ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2541
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000207 แบบจำลองวิเคราะห์การเลือกใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
2 01000222 โครงการศึกษาผลกระทบมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ
3 01000227 การศึกษาแหล่งทรัพยากรหินปูนในภาคใต้ของประเทศไทย
4 01000232 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาเคมีพื้นฐาน
5 01000235 โครงการวิจัยพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา
6 01000247 การออกแบบและสร้างเครื่องลดการบวมในผู้ป่วย
7 01000248 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติในเขตลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ
8 01000249 การพัฒนาเครื่องวัดค่าซัลเซพติบิลิตีของวัสดุแม่เหล็ก
9 01000250 ผลของการแทนไอออนบวกในตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง REBa2 Cu3O7-y
10 01000254 โครงการศึกษารูปแบบการบำบัดน้ำเสียและเลือดจากการฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีบ้านชะไว ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง
11 01000260 การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
12 01000261 การศึกษาคุณภาพของน้ำในลำน้ำน่านเพื่อใช้ในการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก
13 01000262 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในคลองอู่ตะเภาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
14 01000264 การศึกษาระดับเสียงในสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สถาบันการศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
15 01000266 สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงราย
16 01000273 การศึกษาความร้อนสูญเสียของเตาเผาอิฐ
17 01000276 การศึกษามลภาวะทางอากาศในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
18 01000279 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย : การสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณลุ่มน้ำทะเลน้อย
19 01000282 การจัดการน้ำในสนามกอล์ฟ
20 01000283 การจัดการกากตะกอนบำบัดน้ำเสียชุมชน
21 01000286 การออกแบบและสร้างเครื่องกระตุ้นการเชื่อมกระดูก
22 01000290 สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 01000297 เทคนิคการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง โดยใช้กระแสแบบพัลส์ (ระยะที่ 1)
24 01000299 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน
25 01000305 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำเลย
26 01000311 การศึกษาสารกัมมันตรังสีของหินชนิดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
27 01000330 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ธาตุแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากบีมพัลส์
28 01000332 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
29 01000346 การบำบัดน้ำทิ้งจากนากุ้งด้วยระบบบำบัดแบบชีววิทยา
30 01000352 การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
31 01000381 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
32 01000390 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
33 01000393 การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิเป็นรายปี และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ปริมาณฝน และอุณหภูมิของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
34 01000398 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาล เพื่อหาอายุหินของหมวดหินภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
35 01000433 การสร้างฉากสังกะสีซัลไฟด์(เงิน) เพื่อการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน
36 01000442 การเตรียมสารกรองเคลือบผิวแมงกานีสไดออกไซด์ เพื่อกำจัดสารละลายเหล็กในน้ำ
37 01000479 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ผ่านเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
38 01005406 การวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพจากเปลือกหอยทะเลบางชนิดด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี
39 01005407 การแปลความหมายข้อมูลสนามแม่เหล็กทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
40 01005418 ผลกระทบของดอนเมืองโทลส์เวลย์ต่อปริมาณตะกั่ว-214 และบิสมัท-214 ในบรรยากาศบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41 01005419 ขั้นตอนวิธีการสร้างสปลายประมาณค่าที่รักษารูปร่าง
42 01005420 การประยุกต์ของกลุ่มวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาสมการจลน์
43 01005447 โครงการศึกษาสถานภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2540
44 01005474 การผลิตและการศึกษาสมบัติของผลึกเดี่ยว TiAI3X Intermetallic
45 01008084 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก จากก๊าซเรือนกระจกต่อการทำนาข้าว
46 01008276 การศึกษาปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบต่อระบบการหายใจ
47 01008581 การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
48 01008582 นักวิเคราะห์ข้อมูลที่พึงประสงค์ขององค์กร
49 01008612 การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบทดสอบ X2-test และ G2-tests สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ
50 01008659 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
51 01008673 สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ในหอยทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
52 01008676 การศึกษาอัตราการสะสมของสารพิษโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแท่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric dating
53 01008678 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม สำหรับเคลือบสารต่าง ๆ ด้วยวิธีสปัดเตอริง
54 01008683 การวิเคราะห์กำมันตะภาพรังสี ในตะกอนควอเทอร์นารี ใน จังหวัดพัทลุง
55 01008684 อินทิกรัลตามเส้นของก๊าซอิเล็กตรอนในระบบสองมิติ ภายใต้อิทธิพลของแรงฮาร์มอนิก สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และศักย์ที่ไร้ระเบียบ
56 01008689 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
57 01008692 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับลำเส้นแสงซินโครตรอน
58 01008695 การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการเรียนระหว่าง นักศึกษาที่ผ่านการสอบแข่งขันจากทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันจัดสอบเอง : ศึกษาเฉพาะกรณีของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
59 01008699 ธรณีวิทยาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
60 01008725 การวิเคราะห์องค์ประกอบของวงโคจร และการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวหางเฮล-บ๊อพพ์
61 01008727 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม และการวิเคราะห์ สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูงระบบบีสมัธ
62 01008733 การศึกษาการสะสมทางชีวภาพของสารโลหะหนักบางชนิดในหอยสองฝา และในตะกอนดินของลำน้ำแม่กวง
63 01008743 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับเซล ในตับอ่อน
64 01008758 อุบัติเหตุการจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานครเปรียบเทียบกับทางด่วน ขั้นที่ 2 และ ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์
65 01008760 การวิเคราะห์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเอ็กเซอร์ ยี
66 01008765 การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
67 01008772 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อสอน ภาษาอังกฤษ
68 01008779 สมบัติการนำยวดยิ่งในสารตัวนำยวดยิ่ง (Bi0.75 Pb0.25)2 Sr2 Cax Cuy Oz
69 01008782 การเกิดดินกระจายตัวในจังหวัดลำปาง และแนวทางในการปรับปรุงดินกระจายตัว
70 02000270 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา
71 02000464 ความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอดบุตรที่ติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
72 02000676 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุหน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
73 02000750 การศึกษาสถานการณ์และทิศทาง การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74 02000755 การกดการสร้างอสุจิด้วย Depot Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) และ Testosterone enanthate
75 02000758 การตอบสนองด้านอิมมิวโนโลยีของผู้ป่วยโรคหัวใจรูมาติกต่อเปปไทด์ที่ได้จาก M.Protein ของเชื้อสะเตร๊ปโตคอคไคกลุ่ม เอ ที่แยกได้จากประเทศไทย
76 02000768 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานคร
77 02000770 การศึกษาระดับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวันเรียนในจังหวัดสงขลา
78 02000771 การพัฒนางานบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลสุโขทัย
79 02000773 คุณสมบัติของแอลคาไลน์ฟอสฟาเตสไอโซฟอร์มที่จำเพาะต่อท่อน้ำดี
80 02000777 การศึกษาประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติของพยาบาลในบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
81 02000778 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
82 02000779 การตรวจหาลำดับเบสของจีนไดไฮโดรโพเลทรีดักเตส-ไทมิไดเลท ซินเทสของเชื้อมาลาเรีย สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่มีระดับความไวต่อยาไพรินเมทามีนต่างกัน ด้วยวิธีการหาลำดับเบสโดยตรง
83 02000780 ประสิทธิภาพชองชุดตรวจสำเร็จรูปในการตรวจพิสูจน์เชื้อแกรมลงเบซิลไลที่ก่อโรค
84 02000789 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท
85 02000790 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
86 02000791 การศึกษาหารูปแบบเพื่อการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในโรงเรียน โดยการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของครูภาคเหนือของประเทศไทย
87 02000794 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์ โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์
88 02000796 โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพื่อลดปัญหาสาธารณสุข
89 02000798 สถานการณ์การใช้ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99 ของกรมอนามัยและการบริหารจัดการให้เป็น "ธนาคารน้ำ"
90 02000800 ผลของ 1,25 (OH)2 D3 และเดกซาเมทาโซนต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์
91 02000801 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
92 02000804 แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
93 02000808 ความคาดหวังของแพทย์และพยาบาลต่อบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
94 02000810 ประสิทธิผลและอาการไม่พึงประสงค์ของฮอร์โมนทดแทนที่ใช้ในสตรีวัยหมดระดู ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
95 02000813 การจัดการความปลอดภัยอาหารด้วยแนวทางตามหลักการ HACCP สำหรับผู้ประกอบการสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร
96 02000816 การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีนของนักเรียนประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
97 02000821 ความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
98 02000822 ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเท้าช้างของผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานควบคุมโรคเท้าช้างในสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างชาติชาวพม่า จังหวัดตาก
99 02000823 ผลของการฝึกอบรมการตลาดเชิงสังคมในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
100 02000824 การสอนญาติผู้ป่วยจิตเภทแบบมีส่วนร่วม
 หน้า ถึง 25
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,421 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th