ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000541 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
2 01000547 ประเทศไทยกับสนธิสัญญาพหุภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3 01000548 การใช้พลังงานความร้อนจากเตาผลิตแก๊สซิไฟเออร์เพื่อใช้ในการอบแห้งใบหม่อน
4 01000549 โครงการวิจัยนำร่องการคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
5 01000551 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
6 01000553 การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที
7 01000554 สถานภาพและความสามารถด้านการแข่งขันทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
8 01000561 การอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และคลื่นไมโครเวฟ
9 01000566 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศศึกษาการใช้ที่ดินบริเวณน้ำสบของลำชีกับแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
10 01000568 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
11 01005846 การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของเกลือหินจากลักษณะทางศิลาวิทยา
12 01005848 การพัฒนากฎกำลังรับแรงเฉือนของรอยแตกในหินโดยใช้คุณสมบัติของหินที่วัดได้ในภาคสนาม
13 01005921 การพัฒนาอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใช้ในรถยนต์
14 01005923 การออกแบบเครื่องอบแห้งกระดาษสา
15 01190002 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
16 01190004 การจัดทำระดับมาตรฐานคุณภาพสีของพลอยเปลี่ยนสี
17 01190007 การศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของฟิล์มของสารประกอบ MgxZn1-xO ที่เตรียมโดยวิธี planar magnetron sputtering
18 01190010 การประมวลผลระดับมาตรฐานคุณภาพอัญมณี
19 01190011 การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
20 01190014 การเพิ่มคุณค่าพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยความร้อน
21 01190018 ปัญหาการคุมทับเส้นโค้งของโมเซอร์
22 01190026 ระบบตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวานที่ผ่านการเคลือบผิว โครงการย่อยที่ 1 : ระบบตรวจวัดก๊าซสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของส้มเขียวหวาน (ปีที่ 1)
23 01190027 การตรวจสอบ Standard Model โดยศึกษา chiral anomaly ของ gamma pi - pi pi
24 01190029 ตัวแบบการทดแทนข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: การจำลองแบบกรณีตัวแบบอย่างง่าย
25 01190031 ตัวแบบ Simple and Multiple Logistic สำหรับตัวแปรตอบสนองแบบ Dichotomous และตัวแปรอธิบายแบบต่อเนื่องและแบบเชิงกลุ่ม
26 01190032 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย
27 01190039 ศึกษารูปแบบการดูแล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยชุมชนในกรุงเทพมหานคร
28 01190043 การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จากเศษกระดาษเวียนใช้ใหม่ภายในประเทศ
29 01190044 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-มอ.(5) : การหาเวลาสุกของฟองยางธรรมชาติ
30 01190045 กลุ่มโครงการวิจัยย่อยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ มอ.(5) : การอุ่นยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ สำหรับงานอัดเบ้ายางหนา
31 01190046 การเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติอะคริเลท
32 01190047 ทฤษฎีดิสตริบิวชันและทฤษฎีปริภูมิบานาค
33 01190048 ผลของชนิดและปริมาณสารแทกคิไฟเออร์ต่อความแข็งแรงของกาวน้ำยางธรรมชาติ
34 01190049 ผลของชนิดและปริมาณของสารตัวเติมสีขาวในกระบวนการจุ่มโดยใช้สารไวความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
35 01190050 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
36 01190051 การเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาเลเอท
37 01190055 เครื่องกำเนิดสัญญาณเลียนแบบสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณการหายใจ
38 01190056 การใช้ประโยชน์เฟลด์ปาร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทย
39 01190059 ศึกษาทางเลือกการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน
40 01190061 อิทธิพลของสารเสริมแรงต่อสมบัติทางกลของการรีไซเคิลขวดน้ำ
41 01190062 ผลของการเติมแคทไอออนที่มีต่อสมบัติของสารเฟร์โรอิเล็คตริกบิสมัสโซเดียมติตาเนตเซรามิก
42 01190066 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
43 01190067 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
44 01190072 การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
45 01190073 ระบบสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยเทคนิคสะสมไอเชิงเคมีจากพลาสมา
46 01190077 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่อเวลาในสเปกตรัมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่ตรวจวัดโลก
47 01190078 การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน
48 01190081 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งจากชายฝั่งทะเลอันดามันและชายฝั่งอ่าวไทย
49 01190086 การศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในบริเวณประเทศไทย
50 01190088 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกรองน้ำสำหรับการเกษตร
51 01190094 ไพออเนียม (สถานะอะตอมของไพออนลบ ไพออนบวก)
52 01190128 พฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
53 01190140 การสังเคราะห์ท่อคาร์บอนนาโนเพื่อนำไปใช้กับจอแสดงผลชนิดแบน
54 01190141 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทย
55 01190149 การศึกษาพัฒนาแนวทางการสร้างชุดเครื่องมืออะกาโรสเจลอิเลคโทรโฟรีซิส
56 01190164 การติดตามคุณภาพบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2539-2545
57 01190195 การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณอ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงาน : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวศรีราชาถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี)
58 01190203 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
59 01190253 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60 01190277 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตือนภัยทางธรรมชาติ
61 02001310 การสร้างแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล
62 02001316 ผลของสารสกัดใบบัวบกต่อการสร้างคอลลาเจน เอนไซม์ matrix metalloproteinase และการหายของแผลนอกกาย
63 02001317 การศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาขั้นพื้นฟูสมรรถภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2548
64 02001318 ศึกษารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จในชุมชนปัตตานี : กรณีศึกษาชุมชนบ้านกรือเซะ
65 02001319 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยหลังการบำบัดรักษาในชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548
66 02001320 สถานการณ์การได้รับรู้และการถ่ายทอดความรู้ต่อเพื่อนบ้านของ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 02001321 การถ่ายทอดวิทยาการสกัดรำข้าวสู่ชุมชน
68 02001328 การหารูปแบบการสกัดวิตามินบีรวมจากรำข้าว เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้
69 02001329 การศึกษาหาปริมาณวิตามินบีรวมจากข้าวประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
70 02001331 การพัฒนารูปแบบการประสานเครือข่ายการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับจังหวัด
71 02001332 การวิจัยเพื่อการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในกรณีตอบโต้ภัยพิบัติ
72 02001336 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารัมต่อยาต้านมาลาเรียในหลอดทดลองโดยใช้จานหลุมเคลือบยา (Predosed plate) ที่เตรียมเองกับจานหลุมเคลือบยาขององค์การอนามัยโลก
73 02001340 การศึกษาสัญญาณภายในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
74 02001343 โครงการ Light Cycler Real-Time PCR สำหรับการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคเรื้อนเชิงปริมาณ
75 02001348 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
76 02001355 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ในการรักษาโรคมะเร็งปอดเปรียบเทียบต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ (DRGs)
77 02001358 การหามิโมโทปจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับซีโรวาร์ของเชื้อเลปโตสไปรา โดยใช้เทคนิคฟาจดิสเพลย์
78 02001360 การศึกษารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
79 02001361 ความคาดหวังของศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary care unit) ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80 02001369 สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป
81 02001373 ความพึงพอใจของผู้ประสานงานและใช้บริการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
82 02001374 ระบาดวิทยาของแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ผลิต Extended Spectrum Beta-Lactamases ในประเทศไทย
83 02001377 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทันตสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 25 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
84 02001378 ผลของการฝึกความเชื่ออำนาจในตนโดยครูเพื่อลดสภาวะเหงือกอักเสบ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
85 02001380 การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTS) ใหม่และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย
86 02001384 เพศภาวะและสุขภาพชาวเขาเผ่าม้ง
87 02023803 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 02023813 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 02024248 การศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสารโทลูอีน
90 02024468 น้ำประปาดื่มได้ภายในอาคารกรมอนามัย
91 02024893 เครื่องสร้างสูญญากาศสำหรับการดูดเซลล์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยา
92 02025058 การผลิตแอนติธรอมโบซัยท์ แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดด้วยเทคนิค SPRCA
93 02025063 การพัฒนาชุดน้ำยาตรวจนับและแยกระยะของเชื้อมาลาเรีย ด้วยวิธีโฟลไซโตเมตรี
94 02025064 การเปรียบเทียบการตรวจกรอง แอนติบอดี ในซีรัมของผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วย โดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน และวิธีโฟลไซโตเมทรี
95 02025089 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทู เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียในงานควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
96 02025105 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ การป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจังหวัดระยอง
97 02025131 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
98 02025153 ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
99 02025162 ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของชาเขียวไทย และชาเขียวญี่ปุ่นในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก
100 02025567 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตามแบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 หน้า ถึง 30
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,961 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th