ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2547
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000525 เซนเซอร์มัลติฟังก์ชันแบบอัตโนมัติและเครื่องมือเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
2 01000536 การศึกษาแบบจำลองปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
3 01000537 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
4 01000538 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และเหล็กกล้า เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
5 01000543 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (ปีที่ 2)
6 01000546 กระบวนการพลาสมาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ (ปีที่ 2)
7 01000550 การสร้างกราฟและกราฟทิศทางที่สอดคล้องกับสมบัติที่กำหนด
8 01000552 การออกแบบชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานถอด-ประกอบอุปกรณ์ในโถสุขภัณฑ์
9 01000558 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
10 01000559 การเปลี่ยนเฟสในสารเฟร์โรอิเล็กตริก
11 01000560 การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซปไฟร์
12 01000562 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือนในระยะยาว
13 01000563 เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบในระดับปฏิบัติการ
14 01000564 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 01005755 การวิจัยเปรียบเทียบลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ในยุคเพอร์เมียนของบริเวณด้านตะวันตก ของยูนนานกับด้านตะวันตกของประเทศไทย
16 01005840 การศึกษาและพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อทำนายปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
17 01005843 การหาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของหินด้วยการทดสอบจุดกดแบบปรับเปลี่ยน
18 01005885 การศึกษาแนวทางการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย
19 01005886 ระบบสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูงจากแสงอาทิตย์ต้นแบบ
20 01005888 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยระบบรวมแสง เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
21 01005889 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
22 01005890 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน
23 01005897 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยระบบ Dish Stirling Engine
24 01006156 การศึกษาเชิงทฤษฎีของลักษณะเกน สำหรับระบบเลเซอร์แบบพิเศษ
25 01190005 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
26 01190006 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม
27 01190012 การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน
28 01190013 ศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กลุ่มชุมชนเมือง
29 01190016 การสร้างฐานข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ด้วยเครือข่ายสถานีวัด
30 01190021 โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
31 01190022 โครงการการวิจัยและพัฒนาเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอร์ริงตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
32 01190023 Clones ทางเดียวกับเอกลักษณ์
33 01190024 การศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34 01190028 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
35 01190040 ระบบสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยเทคนิคสะสมไนเชิงเคมีจากพลาสมา
36 01190070 การพัฒนาทฤษฎีโมเดล และซิมูเลชันระดับนาโนสำหรับสสารสภาพควบแน่นแบบอ่อน และการประยุกต์ไปสู่การโมเดลโปรตีน
37 01190071 การพัฒนาประสิทธิภาพการเติมอาหารโดยใช้แผ่นลอนลูกฟูก (Z-Z Plate)
38 01190085 การออกแบบและทดสอบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดแขวนเพื่อการผลิต
39 01190161 การจัดการทรัพยากรบนเทือกเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
40 01190205 การศึกษาระบบนิเวศน้ำกร่อยแม่น้ำบางปะกง (ระยะที่ 2) : การกระจายและสมดุลของสารอาหาร บริเวณเอสทูรี แม่น้ำบางปะกง
41 01190285 การกำทอนโรเปอร์ในแบบจำลองควาร์ก-กลูออน
42 02000208 ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย
43 02000224 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
44 02000226 ความคิดเห็นของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
45 02000227 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก
46 02000228 การศึกษาความผิดปรกติในระดับอณูของยีน PKD1 ในครอบครัวผู้ป่วยไทยโรคไตเป็นถุงน้ำชนิด autosomal dominant
47 02000234 การเปรียบเทียบ PCR primer ที่ต่างกันและการพัฒนาวิธีการ nested PCR ในการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
48 02000235 ความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
49 02000237 การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนนต่อสารที่สกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใย และเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก
50 02000267 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของผู้รับบริการออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชบุรี
51 02000440 ผลการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
52 02000456 การเปรียบเทียบอัตราตายระยะสั้นในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาเร็วหรือช้า โดยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิ
53 02000458 กรณีศึกษา : รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวในตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
54 02000459 การสำรวจความต้องการชุดบริการอนามัยโรงเรียนของครูและผู้ปกครองนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
55 02000461 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บทบาทของญาติผู้ดูแล สัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือของพยาบาล กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ
56 02000462 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกบริการทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
57 02000466 ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง และการนำผลการให้ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงต่อผู้ป่วยที่ตึกศัลยกรรมระบบประสาท 1 โรงพยาบาลราชบุรี
58 02000468 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ภาพรวมในปี 2546
59 02000469 การสำรวจความรู้และความเชื่อของทันตแพทย์ในประเทศไทยที่มีต่อเทมโพโรแมนดิบิวลาร์ดิสออเดอร์
60 02000470 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
61 02000653 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์โรค เบต้าธาลัสซีเมีย
62 02001300 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็ก ที่บิดา-มารดา ติดเชื้อ เอชไอวี
63 02001302 การประเมินและการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
64 02001306 การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
65 02001308 การศึกษาตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวารสารวิชาการไทยทางทันตแพทยศาสตร์
66 02001311 การแสดงออกของ IPO-38 และ Telomerase ของเซลล์มะเร็งในช่องปาก
67 02001312 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการโรคไต
68 02001324 การพัฒนาวัสดุช่วยสอนทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
69 02001327 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามี และเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา
70 02001330 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547
71 02001337 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ "ขุมพลังปัญญาของชุมชน" ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
72 02001345 ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาวที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงโดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
73 02001346 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะวิกฤตในประเทศไทย
74 02001347 ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
75 02001349 การคาดประมาณจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
76 02001350 ระบาดวิทยาโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปาง
77 02001351 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด
78 02001352 การศึกษาความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยวัณโรคปอด
79 02001357 ศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต
80 02001365 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ
81 02001366 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก
82 02001367 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการรู้คิดของผู้สูงอายุ ในจังหวัดพื้นที่บริการสาธารณสุข เขต 2
83 02001375 การตรวจหาปริมาณสารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสุราขาวที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคกลาง
84 02001382 การศึกษาความพึงพอใจของผู้คลอดต่อปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
85 02001385 การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงเด็กและครอบครัวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก
86 02001387 ทัศนคติต่อการพยาบาลครอบครัวของอาจารย์พยาบาลและประชาชน
87 02001390 การศึกษาผลของการกลายพันธุ์ของยีน pfmdrl ต่อความไวของยาต้านมาลาเรีย artemether และ lumefantrine (coartemether) ในเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
88 02001391 พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
89 02001394 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยของพ่อแม่กับการเกิดฟันผุของลูก
90 02001395 กลไกการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี : ข้อมูลพื้นฐานสู่การยับยั้ง
91 02003095 การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียนระยะที่ 2 : การพัฒนาต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่าย (กรกฎาคม-กันยายน 2547)
92 02011506 การศึกษาการผลิตและการขยายพันธุ์หนอนตายหยาก
93 02011730 ประสิทธิผลของเฝือกสบฟันชนิดจัดตำแหน่งและเฝือกสบฟันชนิดเสถียร ในการรักษาอาการของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง
94 02011876 การวิจัยคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิสี่รูปแบบ เพื่อการสนับสนุนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
95 02021008 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถต่อสู้คดีในผู้ป่วยนิติจิตเวช
96 02022237 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
97 02022852 คุณค่าของการทำกิจกรรมตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ
98 02023694 การสำรวจความชุกของการติดเชื้อพยาธิลำไส้ในชุมชนคลองเตย
99 02023798 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
100 02023800 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษามัธยมศึษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 หน้า ถึง 23
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,246 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th