ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2538
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 02005643 การเตรียมซีรั่มแห้งเพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพทางด้านเคมีคลินิก
102 02006132 พฤติกรรมการถูกแยกของเด็กที่รับไว้ในโรงพยาบาล
103 02006415 การติดสีโทลูอิดิน บลูในรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งและ มะเร็งช่องปากในระยะเริ่มแรก
104 02006416 การศึกษาความผิดปกติที่พบในช่องปากของเด็กนักเรียน ในจังหวัดสงขลา
105 02007254 การวัดระดับสารชีวโมเลกุล และระดับตะกั่วในบุคลากร ที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมรถในจังหวัดขอนแก่น
106 02007425 การศึกษาความแตกต่างของยุงลายทางด้านไอโซเอ็นไซม์ และอนุกรมวิธานกายภาพ
107 02007456 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)
108 02008089 รูปแบบของกรดอะมิโนในพลาสม่าของผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงหลายระบบการวิเคราะห์ ดูลักษณะของกรดอะมิโนในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงหลายระบบ ที่ไม่ติดเชื้อกับติดเชื้อ
109 02008348 ผลของรูปแบบโภชนาการศึกษาต่อการควบคุมน้ำหนักในนักเรียนอ้วน
110 02008389 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
111 02008392 ชนิดของไวรัสตับอักเสบ ซี ในประเทศไทย
112 02008393 การศึกษาเปรียบเทียบกระดูกโครงสร้างและรูปหน้าด้านข้างของผู้ป่วยซึ่งมีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ II ดิวิชั่น I ภายหลังการบำบัดทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเครื่องมือเซอร์วิคัลเฮดเกียร์ กับเซกเมนเทตอาร์เทคนิค
113 02008395 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ:ใช้ สารเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง
114 02008400 ผลของการใช้ไอเวอร์เมคตินขนาดต่าง ๆ กันในการรักษาขี้เรื้อนขุมขนในสุนัข
115 02008407 องค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
116 02008412 ภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
117 02008415 ค่าอ้างอิงของซีรั่มอิมมูโนโกลบูลิน (ไอจีเอ, ไอจีจี และไอจีเอ็ม) ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
118 02008416 การศึกษาพื้นฐานโมเลกุลของยีนอัลฟาธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119 02008417 การพัฒนาการผลิตน้ำยาสำหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดทางภูมิคุ้มกันวิทยา
120 02008420 การเฝ้าระวังและติดตามการรักษาตนเองของเกษตรกรอำเภอหนองเรือ จากการเกิดพิษจากสารปราบปศัตรูพืช
121 02008436 การศึกษาเบื้องต้นอิทธิพลของการกระตุ้นสมองเล็ก(ซีลีเบลลัม) ด้วยไฟฟ้าต่อความตึงตัวของกล้ามเนื้อน่องในกระแตที่มีพยาธิสภาพบริเวณกลุ่มเซลล์ประสาทในสมองส่วนกลาง (สับสแตนเซียลในกรา)
122 02008439 เส้นประสาทชนิด Neuropeptide Y ในต่อมไพเนียลของกระแต
123 02008482 รูปแบบการจัดบริการสุขภาพอนามัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
124 02008485 โครงการพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษาสำหรับชาวเขา
125 02008488 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตำแหน่งของขอบครอบฟันกับสุขภาพของเหงือก
126 02008492 การตรวจหาแอนติบอดีต่อ Mycobacterium Antigen เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคโดยวิธี Western Blotting
127 02008498 อุบัติการณ์ของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม ของสหกรณ์โคนมหนองโพ
128 02008518 การศึกษาการบ่งชี้ ไวรัสแอนติเจนของโรคกาฬโรคเป็ดในเนื้อเยื่อห่านโดยย้อมอิมมูนโนพรอกซิเดส.
129 02008742 การใช้รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
130 02020053 การผลิตไครโอปรีซิปิเตทชนิดแห้ง โดยผ่านความร้อน
131 02020063 การศึกษาเปรียบเทียบผลของหัวขูดอุลตราโซนิกต่างชนิด ในแบบจำลองกระดูกขากรรไกรเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน ทันตสาธารณสุขมูลฐาน
132 02020069 การใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ตรวจยีนส์ที่สร้างสารพิษ เอ็นเทโรซ๊อกชินชนิด A,B,C,D,E และ TSST-1 ใน เชื้อสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียสที่แยกจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
133 02020079 เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยมีรอยโรคที่ขสันหลังจาการสวนปัสสาวะด้วยตนเอง กับการสวนปัสสาวะโดยพยาบาลเพื่อผึกการขับถ่าย
134 02020082 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
135 02020084 ค่าที่ได้จาการตรวจการทำงานของปอดในคนปกติเชื้อชาติไทย
136 02020121 การตรวจหาสภาพการผ่าเหล่าของ K-ras gene ของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีจากหนูแฮมสเตอร์ ที่ถูกชักนำโดยพยาธิใบไม้ตับร่วมกับสารก่อมะเร็งไดเมธิลไนโตรซามีน
137 02020130 โครงการศึกษาการประเมินผลและติดตามควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเด็กนักเรียน
138 02020164 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบ Bacillus thuringiensis ต่อประสิทธิภาพการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ
139 02020176 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาและระบาดวิทยาของเชื้อ เพนนิซิเลียมมาร์เนฟฟิไอ
140 02020177 การแยก cDNA ที่กำหนดการสร้าง human leukocyte surface antigens โดย eukaryotic expression system
141 02020186 ระดับโปแตสเซียมในเลือด ปัสสาวะและอาหารชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาวะที่อาจสัมพันธ์กับโรคใหลตาย โรคนิ่วไตและโรคอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยในภูมิภาคนี้
142 02020187 การศึกษาบทบาทและความเป็นไปได้ของสารทูเมอร์เนโครซีส แฟคเตอร์ชนิดแอลฟ่าต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง คลอแรงจีไอคารซิโนม่า
143 02020226 การศึกษาอุบัติการของการเกิดภาวะคุ้มกันต่อต้านตัวอสุจิในคู่สมรสที่มีบุตรยาก ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
144 02020240 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Insulin-like Growth Factor 1 และ Interleukin 1 กับอายุ และความหนาแน่นของกระดูกในชายไทย
145 02020256 ทดสอบมาตรฐานสภาวะปลอดเชื้อเฉพาะที่ทำให้เกิดโรค (SPE) ที่ห้องเลี้ยงหนูไร้ขนของกองโรคเรื้อน
146 02020260 การดูแลตนเองด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยโรคเอดส์
147 02020280 การศึกษาการจำแนกโคลนของ Salmonella enteritidis ด้วยเทคนิค Random Amplifid Polymorphic DNA (RAPD)
148 02023755 การสร้างเนื้อฟันทุติยภูมิ (Secondary dentin) ในฟันเด็นอีเวกจิเนตัส (Dens Evaguinatus) เมื่อใช้แคลเซียมไฮดอกไซด์
149 03000178 การสังเคราะห์ (-๋)-8- Oseotetrahyobr opalmatine และ (-๋) Gusamlung B
150 03000179 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไกลคอซิเดสจากพืช ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรท
151 03000182 ผลของการใช้ตัวแปรด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำพองศึกษา ณ บริเวณแม่น้ำที่เกิดการปนเปื้อนเป็นประจำ
152 03000184 ปฏิกิริยาเชื่อมโยงของพอลิไซล็อกเซน
153 03000185 การสังเคราะห์สารพอลิเมอร์ผลึกเหลวจำพวก พอลิไซล็อกเซน
154 03000190 ฤทธิ์ป้องกันพิษต่อตับของแอนโดรกราโฟไลด์ในเซลล์ ตับอิสระของหนูขาว
155 03000192 การศึกษาการรับ-จ่าย โปรตรอนของสารประกอบ โนเวลอะมิโนแอซิด
156 03000196 การพัฒนาคุณภาพสีย้อมผ้าฝ้ายพื้นเมืองในจังหวัด เชียงราย
157 03000200 การตรวจหาส่วนของบิลิรูนินในซีรัมด้วยวิธีเอนไซม์โดยใช้เครื่อง Microplate reader ซึ่งต่อติดกับ เครื่อง Computer.
158 03000217 สารต้านมาลาเรียจากเปลือกต้นชะมวง
159 03000221 การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน
160 03000223 สารต้านแบคทีเรียจากต้นหูกวาง (Terminalia catappa)
161 03000226 การเตรียมสารประกอบของโครเมียมบางชนิดจากกากทิ้งโรงงานฟอกหนังสัตว์
162 03000227 ศึกษาการ inactivate ยาในกลุ่ม aminoglycosides โดย ยาในกลุม penicillins และ cephalosporins.
163 03000228 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน Macrobicyclic cobalt(III) hexaamine จากสารประกอบเชิงซ้อน Tris(propylenediamine) cobalt(III).
164 03000229 กระบวนการดูดซับบนพื้นผิวซีโอไลต์ดัดแปร : การสังเคราะห์โอลีฟินและแก๊สโซลีน
165 03000231 การผลิตยางโปรตีนต่ำจากน้ำยางพาราโดยใช้ เอ็นไซม์ปาเปนและอัลคาเลส
166 03000232 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ โคบอลต์และ โมลิบเดนัมที่มีลิเกนด์ไอโซพรีนิล
167 03000233 การเปรียบเทียบคุณภาพสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน GMP และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP
168 03000249 ความสำคัญของสารหนูต่อผลผลิตเบื้องต้นบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
169 03000254 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของเถามะระขี้นก
170 03000276 การหาปริมาณเบโซเอไพรีนรูปฝุ่นละอองในอากาศ เขตพระนครศรีอยุธยา
171 03000281 การศึกษาปฏิกิริยาอัลกอฮอไลซีสของน้ำมันหมูและน้ำมันถั่วเหลืองในตัวทำลายอินทรีย์โดยไลเปสตรึง
172 03000282 การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการลดปริมาณโลหะหนักในน้ำ
173 03000283 การพัฒนาสูตรตำรับไดโคลฟิแนคไดเอทาโนลามิน โดยใช้ไมโครอิมัลชันเป็นองค์ประกอบหลัก
174 03000284 การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2538
175 03000286 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)
176 03000294 การศึกษาลักษณะเฉพาะเพื่อบ่งชี้ชนิดของเทอร์มัส S2-โปรติเอสและแนวโน้มที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ประโยชน์
177 03000304 การศึกษาโพลิไซคลิกอะโรมาติคไฮโดรคาร์บอนจากอนุภาคไอเสียรถยนต์ที่อยู่ในอากาศในกรุงเทพมหานคร
178 03000305 การใช้ประโยชน์ของเลซิติน : การผลิตสารเลซิติน
179 03000308 การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
180 03000351 การประเมินสถานภาพการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
181 03000363 การหาค่าความเป็นกรดด่างและสารประกอบเมตาโบไลท์ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงคน โดยการใช้แมกเนติกส์โซแนนซ์สเปคโตรสโคป
182 03000376 การสังเคราะห์เอสเทอร์จากกรดไขมันจากน้ำมันปาล์มโดยไลเปสที่ผลิตจากเทอร์โมไฟล์ที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในท้องถิ่น
183 03000378 การศึกษาพฤกษเคมีของผักกาดน้ำ
184 03000430 การสังเคราะห์สารประเภท Cis-Hydrindane โดยใช้ Diels-Alder Reaction
185 03000676 การสังเคราะห์เอสเทอร์จากกรดไขมันจากน้ำมันปาล์มโดยไลเปสที่ผลิตจากเทอร์โมไฟล์ที่แยกได้จากน้ำพุร้อนในท้องถิ่น
186 03000728 การศึกษาหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบจากรากของต้นพนมสวรรค์
187 03005789 การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลา
188 03005796 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางน้ำในลำคลองบริเวณโดยรอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
189 03005804 การสังเคราะห์แบบอสมมาตรของสไปโรไดคีโตนโดยเทคนิคคีเลชั่นเอฟเฟค
190 03008022 การศึกษาสูตรโครงสร้างของสารเคมีจากรากน้ำเต้าแล้งในส่วนที่สกัดด้วยเอทานอล
191 03008072 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสม ของยางวัลคาไนซ์
192 03008264 เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย
193 03008266 อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-B-กลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารา
194 03008268 องค์ประกอบทางเคมีของพืชพื้นเมืองชื่อ "โคหาย"
195 03008276 การสังเคราะห์เพปไทด์เพื่อยับยั้งเอนไซม์โปรตีนเอสในกระบวนการต่อต้านโรคไขข้อและโรคถุงลมโป่งพอง
196 03008277 ความคงตัวของสารละลาย sodium hypochlorite และผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ
197 03008278 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งเพื่อวิเคราะห์สารประกอบพีซีบีบางตัวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
198 03008284 การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชั่นบางตัวกับสารประกอบที่มีไพริด็อกซาลเป็นโครงสร้างหลัก
199 03008303 การศึกษาสมบัติทางกลและการเข้ากันได้ระหว่าง พอลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) กับโพลิเอธิลีนเทอเรฟทาเลท (PET)
200 03008306 สารอัลลิโลพาธิคจากวัชพืชไทย
 หน้า ถึง 9
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 827 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th