ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2537
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000119 บล็อคเบาจากกากแร่สังกะสีและเพอร์ไลต์ : ผลการชะโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม
2 01000120 โครงสร้างทางธรณีวิทยา ชนิดของหินแกรนิตและแนวแร่ในบริเวณระหว่างขุนตาล และเวียงป่าเป้า ภาคเหนือของประเทศไทย
3 01000126 คุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา-เมืองใหม่) ปี 2537
4 01000135 ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
5 01000147 สมบัติทางกลของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล
6 01000152 การศึกษาความครอบคลุมสภาพการใช้งานและการยอมรับต่อการเจาะบ่อบาดาลติดสูบมือโยกที่ได้รับงบประมาณจากกรม
7 01000154 การประเมินประสิทธิภาพ และศักยภาพของระบบบำบัด น้ำเสีย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
8 01000160 การวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่องานของกรมอุตนิยมวิทยา
9 01000168 การแต่งแร่เพื่อลดความคมของดินขาวอุตรดิตถ์
10 01000169 ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ
11 01000189 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์
12 01000191 การหาช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประมาณค่าระดับความดังเสียงเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์
13 01000192 การตรวจสอบควันดำของรถยนต์ดีเซล โดยใช้กล้องถ่ายภาพโพลารอยด์
14 01000194 โครงการจัดหา และพัฒนาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ของเมือง
15 01000199 การอบแห้งผลิตภัณฑ์เนื้อ และปลาด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
16 01000200 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง : ตะกอนพื้นผิวบริเวณ จังหวัดนครนายก
17 01000204 การวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าตามลำต้นของสาหร่ายเซลเดียว (อะเซตตาบิวลาเรียเมอรริเตอร์แรนนี) โดยการสลับขั้ววัด
18 01000206 การศึกษาผลกระทบจากปัญหาจราจร และแนวทางแก้ไขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
19 01000240 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 4
20 01000241 การตรวจวัดระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตน้ำขึ้นน้ำลงของชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน
21 01000296 พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา
22 01000309 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเฉพาะที่ ของระบบวนเกษตรบนที่สูงของกาแฟอะราบิก้า
23 01000344 โครงสร้างและสมบัติไดนามิกส์ของสารละลายโลหะแอมโมเนีย โดยวิธีโมเลคิวลาร์ ไดนามิกส์
24 01000397 โครงการศึกษาข้อมูล และศักยภาพการพัฒนาลุ่มแม่น้ำชี
25 01000401 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าสาธิต อ.งาว จังหวัดลำปาง
26 01005065 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตผลึก (Ca SO4 (Tm) เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
27 01005073 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลปานกลางในอ่าวไทยตอนบน
28 01005387 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่อง Synchrotron Radiation ในประเทศไทย
29 01005388 ระบบคอลลิเมเตอร์นิวตรอนสำหรับโครงการตรวจวัดพลังงานนิวเคลียร์
30 01005392 การแยกกราฟเป็น k+1 คอมโพเนนท์
31 01008015 การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าว ปัตตานี
32 01008021 การศึกษาการแพร่กระจายและการสะสมของปริมาณยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์บริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก
33 02000486 สภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1
34 02000495 การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อออกนอกโรงพยาบาลระยองไปสู่สิ่งแวดล้อม
35 02000516 การศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2536 : ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
36 02000520 สาเหตุของการบูรณะฟันถาวรที่เคยอุดด้วยอมัลกัม
37 02000524 ความขรุขระผิวของไฮบริดคอมโพสิตเรซิน ภายหลังการขัดผิว 3 วิธี
38 02000529 ผลการให้ความรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
39 02000531 การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
40 02000536 การสำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนในทหารประจำการกองทัพบกไทย (มีนาคม พ.ศ. 2536-มีนาคม พ.ศ. 2537)
41 02000538 ผลของรูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาต่อการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าเขตเมือง จังหวัดน่าน
42 02000539 ประสิทธิผลของกระบวนการทางโภชนาการโดยชุดภาพอาหารทดแทนและเมนูอาหารตัวอย่างแก่หญิงตั้งครรภ์ต่อการลดภาวะทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
43 02000547 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยของผู้ชายในการป้องกันโรคเอดส์ของชายที่มารับการตรวจรักษา
44 02000554 สภาวะทางโภชนาการของแร่ธาตุโพแทสเซียมในผู้ชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 02000556 การศึกษาเปรียบเทียบการลดความทึบแสงของภาพรังสีโดยการใช้ฟาร์มเมอร์รีดิวเซอร์และน้ำยาฟอกจาง
46 02000562 การเปลี่ยนแปลงของจริยธรรมด้านการแพทย์และแนวทาง การจัดการ
47 02000564 การศึกษาความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยโรคจิต
48 02000569 ผลของการดูแลตนเองต่อการลดภาวะความพิการของผู้ป่วยโรคเรื้อน
49 02000581 เปรียบเทียบพัฒนาการเด็กอายุ 36 เดือน ระหว่างกลุ่มที่มารดาได้รับคำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการกับกลุ่มที่ไม่ได้รับคำแนะนำโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
50 02000590 การศึกษาและปรับปรุงเมนูอาหารกลางวันที่ให้พลังงานและการกระจายของพลังงานจากสารอาหารหลักที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนวัย 7-10 ปี
51 02000603 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2537
52 02000607 ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
53 02000610 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบและระบบการสาธารณสุขมูลฐานระดับจังหวัด (จังหวัดชัยภูมิ)
54 02000644 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
55 02000645 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร
56 02000668 การวิเคราะห์ผลการดูแลทันตสุขภาพผู้ป่วยฉายรังสี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2531-2533
57 02000670 ศึกษาผลของสาร Phytohemagglutinin (PHA) ในการเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโปรตีน PPD และ Tetanus Toxoid.
58 02000690 การยับยั้งการทำงานของคอมพลีเมนต์ในซีรัมโดยไม่ต้องอบที่ 56 ซ.นาน 30 นาที
59 02000691 การรักษาเหาในเด็กนักเรียนหญิงด้วยยาที่มีขายตามท้องตลาด
60 02000701 ศึกษาผลของ Portage Program ในการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
61 02000709 ปฏิกริยาทุเบอร์คุลินในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม่มีอาการและอาสาสมัครปกติ
62 02000720 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร ต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ผู้ป่วยโรคเอดส์
63 02000739 การศึกษาระยะเวลาการสร้างภูมิต้านพิษคอตีบ หลังการได้รับวัคซีน dt 1 โดสในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
64 02000854 สภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
65 02000920 ฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเชื้อราของอนุพันธ์ของไคโตแซน ; การศึกษาทางหลอดทดลอง
66 02000980 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
67 02000996 การใช้ระบบถังกรองไร้อากาศดัดแปลงบำบัดอุจาระและน้ำเสียจากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 02001037 การศึกษาความสัมพันธ์และนัยสำคัญของแอนติบอดีย์ชนิด IgM ต่อ เชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส
69 02001091 การสำรวจภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพคนงาน ในโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งของ จังหวัดระยอง 2537
70 02001210 การรับรู้ ความต้องการ และการปฏิบัติด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และครอบครัว
71 02001237 การศึกษาผลของการฝึกต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายสภาพของพลทหารใหม่ ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี
72 02001280 โรคเอดส์ในเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอดส์
73 02006832 การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน
74 02007916 การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบใช้สารเร่ง
75 02007929 การศึกษาประสิทธิผลโครงการอบรมผดุงครรภ์โบราณชาวเขา
76 02007945 การรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอักเสบจากรังสี โดยการสวนด้วยว่านหางจรเข้ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์
77 02007948 การประยุกต์ใช้ WHO Partograph กับการดูแลสตรีเจ็บครรภ์ คลอดด้วยวิธีดังเดิม
78 02008133 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว
79 02008134 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Haemophilus Influenzae Type b อย่างรวดเร็ว โดยเทคนิค PCR / ELISA
80 02008333 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวัดปริมาตรและสร้างภาพต่อมธัยรอยด์
81 02020018 Production of Specific Monoclonal Antibody to B.Pestussis Toxin.
82 02020045 มิติการดูแลของการพยาบาลไทย
83 02020067 การกระจายของคาลบินดิน ดี 28 เค และพาวาลบูมิน โนเซลล์ประสาทโดยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมีในสมองของกระแต
84 02020076 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
85 02020078 ค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลกดทับ
86 02020092 การเปรียบเทียบวิธี IgM และ IgG Antibody Capture ELISA กับวิธี Hemagglutination Inhibition เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรคไข้เลือดออก
87 02020125 พัฒนาการเลี้ยงยุง Mansonia annulata, Ma.dives และ Ma. bonneae ในห้องปฏิบัติการ
88 02020139 ประสิทธิผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายที่เน้น การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุต่อภาวะสุขภาพของผู้สูง- อายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง
89 02020140 โครงการคุณภาพน้ำดื่มของประชาชนในเขตเมือง
90 02020148 การพัฒนาแบบประเมินสภาพผู้รับบริการตามแบบแผนสุขภาพ
91 02020153 แบบแผนสุขภาพ : การพัฒนาข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาล
92 02020157 Development of curriculum for community- baspd Programme for Bachelor Degree in Public Health.
93 02020182 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน หูหนวก มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียนโสตศึกษา
94 02020183 บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ : กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์
95 02020188 การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของแอนติบอดีย์ต่อ chondroitin sulphate เพื่อการวินิจฉัยโรคกระดูก อ่อนและหัว
96 02020217 เอนไซม์ไกลโคซิเดสจากเชื้อราเพื่อการแปรรูปสารคาร์โบไฮเดรต
97 02020250 การศึกษาอัตราการต้านฤทธิ์ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดของ สถานตรวจโรคปอดกรุงเทพมหานคร
98 03000175 การสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวจากขวดเพทที่ใช้แล้ว
99 03000187 การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการวิเคราะห์ทองแดงโดย Flow Injection Analysis.
100 03000189 การศึกษาสารประกอบเคมีที่มีฤทธิ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ ในต้นสะแกนา
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 572 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th