ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ รหัส งานวิจัย
4501 150190100000377 การดูแลผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกอย่างมีประสิทธิภาพ
4502 150190100000378 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องออกซิเจนในเลือดหลังผ่าตัดระงับความรู้สึก
4503 150190100000379 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่มีทวารใหม่
4504 150190100000380 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Uncomplicated S T-elevation MI (STEMI) โดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี โรงพยาบาลบุรีรัมย์
4505 150190100000381 การพัฒนาคุณภาพการบริการทางพยาบาล
4506 150190100000382 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สมาธิบำบัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
4507 150190100000383 การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นอัมพาตท่อนล่างเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านใน จ.บุรีรัมย์
4508 150190100000384 จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
4509 150190100000385 การศึกษาผลของการทำสมาธิต่อปัญหาการปวดแผลและการนอนไม่หลับ ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดแผนกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
4510 150190100000386 ความต้องการและความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองของพยาบาลในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
4511 150190100000387 การวิเคราะห์ฟิล์มเสียจากการถ่ายภาพรังสีในงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์
4512 150190100000388 ความเหมาะสมของการใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์
4513 150190100000389 ความแตกต่างของความรู้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลบุรีรัมย์
4514 150190100000390 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการ ที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลลพบุรี ปี 2549 และปี 2550
4515 150190100000391 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี
4516 150190100000392 การพัฒนาระบบและเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
4517 150190100000393 การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยเบาหวานด้วยหัวใจ ใส่ใจความเป็นมนุษย์
4518 150190100000394 ผลของการฝึกโยคะต่อระดับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคหืด
4519 150190100000395 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
4520 150190100000396 ประสิทธิผลของการบำบัดโรคเบาหวานด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการค้าชนิดบางชนิด : กรณีศึกษาผู้ป่วยในเขตตำบลโนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
4521 150190100000397 หนึ่งทศวรรษกับประสบการณ์การส่งสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
4522 150190100000398 ความรู้และพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึ่ง ใน อ.กุดข้าวแป้ง จังหวัดอุบลราชธานี
4523 150190100000399 ผลของชาหญ้าหนวดแมวต่ออาการปัสสาวะขัดในผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
4524 150190100000400 สภาพและปัญหาการจัดการการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดโดยกลวิธี DOTS ของเจ้าหน้าที่อนามัยสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4525 150190100000401 ผลสะท้อนของประชาชนต่อความสำเร็จของนโยบาย 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
4526 150190100000402 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน Mascovascular และ Diabetic nephropathy ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
4527 150190100000403 การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการและร่วมผลิตทันตาภิบาลจากท้องถิ่นโดยเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ชุมชน วสส. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
4528 150190100000404 ผลการศึกษาการใช้แผงยาตัวอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รพ.วารินชำราบ
4529 150190100000405 ความชุกของการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในบุคลากร รพ.วารินชำราบ
4530 150190100000406 การศึกษาประสทธิผลของขมิ้นชันบวกกับยา Omeprazole เปรียบเทียบกับสูตรยามาตรฐานในการรักษาโรคแผลเปปติกและกำจัดเชื้อ Helicobacterpylori
4531 150190100000407 ภาวะแทรกซ้อนและภาวะตายหลังจากเกิดภาวะกระดูกต้นขาบริเวณข้อตะโพกหักในโรงพยาบาลขอนแก่น
4532 150190100000408 Comparative clinical and laboratory finding in Dengue shock syndrome with and without acute respiratory failure
4533 150190100000409 ความสำคัญทางคลินิกของ Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance จากการตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก ในระบบการรายงานผล The Bethesda System 2001
4534 150190100000410 Closure of obstetrics-qynecology wound ;skin staple versus sutures
4535 150190100000411 Early versus delayed umbilical cord clamping in term infants born in Khon Kaen Hospital
4536 150190100000412 The Improvement of patient with Gallstones after Cholecystecystectomy in Khon Kaen Hospital
4537 150190100000413 Prognostic factors determining mortality in traffic accident patients
4538 150190100000414 Peer to peer introducing evidence-based medicine in the sixth year of medical student at Khon Kaen Hospital
4539 150190100000415 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคในกลุ่มอาการกระเพาะอาหารอักเสบในประชากรเขตอ.เมือง จ.ขอนแก่น
4540 150190100000416 ประสิทธิภาพการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ทำความสะอาดยาก
4541 150190100000417 การเปรียบเทียบวิธีการตรวจ CEA และ Ultrasound ในการช่วยวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
4542 150190100000418 การศึกษาระยะเวลารอคอยการตรวจวิเคราะห์ที่ OPD Lab โรงพยาบาลขอนแก่น
4543 150190100000419 การศึกษาความคุ้มทุนของการใช้เกร็ดเลือดเข้มข้นจากผู้บริจาคเพียงคนเดียว
4544 150190100000420 Physicians and nurses
4545 150190100000421 ประสิทธิผลการจัดหาเกร็ดเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างต่อเนื่อง
4546 150190100000422 สถานการณ์การตรวจพบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยใช้วิธี Immunohistochemistry
4547 150190100000423 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
4548 150190100000424 สาเหตุของการใส่เฝือกไม่ครบตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้องตรวจกระดูก-ข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น
4549 150190100000425 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจับดินสอ กำลังกล้ามเนื้อมือและความคมชัดของลายเส้นของเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 4-6 ปี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
4550 150190100000426 การศึกษาประเมินผลการใช้ผ้าเช็ดมือ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น
4551 150190100000427 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดการใช้ทรัพยากรทางแพทย์ที่เกินความจำเป็นในหอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลขอนแก่น
4552 150190100000428 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตระยะสุดท้ายและครอบครัวแบบองค์รวม ในหอผู้ป่วย PICU โรงพยาบาลขอนแก่น
4553 150190100000429 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ในเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
4554 150190100000430 โปรแกรมการฝึกขับถ่ายปัสสาวะด้วยตนเองที่บ้านในผู้บาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น
4555 150190100000431 ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่บ้าน : เขตศูนย์วัดหนองแวง ศูนย์ชาตะผดุง ศูนย์มิตรภาพ
4556 150190100000432 สภาวะสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้บริการห้องตรวจทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น
4557 150190100000433 ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางช่องท้องจากการกระแทกในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
4558 150190100000434 ลักษณะภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี
4559 150190100000435 วิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการที่โรงพยาบาลขอนแก่น
4560 150190100000436 คุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กออทิสติก กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น
4561 150190100000437 การควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต่ออัตราการติดเชื้อในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโรงพยาบาลขอนแก่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
4562 150190100000438 การศึกษาคุณภาพชีวิตของญาติผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการบำบัดด้วยวิธีเสริมสร้างแรงจูงใจ
4563 150190100000439 การศึกษาการจัดกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
4564 150190100000440 ทัศนคติของผู้ประกอบการสถานพยาบาลเครือข่ายระบบประกันสุขภาพ ในจ.ขอนแก่น ที่มีต่อโรงพยาบาลขอนแก่น
4565 150190100000441 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มระดับไขมันในเลือดสูง ประจำปี 2550
4566 150190100000442 การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาของผู้ป่วย Multiple myeloma ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
4567 150190100000443 การศึกษาระบาดวิทยา การวินิจฉัยผลการรักษาและการติดตามผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลขอนแก่น
4568 150190100000444 ความรู้ ทัศนคติ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลขอนแก่น
4569 150190100000445 ผลการใช้บริการทางการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
4570 150190100000446 การดูแลผู้พิการในเขตอำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง
4571 150190100000447 การป้องกันการเกิด extravasation จากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
4572 150190100000448 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4573 150190100000449 การตามรอยคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4574 150190100000450 ค่ายเด็กและครอบครัวสัมพันธ์ รูปแบบการดูแลเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ใน จ.อุบลราชธานี
4575 150190100000451 การจัดการรายกรณีของพยาบาลต่อเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานลานบุษบันในแผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4576 150190100000452 ผลของการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไม่ใช้อินซูลิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4577 150190100000453 การออกกำลังกายในหอผู้ป่วยวิกฤต ยืดเส้นสายคลายวิกฤต
4578 150190100000454 คุณภาพชีวิตการพัฒนาการดูแลแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
4579 150190100000455 การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง(CAPD)อย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
4580 150190100000456 การดูแลช่องปากผู้ป่วยใส่ท่อหายใจเพื่อป้องกันอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
4581 150190100000457 การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนได้ยาระงับความรู้สึกล่วงหน้า ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(คลินิกสุขกาย-สบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4582 150190100000458 ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน : มิติที่ถูกมองข้าม
4583 150190100000459 ผู้หญิงแย่กว่าชายจริงหรือ ในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4584 150190100000460 ทัศนคติต่อการจดทะเบียนคนพิการของคนพิการใน จ.อุบลราชธานี
4585 150190100000461 การประเมินผลโครงการการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
4586 150190100000462 การตายของมารดาใน จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2546-2550
4587 150190100000463 การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ.2548-2550
4588 150190100000464 โครงการป้องกันโรคฟันผุในคลินิกเด็กดีโดยใช้ฟลูโอไรด์วาร์นิช
4589 150190100000465 การรับรู้และการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลราชธานี
4590 150190100000466 ก้อนทูมบริเวณลำคอที่พบในแผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4591 150190100000467 ปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากผู้ป่วยโรคไธรอยด์เป็นพิษและมะเร็งต่อมไธรอยด์ภายหลังได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4592 150190100000468 จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลโรงพยาบาลพัทลุง
4593 150190100000469 ความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหอภิบาลทารก
4594 150190100000470 การประเมินสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการโรงพยาบาลพัทลุง
4595 150190100000471 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดากับทารกและความพึงพอใจในมารดา 2 ชั่วโมงหลังคลอด
4596 150190100000472 การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดในโรงพยาบาลพัทลุง
4597 150190100000473 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มีการแทรกซ้อน
4598 150190100000474 การใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและบริหารในระดับพื้นที่และเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลในพื้นที่
4599 150190100000475 ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค
4600 150190100000476 การศึกษาวิจัยการทำงานด้านสาธารณสุขร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน้า ถึง 210
  แสดงข้อมูลที่ 4,501 - 4,600 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,908 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th