ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01006093 สมบัติเชิงโครงสร้างและความแข็งระดับนาโนของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไททาเนียมไนไทร์ด ที่ปลูกโดยวิธีดีซีรีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง
2 01100009 การเปรียบเทียบผลการทดสอบการแจกแจงปกติด้วยสถิติทดสอบ จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
3 01100020 วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น
4 01100025 การวิเคราะห์ความปรกติแบบโฮลเดอร์เชิงทิศทางด้วยผลการแปลงที่เหมาะสม
5 01100032 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
6 01100047 การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์แบบ Non-Homogeneous Poisson Processes
7 01100095 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของคอปเปอร์อินเดียมไดเซลิไลด์และสารกึ่งตัวนำในกลุ่มเทอเนอรีย์ ภายใต้สภาวะความดันสูง
8 01100121 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
9 01100155 การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ผลได้ทางเศรษฐกิจของการทำฝนในลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี
10 01100166 ความเป็นมัลติแฟรกตอลของปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย
11 01100225 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
12 01100226 การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์
13 01110004 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
14 01110027 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
15 01110028 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
16 01110031 การแจกแจงของสถิติทดสอบวิลคอกซันชนิดอันดับที่มีเครื่องหมายกำกับ และผลวิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
17 01110033 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัด
18 01110057 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
19 01110131 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิต และตัวแบบสำหรับวิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต
20 01110140 พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
21 01110141 การสังเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
22 01110144 การพัฒนากระดาษทำมือเพื่อการบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP
23 01190147 แหล่งทรัพยากรธรณีวิทยาและธรณีโบราณคดีทางภาคใต้ของประเทศกับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด สำหรับกิจกรรมการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
24 01190153 การพัฒนาอุปกรณ์รับรู้แก๊สเอทิลีนจากสารเชิงประกอบระดับนาโนทังสเตนออกไซด์-ทินออกไซด์
25 01190158 ผลของความเค้นเชิงกลและความบกพร่องเชิงโครงสร้างต่อสมบัติฮิสเทอรีซีสของฟิล์มแม่เหล็กเฟร์โร ที่ความหนาระดับนาโน : การจำลองปัจจัยสำคัญเพื่อเพิ่มความจุฮาร์ดดิสก์
26 01190159 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2550
27 01190165 เทคนิคการตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิคใหม่
28 01190168 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
29 01190169 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์โมเลกุลแบบฟิล์มบางอินทรีย์
30 01190170 การจำแนกพีชคณิตจำกัดด้วยฟังก์ชันที่ไม่สมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง
31 01190178 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
32 01190183 การจัดจำพวกของกลุ่มของสมการที่อธิบายการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
33 01190184 ผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อสมบัติของเซรามิกเลดแบเรียมเซอร์โคเนต
34 01190188 การศึกษาการยึดเกาะของเซลล์บนโครงสร้างวัสดุชีวภาพ สำหรับการใช้งานทางการแพทย์
35 01190194 การศึกษาผลของการเติมสารเจือที่มีต่อการแน่นตัวและสมบัติของเซรามิกไร้สารตะกั่ว
36 01190197 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างละอองในบรรยากาศต่อปริมาณรังสีแสงอาทิตย์ บริเวณสถานีวิจัยชั้นบรรยากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
37 01190198 การจัดทำแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย
38 01190201 สมบัติบางประการของตัวนำยวดยิ่งที่มีสารเจือ
39 01190202 การพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าความร้อนของ SiO2 ที่เตรียมจากเถ้าแกลบ
40 01190204 การวิเคราะห์และการจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและมวลที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ ของของเหลว-แก๊สที่ไหลตามกันในท่อที่วางในแนวดิ่ง
41 01190209 การรักษาตัวอย่างสำหรับการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยวิธีการแบบพาสสีฟ
42 01190212 การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์และท่อนาโนคาร์บอนให้ได้ปริมาณมาก
43 01190215 การศึกษาปริมาณ Organically Bound Chlorine ในกระดาษรีไซเคิลในประเทศไทย
44 01190217 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
45 01190225 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในการแพทย์ ระยะที่ 1
46 01190231 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบการแจกแจงปกติ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
47 01190234 การสำรวจและจัดทำแผนที่แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครราชสีมา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
48 01190239 ศึกษาวัสดุประกอบอลูมินากับยางธรรมชาติ
49 01190244 การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีควอตซ์และการตรวจสอบ
50 01190247 กรณีศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อการค้าในแม่น้ำพอง
51 01190250 การประเมินการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากนาข้าวชลประทาน โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ
52 01190254 โมเดลตารางชีพ 4 ภาค ของประเทศไทย
53 01190258 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนคร และแอ่งโคราช
54 01190264 การออกแบบขดลวดกำเนิดพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่เชิงเส้น
55 01190265 ผลของ Seeding Layer ต่อการเปลี่ยนแปลงเฟสโครงสร้าง และสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบาง PLZT ที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
56 01190266 การคำนวณควอซีนอร์ลมอลโมด และความถี่ของหลุมดำในปริภูมิเวลาแอนไทดิซิเตอร์
57 01190268 การศึกษาปริมาณน้ำนองสูงสุดที่ไหลผ่านลำแชะ, ลำพลับพลา และห้วยตุงลุง ลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูล
58 01190269 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
59 01190270 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
60 01190272 อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติหลักหล่อโครเมี่ยมสูง 25wt % Cr ที่เตรียมโดยการหล่อแบบดั้งเดิม และแบบกึ่งของแข็ง
61 01190273 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการจำแนกกลุ่มประชากร
62 01190278 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับชุมชน
63 01190279 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
64 01190283 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
65 01190284 อิทธิพลของตำแหน่งเซนเซอร์ต่อพรินซิพัลคอมโพเนนท์ของผิวสัมผัสแบบแบ่งกระจายหนึ่งมิติ
66 01190286 การใช้กราฟสายงานศึกษาข้อมูลคะแนนคณิตศาสตร์เพื่อสร้างกฏการจำแนก
67 01190289 การประเมินปริมาณกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนในตะกอนหน้าดินของอ่าวปัตตานี
68 01190290 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และอิทธิพลของลมสุริยะที่ตรวจวัดที่โลก
69 01190301 แนวทางการพัฒนาพื้นที่นิเวศภูมิทัศน์แนวริมแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคายและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
70 01190306 การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ
71 01190312 ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
72 01190321 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
73 01190330 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไกรแสงไททาเนียมผลึกนาโน ด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง
74 01190333 ยางโปรตีนต่ำเหลวที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิลจากการตัดสลายน้ำยางโปรตีนต่ำ และการประยุกต์ใช้ในการทำโฟมพอลิยูรีเทน
75 01190334 โครงการครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
76 01190336 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐาน ภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
77 01190337 รายงานผลการวิจัย "การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล"
78 01190345 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์
79 01190346 สมรรถนะกลางแจ้งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนอสัณฐานภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น
80 01190348 การไหลแบบไม่อัดตัวในสองมิติโดยการวิเคราะห์บนสโลว์แมนนิโฟลด์ และการจำลองเชิงตัวเลขโดยตรง
81 01190351 การศึกษาอิทธิพลของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ ระเหยในประชากรพื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี
82 01190355 แหล่งกำเนิดเอนแทงเกิลเมนต์โฟตอนในเส้นใยนำแสง
83 01190361 การก่อเกิดเพสและการตรวจวิเคราะห์ผง Gamma-Al2 O3 โดยการเผาผง Nano-Boelmite ด้วยความร้อน
84 01190363 การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบน จากยางธรรมชาติ
85 01190370 การศึกษาซากบรรพชีวินวิทยาขนาดเล็ก (Radiolaria) ในหินตะกอน Radiolarites ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
86 01190379 สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที : สำหรับวิชาแคลคูลัส 1
87 01190381 การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเชื้อเพลิง : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตและความคิดเห็นของผู้ใช้ถ่านที่ผลิตจากเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนผสมผงถ่าน และขี้เลื่อยในอัตราส่วน 0, 20, 40 และ 60 เปอร์เซ็นต์
88 01190382 การเปรียบเทียบค่าประมาณที่ปรับค่าน้ำหนักจากการไม่ได้รับคำตอบด้วยวิธี Raking และวิธี Poststratification.
89 01190410 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time ในสิ่งแวดล้อมเมือง โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดิน ชุดอุปกรณ์นาโนเทคโนโลยีก๊าซเซ็นเซอร์ชนิดทินออกไซด์ และภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
90 01190411 ผลการปลดปล่อยแสงเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ในตัวอย่างทรายอาบรังสีแกมมา
91 01190418 การศึกษาสภาพความเป็นผลึกต่อสมบัติการนำไฟฟ้าของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi-Sr-Ca-Cu-O
92 01190437 การศึกษาภาวะมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองทั้งหมดในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
93 01190443 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัม โดยใช้เส้นใยนำแสง
94 01190444 การใช้นิวเคลียร์เทคนิควิเคราะห์โลหะหนักในดินและพืชที่ปลูกในดินปนเปื้อนสังกะสี แคดเมียม และตะกั่ว
95 02027011 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
96 02100384 การประเมินความเป็นพิษต่อยีนของยาแผนโบราณ
97 02100386 โครงการพัฒนาวิธีตรวจโรคมะเร็งตับ
98 02100395 การศึกษาคุณสมบัติต้านมะเร็งของเห็ดหลินจือที่เพาะปลูกในแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย
99 02100531 การศึกษาอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ของบุคลากรสังกัดหน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ
100 02100676 ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมถนอมดวงตาต่อระดับการดูแลสุขภาพตาของครู และนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
 หน้า ถึง 55
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 5,492 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th