ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2544
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000358 การตัดแปลงไมเคิลสันอินเทอร์เฟอร์โรมิเตอร์ เพื่อวัดค่าคงที่ทางไฟฟ้ากล ของเซรามิกส์เลดเซอร์โคเนตไตตาเนต
2 01000369 โครงการวิจัยสารกำจัดศัตรูพืชในน้ำบาดาลของชั้นหินอุ้มน้ำท่าพระ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 01000371 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำขนาดเล็ก
4 01000372 การสืบค้นการคลัสเตอร์ของนิวเคลียสและฟิชชัน
5 01000374 การเร่งการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในระบบบำบัดน้ำเสียจากนากุ้งโดยวิธีชีวภาพ
6 01000382 การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์
7 01000383 การปลูกผลึกเชิงเดี่ยว และพฤติกรรมการนำยวดยิ่งในสถานะวอร์เทกซ์ของ LSCO
8 01000385 ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
9 01000387 การศึกษาการทำหุ่นพุ่มขี้เลื่อยทดแทนหุ่นพุ่มโฟม
10 01000388 การวัดความหนาของฟิล์มทองแดงด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
11 01000391 โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน
12 01000404 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยาในน้ำตัวอย่างน้ำประปาชนบทในเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
13 01000409 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
14 01000414 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญภาคตะวันตก : ราชบุรี
15 01000416 การควบคุมการยกตะกอของเครื่องทอผ้าแบบทอมือ โดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
16 01000418 การศึกษามลพิษทางเสียงต่อสมรรถภาพการได้ยินของนักเรียน กรณีโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
17 01000424 กรณีศึกษาระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ โดยมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 93-77
18 01000425 โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
19 01000427 การเปรียบเทียบความแกร่งระหว่างแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเอกซ์โปเนนเซียล ซิวฮาร์ท และซินเทติกในกรณีข้อมูลไม่มีการแจกแจงปกติ
20 01000429 โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
21 01000434 เครื่องวัดศักย์เวกเตอร์ ของสนามแม่เหล็ก
22 01000435 การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสม
23 01000437 การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดแบบผ่อนคลายของชั้นของสมการไม่เชิงเส้นที่มีการรีรอ
24 01000443 การศึกษาปริมาณและลักษณะน้ำเสียที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
25 01000445 การศึกษาสภาพเมืองและการประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
26 01000448 การศึกษาปริมาณและวิธีการลดปริมาณไนเตรทในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที่แบบเติมอากาศ
27 01000450 การประเมินค่าอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้า โดยใช้อุณหภูมิต่ำสุด
28 01000451 สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-xSrxCuO4 (ปีที่ 2)
29 01000453 ปัญหาน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
30 01000458 ทฤษฎีควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพของแบบจำลองการฉายภาพยนต์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโครงสร้างของนิวเคลียส
31 01000459 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย : แม่เหล็ก-ไฟฟ้าและทรรศนศาสตร์
32 01000470 การศึกษาการดำเนินการจัดการน้ำเสียในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
33 01000480 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของพื้นที่สีเขียว ที่มีต่อสภาพในเขตเมือง
34 01000483 การหาทิศทางของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยวิธีการวัดความแรงของสัญญาณเสียง
35 01000484 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนและคลื่นลมในทะเลโดยใช้โครงข่ายสมองกล
36 01000491 การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเกษตร : เครื่องวัดน้ำระเหยแบบสิทธิพร
37 01000492 การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูง จังหวัดพังงา
38 01000509 การศึกษาลักษณะน้ำทิ้งของสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
39 01000520 สมดุลของน้ำในลุ่มน้ำเขตร้อนชื้น
40 01000524 การแสดงลักษณะกายภาพของฟันและกระดูกจากสัตว์ และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์
41 01000530 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (อินทนนท์)
42 01000533 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณสมบัติทางแสงของอัญมณี
43 01000535 การผลิตน้ำยาล้างฟิล์มสำหรับเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
44 01000542 การควบคุมโพลาไรเซชันโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
45 01000555 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของของเหลว
46 01000556 การหาความชื้นในนาข้าวและแป้งมันด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์
47 01000557 การควบคุมการทดลองปรากฎการณ์ขนส่งด้วยไมโคคอนโทรลเลอร์
48 01005461 การศึกษามลทินในพลอยคอรันดัมเพื่อการจัดแบ่งแหล่งกำเนิดและมาตรฐาน
49 01005545 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
50 01005602 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (อินทนนท์)
51 01005633 การพัฒนาดัชนีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
52 01005640 การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านการผลิตตามแนวทางของ Global Reporting Initiatiue กับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศไทย
53 01005648 การวิจัย และพัฒนาการเคลื่อบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
54 01005679 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง เขตพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง
55 01005759 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น : กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
56 01008828 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
57 01009010 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดจุดหลอมเหลวของสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส
58 01009019 การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
59 01009155 การค้นคว้าทางทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีจุดกดของหินกับความต้านแรงกดและแรงดึงของหิน
60 01009156 ประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมจากหินคาร์บอเนต
61 01009180 การสำรวจปริมาณสารกัมมันตรังสีในหินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรมิตรี
62 01009295 การตรวจวิเคราะห์มลภาวะบางประการของอากาศในเขตเทศบาลนครเมืองพิษณุโลก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
63 01190001 การประเมินทรัพยากรหินปูนบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
64 01190019 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเลเซอร์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมระยะที่ 2
65 01190034 ภูมิศาสตร์บรรพกาลของหินยุคเพอร์เมียน บริเวณจังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา
66 01190064 ความหนาแน่นสถานะของก๊าซอิเล็กตรอนสองมิติภายใต้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงและศักย์ที่ไร้ระเบียบ : โดยวิธีเชิงตัวเลข
67 01190151 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติ เรื่อง การทดสอบสมมติฐาน
68 02000254 การประยุกต์ใช้รูปแบบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์
69 02000399 การตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงจากบ่อน้ำสนามบินเขตเทศบาลนครขอนแก่น
70 02000938 ความสัมพันธ์ระหว่างซีโรโตนินและไนตริกออกไซด์ ในกระบวนการควบคุมระบบไทรเจมมิโนวาสคูลาร์ : บทบาทในพยาธิกำเนิดของโรคปวดศีรษะไมเกรน
71 02000956 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน
72 02000962 ระดับสังกะสีในซีรั่มผู้สูงอายุ
73 02000968 การตรวจหา Sex Chromosome Aneuploidy ของอสุจิที่ได้จากท่อนำอสุจิส่วน Epididymis ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบอสุจิในน้ำอสุจิ
74 02000975 ผลของการทบทวนระหว่างเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล
75 02000981 การศึกษาระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดและผู้บริจาคโลหิต
76 02000986 การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส ของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์จากผู้ป่วยไทย
77 02000987 ความเพียงพอของพลังงานและสารอาหารที่บริโภคสำหรับนักศึกษาวัยรุ่นจากโครงการอาหารกลางวัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
78 02000990 การศึกษาวิวัฒนาการ ความสำเร็จ และทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
79 02000993 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
80 02000994 การตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV โดยวิธี Multiplex Selective Polymerase Chain Reaction
81 02000995 การวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือสำรวจอารมณ์เศร้าด้วยตัวเอง ในผู้สูงอายุไทย
82 02000998 "บทบาทของ MAPK ในการ INvasion และ Metastasis ของเซลล์"
83 02001005 การสูญเสียการได้ยินของช่างในสถานประกอบการ ซ่อม และเคาะพ่นสีรถยนต์
84 02001006 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
85 02001018 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน ผลิตภาพในงาน และการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
86 02001022 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
87 02001026 การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ และครอบครัว : ความหมายและกระบวนการในการสร้างความรู้
88 02001030 การสำรวจภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตคนไทยในระดับจังหวัด ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 2
89 02001032 การพัฒนารูปแบบทีมการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
90 02001040 โครงการนำร่องการใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ในกลุ่มคนงานโรงงานโม่ บด ย่อยหิน
91 02001045 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสายตา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
92 02001047 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของแบคทีเรียกับระยะเวลาที่ใช้ก่อนและหลังทำความสะอาดเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล
93 02001048 การศึกษาระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดถึงผลกระทบของโอโซนที่มีต่อโครงสร้างของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวกและแกรมลบ
94 02001054 ศึกษาการรักษาโรคอุจจาระร่วง ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในประเทศไทย
95 02001055 การพัฒนาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
96 02001056 การศึกษาการสัมผัสแก๊สไนตรัสออกไซด์ของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสามแห่ง ในจังหวัดระยอง
97 02001062 ระดับ กรดฮิพพิวริค ในปัสสาวะของคนไทยปกติสำหรับพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 7 (ดัชนีวัดการสัมผัสทางชีวภาพของสารระเหยโทลูอีน)
98 02001065 การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวล และความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัด โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยบูรพา
99 02001066 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
100 02001067 ปัจจัยที่มีผลให้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์และมีบุตรจังหวัดนครสวรรค์
 หน้า ถึง 30
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,905 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th