ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2545
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000421 รายงานผลการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์
2 01000426 การพัฒนาเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบรวมภาพ สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสี โดยใช้ระบบโทรทัศน์
3 01000428 ตัวดำเนินการบางตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวดำเนินการ
4 01000431 เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่มของวาร์เนอร์และการประยุกต์
5 01000432 การศึกษาเทคโนโลยีท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
6 01000436 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
7 01000444 พฤติกรรมเซมิคลาสสิกของอนุภาคในสนามศักย์ที่นิยามโดย (Q-xy)2
8 01000447 ออกซิเจนที่อินเทอเฟสระหว่างเอพิแทกซีเพชรและแผ่นรองรับเพชรวิเคราะห์โดยโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี
9 01000452 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิในประเทศไทยในปีเอนโซ่และความสัมพันธ์กับดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ และอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน
10 01000454 การใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
11 01000455 โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา
12 01000456 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบเกือบแตะกันบางระบบ
13 01000457 โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
14 01000460 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
15 01000461 การพัฒนาระบบคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เพื่ออุตสาหกรรม
16 01000463 การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
17 01000464 โครงการการพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบระบบประเมินคุณลักษณะเชิงผิวของวัสดุ โดยวิธีกระดอนกลับของไอออนพลังงานกลาง ๆ
18 01000466 คอมโพสิทเซรามิกส์กับพอลิเมอร์ที่เป็นพิโซอิเล็กตริก สำหรับทำทรานสดิวเซอร์
19 01000468 การปรับปรุงความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียม โดยใช้คลอไรด์ไอออน
20 01000472 กระบวนการพลาสมาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ (ปีที่ 1)
21 01000474 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
22 01000475 การบำบัดน้ำเสียด้วยบัวหลวง
23 01000478 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
24 01000485 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและระบบเตือนภัย รหัสโครงการ ZKKU25
25 01000488 สมบัติการหักเหสองแนวในของเหลวผสม
26 01000495 ระบบบำบัดมลพิษในอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
27 01000529 เครื่องวัดขนาดเบอร์ของเส้นด้ายแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
28 01000539 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากแกนสับปะรด
29 01005540 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
30 01005639 การพิสูจน์เอกลักษณ์ลิปิด โดยแก๊สโครมาโตรกราฟี โดยไม่ต้องใช้สารอ้างอิง 2
31 01005641 โครงการวิจัยสำรวจพรมแดนความรู้ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรไทย
32 01005642 สมบัติของเฟสคงที่ชนิดใหม่สำหรับการแยกอิแนนทิโอเมอร์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี
33 01005643 สมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางเรขาคณิตของเส้นโค้ง ในปริภูมิเอกฐานที่มีความโค้งซึ่งมีขอบเขตบน
34 01005666 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
35 01005671 การเริ่มต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ในช่วงการสำรวจ GAME-T IOP โดยใช้แบบจำลอง MM5
36 01005691 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
37 01005718 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำดิบ และน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน
38 01005723 การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน้ำฝน ในประเทศไทย
39 01005724 การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
40 01005828 การตรวจหา Biofilm ในระบบเครื่องปรับอากาศ
41 01008997 ธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณเมืองปาน-แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
42 01009150 การไหลแบบสามมิติเพื่อมุ่งไปสู่อุโมงค์ลมเชิงตัวเลข
43 01009277 การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเชิงซ้อนพอร์ฟายริน-โลหะทรานซิชัน เป็นระบบกึ่งตัวนำ
44 01009310 การวิเคราะห์ความแม่นยำสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ำ
45 01009333 โฮมเพจชุดวิชาแคลคูลัส ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1
46 01190020 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ
47 01190033 การศึกษาสมบัติทะลุผ่านของกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กของรอยต่อระหว่างโลหะธรรมดา กับตัวนำยิ่งยวดที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูง
48 01190038 ผลเฉลยยืนยงของสมการพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของสมการเมซอนพิออน
49 01190080 ระบบไม่เชิงเส้นและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
50 02000209 การศึกษาโครงสร้าง ตำแหน่ง และการกระจายตัวของ Dopaminergic Neurons ในสมองกระแต (Common Tree Shrew : Tupaia glis)
51 02000210 รูปแบบการวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมโรคธาลัสซีเมียและพาหะ
52 02000211 การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพ โปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย
53 02000214 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการสึกของเครื่องมือคิวเรตต์จากการตั้งใจทำให้ทื่อ กับการสึกจากการขูดบนผิวฟันจริงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
54 02000215 การแยกเชื้อ Cryptococcus neoformans ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา
55 02000218 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
56 02000219 ผลของการบริการสุขภาพในคลินิกสุขภาพดี ต่อความพึอพอใจในบริการและการเลือกขึ้นทะเบียน โรงพยาบาลบ้านลาดเป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัว
57 02000238 การศึกษาระดับภูมิต้านพิษโรคบาดทะยักในมารดาและทารกแรกเกิด ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5
58 02000244 ผลของการบริหารลมปราณไทเก็กต่อสมรรถภาพทางกาย
59 02000246 ความสามารถทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในมิติจิตวิญญาณ
60 02000258 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
61 02000259 บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในงานสาธารณสุขท้องถิ่น กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 02000260 ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วยจิตเวชต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาล
63 02000261 การสำรวจอุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
64 02000262 พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
65 02000454 เปรียบเทียบผลการตรวจทางอิมมูโนวิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อศึกษาความรุนแรงของการติดเชื้อและระบาดวิทยาของ Strongyloides stercoralis
66 02000460 การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามกระบวนการวินิจฉัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง
67 02001016 นมผึ้งกับมะเร็ง ฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
68 02001043 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและจัดตั้งชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
69 02001053 การพัฒนาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อสำหรับสถานีอนามัย
70 02001057 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันช่วยเหลือของแกนนำสุขภาพจิตต่อผู้เสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน จังหวัดระยอง
71 02001063 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคซิลิโคสิสในพื้นที่เขต 4
72 02001080 ปัจจัยเสี่ยงในระดับบุคคลและระดับซี่ฟันของการเกิดรอยสึกบริเวณคอฟัน
73 02001089 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อ การปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
74 02001094 ประมวลองค์ความรู้ เพื่อการวิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
75 02001100 ผลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
76 02001101 การศึกษาความชุกของการขาดวิตามิน บี1 และปริมาณวิตามิน บี1 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ในกลุ่ม อายุ 15-50 ปี หมู่บ้านชูชาติ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
77 02001105 ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด
78 02001115 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
79 02001116 การวิจัยและประเมินผลโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าอำเภอลอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2544-2545
80 02001132 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81 02001136 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
82 02001137 อิทธิพลของเอสโตรเจรต่อการเปลี่ยนแปลงระดับการหลั่ง MMP-1 และ MMP-2 และการแสดงออกของยีน IL-6 และ NOS ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ในสภาวะที่มี IL-1 หรือ LPS
83 02001139 ความรู้และภาวะโภชนาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
84 02001149 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
85 02001151 การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
86 02001154 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 02001155 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 02001158 รายงานการประเมินผลความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดกระบวนการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
89 02001159 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร
90 02001161 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
91 02001163 การศึกษาสืบยีนที่มีศักยภาพในการก่อความรุนแรงของโรคในแบคทีเรีย Burkholderia Pseudomallei
92 02001166 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน
93 02001175 การปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับสิทธิที่จะรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
94 02001176 นวัตกรรมสารสนเทศกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
95 02001183 โครงการพัฒนา human multicolor telomere probes และการประยุกต์ใช้ในบุคคลปัญญาอ่อนและผู้พิการแต่กำเนิด
96 02001186 การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์
97 02001187 การตรวจหา cagA และ vacA genotypes ของเชื้อ Helicobacter pylori ในเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเทคนิค PCR
98 02001188 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารของผู้บริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
99 02001191 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 02001192 ผลสำเร็จของการควบคุมโรคเพื่อควบคุมการระบาดโรคท้องเสียในหอผู้ป่วยทารกความเสี่ยงสูง
 หน้า ถึง 28
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,772 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th