ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2539
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000116 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
2 01000130 การศึกษาด้านซินนอปติคการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
3 01000132 ระบบการบำบัดน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยบูรพา
4 01000133 การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 01000140 สมบัติทางไฟฟ้าและโครงสร้างของสารตัวนำยวดยิ่ง YBa2 (Cu1xFex)3O7y
6 01000143 โครงการพัฒนาระบบดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 01000161 ผลเฉลยของสมการ X4+UY4 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ เมื่อ u เป็นจำนวนเฉพาะคู่
8 01000167 ผลิตภัณฑ์อลูมินาโดยกระบวนการโซล-เจล
9 01000172 ระบบเลเซอร์ที่ให้หลายสีและกำลังสูงเป็นเมกกะวัตต์
10 01000174 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ เพื่อระบบชลประทานใน ลุ่มแม่น้ำชี : กรณีอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
11 01000175 โครงการศึกษาการจัดระบบบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
12 01000176 การศึกษาสถิติทดสอบ T-tests สำหรับทดสอบค่าเฉลี่ยของสองประชากรปกติที่เป็นอิสระกัน
13 01000178 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงเรียนย่านอุตสาหกรรม โรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ปี 2538
14 01000181 การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
15 01000183 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อระบบราชการไทย
16 01000185 การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเกษตร : เครื่องวัดน้ำฝนระบบดิจิตอล
17 01000202 การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า
18 01000210 การศึกษาการใช้พลังงานไฮโดรเจน
19 01000238 การจำลองจลน์ศาสตร์สารพิษ
20 01000244 ผลของวัสดุห่อและช่องระบายอากาศที่มีต่ออุณหภูมิภายในกล่องบรรจุดอกกล้วยไม้
21 01000256 การคาดนะเคปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบริเวณประเทศไทย
22 01000270 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
23 01000271 การแปรสภาพเศษวัสดุการเกษตรท้องถิ่น สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
24 01000274 GlobeSAR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 01000275 รอยต่อแบบโอห์มมิกของเซลแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง CuInSe2
26 01000287 ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27 01000307 ความต้านทานไฟฟ้าสัมผัสระหว่างยางธรรมชาติผสมเขม่าดำกับโลหะ
28 01000314 การนำโฟมโพลิสไตรีนที่เหลือใช้เป็นองค์ประกอบในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก
29 01000318 การบำบัดโลหะหนักด้วยวิธีหล่อแข็ง
30 01000361 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติ ในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 01000377 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซมีเธนจากขยะชุมชน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
32 01000394 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานเสริม ในการอบแห้งผัก ในอุตสาหกรรมชนบท : ต้นหอมแบ่ง
33 01000505 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีโอไลท์เอ เพื่อเป็นสารแลกเปลี่ยนอิออนเจาะจง
34 01000534 การศึกษาปริมาณกากกัมมันตรังสีตกค้างโดยแกมมาสเปคโตรสโคปี
35 01005327 โครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสีนิวตรอนแบบไอโซโทป
36 01005382 กฎทางฟิสิกส์ของแบบจำลองการฉายภาพยนตร์ ในเชิงการประยุกต์ของทฤษฎีการจัดหมู่
37 01008282 ผลกระทบเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องในหินที่มีต่อการระเบิดและการสั่นสะเทือน
38 01008285 พัฒนาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
39 01008313 การศึกษาคุณภาพน้ำชลประทานในเขตพื้นที่ดินเค็ม
40 01008375 คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งของโรงกลั่นน้ำมัน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
41 01008403 การเพิ่มความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง YBCO โดยการเติม Ag (เฟส1)
42 01008414 โครงการสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง รอบอ่าวปัตตานี
43 01008416 การนำเศษแก้วจากห้องปฏิบัติการไปใช้ในงานเซรามิกส์
44 01008420 การอินทิเกรตในพจน์จำกัด
45 01008421 อนุกรมอนันต์ที่เป็นอดิศัยในสนาม ที่มีค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์
46 01008521 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพ น้ำในลำน้ำธรรมชาติ
47 01008524 การหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาปสงขลา ด้วยเทคนิค ไอโซโทปรังสี
48 02000272 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอหักและมีอัมพาตร่วมด้วย
49 02000295 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์
50 02000327 การยอมรับการตรวจกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสแรกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
51 02000501 บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ : กรณี ศึกษาเขตเทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
52 02000502 การสร้างรูปแบบการเพิ่มพูนคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกยาเสพติด
53 02000509 การศึกษาองค์ประกอบของอาหารไทย : อาหารภาคใต้
54 02000517 ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชัก
55 02000527 ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคหัวใจรูห์มาติค
56 02000535 ทัศนคติของผู้ป่วยยาเสพติดหญิงที่เข้ารับการพยาบาลระยะพื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดที่มีต่อกิจกรรม
57 02000549 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ของญาติผู้ติดเชื้อ เฮช ไอ วี ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
58 02000558 การศึกษาเปรียบเทียบฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากชนิดความไวอัลทรา,เอกซ์ต้า และเอกซ์ต้า-พลัส โดยวิธีการวัดความเข้มของแสง
59 02000574 การศึกษาและประเมินผลโครงการบริหาร โรงพยาบาลชุมชนแบบรัฐกึ่งเอกชน ศึกษากรณี : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
60 02000576 การศึกษาเปรียบเทียบระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
61 02000586 การเปรียบเทียบผลของการขูดหินน้ำลายกับการแปรงฟัน (Bass technic) ต่อระดับความรุนแรงของสภาวะเหงือกอักเสบในหญิงมีครรภ์
62 02000588 การเปรียบเทียบความแนบสนิทของวัสดุอุดย้อนปลายรากฟันต่างชนิดกัน
63 02000591 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยอหิวาต์ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio Cholerase Serogroup 0:139 และการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว
64 02000600 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เรื่องโรคติดต่อที่นำโดยยุง (ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และไข้เลือดออก ในนักเรียนระดับ ประถมศึกษา
65 02000601 ความต่อเนื่องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โครงการเสริมไอโอดีนในน้ำดื่มของโรงเรียน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
66 02000604 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
67 02000606 การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
68 02000609 การประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อในการรณรงค์สุขภาพจิตครอบครัวของกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2538
69 02000612 สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
70 02000613 ชิ้นส่วนชีวภาพกำซาบด้วยสารพลาสติกเพื่อการเรียนการสอนในทางการแพทย์
71 02000616 ภาวะปวดศีรษะภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลังที่โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
72 02000618 โครงการควบคุมและขจัดภาวะโรคโลหิตจาง น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ของเด็กนักเรียนและหญิงมีครรภ์ : ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
73 02000624 สำรวจการใช้เลือดสำหรับการผ่าตัดที่ทราบกำหนดล่วงหน้าในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
74 02000630 การศึกษาเอนไซม์บีตาเบสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียแกรมลบ ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
75 02000631 การพัฒนาการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
76 02000634 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
77 02000635 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
78 02000639 การรับรู้ของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เรื่องความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการได้รับเชื้อเอดส์
79 02000652 ความชุกของการเกิดฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายน้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
80 02000654 การเกิดตับอักเสบเฉียบพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสตับอักเสบอีในผู้ป่วยคนไทย
81 02000657 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคฟันผุกับพฤติกรรมการดูแลทางทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
82 02000660 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการและอาการของการหมดระดูในสตรีวัยก่อนหมดระดูและหลังหมดระดูเขตสาธารณสุข 6
83 02000663 การตรวจสอบการปรากฏของ Inducible Cycloxygenase ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันเลือดสูง
84 02000665 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Cholangiocarconoma Cell Line ในอาหารเลี้ยงเซลล์ต่างกัน 2 ชนิดในห้องปฏิบัติการ
85 02000667 ความผิดปกติข้อต่อกรรไกรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
86 02000675 การศึกษาผลของการฝึกหัดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจโดยเพิ่มแรงต้านทีละน้อยที่มีต่อสมรรถภาพการหายใจในผู้ป่วยอัมพาตไขสันหลังระดับสูงที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
87 02000683 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดเวลาการผลิตรังสีเอกซ์
88 02000688 ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลลินและนีออพเทอรินในซีรัมของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์
89 02000697 Use of the Yeast Saccharomyces Cerevisiae as a Performant Tool to Progress in the Molecular Analysis of the Nuclear Oncogene Myb and of the Multidrug Resistance Mechanism that Hinders Cancer Chemotherapy.
90 02000706 การเพาะเลี้ยงและทดสอบความไวของยาต่อระยะตัวอ่อนของพยาธิตัวจี้ด
91 02000721 การให้บริการสุขภาพให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือทางสังคมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในครอบครัวและชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
92 02000727 การเตรียมแอนติบอดีติดฉลากด้วยสารเรืองแสงสำหรับงานวิจัยเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีอิมมูโนฟลูโอร็สเซ็นซ์
93 02000728 การพัฒนาเทคนิคทาง HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณ DDT และ DDE ในยุงกันปล่องโดยใช้ Internal standard
94 02000732 บทบาทของพยาบาลในการสอนสุขศึกษาในโรงพยาบาล
95 02000734 บทบาทของเซลล์บุหลอดเลือดต่อกลไกการเกิดพยาธิสภาพ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
96 02000737 การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันมะเร็งตับในประเทศไทย
97 02000740 ความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ ไตและกล้ามเนื้อภายหลังสภาวะขาดโปตัสเซี่ยมอย่างเรื้อรังที่อาจเป็นต้นเหตุของโรคใหลตาย
98 02000745 ระบาดวิทยาและพฤติกรรมอนามัยของการติดเชื้อไกอาร์เดีย แลมเบลียในเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรุงเทพมหานคร
99 02000759 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
100 02000767 การศึกษาถึงฤทธิ์ของสารอะเซโตฟิโนนต่อการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและองค์ประกอบของน้ำดี
 หน้า ถึง 15
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,402 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th