ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2535
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000077 ความเน่าจะเป็นของการทะลุทะลวงผ่านในสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง
2 01000079 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนดแหล่งที่เกิดในน้ำท่าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
3 01000091 การศึกษารูปแบบการรุกตัวของน้ำเค็มในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
4 01000092 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์
5 01000103 การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องผลิตนิวตรอนแบบห้วง
6 01000149 การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนการเคหะแห่งชาติด้วยพืชน้ำ
7 01000182 อินทิกรัลตามเส้นเชิงธาตุมูล
8 01000195 การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการบำบัดน้ำเสีย ในคลองเปรมประชากรด้านใต้
9 01000214 การศึกษาปฏิกิริยาดูดกลืนนิวตรอนเชิงนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1-5
10 01000231 โอโซนในศูนย์ฉายรังสีอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร
11 01000303 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินชุดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 01005250 การตรวจเฝ้าระวังมลพิษทางทะเลบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ของอ่าวไทยตอนบน ระยะที่ 1
13 01005254 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแก้ไขคำที่พิมพ์ผิด
14 01005276 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
15 01005277 ตัวหารของฟังก์ชันเลขคณิต
16 01005282 การศึกษาปริมาณกากกัมมันตรังสีตกค้างโดยแกมมาสเปค-โตรสโคปี
17 01005301 เอนไซม์เซนเซอร์ สำหรับไอออนโลหะหนัก
18 01005304 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคขนาด 200 KeV.
19 01005309 สเก็ตช์ภาพใบหน้าคนด้วยคอมพิวเตอร์ (Face Sketching)
20 01005310 พิมพ์เอกสารคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์
21 01005311 การออกแบบอักษรไทยด้วยเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์
22 01005351 ศึกษาสำรวจสภาพการแพร่กระจายของสารตะกั่วรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
23 01005355 ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งหาดใหญ่
24 02000366 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกต่ำและปลอดแรงกระแทกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือดของผู้สูงอายุ
25 02000387 การศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 02000390 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
27 02000411 ปัจจัยที่มีต่อการตายและความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาล
28 02000412 ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษา เรื่องอาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
29 02000414 การศึกษาแอนติบอดีต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น
30 02000417 ความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและการเตรียมตัวรับผู้ป่วยของญาติเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
31 02000420 การศึกษาปัญหาการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
32 02000542 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2532-2535
33 02000548 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการของชายที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 3 ชลบุรี
34 02000560 ประสิทธิภาพของการขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟัน 3 ชนิด
35 02000566 การใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน
36 02000579 การศึกษาความชุกของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและมารดาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฟันผุ
37 02000640 การให้การศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี
38 02000642 การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี : การศึกษาระยะยาว 5 ปี
39 02000702 ทัศนคติของสตรีต่อมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
40 02006078 Field development of polymerease chain amplification of Malaria DNA as a target for DNA probes.
41 02006411 การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน
42 02006550 Characterization and distribution of heterologous P.vivax circumaporozoite protein.
43 02006789 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอโฟแมนส์ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อคริบโตคอคคัส
44 02006815 ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
45 02006894 การสำรวจวัณโรคในประเทศไทยครั้งที่ 3 (พ.ศ.2534-2535)
46 02007107 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องนับเรติคิวโรชัยท์แบบตัวเลข สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
47 02007108 การประดิษฐ์ Magnetic Stirrer สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
48 02007187 ทัศนคติ บริโภคนิสัย และภาวะโภชนาการของนักกีฬาทีมชาติ
49 02007218 การศึกษาถึงความเหมาะสมของอาหารพื้นบ้าน เช่น นมถั่วเหลือง เป็นอาหารเสริมโปรตีนและแคลเซียมในวัยเจริญเติบโต
50 02007221 การเปรียบเทียบผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่วัยเยาว์ โดยวิธีการผ่าตัดสองแบบ
51 02007251 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ชนิดที่ 2 ในผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยที่รับเลือดบ่อย
52 02007277 ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53 02007311 ผลของการให้คำแนะนำอาหารแก่มารดาของเด็กที่ป่วยเป็น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในระยะพักฟื้น
54 02007321 การประดิษฐ์ Vortex Mixer สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
55 02007326 การศึกษาความสามารถในการใช้มือประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในจังหวัดเชียงใหม่
56 02007327 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับตรวจ HLA ด้วยวิธี Mixed Lymphocyte Culture.
57 02007463 เปรียบเทียบทัศนคติต่อการดูแลตนเองของประชาชนของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา กับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่น
58 02007466 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์แบบอีไลซา โดยการเคลือบโซลิตเฟสด้วยสารอวิดิน
59 02007468 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดันและเวลา
60 02007469 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบสภาวะการหายใจ
61 02007667 การสำรวจความรู้ทางนิติจิตเวชของญาติและผู้ป่วยจิตเวช
62 02007736 การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำชาบางชนิดใน ประเทศไทย
63 02007933 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์
64 02020043 ฟันเกินที่ตรวจพบในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : รายงานผู้ป่วย
65 03000143 เปรียบเทียบเทคนิคโครมาโทกราฟี และสเปกโทรสโกปี หาซัดคารินในอาหาร
66 03000169 การเตรียมเจลที่มีความคงตัวจากต้นว่านหางจระเข้
67 03000213 การพัฒนาการย้อมสีสำหรับไหมไทย
68 03000236 คุณภาพน้ำและโลหะหนักตกค้างในดินตะกอนและในสัตว์น้ำบางชนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยา
69 03000241 การศึกษาวิเคราะห์โพลีมอร์ฟิคเอนไซม์บางชนิดสำหรับงานนิติเวช
70 03000285 ผลกระทบของกิจกรรมโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรมและชุมชนที่มีต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูลในเขต จังหวัดอุบลราชธานี
71 03000291 การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
72 03000315 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลขั้นมูลฐานของปริมาณยูเรเนียมในปัสสาวะ
73 03000317 การศึกษาการแลกเปลี่ยนอิออนของเซอร์โคเนียมและแฮฟเนียม
74 03000365 การสำรวจวิเคราะห์ปริมาณอัฟฟล่าท็อกซินตกค้างในตับไก่ก่อนและหลังการปรุงอาหาร
75 03000367 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
76 03000412 การผลิตสารช่วยกรองดินเบา ในการกรองทางอุตสาหกรรม
77 03005428 ศึกษาวิจัยปริมาณและประสิทธิภาพในการป้องกันแดดของ สารกันแดดที่มีจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
78 03005527 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นกระชายหลังกง (Elettoriopsis spp.)
79 03005546 การปรับปรุงอัตราการปลดปล่อยของระบบนำส่งยาไนเฟดิฟีนทางผิวหนังโดยใช้โพโลซาเมอร์เป็นแมตริกซ์
80 03005589 การศึกษาลักษณะคุณสมบัติของน้ำในคลองบางเขนใหม่บริเวณใกล้เคียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
81 03005616 กลวิธานการทำงานของสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิ ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ ของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศน้ำจืด
82 03005624 การศึกษาการย้อมสีแฟลเจลลาโดยวิธีดูสด
83 03005635 การปลดปล่อยเวอราพามิลออกจากฟิล์มพอลิเมอร์ชนิดไม่ละลายน้ำ
84 03005658 การหาปริมาณสารหนูและโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์จากทะเลสาบสงขลา
85 04000648 การศึกษาและคัดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86 04000693 การทดลองปุ๋ยมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง
87 04003796 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นต่างๆ ของน้ำเกลือต่อการฟักเป็นตัวและการเจริญเติบโตของไรน้ำสีน้ำตาล (อาร์ทิเมีย)
88 04003797 การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย
89 04003874 การศึกษาระบบการปลูกลองกองในภาวะปัจจุบัน
90 04003879 อนุบัติการและการแพร่กระจายของแบคทีเรียสกุล Vibrionaceae ในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย
91 04003880 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเพิ่มปริมาณรากของกล้ามังคุด
92 04003931 โครงการพืชอาหารถั่ว
93 04003932 การศึกษาถึงผลกระทบของการปลูกไม้ยูคาลิปตัส ที่มีต่อกระบวนการ mineralization ของไนโตรเจนและ nitrification ในดิน
94 04003934 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชพรรณพื้นเมืองของไทย ที่มีฮอร์โมนลอกคราบผลิตเป็นอาหารผสมสำหรับเร่งการลอกคราบกุ้งกุลาดำ
95 04003950 พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
96 04003970 การจัดการเลี้ยงกกลูกไก่พื้นเมือง
97 04003982 เรื่องการใช้วัสดุเหลือใช้อินทรีย์ปรับปรุงดินด่าง
98 04003995 การคาดคะเนปริมาณไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน (Lepidoptera:Noctuidae) บนพืชอาหาร : โครงการการใช้หลักการวิเคราะห์ประชากรแมลงกับแมลงที่สำคัญของฝ้าย
99 04004044 ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ : Viral Infcetion ในนกพิราบ
100 04004053 การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน Shrunken 2 จากต่างประเทศ
 หน้า ถึง 10
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 966 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th