ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2538
ลำดับ รหัส งานวิจัย
801 06005494 ผลการใช้กระบวนการกลุ่ม และการให้คำปรึกษาแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับตนเองของวัยรุ่นในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
802 08000419 แนวทางการพัฒนาโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
803 08000420 แนวทางในการกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อมาเลเซีย
804 08000421 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารของกระทรวงกลาโหม
805 08005255 การปราบปรามการร่ำรวยผิดปกติในวงราชการไทย
806 09000178 บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน
807 09000471 การศึกษาค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2534
808 09000548 บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในปัญหาการค้าระหว่างประเทศ
809 09000551 การแสวงประโยชน์จากมิตรประเทศเพื่อการระดมสรรพกำลังของชาติ
810 09000553 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
811 09000554 การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของยางพาราไทย
812 09000555 ปัญหาของธุรกิจไหมไทยเพื่อการส่งออก
813 09000556 โครงสร้างทางการตลาดกรณีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
814 09000605 กรมการค้าต่างประเทศ
815 10000548 สตรีไทยมุสลิมกับโรงงานอุตสาหกรรมในปัตตานี : ศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิต
816 10000550 การอุปถัมภ์เกื้อหนุนบิดามารดาและทัศนคติเกี่ยวกับผู้สูงอายุของคนหนุ่มสาวไทย
817 10000551 เยาวชนและคนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันในทัศนะของผู้สูงอายุ
818 10000553 การประเมินผลของนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ศึกษากรณีการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย
819 10005218 การศึกษาอุบัติภัยจากการเล่นกีฬา
820 10005977 การศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมสตรีขายบริการทางเพศ (การพัฒนามาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคเอดส์) ระยะที่ 2
821 12001168 รายงานการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพใน โรงเรียนมัธยมศึกษา
822 12005231 การบริหารและการจัดการศึกษาของการมัธยมศึกษา : การส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวและการ ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
823 - Environmental and Occupational Health in the Eastern Seaboard Area, Role of Regional Medical Sciences Centra 3 Chonburi, the Bulletin of the Department of Medical Sciences 1995, 37 (2) : 169-178, 1995
824 ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนทหารบก
825 RIR05774 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีต่อทัศนคติในการจัดการประมงชายฝั่ง ของชุมชนประมงบ้านเกาะสินไห จังหวัดระนอง
826 Amebic infection and the host immune response.
827 วัคซีนไวรัส
 หน้า ถึง 9
  แสดงข้อมูลที่ 801 - 827 จากผลการค้นหาทั้งหมด 827 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th