ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2542
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000255 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติพลวัตของสารละลายโลหะแอมโมเนียโดยวิธีโมเลคิวสาร์ ไดนามิกส์
2 01000258 โครงการ การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊สชีวภาพแบบชีววิธี
3 01000265 โครงการการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม้สัก
4 01000267 โครงการศึกษาศักยภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน
5 01000268 ระบบการสร้างภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟ
6 01000272 เทคนิคการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่งโดยใช้กระแสแบบพัลล์ (ระยะที่ 2)
7 01000280 การศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ
8 01000281 การศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในและภายนอกอาคาร
9 01000284 การใช้บีสปลายในการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
10 01000288 การศึกษาเกี่ยวกับการทิ้งของเสียในหินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
11 01000291 ภาวะฝนกรดในแอ่งเชียงใหม่และแอ่งแม่เมาะ
12 01000298 อัตราการใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย
13 01000301 วิทยาแร่และศิลาวรรณาของหินเซอร์เพนทีไนต์จังหวัดน่าน-อุตรดิตถ์
14 01000302 การเปรียบเทียบศิลวรรณนาของชั้นหินตะกอนตามชื่อหน่วยหิน ชุดหินตามอายุต่าง ๆ ในภาคเหนือ
15 01000308 โบเรลเมเชอร์บนโลคัลลีคอมแพคท์เฮ้าส์ดอร์ฟฟ์สเปช
16 01000310 การแพร่กระจายและสะสมของสารปรอทในสิ่งแวดล้อมทางทะเล บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก
17 01000313 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
18 01000315 การศึกษาคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหาร 1 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
19 01000316 แผ่นดินไวในประเทศไทยและพื้นแผ่นดินเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
20 01000317 ปรากฏการณ์ฮอลล์เหนืออุณหภูมิวิกฤต (Tc) ในสารตัวนำยวดยิ่งออกไซด์ YBaCu3-xFexO7- (ปีที่ 1)
21 01000319 การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบมีครีบ
22 01000320 การแปลงเมทริกซ์บนปริภูมิลำดับค่าเวกเตอร์
23 01000322 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
24 01000324 การศึกษาสถานภาพ และทิศทางการพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ ในประเทศไทย ปี 2542
25 01000327 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
26 01000328 การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม Radarsat.
27 01000329 แนวภูเขาไฟ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟบริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
28 01000333 การศึกษาผลของความชื้นและอัตราการไหลของก๊าซที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโพลิเมอร์อิเล็กโตรไลท์
29 01000335 การศึกษาภูมิสัณฐานและการใช้ที่ดินในตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
30 01000336 โครงการจัดทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
31 01000341 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อระบบภูมินิเวศเศรษฐกิจและสังคมบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 01000343 การศึกษาปริมาณยาปราบศัตรูพืชและโลหะหนักในลำมูลน้อย
33 01000345 ผลกระทบของลานีญาที่มีต่อฝนและอุณหภูมิของประเทศไทย
34 01000351 การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเกษตร : เครื่องวัดระยะทางลม
35 01000353 การศึกษาและวิจัยโทโพโลยีสังยุค ในพลศาสตร์เชิงดิสรีต
36 01000355 ศักยภาพที่โล่งว่างสาธารณะประโยชน์ในเทศบาลนครขอนแก่น
37 01000356 การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน เขตเทศบาลเมืองพะเยา
38 01000359 การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม
39 01000364 การประเมินความเหมาะสมของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
40 01000368 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 1-13 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
41 01000402 วงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลการทดลองทางฟิสิกส์
42 01000403 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาล น้ำประปา และน้ำดื่ม ในสถาบันราชภัฏสกลนคร
43 01000406 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
44 01000407 การเพิ่มมูลค่าและการป้องกันการปลอมแปลงอัญมณีด้วยเลเซอร์
45 01000411 การหาค่าพลังงานที่สถานะพื้นของพลาสมารอนสองมิติโดยวิธีเชิงตัวเลข
46 01000423 โครงการศึกษา และวิจัยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในอุตสาหกรรมอบแห้งผัก
47 01000439 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของกระดาษ โดยใช้แป้งดัดแปรชนิดประจุบวก
48 01000440 การศึกษาอิทธิพลของความดันแป้นวงแหวนกดชิ้นทดสอบต่อความต้านแรงดันทะลุ
49 01000462 โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
50 01000490 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ (SAR) ในการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อย ในจังหวัดอุดรธานี
51 01000497 การหาความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ
52 01000500 การศึกษาผลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อการลดอุณหภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
53 01000519 สภาพนำไฟฟ้ายวดยิ่งในแผนภาพระบบควอเทอร์นารี Bi2O3-SrCO3-CaCO3-CuO ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส
54 01005439 ลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของไทย
55 01005454 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
56 01005455 ผลกระทบต่อโครงสร้างของดินเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตพื้นที่น้ำจืด บริเวณจังหวัดราชบุรี
57 01005471 พฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำในลำตะคองของประชาชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา
58 01005653 การศึกษาต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำจากเครื่องปรับอากาศ.
59 01008674 คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
60 01008693 กระบวนการซินเทอริงของเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด
61 01008724 การจัดการของเสียอันตราย ในจังหวัดเชียงใหม่
62 01008732 การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่ปิงหลังผ่านย่านชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านกายภาพเคมี และชีวภาพ
63 01008738 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในตะกอนท้องน้ำของลำน้ำพอง
64 01008820 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มบาง Cd1-x Znx S เพื่อประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์
65 01008823 โปรแกรมช่วยสอนวิชาความน่าจะเป็นเบื้องต้น
66 01008830 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของ Fecal Coliform และ Fecal Streptococci ในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
67 01008837 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์การพยาบาลด้วยวิธีการ SQ3R ต่อความสามารถในการสรุป ประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
68 01190037 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม
69 02000252 ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจในผู้ป่วยผ่าตัดกล่องเสียง
70 02000253 ผลของการทำกิจกรรมกลุ่มแก้ไขปัญหาต่อสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยจิตเวช
71 02000256 การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืดวัยก่อนเรียน
72 02000268 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
73 02000788 ผลของการรักษาซ้ำด้วยยาอัลเบนดาโซลต่ออุบัติการและความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร
74 02000809 ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของเด็กนักเรียน
75 02000811 การศึกษาระดับโทลูอีนและไซลีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานและชีววัตถุในคนงานโรงงานผลิตสี
76 02000819 การศึกษาลักษณะของน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
77 02000826 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดจากหัตถการในทารก
78 02000834 การศึกษาโรคปวดศีรษะ : ระบาดวิทยา, ลักษณะทางเวชกรรม และพยาธิสรีรวิทยา
79 02000836 วิธีตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจีด้วยเทคนิคพีซีอาร์ในผู้บริจาคโลหิตชาวไทยอิสาน
80 02000837 การคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่อง Anopheles dirus ที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย
81 02000839 ผลของการใช้ตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท
82 02000844 ประสิทธิผลของการเปิดให้บริการ รักษาพยาบาลนอกเวลาราชการของสถานีอนามัย ในจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการควบคุม
83 02000845 ลาเท็คที่เตรียมขึ้นเอง : การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ
84 02000848 ผลการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลาย ต่อระดับความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันสูง ของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 02000855 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
86 02000857 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในกิจกรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเขตเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
87 02000860 การศึกษาความเครียด สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการจัดการกับความเครียด ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร
88 02000864 ประสิทธิผลขอบการให้บริการทางสุขภาพจิต : ศึกษากรณีศูนย์สุขวิทยาจิต
89 02000870 การบริโภคอาหารของนักศึกษาหญิง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
90 02000871 การพัฒนาวิธีตรวจ : การเคลือบ Cardiolipin บนเม็ดลาเท็ค สำหรับวินิจฉัยโรคซิฟิลิส
91 02000876 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระดูกหัก
92 02000879 การตรวจหาความหลากหลายของจีน HLA-DRB1 ด้วยเทคนิค
93 02000882 ความตระหนักต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชายไทย ที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ : ศึกษาเฉพาะกรณืกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
94 02000884 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและระบาดวิทยาโรคจิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
95 02000885 แบบทดสอบอาเค่นอะเฟเซีย ฉบับภาษาไทย
96 02000886 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของยีน (มิวเตชั่น) และอาการของโรคธาลัสซีเมีย
97 02000889 การศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของเด็กกรุงเทพมหานคร
98 02000893 ความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในจังหวัดอุบลราชธานี
99 02000903 โครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีมียในระดับชุมชน (ภาษาอังกฤษ)
100 02000905 ศึกษาความสามารถในการยับยั้งการขับยาในกลุ่ม anthracyclines ออกนอกเซลล์โดย P-glycoprotein ด้วยโมเลกุลธรรมชาติในเซลล์มะเร็ง K562 ที่ดื้อต่อยา doxorubicin.
 หน้า ถึง 27
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,677 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th