ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2538
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000118 การใช้ประโยชน์แร่อุตสาหกรรมแหล่งลพบุรี
2 01000127 หัววัดรังสีนิวตรอนชนิดเส้นใยเรืองแสง
3 01000128 เอดก์ทัฟเนสของกราฟ G(n,d,m1,m2,....,mk)
4 01000131 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 01000134 การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6 01000146 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
7 01000148 การแก้สมการ X2+Uy2 = Z2 ในจำนวนเต็มเกาส์ โดยที่ U เป็นจำนวนเฉพาะเกาส์คี่
8 01000150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของประเทศในทศวรรษหน้า
9 01000164 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
10 01000170 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
11 01000171 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยรถตรวจคุณภาพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
12 01000193 การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียงจากการจราจร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
13 01000213 การวิเคราะห์คะแนนความรู้จริงของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 01000251 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15 01000252 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
16 01000259 การประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีทางด้านชีวภาพเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของต้นแม่น้ำแม่กลางบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17 01000285 หัววัดตัวนำยวดยิ่งเพื่อวัดระดับไนโตรเจนเหลว
18 01000312 ผลของรังสีนิวตรอนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก
19 01000321 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
20 01000396 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี : โครงการวิจัยอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
21 01005363 ศึกษาวิจัยการผลิตผลึก CaSO4(Tm) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
22 01005368 ศักยภาพของแหล่งน้ำ และการจัดสรรการใช้น้ำกับการเจริญเติบโตของ เมืองเชียงใหม่
23 01005378 เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
24 01005384 การคำนวณเวลาปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม
25 01005389 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และลักษณะทางสถิติของรังสีกระจายและรังสีรวมของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
26 01005390 การเตรียมฟิลม์สารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง โดยวิธีสปินโคท
27 01005393 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม
28 01005394 การเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
29 01008029 ตัวหารศูนย์ในริงแอนตี้การสลับที่
30 01008044 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของการซึมน้ำของดินกับดินเผา
31 01008255 การพิสูจน์ความเป็นอดิศัยในสนามค่าลักษณะเฉพาะไม่เป็นศูนย์โดยวิธีการของ Wade
32 01008274 การศึกษาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะ
33 01008275 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน (ระยะที่ 5)
34 01008279 ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
35 01008294 การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
36 01008372 ธรณีวิทยาบริเวณด้านเหนือของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
37 01008373 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดาวคู่อุปราคา ดับเบิลยู เออซาร์ เมเจอร์ โดยเทคนิคโฟโตเมตรี แบบซีซีดี
38 02000484 การศึกษาสภาพการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดขอนแก่น
39 02000485 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบัติตามการระวังป้องกัน การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ของพยาบาลแผนกอายุกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
40 02000489 การตัดสินใจการตรวจมะเร็งปากมดลูก
41 02000491 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
42 02000493 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
43 02000494 การเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อ Respiratory Syncytial Virus (RSV) จากสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และวิธี Immunofluorescences (IFA)
44 02000500 เครื่องมือตัดแต่งขี้ผึ้งสำหรับฟันปลอมบางส่วน ชนิดถอดได้แบบโรเตชั่นนอลพาท
45 02000503 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
46 02000504 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์แบบครบวงจร ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1
47 02000505 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
48 02000511 คุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
49 02000512 การศึกษาความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่มาคลอดติดเชื้อโรคเอดส์และไม่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
50 02000515 การวิเคราะห์ ประเมินผลโครงการอบรมทักษะการ เป็นพ่อแม่เด็กปัญญาอ่อน
51 02000525 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ.ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8 จังหวัดนครสวรรค์
52 02000526 เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ
53 02000543 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
54 02000550 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการใช้ถุงยางอนามัยของชายที่มารับบริการตรวจรักษา ณ. ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8
55 02000553 ประสิทธิภาพของการใช้มุ้งชุบสารแลมดาไซฮาโลทริน เปรียบเทียบกับการพ่นดีดีที ในการควบคุมไข้มาลาเรีย
56 02000555 การศึกษาการแตกหักของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
57 02000565 การตายจากอุบัติเหตุบนถนนในจังหวัดสงขลา
58 02000567 การศึกษาการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานีอนามัยด้วย เตาแบบใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
59 02000568 ศึกษาวิธีการเตรียม Blood Agar ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
60 02000573 สภาวะทันตสุขภาพและการมีฟันสีกร่อนของผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตกรดกำมะถัน จังหวัดสมุทรสาคร
61 02000575 การคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่อง Anophetes minimus ที่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ในกรงเลี้ยงขนาดมาตราฐาน
62 02000577 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพจิตใจและสังคมของผู้ติดเชื้อ HIV+ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตภาคเหนือตอนบน
63 02000582 การพัฒนาองค์กรชาวบ้าน เพื่อจัดระบบการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนอีสาน
64 02000587 ภาวะอ๊อกซิเดทีฟสเตรส และการทำลายเนื้อเยื่อในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
65 02000589 การตรวจหาการสร้างพิษของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยวิธี Tissue Culture
66 02000593 การประเมินผลงานอนามัยครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2538
67 02000594 ความต้องการและปัญหาในการรับบริการด้านอนามัยแม่และเด็กของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี
68 02000602 การสร้างและการประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอในคน
69 02000605 การสำรวจเร่งด่วนในงานสุขภาพดีถ้วนหน้า เขต 6
70 02000619 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี ไมโครเพลท
71 02000623 การศึกษาแอนนติบอดีต่อเกล็ดเลือดในสตรีตั้งครรภ์
72 02000633 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ทางสายตาและสติปัญญา : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
73 02000646 ผลของระยะเวลาในการบ่มเชื้อ PH อุณหภูมิและการเติมอากาศ ต่อการผลิตเอนไซม์ Proteinase ของ Pseudomonas Aeruginqsa ที่แยกได้จากนมสดพาสเจอร์ไรส์
74 02000648 การสำรวจปัญหาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
75 02000656 การผลิตโปรตีนเอจาก Staphylococcus Aureus ที่คัดเลือกสายพันธุ์จากผู้ป่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการคลินิก
76 02000666 โครงการสำรวจภาวะโชนาการและการตรวจรักษาโรคพยาธิในเด็กนักเรียนพื้นที่ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
77 02000671 ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาดสายสวนปัสสาวะ
78 02000687 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงเชื้อระยะ Sexual ของ P. Vivase ในจานเลี้ยงเชื้อ
79 02000689 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยว สภาวะไข้มาลาเรียและการพบยุงพาหะไข้มาลาเรีย
80 02000693 การประเมินผลการควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ ใน 7 จังหวัดของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 12 สงขลา ปี 2538
81 02000703 ความสัมพันธ์ระหว่าง Body Awareness กับ Bilateral Motor Co-ordination ในเด็กที่มี IQ 50-89
82 02000718 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องโรคเอดส์และการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
83 02000731 โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
84 02000736 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเอชไอวีที่มึความจำเพาะต่อเซลล์เยื่อบุ
85 02000746 ระบบวิทยาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรนอกเขตเทศบาลในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
86 02000760 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลูทีนไนซิ่งฮอร์โมนในผู้ติดยาเสพติดและหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดน
87 02000764 ความถูกต้องของ General Health Questionnaire-28 ในประชากรผู้ใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88 02000765 อาการของสตรีช่วงวัยหมดระดูในเขตชุมชนชนบท จังหวัดขอนแก่น
89 02000766 สุขภาพในช่องปากของประชากรไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะ
90 02000775 การศึกษาการยอมรับและประสิทธิภาพของห่วงอนามัยชนิด Szontagh เปรียบเทียบกับห่วงอนามัยชนิด TCu 380A ในสตรีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีในจังหวัดขอนแก่น
91 02000806 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิตในชุมชนและความชุกของโรคจิต ณ บ้านดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
92 02000846 การศึกษาการจัดเรียงตัวเป็นชั้นของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์ และศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ชั้นที่ 5 ของเอ็นโทไรนัลคอร์เทกซ์
93 02000863 การตอบสนองของไตต่อการฉีดสารเตวิโอไซด์ เข้าหลอดเลือดแดงของไตโดยตรงในหนูขาว
94 02000866 การศึกษาสาเหตุของฟันห่างและผลของการรักษาทางปริทันตวิทยา ของคนไข้ในภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 02000873 การศึกษาผลต่อการรับรู้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง โดยการใช้โปรแกรมการให้สุขศึกษา เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
96 02000880 การศึกษาปฏิกริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium Falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 Deletion.
97 02000894 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ก่อนที่จะมารับการรักษาที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
98 02000966 ผลสำเร็จของการให้นมมารดาในหญิงหลังคลอดที่ได้รับการสอนสุขศึกษา ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
99 02001075 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับความเสื่อมของระบบประสาทอัตโนมัติ ของผู้ป่วยเบาหวานใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
100 02001199 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ
 หน้า ถึง 9
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 827 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th