ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2543
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000326 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกล และระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูน ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
2 01000334 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโนเนีย ด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล
3 01000337 เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
4 01000338 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
5 01000339 การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดอัลทราโซนิกส์ทางการแพทย์
6 01000340 Clones ทางเดียวชนิดก่อกำเนิดแบบจำกัด
7 01000347 การวิเคราะห์ปริมาณ ยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม ของหินชนิดต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี
8 01000348 การตอบสนองต่อรังสีของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต ในตัวอย่างสัตว์ทะเลชนิดมีเปลือก และกระดอง
9 01000350 การสังเคราะห์สารพอร์ซเลนเฟลสปาร์เพื่อใช้ในงานทันตกรรม
10 01000357 ศึกษาการคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิดในโรงพยาบาลลำปาง
11 01000360 การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
12 01000362 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายในครัวเรือนของประชาชนตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
13 01000363 การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 01000365 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานบดย่อยพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่
15 01000366 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลภาวะจากการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
16 01000367 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยการเปรียบเทียบวิธีคลาสสิคและวิธีบอกซ์แอนด์เจนกินส์
17 01000370 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันต่อเนื่องฟังก์ชันคาร์บูซ์ และฟังก์ชันแบร์คคลาสวัน
18 01000373 การศึกษาและสร้างรูปแบบจำลองทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อศึกษาผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่, 21-25 พฤศจิกายน 2543
19 01000375 การศึกษาคุณภาพน้ำของแม่น้ำยม
20 01000376 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
21 01000378 ต้นแบบระบบควอนตัมคริปโตกราฟฟี่
22 01000380 โครงการนำร่องการพัฒนาวิธีการตรวจวัดน้ำฝนด้วยระบบเรดาร์อุตุนิยมวิทยา
23 01000384 การเคลื่อนที่ของลูกบอลอย่างไม่เป็นระบบ
24 01000386 การพัฒนาเตาอุณหภูมิสูงแบบปรับบรรยากาศได้ สำหรับการเผาพลอย
25 01000389 การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมแบบหลายธาตุพร้อมกันโดยใช้รังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน
26 01000392 ผลกระทบของน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำมูลน้อย
27 01000405 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
28 01000410 การศึกษาสภาวะการเกิดยูโทรพิเคชั่นของแหล่งน้ำชุมชน
29 01000412 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์
30 01000419 การหาสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อนำความร้อน
31 01000420 การสำรวจด้านการจัดการและตำหนิในผลิตภัณฑ์ของโรงงานเซรามิกใน จังหวัดลำปาง และเชียงใหม่
32 01000422 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
33 01000438 การดูดซับและการปลดปล่อยของ แคดเมี่ยม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี
34 01000446 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณสมบัติทางแสงของอัญมณี
35 01000449 เรือปั่นไฟปลากะตักกับผลกระทบที่เกิดต่อทะเลและชุมชนประมงพื้นบ้าน
36 01000502 การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
37 01000521 ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบสายส่ง ระยะที่ 1 (2541-2542) และระยะที่ 2 (2543-2545)
38 01000523 ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช
39 01000526 โครงการนำร่องการพัฒนาวิธีการตรวจวัดน้ำฝนด้วยระบบเรดาร์อุตุนิยมวิทยา
40 01005412 CLONE ทางเดียวชนิดก่อกำเนิดแบบจำกัด
41 01005458 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
42 01005544 การพัฒนาคุณภาพวัสดุทำแบบหล่อและแม่พิมพ์อย่างละเอียด โดยใช้เทคนิคไอออนอิมพลานเตชั่น
43 01005549 การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะปรากฎในบริเวณที่มีการทรุดตัวของแผ่นดินจากภาพถ่ายดาวเทียม
44 01005550 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการตรวจวัตถุระเบิดและของผิดกฎหมาย
45 01005570 การศึกษาสมบัติไดอิเล็กทริกของเซลล์เดี่ยวจากใบสับปะรดโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
46 01005577 การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
47 01005600 การศึกษาสภาวะการเกิดยูโทรฟิเดชั่นของแหล่งน้ำชุมชน
48 01005603 การกำหนดรูปแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับงานงบประมาณ กศ. บป. ของสถาบันราชภัฏสุรินทร์
49 01005628 การตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของชั้นดินที่มีสภาพนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามความลึก
50 01005630 การหาค่าประมาณแบบช่วงของผลต่างของค่าเฉลี่ย ของประชากร 2 กลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว
51 01005660 สภาพต้านทานแอนไอโซทรอปิกของผลึกเชิงเดี่ยวในระบบ La2-x Srx CuO4
52 01008366 การวิจัยและพัฒนาระบบคิวสวิตท์เลเซอร์
53 01008982 การหดตัวของแนวเชื่อมเหล็กเกรด SS 400 โดยการเชื่อมด้วยกรรมวิธีใต้ผงฟลักซ์
54 01008983 การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก
55 01008992 อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการ ใช้พลังงานแบบยั่งยืน
56 01009002 การศึกษาปริมาณของออกซิเจนที่มีผลต่อค่าอุณหภูมิวิกฤต (Tc) และค่าความหนาแน่นกระแสวิกฤต (Jc) ของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง YBa2 Cu3 O6+x (ปีที่ 2)
57 01009009 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
58 01009013 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
59 01009037 คู่มือธรณีวิทยาปิโตรเลียมตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-นครราชสีมา
60 01009040 การศึกษาการเกิดมุมนอนลิเบียร์บริวเตอร์ที่มุมตกกระทบตั้งฉากและมุมตกกระทบวิกฤตของแสงเลเซอร์ที่ผลึกแอมโมเนียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต
61 01009053 ศึกษาลักษณะกระแสน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง โดยใช้แบบจำลองไฮโดรไดนามิค
62 01009058 การใช้ Valuation กับปัญหาการอินทิเกรตในพจน์จำกัด
63 01190035 ภาวะเสถียรแบบแอซซิมโทติกของระบบไม่เชิงเส้นพร้อมความช้าหลายจุด
64 01190119 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์กับตัวดำเนินการของฟังก์ชันเลขคณิต
65 02000201 การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธี Ziehl-Neelsen Stain ด้วยการใช้ไฮโปคลอไลท์ร่วมกับ Tween 80
66 02000225 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์
67 02000245 การประเมินโครงการอบรมประชาชนเพื่อการช่วยชีวิตฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
68 02000255 ค่าเรียกเก็บของผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
69 02000257 ผลการให้การพยาบาลระบบสนับสนุนการดูแลตนเองและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านม และได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด
70 02000265 การพัฒนากระบวนการพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม
71 02000269 การเปรียบเทียบผลการรักษาเบื้องต้น และระยะ 6 เดือน หลังการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยสูงอายุด้วยบอลลูนกับการใช้ท่อโลหะค้ำยัน
72 02000394 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต
73 02000892 การใช้ Immune Marker ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์
74 02000896 ผลของโซเยมฟลูออไรด์ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเหงือก
75 02000897 การศึกษาปัจจัยของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มารับวัคซีนโรงพยาบาลสุโขทัย
76 02000898 การศึกษาค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุโขทัย
77 02000899 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย
78 02000900 ผลกระทบการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข้าสู่แผนการให้วัคซีนแห่งชาติ
79 02000902 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาบางแห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี
80 02000904 พฤติกรรมการหลีกหนีสารเคมีฆ่าแมลงของยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย ชนิด Anopheles minimus ในประเทศไทย
81 02000906 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
82 02000907 บทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์บุหลอดเลือดที่หลุดลอยในกระแสเลือดกับกลไกการเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือดของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
83 02000908 เอดส์ : ปัญหา ผลกระทบและการตอบสนองของประเทศไทย
84 02000912 การศึกษาการประเมินศักยภาพการพึ่งตนเอง ด้านสาธารณสุขของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85 02000914 ประเมินผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขมูลฐาน ระยะที่ 2 เขต 7 อุบลราชธานี
86 02000915 การศึกษาระดับชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ที่ดื้อยาไรแฟมพิซิน
87 02000916 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 02000917 บทบาทของฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่ต่อการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ
89 02000926 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบทหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเลย
90 02000927 การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนในคนไทย
91 02000930 โครงการสำรวจ และศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานเหตุรำคาญกลิ่น ฝุ่นละออง และเสียงดัง จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการประดิษฐ์ ไม้หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่นการทางสารเครือบเงา สี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ หวาย
92 02000934 การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดสารเสพย์ติดระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
93 02000936 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากเสียงดังของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
94 02000941 การใช้ซิปเพื่อปิดบาดแผลทางศัลยกรรม
95 02000942 การบาดเจ็บและตาย จากการถูกทำร้ายในประเทศไทย
96 02000943 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในการรับฝากครรภ์หญิงมีครรภ์รายใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่น
97 02000944 การศึกษารูปแบบและระบบการพัฒนาการเรียนรู้ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
98 02000947 การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดิน 0.12 เปอร์เซ็น น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากสเปเซียล
99 02000949 การเพิ่มพูนคุณภาพของวัตถุควบคุมคุณภาพชนิดแห้งผลิตจากซีรัมวัวพื้นฐานเพื่อใช้งานในห้องปฎิบัติการเคมีคลินิก
100 02000950 โครงการพัฒนาเทคนิค PCR เพื่อการวินิจฉัยทางนิติเวชศาสตร์
 หน้า ถึง 36
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 3,561 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th