ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2534
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000067 การพัฒนาเครื่องมือวัดสมบัติทางแม่เหล็ก
2 01000076 ระบบผลิตห้วงนิวตรอนพลังงานสูงที่มีความกว้าง 2 นาโน เซคกัน สำหรับงานค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 01000205 การศึกษาความต้องการนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
4 01000218 การแก้ไขความผิดปกติ Line Stat Anomaly ของภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-3
5 01005178 การสูบทดสอบในชั้นหินแข็งอุ้มน้ำ
6 01005208 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบสารในระบบสูญญากาศ
7 01005243 ระบบปลูกผลึกแบบโซคราลสกี
8 01005253 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
9 01005286 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม และชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของลำน้ำมูล เขต จ.อุบลราชธานี (ตุลาคม 2534 - สิงหาคม 2535)
10 01190069 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม: จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
11 02000304 ปัจจัยที่มีผลต่อความครอบคลุมของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
12 02000350 เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส
13 02000351 การแพร่ระบาดของสารเสพติดที่ไม่ใช่ฝิ่นในชุมชนชาวเขา กรณีศึกษา : การใช้สารเสพติดประเภทยาม้าในชุมชนกะเหรี่ยง เขตพื้นที่แม่สวรรค์น้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
14 02000364 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครอบครัวแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
15 02000374 โรคไข้สามวัน การวินิจฉัยยืนยันการระบาดของโรคโดยการแยกเชื้อและการตรวจทางซีรัมวิทยา
16 02000375 ระบบความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมการรักษาโรคกระดูกด้วยระบบการแพทย์แผนโบราณ
17 02000383 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอาง (มิถุนายน 2533 - กันยายน 2534)
18 02000395 การศึกษาแอนติเจนร่วมระหว่างพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) กับหอยโฮสต์กึ่งกลาง (Bithynia spp.)
19 02000401 การศึกษาอาการที่ใช้แปลผลว่าทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาอาการปวดของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 02000409 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 02000410 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
22 02000426 ปฏิกิริยาของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อโรคเอดส์
23 02000431 การศึกษาพฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
24 02000483 สารานุกรมชาติพันธ์การแพทย์ กลุ่มไท-ลาว และ ไท-โซ่
25 02000510 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
26 02000518 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน
27 02000533 การสร้างสื่อการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการดูแลและรักษาตาเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
28 02000559 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
29 02000561 ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด Squamous Cell
30 02000572 พัฒนาการของเด็กอายุ 8 สัปดาห์ถึง 3 ปี ในศูนย์พัฒนา เด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 02000596 ประสิทธิผลของการให้แรงสนับสนุนทางสัมคมจากสามีต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา : กรณีศึกษาเมื่อบุตรมี อายุ 6 สัปดาห์ และเมื่อบุตรมีอายุ 1 ปี
32 02000629 การหาอุบัติการณ์เกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
33 02000741 การหาดัชนีจำเพาะเพื่อช่วยวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับโรค Neural Tube Defect
34 02000756 การยับยั้ง การละลายแร่ธาตุจากผิวพันธุ์โดยวัสดุบูรณะคอมโพสิตเรซินชนิดดัดแปลงด้วยแปลง ด้วยแก้วและชนิดที่มีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบ
35 02000782 การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนเรื่องไข้เลือดออก ในเขตชนบทของ 5 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี
36 02005688 Dectection of Plasmodium falciparum by Enzyme Linked Immunosorbent assay using species specific monoclonal antibodies in major vectors in Northern Thailand.
37 02006168 ลักษณะทางกล้องอิเล็กตรอนไมโคสโคปของเหงือกที่บวม เนื่องจากยาไดแลนติน
38 02006198 การสังเคราะห์ไพริมิดีนและขบวนการขนส่งอิเล็คตรอน ในเชื้อมาลาเรียของคน
39 02006204 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
40 02006237 เครื่องให้ความร้อนแก่ร่างกาย(ระยะที่ 2-3)
41 02006243 ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของยุงรำคาญและผลกระทบต่อปลาบางชนิด
42 02006399 วิธีเอ็นซัยม์ลิงค์อิมมูโนซอบเบนท์แอสเส เพื่อการตรวจหาแอนติเจนและสารพิษของเชื้ออหิวาตกโรค
43 02006417 การศึกษาการบำบัดคลองรากฟันอย่างฉุกเฉิน ด้วยการรักษาทางเอนโดดอนติก เพียงครั้งเดียว
44 02006646 ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลต่อภาวะโภชนาการการรับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กทารกและการวางแผน ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
45 02006656 ความสูงของระดับยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ปกติที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น
46 02006809 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
47 02007033 การเปรียบเทียบการติดแน่นของกลาสไอโอโนเพฟร์ชนิด ต่างๆ ต่อเนื้อฟันในห้องปฏิบัติการ
48 02007036 เปรียบเทียบวิธีการตรวจหาแอนติบอดี ต่อเชื้อ Salmonella typhi โดยวิธี Passive Hemagglutination กับ Widal Test
49 02007114 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลขณะคลอด ตามความคาดหวังกับการได้รับบริการจริงในสตรีหลังคลอด ณ โรง พยาบาลศูนย์หาดใหญ่
50 02007145 การออกแบบและสร้างเครื่องกายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และคลื่นไฟฟ้า
51 02007146 การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าตัดด้วยไฟฟ้า
52 02007147 การออกแบบและสร้างเครื่องเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
53 02007148 การออกแบบและสร้างเครื่องเปรียบเทียบสีและความวาว
54 02007149 การออกแบบและสร้างเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
55 03000137 การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์
56 03000138 การศึกษาฤทธิ์สมุนไพรว่านหางจระเข้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
57 03000177 การประเมินสารละลายเมทิลเซลลูโลสและสารละลายคาร์โบปอล เพื่อเป็นน้ำกระสายยาที่หนืดสำหรับยาหยอดตาคีโต คอนาโซค
58 03000269 การศึกษาเอ็นไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยา Interisterification ในน้ำมันมะกอก
59 03005219 การเตรียมสารเอนไซม์และโคเอนไซม์ที่มีมูลค่าสูงจากกากน้ำทิ้งของโรงงานทำน้ำยางข้น
60 03005260 การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาชนิดเม็ด 4 ตำรับ และการกำหนดอายุการใช้
61 03005303 การศึกษาวิจัยเมล็ดแมงลักและการพัฒนายาเตรียมเพื่อใช้เป็นยาระบาย
62 03005308 การพัฒนาเอ็นไซม์เฮโลเปอร์ออกซิเดสจากสาหร่ายทะเลไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการแพทย์เกษตรและอุตสาหกรรม
63 03005321 การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๊ยวเนื้อในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
64 03005324 การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์สารต้องห้ามในอาหาร เนื้อสัตว์แปรรูปบางชนิด ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
65 03005439 การตรวจหาฟลาโวนอยด์ในต้นเพชรสังฆาต (Cissus quadrangnlaris L.).
66 03005496 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลสาบสงขลา
67 04000622 การเพิ่มผลผลิตถั่วเขียว โดยการปรับปรุงวิธีการ เพาะปลูก (การตอบสนองของถั่วเขียวสายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการใช้เชื้อไรโซเบียม)
68 04000688 การทดลองหาระยะปลูกมะพร้าวพันธุ์สวีลูกผสม 1
69 04003660 สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2531
70 04003745 การศึกษาโครโมโซมของปลาช่อน ช่อนงูเห่า ชะโด กระสง และปลาก้างที่พบในประเทศไทย
71 04003746 การศึกษาสมรรถภาพของระบบยุ้งเก็บและอบแห้งข้าว สำหรับชนบท
72 04003749 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนด แหล่งที่เกิดในน้ำท่า ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
73 04003753 ความสูงและระยะห่างระหว่างค้าง ที่มีต่อผลผลิตของ เมล็ดถั่วคาโลโปโกเนียม
74 04003754 การศึกษานอกร่างกายถึงกลไกการขนส่งฟลูออไรด์ ผ่านชั้นเซลล์ผนังลำไส้เล็กของสุนัข
75 04003755 ผลสำเร็จการผสมเทียมสุกรแก่เกษตรกรในจังหวัดยโสธร
76 04003756 การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดยโสธร
77 04003766 อัตราพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตของไหม
78 04003775 การศึกษาการยอมรับการใช้เตาเศรษฐกิจในการผลิตน้ำตาล โตนดของเกษตรกร ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัด สงขลา
79 04003779 ผลของวันปลูกถั่วดำและถั่วแปยีที่ปลูกเหลื่อมข้าวโพด ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดและถั่วทั้งสองภายใต้สภาพที่ดอนอาศัยน้ำฝน
80 04003783 ปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ, Penaeus monodon Fabricius (ปัจจัยทางกายภาพ)
81 04003787 อิทธิพลของสารจิบเบอเรลลิค เอสิด ต่อผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง
82 04003793 ถั่วเหลือง : การศึกษาปรับปรุงพันธุ์ พ.ศ.2526-2530
83 04003813 การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนูรักษาอาการและ กระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
84 04003814 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Palycavernosa changii ในระบบฟาร์มปิด โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 46% ในอัตราส่วน และความถี่ระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
85 04003815 การศึกษาโครโมโซมของปลาเนื้ออ่อน ปลาแดง และปลาชะโอน ของไทย
86 04003820 การศึกษาถึงผลของสารเผ็ดในพริก (แคพไซซิน) ต่อการดูด ซึมของวิตามินบี 1
87 04003835 การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในอาหารไก่เบตง
88 04003858 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
89 04003875 ผลของอุณหภูมิและความเค็ม ต่อการสร้างเอ็นไซม์
90 04003876 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังรายย่อยในภาคอีสาน ต่อนโยบายการลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของรัฐ
91 04003952 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของหอยนางรมที่ผลิตได้จากโรงเพาะฟักในฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมและบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
92 04003962 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตไผ่ในระบบพืชสวนสำหรับ เขตภูมิอากาศแปรปรวน พ.ศ. 2535
93 04003963 โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเศรษฐกิจบางชนิดในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2534
94 04003967 การจัดการและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย
95 04003981 การรวบรวมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดคั่ว
96 04004039 การศึกษาการให้ผลผลิตของแกะลูกผสมที่เลี้ยงในเมืองไทย
97 04004042 การศึกษาโรคเฮกซามิต้าในลำไส้ของปลาปอมปาดัวร์
98 04004115 การศึกษาสภาพการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดระยอง ปี 2534
99 04004233 การศึกษาวิจัยคุณสมบัติบางอย่างของดินที่นำมาใช้สร้างเขื่อนดิน และเกิดความเสียหายในการเก็บกักน้ำครั้งแรก
100 04004240 การทดลองเปรียบเทียบกรรมวิธีปรับปรุงดินเปรี้ยว ที่มีต่อเศรษฐกิจการทำนาและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี
 หน้า ถึง 16
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,521 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th