ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01006097 การศึกษาเชิงทฤษฎีของรอยต่อโจเซฟสันหลายแบบ
2 01006116 การประเมินศักยภาพระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3 01006122 การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก
4 01006158 การควบคุมแบบอิมพัลล์สำหรับสมการอิมพัลส์ที่เป็นคาบในปริภูมิบานาค
5 01100015 การประดิษฐ์ฟิล์มหนา CuAIO2 เพื่อเป็นชั้นดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
6 01100045 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
7 01100061 วิธีการเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
8 01100076 การปรับปรุงคุณภาพเส้นกระจูดและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยระบบพลังงานทดแทน
9 01100078 การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่ม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยระบบพลังงานทดแทน
10 01100085 ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าสะสมโดยจักรยานออกกำลังกาย
11 01100092 การจัดการองค์ความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
12 01100119 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
13 01100224 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
14 01110078 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 01190082 ระบบต้นแบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยการอาบรังสี จากเทคนิคการบีบพลาสมาความเข้มสูง
16 01190093 การเตรียมและการตรวจสอบสมบัติของสารพิโซอิเล็กตริกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบในระบบที่มีโซเดียม-โปแตสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน
17 01190100 การประยุกต์ใช้และพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว
18 01190101 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 01190102 นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
20 01190104 ทฤษฎีระบบประกบตัวนำยวดยิ่งและแม่เหล็กเฟร์โร
21 01190106 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในสัตว์น้ำและพืชน้ำในแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
22 01190108 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์จากไททาเนียมออกไซด์โครงสร้างนาโน
23 01190109 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
24 01190111 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำฝนจากการทำฝนหลวงและฝนธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
25 01190113 การตรวจวัดปริมาณแก๊สเรดอนในอาคารที่พักอาศัย โดยวิธีการตรวจวัดรอยอนุภาคแอลฟา
26 01190115 การศึกษาการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
27 01190117 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 01190118 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
29 01190121 การวัดความเร็วแสงในอากาศโดยใช้เครื่องมือวัดออสซิโลสโคป
30 01190123 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
31 01190124 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
32 01190125 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบนิเวศป่าไม้ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลข และวิธีการประมวลผลภาพข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์
33 01190126 อินทิกรัลตามเส้นทางสำหรับกึ่งฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์
34 01190127 การหาวันเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง MM5
35 01190129 การจำลองแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
36 01190131 การศึกษาผลของตัวโดปหลายวาเลนซ์ต่อสมบัติทางกายภาพและทางไฟฟ้าของเซรามิก PZT
37 01190133 การศึกษาลักษณะฝนของภาคใต้เพื่อการเฝ้าระวังด้านอุทกภัย
38 01190139 การสร้างเครื่องมือปฏิบัติการเพื่อศึกษากฎการแผ่รังสีของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์
39 01190143 การศึกษาสารพิษตกค้างในสัตว์น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
40 01190148 การสร้างชุดทดลองแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส
41 01190152 ระบบสารสนเทศสำหรับโครงการวิจัยพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
42 01190154 การศึกษาการเคลื่อนที่บริเวณเคออสโดยวิธีทดลอง
43 01190155 ศักยภาพด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย
44 01190156 การพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
45 01190160 การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนน โดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 2
46 01190162 การใช้ระบบภูมิสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกใน 5 จังหวัด ของประเทศไทย
47 01190166 การวิเคราะห์และการแยกประเภทผู้ป่วยภาวะกระดูกบางจากภาพถ่าย X-ray ปอด
48 01190167 การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ
49 01190174 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
50 01190176 การวิเคราะห์สถานภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดชัยนาท
51 01190182 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
52 01190196 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
53 01190206 การค้นหาสถานที่จากแผนที่
54 01190210 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
55 01190211 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
56 01190223 ตัวแบบโลจิทที่วางนัยทั่วไปเมื่อตัวแปรตอบสนองเชิงกลุ่มเป็นแบบมีลำดับ : กรณีตรวจสอบภาวะสารูปดี
57 01190224 การศึกษาผลกระทบการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
58 01190238 การศึกษาประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานของปล่องกระจกระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ้านพักอาศัย
59 01190240 การวิจัยเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่างบางสมการ และการวิจัยการดึงดูดของสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นบางสมการ
60 01190241 การสร้างเครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง
61 01190245 การวิเคราะห์ทางความร้อนอนุพันธ์ของพอลิพรอพิลีน
62 01190251 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
63 01190255 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินในบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณจังหวัดปทุมธานีถึงอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
64 01190257 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดตาก
65 01190275 การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แบบสร้างข้อมูลภูมิอากาศ ในแบบจำลองการปลูกพืชของจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2
66 01190276 การออกแบบแผนการชักตัวอย่างแบบอัตราส่วนสำหรับ 2 สายการผลิตแบบต่อเนื่อง
67 01190294 การกำหนดเขตวิกฤตเพื่อการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
68 01190329 การวิเคราะห์ทางพิสิกส์เพื่อศึกษาโครงสร้างของเพลงไทย
69 01190357 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแห้งอนามัยด้วยระบบพลังงานทดแทน
70 02022258 การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
71 02024129 การประมวลองค์ความรู้ การนำสาหร่ายมาใช้ในทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
72 02025018 สมบัติทางกายภาพและทางกลของพอร์ชเลนที่ใช้ในทางทันตกรรม
73 02025135 การพัฒนาซีเมนต์เชื่อมกระดูกแคลเซียมฟอสเฟตเชิงประกอบชนิดเซ็ตตัวได้เอง เพื่อใช้งานทางการแพทย์
74 02025657 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในช่องปากของเคอร์คิวมินอยด์และอนาลอก
75 02025927 การพัฒนาวิธีการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส HIV โดย siRNA
76 02026369 การศึกษาหาอุบัติการณ์และความผิดปกติของยีน AE1 ในผู้ป่วยโรคดิสทอล-รีนอล-ทิวบูล่า-เอซิโดซีส ในเด็กไทย
77 02026621 การศึกษาเปรียบเทียบระดับของ (B-type natriuretic peptide : BNP) ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจก่อนและหลังการผ่าตัด และพยากรณ์สภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัด [Usefulness of B-type Natriuretic Peptide BNP]
78 02026723 การศึกษารูปแบบระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5
79 02026826 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการปวดเมื่อย
80 02026827 การสำรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการหล่อหลอมโลหะ
81 02027018 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication
82 02027361 การแสดงออกของอินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเตรส (Inducible Nitric Oxide Synthase; iNOS) และไซโคออกซิจิเนสสอง (Cyclooxygenase-2; COX-2) ผ่านเอ็นเอฟแคฟปาบี (NF-KB) ในโรคพยาธิใบไม้ตับ: การศึกษาจากสัตว์ทดลองไปสู่คน
83 02100008 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำ
84 02100030 การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและสุขภาพของเนื้อโคไทย
85 02100049 การเสริมสร้างความหวังและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะซึมเศร้า: กรณีศึกษา ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
86 02100050 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับการรักษา ณ ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี
87 02100059 การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
88 02100117 การแสวงหาการบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
89 02100133 สถานการณ์การบริการทางการแพทย์ในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
90 02100246 รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนภาคตะวันออก
91 02100332 ประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
92 02100380 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับการป้อนกลับทางชีวภาพต่อการฟื้นสภาพการเคลื่อนไหวของขา ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
93 02100399 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
94 02100606 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันทางชีวภาพของสารสกัดจากผักช้าเลือดเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอสิระ
95 02100609 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
96 02100610 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
97 02100614 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobacteria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา
98 02100616 การศึกษา Polymorphism ของยีน NMDA receptor 1 ในผู้เสพยาบ้า
99 02100617 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
100 02100619 การย่อยสลายไซยาไนด์ด้วยจุลินทรีย์
 หน้า ถึง 210
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 20,926 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th