ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2533
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000069 การทำนายสภาพน้ำขึ้นน้ำลงโดยใช้คอมพิวเตอร์
2 01000070 การวิเคราะห์พยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดปัตตานี
3 01000071 การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองของบรรยากาศของดาวฤกษ์ ในแถบขบวนหลักโดยเทคนิคทางโฟโตเมตรี
4 01000072 เอส ซี เอ ไอ 2 พีซี : โปรแกรมแม่สำหรับสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตระกูลไอบีเอ็ม พีซี
5 01000082 การศึกษาบริเวณกัมมันต์ในดวงอาทิตย์โดยโฟโตอิเลกตริก โฟโตมิเตอร์ แบบโซลิดสเตท
6 01000173 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอัดแน่นและสภาพนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง
7 01005079 ระดับความเข้มข้นของตะกั่ว-214 และบิสมัท-214 ในบรรยกาศบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 01005150 การสังเคราะห์ตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงในกลุ่มออกไซด์ Bi-Sr-Ca-Cu
9 01005239 โครงสร้างของสารละลายเจือจางยิ่งยวดของอิเลคตรอน อิสระในแอมโมเนียเหลวโดยวิธีมอนติคาร์โล
10 02000168 การเปรียบเทียบการใช้ฟลูโอซิโบโลนอเซทโทไนด์ โซลูชั่นกับไทรแอมซิโนโลนอเซทไนด์ในออราเบสในการรักษาไลเคนพลานัสในช่องปาก
11 02000280 การหาตัวบ่งบอกทางชีวเคมีของมูกคอปากมดลูกสำหรับการตกไข่และการเป็นหมัน
12 02000284 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตจังหวัดขอนแก่น
13 02000289 ผลของยายับยั้งคัลเซียมต่อการทำงานของไตภายหลังสภาวะไตล้มอย่างเฉียบพลันจากการขาดโลหิต
14 02000302 รวมบทคัดย่อ ปัญหาการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอเขตภาคกลาง
15 02000305 การวิจัยติดตามและประเมินผลงานสุขศึกษาโครงการสาธิตการควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิดบี
16 02000310 การศึกษาภาวะของวิตามิน (A,E,B2) ในสตรีที่รับประทาน ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด เป็นเวลานานกว่า 3 ปี
17 02000312 การสำรวจชนิดของริ้นฝอยทรายในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย
18 02000324 การผลิตน้ำยารูมาตอยด์แฟคเตอร์เทสท์ เพื่อใช้เอง
19 02000325 การศึกษาเพื่อค้นหาชนิดของยุงที่อาจเป็นพาหะนำโรคพยาธิฟิลาเรีย ชนิด Nocturnally Subperiodic Wuchereria Bancrofti ใน จังหวัดเชียงใหม่ ของประเทศไทย
20 02000331 ปัญหาเสียงรบกวนในชุมชนเมืองขอนแก่น
21 02000345 การเปรียบเทียบค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงหลังดูดเสมหะ ระหว่างการให้ออกซิเจนก่อนดูดเสมหะ โดยใช้ถุงช่วยหายใจแบบใช้มือบีบและถุงช่วยหายใจแบบใช้ มือบีบชนิดมีถุงเก็บออกซิเจน
22 02000346 การสำรวจความรู้และการปฏิบัติในการดูแลบุตรของมารดา ผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย
23 02000348 การวิเคราะห์หาวิตามินซีในผักสดและผลไม้โดยใช้ HPLC
24 02000349 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้กำเนิดทารกน้ำหนักน้อยในมารดาวัยรุ่น
25 02000355 อัตราการติดเชื้อด้วย Hantaan Virus ของหนูที่อยู่ในสลัมในเขตกรุงเทพมหานคร
26 02000361 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาต่อสถานการณ์ไข้มาลาเรียในหมู่บ้านอพยพ เชี่ยวหลาน
27 02000370 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน
28 02000371 ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อบริการพยาบาลของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29 02000384 สภาพการให้บริการของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
30 02000397 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
31 02000405 การศึกษาการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลาร้า
32 02000482 ความเชื่อและการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด
33 02000488 การศึกษาวิธีกำจัดอุจจาระของอาคารที่อยู่อาศัยรถทัวร์โดยสารรถขนถ่ายอุจจาระและวิธีการควบคุมในเขต เมืองเชียงใหม่
34 02000519 ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายกับความคาดหวัง ในความสำเร็จของอาจารย์พยาบาลกับพยาบาลประจำการ
35 02000540 ผลของการเตรียมผิวหนังก่อนเจาะเลือดและวิธีการบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเลือดเพื่อส่งตรวจ
36 02000544 ความรู้เรื่องโรคเอดส์และพฤติกรรมทางเพศเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มกรรมกรก่อสร้าง เขตเมืองพัทยา ชลบุรี
37 02000545 พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์และผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจอารมณ์ สังคม ของชาย-หญิงบริการที่ติดเชื้อเอดส์ ในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
38 02000595 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการมารับบริการฝากครรภ์ของสตรีมีครรภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดราชบุรี
39 02000726 รายงานการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ Klebsiella ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์
40 02000762 ผลกระทบของฤดูกาลต่อค่าทางชีวเคมีในปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
41 02005590 การศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรม ความรู้เจตคติต่อการ ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพ
42 02005616 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43 02005624 ปัจจัยร่วมในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ : สารไดเมทิลไนโตรซามีน และแอลกอฮอล์
44 02005654 การทดสอบน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการตรวจกรองภาวะแบคทีเรียในปัสสาวะ
45 02005857 การวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวด้วยวิธี
46 02006131 รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล : กรณีตัวอย่างของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่
47 02006169 ลักษณะของเม็ดเลือดขาว ในร่องลึกปริทันต์ของคนไข้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดส่งกราดในกลุ่มคนอายุน้อย
48 02006209 การวินิจฉัยโรคไข้สมองอักเสบเจอีด้วยเอชไอในน้ำไขสันหลังที่เจาะครั้งเดียว
49 02006211 การตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงโดยวิธีโซลิดเฟส
50 02006252 การศึกษาความเป็นพิษของสารตกค้างสะสมจากการใช้สารกันเสียบางชนิดในการยับยั้งการเจริญและการผลิตแอฟลาทอกซินของเชื้อราบนเมล็ดถั่วลิสงและข้าวโพด
51 02006254 การรับรู้ทางสายตาของคนปกติและผู้ป่วยร่างกาย ด้านหนึ่งเป็นอัมพาต
52 02006413 การปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
53 02006425 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล : กรณีศึกษาการใช้เครื่องป้องกันเสียง
54 02006460 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นไฟฟ้า-ความร้อน
55 02006461 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิของเลือด และ น้ำเกลือ ก่อนถ่ายให้แก่ผู้ป่วย
56 02006635 แผ่นเคลือบน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาปริมาณ Vanilly Acid ในปัสสาวะ
57 02006974 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2518-2531
58 03000110 การศึกษาหาปริมาณโบรอนโดยเทคนิคทาง
59 03000112 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดกลูโคนิค โดย Aspergillus sp.
60 03000118 การศึกษาความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง สารประกอบเปปไตด์กับไอออนของโลหะบางตัว
61 03000123 พืชสมุนไพรบำบัดพิษสัตว์
62 03000127 การศึกษาสารประกอบทางเคมีจากดอกเทียนบ้านและฤทธิ์ในการต้านจุลินทรีย์
63 03000130 การศึกษาประสิทธิภาพการปล่อยของน้ำมันไหลจากครีมไพลจีซาล วท.
64 03000146 การศึกษาหาปริมาณเพอร์ซัลเฟตในผงฟอกสีผสม และน้ำยา ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (เดือนต.ค. 2532-เดือนก.ย. 2533)
65 03000147 การเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย จากการใช้แชมพูสระผม (เดือนตุลาคม 2532-เดือนกันยายน 2533)
66 03000234 ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอนสำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ
67 03000251 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟอร์ม ในน้ำที่ผ่านการเติมคลอรีน
68 03000319 ผลของยาฟีโนบาร์บิทัลและไรแฟมปินต่อการออกฤทธิ์ของนอร์เจสเทรกและอีทินิ่ลเอสตราไดออลในการใช้เป็นยาคุมกำเนิด ขนิดใช้ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ในหนูขาว
69 03000416 วิธีเก็บและถนอมรักษา H and O Antigen
70 03005179 การศึกษาการเพาะปลูกเอื้องหมายนา
71 03005242 การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของไพลในสัตว์ทดลอง : โครงการพัฒนายาไพลเพื่อใช้รักษาโรคหืด
72 03005322 การเปรียบเทียบคุณภาพยารักษาสิว Benzoyl Peroscide ที่มีขายในประเทศไทย
73 03005341 การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำในแอ่งเชียงใหม่
74 03005342 การพัฒนาโฟลอินเจคชันอะนาลิซัส เพื่อวิเคราะห์น้ำและ ตะกอนท้องน้ำ
75 04000520 การศึกษาเปรียบเทียบ การใช้ต้นตอลำไยพันธุ์ต่าง ๆ
76 04000589 การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์กุหลาบเพื่อใช้ตัดดอกเป็นการค้า
77 04000590 การรวบรวมและศึกษาพันธุ์กุหลาบ
78 04003037 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การทดลองปรับปรุงดินในแปลงส้มจุก
79 04003039 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การศึกษาการตอบเสนอต่อธาตุสังกะสีของส้มจุก
80 04003253 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
81 04003254 ปุ๋ยสำหรับปลูกถั่วเหลือง
82 04003378 การเพาะพันธุ์ปลาลูกผสมระหว่างปลาสวายกับปลากดเหลือง
83 04003628 การสร้างไรโซเปียมสายพันธุ์ที่ทนอุณหภูมิโดยใช้
84 04003636 การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์ เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี
85 04003640 อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับปลูกถั่วคาโลโปโคเนียม เพื่อผลิตเมล็ด
86 04003642 การสร้างลูกผสมของถั่วเหลืองอย่างง่าย
87 04003647 การเลี้ยงปลาม้าน้ำ Hippocampus huda (Bleeker) ใน ห้องปฏิบัติการและในธรรมชาติ : การเจริญเติบโต อายุ- ไข (Life span) และอัตราการรอดชีวิต
88 04003681 การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดฟางโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ ยางพารา ที่สลายตัวระดับต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับการ ใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุเพาะ
89 04003683 การคัดเลือกเชื้อราที่สลายสารอะฟลาท๊อกซิน
90 04003690 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญพันธุ์เพศผู้และระดับ เทสโตสเตอโรนก่อนโตเต็มวัยในแพะพื้นเมืองของไทย
91 04003692 การศึกษาคุณภาพซากและมูลค่าตอบแทนจากการขุนโคขาวลำพูน
92 04003699 การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
93 04003704 ศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของข้าวสุกแช่เยือกแข็ง
94 04003708 การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง
95 04003719 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
96 04003725 การเพาะเห็ดบางชนิดโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากกากป่านศรนารายณ์
97 04003726 การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานผลิตวุ้นเส้นในอาหารสุกร ระยะรุ่นขุน
98 04003730 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้
99 04003732 การใช้หนอนแมลงวันทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรเล็ก (15-30 ก.ก.)
100 04003734 คุณสมบัติและการแปรรูปขนุนสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ ไทย
 หน้า ถึง 14
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,377 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th