ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2540
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000184 การใช้ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีที่ได้จากการบินสำรวจทาง อากาศ ในการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
2 01000186 ตัวแผ่กระจายของอิเล็กตรอนภายใต้อิทธิพลของแรงฮาร์มอนิก สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า .
3 01000188 โครงการนำร่อง ในการผลิตของที่ระลึกเซรามิกส์ ชลบุรี
4 01000196 ความรู้ และความตระหนักของประชาชน ในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลหัวหิน
5 01000197 สมบัติพลวัตเชิงกล และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติพลวัตกับสมบัติการไหลของยางธรรมชาติดิบ
6 01000198 Demographic Impact of the HIV / AID Epidemic in Thailand : Mathematical and Statieal Projection.
7 01000203 ความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนี เขตภาคเหนือตอนบน
8 01000211 การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดตารางสอบของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 01000212 การเปลี่ยนเพอร์ไลต์เป็นซีออไลต์ : โครงการย่อยในโครงการพัฒนาชนบท ลพบุรี
10 01000216 การกำจัดขยะชุมชนโดยวิธีเผาทำลาย
11 01000217 การศึกษาคุณภาพน้ำของบึงทุ่งสร้าง
12 01000225 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
13 01000226 การเตรียมผลิตภัณฑ์ยางเหลวจากยางธรรมชาติอีพอกไซด์เหลวและกรด 2, 4-ไดคลอไรฟีนอกซีอะซีติก
14 01000228 การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง
15 01000236 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม
16 01000239 การศึกษาสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อการเกิดน้ำค้างในจังหวัดเลย
17 01000242 ผลของชั้นออกไซด์บนหน้าผลึก (100) ของเพชรต่อคุณภาพขของฟิล์มบางของเพชรที่เตรียมโดยวิธีอีพิแทกซีสภาวะไอ
18 01000245 การปรับปรุงสมบัติบางประการของ intermetallic compound Jial
19 01000257 รูปทั่วไปของคอนแทรคชันแบบไมร์-คีลเลอร์และทฤษฎีบทจุดคงที่ร่วมกัน
20 01000263 การหาแหล่งกำเนิดน้ำบาดาลโดยอาศัยส่วนประกอบไอโซโทป เพื่อประเมินแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกที่ให้ผลผลิตสูงในเขตขอนแก่น
21 01000269 การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
22 01000277 สมบัติพลวัตเชิงกลและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติพลวัตกับสมบัติการไหลของยางธรรมชาติดิบ
23 01000292 โครงการอัตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสาร
24 01000293 การสร้างภาพความเข้มหลายระดับเพื่อแสดงผลบนอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลได้สองระดับ
25 01000294 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทบทวนความรู้เรื่องการใช้สถิติสำหรับงานวิจัย
26 01000295 ธรณีวิทยาบ้านงอมถ้ำ-น้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
27 01000306 บทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีอ่าวนครศรีธรรมราช
28 01000331 การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
29 01000349 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์แบบมีตัวสะสมพลังงาน
30 01000379 การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดตารางสอบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 01000395 การศึกษาปัญหาการจัดการมลภาวะทางกลิ่นจากมูลสัตว์ ในงานฟาร์มปศุสัตว์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง
32 01000413 การวิเคราะห์สูตรคำนวณศักย์การคายระเหยน้ำจากข้อมูลอากาศของประเทศไทย
33 01000417 มลภาวะทางแสงที่กระทบต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
34 01000430 การพัฒนาระบบเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และหัววัดปริมาณทางฟิสิกส์
35 01000441 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติด้านแรงกดของกระดาษกล่องลูกฟูก
36 01000531 รูปทั่วไปของคอนแทรคชันแบบไมร์-คีลเลอร์ และทฤษฎีบทจุดคงที่ร่วมกัน
37 01008258 อาร์คทัฟเนสของไดกราฟ D (n,r,d,m)
38 01008409 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงตอนบน
39 01008410 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
40 01008451 การเผาไหม้ก๊าซชีวภาพในเบดของแข็งเคลื่อนที่
41 01008504 การศึกษาประวัติการสะสมของโลหะหนักบนชั้นดินตะกอน บริเวณอ่าวไทยตอนบนและอ่าวไทยตอนล่าง
42 01008541 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้น้ำมันพืชและไขสัตว์ : โพลียูเรเทนชนิดย่อยสลายโดยธรรมชาติและสบู่
43 01008563 การศึกษาคุณภาพน้ำจากคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
44 01008564 การศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิประเทศคาร์สต์ เพื่อจำแนกโคโลไมต์ และหินปูน จากภาพถ่ายดาวเทียม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
45 01008573 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
46 01008574 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการ ตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา
47 01008578 การเพิ่มความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO โดยการเติม Ag (เฟส 2)
48 01008583 พัฒนามอดูลคณิตศาสตร์โอลิมปิค สำหรับการอบรมเข้มให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
49 01008584 การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิคส์ของสารทำความเย็นผสม
50 01008588 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
51 01008592 การหาผลเฉลยของปัญหาขนส่งโดยคอมพิวเตอร์
52 01008594 การใช้รังสีปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเบล็นจากขยะพลาสติก กับเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
53 01008600 การวิเคราะห์สถานะทางโพลาไรซ์ของแสง
54 01008604 โปรแกรมช่วยสอนการแจกแจงทางสถิติ
55 01008606 ผลของการใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
56 01008615 โลหะหนักในน้ำบาดาลเนื่องจากการปนเปื้อนจากกองขยะเมืองขอนแก่น
57 01008618 การศึกษาคุณภาพน้ำในอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชีวภาพ (ปีที่ 2)
58 01008622 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีฟังก์ชันกับสนามนอนอาร์คิมิเดียน ที่มีค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์
59 01008641 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์
60 01008650 การนำเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อม
61 01008651 โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาพไว้ใช้งาน ในคอมพิวเตอร์และการนำเสนอภาพและตัวอักษรประกอบ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล
62 01008655 ธรณีวิทยาบริเวณอำเภอเทิง-กิ่งอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
63 01008664 สมบัติพลวัตเชิงกล และการสะสมความร้อนของระบบยางผสม
64 02000212 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ภาวะความเจ็บป่วย ความวิตกกังวลแบบแฝง ความวิตกกังวลขณะเผชิญความซึมเศร้า ความรู้สึกมีคุณค่าแห่งตน และขวัญกำลังใจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา
65 02000263 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจสอบจีนที่สร้างสารพิษเอ็นเทโรทอกซิน A,B,C,D และ TSST-1 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
66 02000264 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอน โดยใช้สื่อการสอนกับการสอนตามปกติในผู้ป่วยโรคต้อหิน
67 02000271 ความรู้ เจตคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนพฤติกรรมเสริมแรงต่อการใช้กระบวนการพยาบาล และการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
68 02000273 ความพึงพอใจของสตรีตั้งครรภ์ต่อการให้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
69 02000274 การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 6
70 02000342 ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวล ความรู้ และทัศนคติของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
71 02000439 การศึกษาถึงฤทธิ์ของสารฟลอร์อะเซโตฟิโนนต่อการกระตุ้นการหลั่งน้ำดี และองค์ประกอบของน้ำดี
72 02000463 การวินิจฉัยวัณโรคด้วยการตรวจหา DNA ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในสิ่งส่งตรวจ ด้วยวิธี Nested Polymerase Chain Reaction
73 02000592 บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
74 02000599 การใช้ DNA Hybridization และ EIA ตรวจหาเชื้อ Chlamydia Trachomatis จากหลอดปัสสาวะผู้ป่วยชาย
75 02000614 ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วย และการตาย ของแรงงานข้ามชาติ ต่อนโยบายสาธารณสุข
76 02000620 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อสายเปปไตด์จากยีนเพอร์บี 11 ในกลุ่มยีนเมเยอร์
77 02000622 การศึกษาวิธีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78 02000628 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา
79 02000636 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก ศึกษาเฉพาะกรณีด้านสังคมและจิตใจ
80 02000641 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงราย
81 02000661 การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV
82 02000664 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาล้างเชื้อ : สำหรับประยุกต์ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวในเวลา 1 นาที
83 02000669 การให้การปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV แบบกลุ่มแก่หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์
84 02000672 การจำแนก Subgroups ของไวรัส Respiratory Syncytial Virus โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
85 02000679 การจำแนกชนิดพยาธิใบไม้ตับจากผู้ป่วยในจังหวัดลำพูนและจังหวัดน่าน
86 02000681 การออกแบบและสร้างเครื่องนับยาเม็ด
87 02000685 การเปรียบเทียบแรงดัดขวางของเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน 6 ชนิด ระหว่างการบ่มโดยการต้มระยะสั้นและการบ่มโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ
88 02000686 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด
89 02000694 การวิเคราะห์อสุจิ x และ y ของคนโดยวิธี Double-Label Fluorescence in sity Hybridization
90 02000695 เครื่องเสริมสร้างสมรรภาพกล้ามเนื้อ
91 02000696 ประเมินโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3
92 02000699 การศึกษาโครงการสาธารณสุขในชุมชนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2534 - 2540
93 02000700 ทัศนคติต่อความตายของผู้ป่วยและผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
94 02000704 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพและญาติผู้ป่วยต่อสิทธิที่จะตายของผู้ป่วย
95 02000710 การปรับปรุงสุขภาพของทารกปริกำเนิด ในจังหวัดแพร่
96 02000711 การศึกษาความรู้เรื่องวัยหมดระดูและการดูแลตนเองของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยู่ในวัยหมดระดูของวิทยาเขตศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
97 02000712 การศึกษาความรู้เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
98 02000716 ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
99 02000717 การศึกษาการใช้อุปกรณ์พยูงเอวในผู้ที่มีอาการปวดหลังจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนเอว
100 02000719 ภาวะสุขภาพและการโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 หน้า ถึง 26
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 2,551 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th