ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2546
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000465 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการดูดซับด้วยธูปฤาษีและหญ้าแขมปรับสภาพ
2 01000467 การสกัดซิลิกอนจากแกลบ
3 01000469 การจำแนกลักษณะธรณีสัณฐานคาร์สต์ภายในถ้ำน้ำลอด บริเวณวัดถ้ำสุมะโน เพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จังหวัดพัทลุง
4 01000471 การบำบัด/ใช้ประโยชน์วัตถุพลอยได้จากการบำบัดน้ำปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร
5 01000473 การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (ปีที่ 1)
6 01000476 ขีดกำจัดโรเช (Roche Limit) กับสภาพดวงจันทร์บริวาร (Satellite Conditions) ของดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
7 01000477 บทปฏิบัติการเรื่องวิธีการปรับฐานกล้องดูดาวให้ตรงขั้ว
8 01000481 โครงการจัดทำแนวทางเพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (Thailand Institute of Nuclear Technology) ในรูปแบบหน่วยงานในกำกับ
9 01000482 โครงการนัยทั่วไปของการเป็นอินเจคทีฟ
10 01000486 การสร้างบทเรียนบนเว็บเคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
11 01000487 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
12 01000489 การพัฒนาแบบจำลอง เพื่อบริหารและบูรณาการการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัย GAME-T
13 01000493 โครงการวิจัยประเมินผลโครงการระบบสำรวจ และพยากรณ์ ทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล
14 01000496 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโอโซนกับออกซิเจนที่ละลายน้ำ ที่อุณหภูมิต่างๆ ในการล้างผักกาดขาวที่มีสารพิษตกค้างเอ็นโดซัลแฟน ในภาชนะพิเศษ
15 01000498 โครงการแบบจำลองคณิตศาสตร์สองมิติของถังแบบมีตัวกลางในการหมักบนอาหารแข็ง
16 01000499 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
17 01000501 การวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีกระบวนแบบชั้นเชิงวิเคราะห์
18 01000503 การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
19 01000504 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
20 01000506 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 01000507 การคายระเหยน้ำและสมดุลของพลังงานในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน
22 01000508 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับสัตว์หน้าดินในแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
23 01000510 การประยุกต์สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ โพรงเกลือใต้ผิวดินที่เกิดจากการสูบน้ำเกลือ
24 01000511 การไหลของน้ำใต้ดินและการเคลื่อนย้ายของสารละลายเกลือในพื้นที่ทำเกลือ
25 01000512 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของการเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์ก ในหลุมควอนตัมของแหล่งกำเนิดแสงชนิดสารกึ่งตัวนำ
26 01000513 การศึกษาหลักสูตรสถิติประยุกต์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
27 01000514 การพัฒนาวิธีการทางชีวสถิติเพื่องานติดตามและเฝ้าระวังทางสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศไทย
28 01000515 สภาวะแวดล้อมทางเทคโทนิคและแหล่งแร่บริเวณแม่สรวย-เวียงป่าเป้า ภาคเหนือประเทศไทย
29 01000516 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน
30 01000517 เครื่องอบลำไยพลังงานแสงอาทิตย์
31 01000518 ระบบสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจการใช้พื้นที่ (กรณี พื้นที่ในเขตบางกะปิ และเขตหนองจอก)
32 01000522 การอนุรักษ์พลังงานภายในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
33 01000527 อากาศยานขนาดเบาเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ
34 01000528 การพัฒนาแหล่งแร่ในประเทศเวียดนาม
35 01000532 การเรียนรู้กับอุณหภูมิความชื้นภายในห้องเรียน
36 01000540 การพัฒนารูปแบบการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
37 01000544 การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
38 01000565 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนและวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
39 01000569 การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
40 01005729 การศึกษาหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
41 01005788 การวิเคราะห์คดียาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
42 01005795 การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส
43 01005798 การจำลองแบบการทำงานของกันน์ไดโอดชนิดกัลเลียมไนไตรด์ด้วยคอมพิวเตอร์
44 01005803 การพัฒนาระบบสวิตช์ทางแสงโดยใช้หลักการโพลาไรซ์เซชันเพื่อการสื่อสาร
45 01006153 วิทยาการตะกอนและสภาพแวดล้อมโบราณของชั้นไม้กลายเป็นหินในแอ่งโคราช
46 01009146 การสืบค้นการคลัสเตอร์ของนิวเคลียสและฟิชชัน
47 01009415 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำจันทบุรี
48 01009482 ศักยภาพทรัพยากรน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับชุมชนเกลือ
49 01009525 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
50 01190003 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในสระน้ำหลังโรงอาหารภายในวิทยาเขตภาคพายัพ
51 01190008 การจัดทำระดับมาตรฐานการเจียระไนอัญมณี
52 01190009 การจัดทำระดับมาตรฐานความใสของอัญมณี
53 01190015 งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส
54 01190017 การพัฒนาระบบ แอล วี ดี ที สำหรับเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ
55 01190208 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
56 02000036 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน : ผลกระทบต่อความซึมเศร้า
57 02000083 ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต
58 02000158 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล
59 02000202 อายุการใช้งานเฉลี่ยของเท้าเทียมที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2543-2545
60 02000203 การหักของเครื่องมือโปรไฟล์ เมื่อใช้ร่วมกับด้านกรอทดรอบและเครื่องเอทีอาร์มอเตอร์
61 02000204 การเปรียบเทียบการกำหนดรู้ด้านความสวยงามระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย
62 02000205 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุในสถานสงเคราะห์สถาบันราชประชาสมาสัย
63 02000206 โครงการประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
64 02000207 ความคิดเห็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 02000213 ผลของการใช้โปรแกรมเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
66 02000217 การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
67 02000220 การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกติสองฝ่าย
68 02000221 ผลของเคอร์คิวมิน, ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินและบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
69 02000222 ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 02000223 เจตคติต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
71 02000229 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
72 02000230 การศึกษาระดับเมลาโทนินและความเครียดในพนักงานหญิงที่ทำงานกะ
73 02000231 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
74 02000232 ผลของการนวดต่อการคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเจ็บปวดและความเครียดในผู้ป่วยที่มีปัญหา เรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
75 02000233 ทางเลือกในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยของประชาชนในชุมชนภาคกลางประเทศไทย ต่อแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
76 02000236 โรคที่รักษาด้วยหัตถบำบัดแบบราชสำนักที่ อำเภอไทรน้อย นนทบุรี
77 02000239 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
78 02000240 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปปี 2546 ในจังหวัดเขต 5
79 02000241 ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546
80 02000242 การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของชุมชนเมืองพื้นที่สาธารณสุข เขต 5
81 02000243 การแสดงออกของแอนติไมโครเบียลเปปไทด์เบต้า-ดีเฟนซินในรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก
82 02000247 ผลของการออกกำลังแบบโยคะต่อสมรรถภาพทางกายของร่างกาย
83 02000248 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจความเชี่ยวชาญของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
84 02000249 พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในชุมชน
85 02000250 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
86 02000251 อิทธิพลของคาลลาเจนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ MMP-2 และ MMP-9 ในเซลล์ไลน์ที่เตรียมจากมะเร็ง สแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา
87 02000266 ผลลัพธ์ของการคลอดเองโดยธรรมชาติกับการเร่งคลอด
88 02000457 การบริโภคอาหารและการรับรู้ภาวะโรคของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
89 02000465 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 02000467 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
91 02001189 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน
92 02001190 ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล
93 02001204 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอ ในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
94 02001209 สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
95 02001217 มิวซิน : ตัวตรวจชีวภาพจำเพาะของมะเร็งท่อน้ำดี
96 02001218 การบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลที่พักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 02001219 ความเครียดของพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางประสาทศัลยกรรมในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
98 02001222 การเปรียบเทียบผลของยา albendazole. diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรียชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง
99 02001223 กวาวเครือขาวช่วยป้องกันเซลล์สมองบาดเจ็บใน human neuroblastoma
100 02001225 โครงการวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน
 หน้า ถึง 31
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 3,095 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th