ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2549
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01005980 การปรับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับรากที่สูงที่สุด ของกระบวนการอัตตะสหสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
2 01005985 การศึกษาขอบเขตของแหล่งน้ำพุร้อน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าทางแนวดิ่ง
3 01006001 การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
4 01006013 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในระบบตรวจวัตถุระเบิดโดยการจำลอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MCNP
5 01006023 โครงการศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโทนิคและการศึกษาระบบของรอยเลื่อนในแอ่งกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และแอ่งสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลไหวสะเทือนของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
6 01006108 การศึกษาสมบัติเชิงแสงของฟิล์มบาง GaAsN
7 01006109 บทบาทของกรดฮิวมิกและกรดฟัลวิกในดินของพื้นที่เกษตรกรรมต่อการดูดซับจุลธาตุอาหารในดิน และโลหะที่เป็นพิษ : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
8 01006163 การพัฒนาชุดสาธิตระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟ (Maglev TSU 02)
9 01006164 ค่ากัมมันตภาพรังสีของตัวอย่างทรายจากบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และชายหาดสมิหลาในจังหวัดสงขลา
10 01006176 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในเขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2
11 01190025 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
12 01190030 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัวเติมสีขาวในกระบวนการจุ่ม โดยใช้สารไวความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
13 01190041 ผลของชนิดและปริมาณสารแทกคิไฟเออร์ต่อความแข็งแรงของกาวน้ำยาง
14 01190042 การเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาเลเอท
15 01190052 การตรวจสอบฟิสิกส์ของเอกภพระยะแรกเริ่มและแบบจำลองของจักรวาล
16 01190053 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
17 01190054 การเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลท
18 01190057 รูปแบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาหนุน 1 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
19 01190058 อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT
20 01190060 การปรับเปลี่ยนแบเรียมไทเทเนตที่เตรียมโดยวิธีโซลเจลสำหรับการประยุกต์ทางไพโรอิเล็กทริก
21 01190063 ผลของสารเจือที่มีต่อสัมประสิทธิ์ไอโซโทปของตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
22 01190065 การคำนวณหาวงโคจรดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำ โดยใช้ข้อมูลการวัดสัญญาณจีพีเอส
23 01190068 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
24 01190074 การศึกษาผลของพิโซอิเล็กทริกที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของ AIGaN/GaN HFETs โดยวิธีมอนติคาร์โล
25 01190075 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการประหยัดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม
26 01190076 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
27 01190079 การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุบัติการณ์การเกิดโรคปอดบวมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ GLM และการประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
28 01190083 การปลูกท่อนาโนในระบบแก๊สที่อุณหภูมิสูง
29 01190084 โครงการย่อยที่ 1 ระบบตรวจก๊าซสำหรับตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน
30 01190087 การจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วง
31 01190089 สหสัมพันธ์ระหว่างการซัดขึ้นไปในแผ่นดิน ของคลื่นสึนามิกับลักษณะชายฝั่ง
32 01190090 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน
33 01190091 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
34 01190092 การเตือนภัยสภาวะฝนตกหนักจากภาพถ่ายทางดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2C
35 01190095 ผลของการซินเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเดี่ยวลิเที่ยมฟลูออไรด์
36 01190096 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
37 01190097 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
38 01190098 การศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อจัดทำฐานข้อมูล กรณีศึกษา : ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
39 01190099 การปรับปรุงคุณภาพกระดาษด้วยระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ
40 01190103 การศึกษาความเหมาะสมของดิน ตำบลโคกไม้ลาย จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ผลิตเซรามิกส์
41 01190112 การผลิตน้ำมันสังเคราะห์และก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
42 01190114 สภาวะอากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
43 01190116 การตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบบนลายนิ้วมือด้วย FTIR โดยใช้เทคนิคทาง HATR
44 01190120 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
45 01190122 การศึกษาแนวทางการลดปัญหาอุทกภัยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้ำเพชรบุรี
46 01190130 การบูรณาการข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
47 01190132 ลักษณะทางพื้นที่ของปริมาณน้ำของแม่น้ำในประเทศไทย
48 01190134 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของโรงเนยแข็งและผลิตภัณฑ์นมในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
49 01190135 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ CaCu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
50 01190136 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
51 01190137 คุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
52 01190138 การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการเพิ่มเติมน้ำฝน เพื่อการทำฝนให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในลุ่มน้ำของประเทศไทยตอนบน
53 01190142 การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX โดยพุทธรักษา
54 01190144 การปรับปรุงเครื่องทอผ้าแบบทอมือกึ่งอัตโนมัติ
55 01190145 การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผ้าถัก โดยใช้คอมพิวเตอร์
56 01190150 ตัวแบบความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์บนพื้นฐานของสถิติเบส์
57 01190163 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
58 01190181 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
59 01190187 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนในพื้นที่ "ลุ่มน้ำคลองชมภู"
60 01190192 แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี : แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์
61 01190199 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
62 01190218 การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อน น่าน-ปัว จังหวัดน่าน : หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม
63 01190246 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้น ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตย์แรงสูง
64 01190249 การสังเคราะห์ตัวนำยวดยิ่ง YBa CuO ด้วยวิธี Solid Stat Reaction
65 01190297 ขอบเขตล่างของความโค้งของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT (K)
66 01190356 การศึกษาแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาน้ำเสียและมูลฝอย บริเวณคลองวัดน้อยและคลองวัดโพธินิมิตร 5 ในเขตธนบุรี
67 02001333 การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ (Consultation) เพื่อการเรียนการสอนในระบบเวชปฏิบัติครอบครัว
68 02023767 การสร้างแบคทีเรียในลำไส้ที่สามารถผลิตสารแลคโตเฟอริน และผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในหนูขาวที่ได้รับสารเอซอกซี่มีเทน
69 02023983 ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของยีน ADH2, ALDH2, CYP2E1, CYP1A1, GSTM1 และ mEH กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนต้น
70 02024762 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ภายในเยื่อบุมดลูกและผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
71 02024897 การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาท และการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
72 02024923 อัตราการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสและไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากมารดาสู่บุตรในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
73 02025083 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในภาวะบกพร่องของการต่อต้านการติดเชื้อ และการหายของแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
74 02025100 ศักยภาพการเฝ้าระวัง และการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยอง
75 02025113 ผลร่วมกันของยาต้านเบต้าแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์และแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์ ต่อการดำเนินโรคระยะแรกในภาวะหัวใจล้มเหลว
76 02025402 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
77 02025721 การเปลี่ยนแปลงของระดับโคเลสเตอรอลในเลือด หลังจากรับประทานไข่อย่างต่อเนื่อง
78 02025748 การเพาะเลี้ยงเซลล์คอนโดรซัยต์มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย และค้นหายาต้านข้อเสื่อม
79 02025799 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
80 02025931 การศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก
81 02026399 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวล ในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ
82 02026714 รูปแบบการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเบาหวานในนักเรียนประถมศึกษา ด้วยกระบวนการสร้างพลังอำนาจผู้ปกครอง และครู
83 02026715 การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ (Aedes aegypti Linn.) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง
84 02026716 การพัฒนารูปแบบผลักดันให้ท้องถิ่นออกข้อกำหนด : ศึกษากรณีควบคุมการใช้การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
85 02026718 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในผู้ป่วยวัณโรค ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
86 02026722 การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
87 02026726 การศึกษาฤทธิ์ของสารเคมี Temephos ที่มีต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti Linnaeus (1762) ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
88 02026816 การปรับท่าทางการเดินบนสายพานเลื่อนของหญิงวัยกลางคนที่มีดัชนีมวลกายสูง
89 02026978 ปัญหาอุปสรรคและการปรับตัวของนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 4 ต่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกนอกสถานที่
90 02026979 เครื่องมือการออกกำลังกายแบบแอโรบิคระดับปานกลางสำหรับเด็กปกติ อายุ 9-10 ปี
91 02026980 การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว ในส่วนประกอบของเลือดหลังผ่านกระบวนการกำจัดเม็ดเลือดขาวแล้ว โดยวิธีโฟลไซโตเมทรี่
92 02026988 ผลของการฝึกเดินบน Treadmill ด้วยความเร็วสูงสุด ต่อความสามารถในการเดินของเด็กสมองพิการ
93 02027013 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ
94 02027133 การเตรียม recombinant outer membrane lipoproteins เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางซีโรโลยีของโรค leptospirosis
95 02027154 การพัฒนาวิธี dot-ELISA สำหรับการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อเลปโตสไปรา
96 02190031 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
97 02190045 ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติด้านลบในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง
98 02190051 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในเด็กไทย
99 02190052 ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่ ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
100 02190057 การแสดงออกของโมเลกุลคล้ายคลึงเฮพาแรน ซัลเฟต โปรติโอกลัยแคนของตับมนุษย์ บนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 หน้า ถึง 29
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,873 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th