ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2536
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000109 ผลของการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่มีต่อลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2 01000117 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิตและการเกิด แนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง
3 01000121 การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
4 01000125 การสำรวจผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ฟอร์เรสต์"
5 01000163 การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
6 01000165 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
7 01000177 การพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับระบบการจัดการลงทะเบียน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 01000221 พิมพ์เอกสารคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องพิมพ์ dot matrix 9 เข็ม
9 01000223 คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนวิชาทัศนศาสตร์พื้นฐาน
10 01000233 การศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณเซอร์โคเนียม โดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียล สเปคโตรไฟโตมิตรี
11 01000237 การพัฒนาการวิเคราะห์หาปริมาณสารหนูในแร่วุลแฟรมด้วยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชั่น โดยผ่านกรรมวิธีทางเคมี
12 01000323 วิธีการประมาณค่าของโวเกลเพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง
13 01000399 เรื่องระบบทดสอบแผงโซล่าเซลล์ ภายใต้แสงอาทิตย์เทียม และภายใต้แสงธรรมชาติ เพื่อกำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
14 01000400 การผลิต และการกระจาย เกลือธรรมชาติ
15 01000846 ผลของน้ำสกัดจากหอยทราย (Asaphis vialasoens) ต่อการผลิตสารกีดขวางช่องโซเดียมของแบคทีเรีย
16 01005300 การศึกษาภาวะแม่เหล็กบรรพกาลของหินจากภาคใต้ของประเทศไทย
17 01008037 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
18 01008038 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการได้ยิน
19 01008039 การออกแบบและสร้างระบบวัดแรงตึงผิว
20 01008080 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันออก (ระยะที่ 3)
21 02000490 ความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ : การศึกษาเปรียบเทียบในสองชุมชนที่ความครอบคลุมการมีส้วมต่างกัน
22 02000492 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล ที่มีต่อระบบบำบัดน้ำเสีย
23 02000530 ความต้องการการพัฒนาด้านวิชาการโรคติดต่อของผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อในเขต 8
24 02000534 การศึกษาพฤติกรรม และความยอมรับของผู้ป่วยโรคเรื้อน ในคลินิกป้องกันความพิการ
25 02000557 การศึกษาเปรียบเทียบของจุลชีพก่อนและขณะที่คลินิกทางทันตกรรมเปิดบริการผู้ป่วย
26 02000563 วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการเตรียม The IgG Bearing B. Lymphocyte จากเลือดมนุษย์ที่มีโปรตีน A
27 02000578 เปรียบเทียบพัฒนาการเด็กอายุ 24 เดือน ระหว่างกลุ่มที่มารดาได้รับคำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการทารกกับกลุ่มที่ไม่ได้รับคำแนะนำโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี
28 02000580 การดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นเฝ้าระวังทันตสุขภาพและโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
29 02000597 การทดสอบคู่มือการดูทันตสุขภาพด้วยตนเอง
30 02000621 การศึกษาระดับและชนิดของเอนไซม์ G6 PD ในผู้ป่วย ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
31 02000659 การศึกษาทักษะการรับรู้ทางสายตาในเด็กสมองพิการ
32 02000674 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวและผลการคลอดของมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กับมารดาที่มีอายุ 21-35 ปี ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น
33 02000835 การศึกษาหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A,B และ Respiratory Syncytial Virus ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
34 02000849 อิทธิพลของการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยตรง ต่อการใช้สารพลาสติกเคลือบร่องฟัน
35 02000891 การทดลองเลี้ยงเนื้อเยื่ออ่อนของฟันหนู
36 02006136 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัว
37 02006636 การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ต่อแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็งรังไข่เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลการ รักษามะเร็งรังไข่
38 02006641 การศึกษาถึงผลของสารเผ็ดในพริก (แคปไซซิน) ต่อการดูดซึมของวิตามิน บี 1
39 02006844 การศึกษาระดับแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อริกเก็ตเซียของประชากรปกติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีอินไดเรคอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส
40 02007283 ปัจจัยเครียดของครอบครัว:ศึกษาเฉพาะกรณีในเขต จังหวัดขอนแก่น
41 02007325 ศึกษากำลังมือและนิ้วมือปกติของเด็กไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงอายุระหว่าง 5-12 ปี
42 02007346 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางอิมมูน กับความผิดปกติในโครโมโซมของเซลล์มะเร็ง และการตอบสนอง ต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตเฉียบพลัน
43 02007428 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้ออหิวาต์อย่างรวดเร็ว
44 02007805 การศึกษาในหลอดทดลอง : ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคอุจจาระร่วงและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มสมุนไพร
45 02007833 การศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติตัวและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอดส์ ในกลุ่มชายบริการ
46 02007866 การประเมินคู่มือการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเอง
47 02007872 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดนครสวรรค์
48 02007873 ประสิทธิผลของการให้ทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในหญิงมีครรภ์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก นครสวรรค์
49 02007875 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำดื่ม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
50 02007877 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กเล็ก กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ
51 02007915 การประเมินผลโครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนโครงการร้อยเอ็ดก้าวหน้า
52 02007951 การศึกษาจุดบกพร่องและปัจจัยเกี่ยวข้องของการใช้ยาพ่นสูดชนิด Metered Dose Inhaler ในผู้ป่วยเด็กโรคหืด
53 02007968 การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ Dithranol Sringarind Ointment(Dos) แบบ Short Contact(Minute) Therapy ในการรักษา Plague Type Psoriasis เปรียบเทียบกับ Crude Coal Tar.
54 02007981 อุบัติการณ์ของโรคในสตรีไทยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช
55 02008085 พิษของโลหะหนักต่อสารพันธุกรรม : ตะกั่ว ปรอท อลูมิเนียมและแคดเมียม
56 02008141 การศึกษาลักษณะของเซลล์เนื้องอก อมีโลบลาสโตมาในคนและในเซลล์เนื้องอกที่เพาะเลี้ยงนอกร่างกายด้วยกล้องจุลทรรศน์
57 02020093 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนแอนติเจนไวรัสตับอักเสบเอ ในน้ำดื่มของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งหนึ่ง
58 02020126 การทดลองใช้น้ำคั้นจากใบของต้นป่านศรนารายณ์ (Agave) ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญในชุมชนแออัด
59 02020179 การศึกษาถึงผลของ 13-cis retinoic acid ขนาดต่ำต่อความผิดปกติในการพัฒนาสมองของตัวอ่อนหนูถีบจักร
60 03000172 การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นเมืองไทย : สถานีวิจัยศรีราชา
61 03000176 การศึกษาองค์ประกอบเคมีของพืชสกุลทริโคแซนเทสในประเทศไทย
62 03000215 ผลของยาซัลฟานิลาไมด์ต่อโครงสร้างและหน้าที่ของท่อพักเชื้อและตัวอสุจิ
63 03000238 การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
64 03000240 ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
65 03000246 การประเมินผลงานสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในชุมชนแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)
66 03000252 การวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำบริเวณสระแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
67 03000384 โครงการสำรวจและวิเคราะห์สถานภาพทางเคมีของไทย
68 03000394 การสกัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรในวงศ์ Magnoliaceae (Phase 1)
69 03000404 การผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงจากอ้อย โดย Zymomonas Mobilis
70 03000417 การศึกษาทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสีผสมอาหาร : Senset Yellow FCF และไอออนของโลหะแทรนซิชันบางตัว
71 03000439 การศึกษาปฎิกิริยาโฟโตออกซิเดชันของโมเลกุลฟีนอลในน้ำ โดยใช้แสงและไทเทเนียมไดออกไซด์
72 03000476 การศึกษาการดูดซับของ N2 บนพื้นผิวของกราไฟต์ ด้วยการคำนวณแบบแอบ อินิชิโอ
73 03000813 การศึกษาปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนลงในอาหารจากภาชนะที่ใช้ในการทำอาหารให้สุกด้วยเตาอบไมโครเวฟ
74 03005543 ความคงตัวของยาเตรียมออกฤทธิ์นานเตตานัสทอกซอยด์
75 03005597 สารเคมีจากมหาหงส์ที่มีผลต่อยุง
76 03005627 การพัฒนาระบบเภสัชกรรมบริการในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
77 03005655 ฟลาโวนอยด์ จากใบผ่าเสี้ยน
78 03008014 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลออร์แกโน- ฟอสเฟตโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง
79 03008039 การประยุกต์ใช้พืชพื้นเมืองเป็นสารปรุงแต่งทางเภสัชกรรม
80 03008104 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารที่ออกฤทธิ์ (Active Ingredient) ที่สกัดได้จากใบอ่อนและดอกของต้นขี้เหล็กในสมองของกระแต (Inpaia glis)
81 04000692 การทดลองปุ๋ยมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมสวี 1
82 04000698 การทดลองหาระยะปลูกที่เหมาะสม สำหรับมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง
83 04003930 การวิจัย และพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พื้นเมืองของยางพาราในหลอดทดลองไว้ใช้เป็นต้นตอ
84 04003957 รายงานการวิเคราะห์ผลงานวิจัย การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
85 04003959 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรในสถานีวิจัยปากช่องและบริเวณใกล้เคียง
86 04003973 การผลิต Bacillus Thurinaiensis สายพันธุ์ที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ : การคัด เลือกสายพันธุ์ Bacillus Thuringiensis ที่พบ ในประเทศไทย
87 04003974 การผลิต Bacillus Thuringiensis สายพันธุ์ที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ : การ ตรวจสอบสารพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของ สายพันธุ์ฯ โดยใช้ DNA Probe
88 04003993 การควบคุมแมลงศัตรูผักโดยสารสกัดจากพืช
89 04004026 การผลิตพืชสมุนไพรเทียนเกล็ดหอย
90 04004041 อิทธิพลของปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีและสารชะลอการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าวดอกมะลิ 10 ที่ปลูกบนดินทราย
91 04004064 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีศักยภาพทางการค้า : 3 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
92 04004090 อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตไพล
93 04004091 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตไพล
94 04004097 ผลของระยะปลูกที่มีผลต่อผลผลิตไพล
95 04004099 ความต้องการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการป่าไม้ในทศวรรษหน้า
96 04004102 การวิเคราะห์และปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชทดลอง ในการปฎิบัติการฝึกของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
97 04004141 ศึกษาผลการใช้เมล็ดสะแกนากำจัดพยาธิตัวกลมในลูกโค
98 04004144 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
99 04004145 การอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทย : โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมและการขยายพันธุ์ ของพรรณพืชศิลปวัฒนธรรมไทย
100 04004165 การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและแปรรูป
 หน้า ถึง 10
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 952 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th