกัน ด้วยสถิติทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ เมื่อประชากรมีการแจกแจงที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
15 01120039 การเตรียมฟิล์มบาง CdTe โดยวิธีระเหิดในระยะประชิดเพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
16 01120097 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
17 01120133 การเตรียมและสมบัติของเซรามิกพิโซอิเล็กตริกไร้สารตะกั่วในระบบที่มีโซเดียมโปแตสเซียมไนโอเบต - ลิเที่ยมแทนทาเลตเป็นฐาน
18 01120146 แผนงานวิจัยวัสดุภายใต้สภาวะรุนแรง
19 01190213 มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
20 01190226 การศึกษาความชื้นสมดุลของผักและผลไม้ในภูมิภาคตะวันตกของไทย
21 01190227 การศึกษาแบบจำลองแสงสว่างธรรมชาติและศักยภาพของการใช้แสงสว่างธรรมชาติ เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
22 01190232 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
23 01190235 การศึกษามลภาวะทางเสียงในช่วงเวลาปกติและเวลาเร่งด่วนที่มีผลต่อการรับฟังเสียงของตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
24 01190236 การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
25 01190237 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
26 01190248 การศึกษาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ในประเทศไทย
27 01190259 การพัฒนาระบบปรับสภาพน้ำฝนเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
28 01190260 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
29 01190261 บรรจุภัณฑ์กระดาษจากปาล์มน้ำมัน
30 01190263 การศึกษาเปรียบเทียบความเร็วคลื่นเฉือนของดินในกรุงเทพฯ ที่ได้จากวิธีการวัดคลื่นพื้นผิวแบบหลายช่องสัญญาณกับวิธีการวัดค่าจากหลุมเจาะสำรวจ
31 01190267 การทดสอบความซึมผ่านของรอยแตกในหินภายใต้ความดันล้อมรอบ
32 01190271 การประมาณค่าด้วยวิธีทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงของการส่งแบบไม่ขยาย และการประยุกต์ทางด้านปัญหาค่าเริ่มต้นแบบไม่เชิงเส้น
33 01190274 การผลิตน้ำมันสังเคราะห์และก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
34 01190280 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)
35 01190281 การพัฒนาแผ่นรวมแสงฟลูออเรสเซนต์ สำหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
36 01190282 ระบบทำลายสนามแม่เหล็กที่ตกค้างในชั้นงานเหล็กที่ผ่านการเจรียในอุตสาหกรรมโลหะ
37 01190288 On Edge Domination Critical Graphs.
38 01190291 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
39 01190292 ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
40 01190293 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
41 01190295 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
42 01190296 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีแก้วจากวัตถุดิบในประเทศ
43 01190298 การศึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนการอนุรักษ์ จากชุดโครงการ : การบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
44 01190300 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
45 01190302 โครงการนำร่อง "ศูนย์สังเกตการณ์ภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการเรียนรู้"
46 01190308 โครงการลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโน ในพลอยคอรันดัม
47 01190309 การพัฒนาการผลิตทองคำกะรัตหลากสี
48 01190313 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
49 01190314 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและความเข้มข้นของปริมาณโลหะหนักในตะกอนท้องน้ำของแม่น้ำท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
50 01190319 โครงการการไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงแรงตึงผิว และแรงกระทำภายนอก
51 01190323 การเพาะเลี้ยงและการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ยั่งยืน
52 01190326 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
53 01190328 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวล
54 01190331 สมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกที่มีตะกั่วเป็นฐานภายใต้ความเค้นอัด
55 01190335 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อใช้คำนวณขนาด รูปร่าง และความลึกของโพรงเกลือ โดยใช้ข้อมูลการทรุดตัวบนผิวดิน
56 01190338 สมการที่สมมูลกับสมการเพนเลฟ
57 01190339 โครงการวิจัยโปรแกรมแผนที่ภาษีระดับตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์
58 01190340 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2551 (LESA 2008)
59 01190344 การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
60 01190347 การสร้างบทเพลงด้วยสมการลอจิสติก
61 01190349 ไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์
62 01190358 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าด้านหลังของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CdS/CdTe
63 01190369 การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วม
64 01190377 การศึกษาบทบาทเชิงลึกของธาตุร่องรอยกับสาเหตุของการเกิดสีในพลอยคอรันดัม
65 01190387 การเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอนของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก
66 01190391 การควบคุมน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ จากการปนเปื้อนสารพิษในน้ำเสียชุมชน และเกษตรกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
67 01190397 การหาดรรชนีมรสุมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
68 01190402 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ
69 01190406 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น ระยะที่ 2
70 01190413 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 20wt%Cr, 27wt%Cr และ 36wt%Cr
71 01190416 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริกชนิด Pb(B1/3 Nb2/3) O3 ด้วยวิธีการใช้สารตั้งต้นแบบ B-Site
72 01190417 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
73 01190419 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
74 01190420 การพัฒนากลไกการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศเชิงยุทธศาสตร์ ; กรณีศึกษาสนามบินสุวรรณภูมิ
75 01190421 การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลา
76 01190430 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
77 01190432 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของนกและแมลง ภายในพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
78 01190433 การศึกษาและติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
79 01190434 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
80 01190440 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
81 01190445 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
82 01190451 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
83 01530005 การประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานลมด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ
84 02021252 การผลิตแอนติบอดีต่อกลุ่มจีนเพอร์บี 11 หรือมิกในแถบพันธุกรรมเมเยอร์ฮีสโตคอมแฟตทิบิลิตีคอมเพล็กซ์ และการศึกษาเปปไตด์ที่จับกับโมเลกุลดังกล่าวเพื่อการสืบค้นหาโมเลกุลที่ปฏิสัมพันธ์กับเพอร์บี 11
85 02100607 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
86 02100696 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
87 02101369 การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคชนิดรุนแรงของเชื้อ Influenza A virus โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
88 02101404 การศึกษายีนที่เป็นสาเหตุของโรคนิ่วไตในประชากรภาคอีสานของไทย
89 02101408 การศึกษารูปแบบ epigenetics ของ mesenchymal stem cell ใน passage ต่างๆ ภายหลังการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
90 02101410 การศึกษา Toso และยีนในกลุ่มอะพอพโตซิสที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของโรคธาลัสซีเมีย
91 02101415 การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนที่สร้างโปรตีน ชนิดที่ 1 ใน Rhoptry ออร์กาแนลล์ (RhopH1) และการตอบสนองของแอนติบอดีของเชื้อ Plasmadium vuvax
92 02110324 การพัฒนาระบบเครือข่ายการเสริมสร้างพลังอำนาจของการจัดการอุบัติเหตุจราจรทางถนน
93 02110330 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
94 02110440 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
95 02110545 พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน
96 02110565 การศึกษาระบาดวิทยาของมะเร็งหลังโพรงจมูกในประเทศไทย
97 02110567 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
98 02110721 การแยกสกัดและศึกษาคุณลักษณะของเซลล์ต้นกำเนิดตัวเต็มวัย ชนิด Multipotent Adult Progenitor Cells ที่ได้จาก Wharton's Jelly ของสายสะดือ
99 02110841 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน / ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
100 02111189 ประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันในการยับยั้ง Helicobacter pylori
 หน้า ถึง 207
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,623 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th