ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2532
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000066 การวิเคราะห์พารามิเตอร์พื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่ใช้เป็นค่ามาตรฐานในทางโฟโต้อิเลคตริก โฟโตเมตรี
2 01000074 วิธีการหาความลึกของแคพิลลารี่โซน
3 01000097 การจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมระหว่างท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชนบทโดยใช้ข้อมูลจาก ดาวเทียม : จังหวัดยโสธร
4 01000190 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
5 01000234 สื่อการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ใน 3 มิติ
6 01000253 แพคเกจ เวิร์ดโปรเซสซิง คณิตศาสตร์
7 01005026 ระบบสำเร็จรูปสำหรับการวัดความชื้น และความหนาแน่น ของวัสดุโดยใช้ร้งสีนิวตรอนแกมมา
8 01005030 การศึกษาอินเตอร์เทียโรเมตรีโดยวิธีการของภาพสามมิติ
9 01005040 การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมทางดินโดยวิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
10 01005102 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าตรวจหาโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
11 01005149 การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กในเนื้อและเคลือบของผลิตภัณฑ์เซรามิคส์อุตสาหกรรมชนิดที่สำคัญของไทย
12 02000075 ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
13 02000279 การเตรียมน้ำยาสำเร็จรูป สำหรับตรวจหาแอนตินิวเครียร์ แอนติบอดี
14 02000282 การตรวจหาการผ่าเหล่าของยีนที่ก่อให้เกิดโรคเบต้าธัลลาสซีเมียในคนไทยโดยใช้ดีเอ็นเอสังเคราะห์
15 02000283 การศึกษาสภาวะทางระบาดวิทยาในกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 19 วิทยาเขตพิษณุโลก 21-26 สิงหาคม 2532
16 02000288 การผลิต Cryptococcus neoformans แอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค Cryptococcosis ทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี
17 02000299 อัตราการสูญเสียปัญหาในการปฏิบัติงานและความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
18 02000311 ผลของช่วงระยะเวลาการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัดต่อความแตกต่างของจำนวนเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดที่ศีรษะ
19 02000319 อิทธิพลของบริโภคนิสัยต่อสภาวะโรคฟันผุของเด็กวัยเรียน
20 02000321 พฤติกรรมและสุขนิสัยที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากในจังหวัดขอนแก่น
21 02000323 พฤติกรรมของมารดาต่อการเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
22 02000326 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของนักศึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในประเทศไทยที่จะออกไปปฏิบัติงานในชนบท
23 02000347 การศึกษาโปรตีนและสารต้านคุณค่าทางโภชนาการในกระถินเมล็ดฟักทองและเมล็ดมะขาม
24 02000353 ความรู้ ทัศนคติของบิดา มารดาที่มีต่อการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่บุตรในเขตเทศบาลตำบลเบตง
25 02000358 การรักษาสภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิโดยใช้ยาเพรดนิโซโลน
26 02000380 การวิเคราะห์งานและความต้องการบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัย
27 02000392 การเปรียบเทียบปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดใน ร่องลึกปริทันต์ของโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่วัยต้นก่อนและหลังทำการรักษาโดยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน
28 02000404 การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนยาข้อมูลจากกองทุนยา 5 จังหวัด
29 02000416 ผลของการให้สุขศึกษาต่อพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 02000428 การหาอุบัติการเกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoplastic Leukemia ในเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
31 02000437 การศึกษา r-Glutamyl Transpeptidase ในแก้วตาคน
32 02000438 การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าด้านข้างของคนไทย อายุ 8-18 ปี
33 02000487 การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเสื่อมและโก่งโดยใช้โลหะแผ่นดัดแปลง
34 02000522 คุณลักษณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 02000598 การเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
36 02000682 การพัฒนาและสร้างตู้อบทารก
37 02000763 การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล Nosocomial Infection ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
38 02000787 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
39 02000830 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่
40 02005164 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
41 02005201 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา
42 02005205 การเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของพยาธิใบไม้ลำไส้ ขนาดเล็ก (Haplochis sp.) ในสัตว์ทดลอง
43 02005213 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในผู้ป่วยเมลิออยโดซิสโดยวิธี ELISA
44 02005304 โรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจชนิดรุนแรงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : การศึกษาหาสาเหตุและอาการทางคลินิก
45 02005574 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน Fructose : Glucose ในน้ำอสุจิกับการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
46 02005743 การหาภูมิคุ้มกันแบบ เอ็ม ติดเชื้อซิฟิลิสแบบรวดเร็วโดยวิธีโซลิดเฟสฮีมแอดซอฟชั่น
47 02005909 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานสภาวะการทำงานกับภาวะสุขภาพของคนงานในโรงสีข้าว : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
48 02005966 การศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติ ที่มีต่อการฉีดวัคซีนในเด็กของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
49 02006149 การศึกษาถึงผลของน้ำดีต่อการดูดซึมแคลเซี่ยมลำไส้
50 02006418 การศึกษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและบริเวณใบหน้า ในภาคใต้ของประเทศไทย
51 03000103 การทดสอบคุณสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราของสารสกัด Terpinen-4-OL จากไพล
52 03000105 ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์และการใช้สารช่วยเข้ากัน
53 03000109 การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนูในน้ำประปาในจังหวัดภาคใต้ โดยวิธีซิลเวอร์ไดเอธิลไดไฮโอคาร์บาเมต
54 03000119 การศึกษาถึงผลของอายุการเก็บต่อองค์ประกอบของน้ำผึ้ง
55 03000121 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรทจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
56 03000136 เภสัชจลนศาสตร์ของยาธีโอฟิลลิน ในคนไทยที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่
57 03005061 ศึกษาสารสกัดของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิด
58 03005094 ความคงตัวของสารทางเคมีคลินิกใน pooled serum
59 04002254 การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
60 04002385 Morphology of Plant Galls Indiced by Eriophyid Mite on Several Species of Plants in Thailand.
61 04002386 การศึกษาโครโมโซมของปลากระทิงและปลากระทิงไฟที่พบในประเทศไทย
62 04002394 การศึกษาระดับเอ็นซายม์โฆลีนเอสเตอเรสในควายขาเจ็บ
63 04002399 ความต้องการธาตุอาหารของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลี่ยมที่ปลูกบนดินยโสธร
64 04002456 การควบคุมปริมาณแมลงตัวเบียฬของวัวและสุกร โดยวิธี ผสมผสาน
65 04003072 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ดูดซึมน้ำจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในเกษตรกรรม
66 04003100 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศนอกฤดู
67 04003194 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย : การเจริญเติบโตของกระต่ายขุนหลังหย่านมถึงส่งตลาด
68 04003255 การยอมรับของเกษตรกร ต่อการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60
69 04003266 การย้ายฝากตัวอ่อน (คัพภะ) ในกระบือปลัก
70 04003269 ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 04003272 การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่ แสดงออกทางคลีนิคด้วยยา Imisocarb : ผลของยา Imidocarb ต่อสุกรตัดม้ามอายุต่าง ๆ กันที่ติดเชื้อ
72 04003330 ผลของฮอร์โมนระดับต่าง ๆ กัน ต่อการฟักของไข่และอัตราการรอดของลูกปลาดุกด้าน
73 04003331 การศึกษาเชื้อโรทาไวรัสในมูลลูกโคปกติ
74 04003341 การสำรวจวัชพืชในสวนส้มเขตจังหวัดนครปฐม
75 04003391 การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย
76 04003392 ผลของการเสริมไลซินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร
77 04003428 การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่ง โดยชีววิธีในสภาพไร่
78 04003433 The Soil Characteristics of Mangrove area at TratProvince, Thailand in Rainy Season.
79 04003609 ความสัมพันธ์ของการบรรจุหีบห่อต่ออายุการเก็บของข้าว โพดฝักอ่อน
80 04003613 สภาพการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุกุ้งสดแช่แข็งและแนวทางแก้ไขปัญหา
81 04003615 การเพาะเลี้ยงโดยให้อัตราส่วนและช่วงความถี่การให้ N:P ระดับต่างๆ ในสาหร่าย Polycavernosa changii ใน ระบบฟาร์มปิด เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง ในระดับ อุตสาหกรรมต่อไป
82 04003621 การคัดพันธุ์ต้านทานโรคสมัทของเดือย
83 04003633 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : ย้อ
84 04003634 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : กระเลิง
85 04003641 การเกิดอาการผิดปกติของดอกหญ้าขจรจบดอกเหลือง
86 04003652 การทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลากดคลัง
87 04003678 การสำรวจวัชพืชในสวนส้มเขตจังหวัดนครปฐม
88 04003685 การวัดผลผลิตและประเมินผลระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ ปีการผลิต 2531/2532
89 04003689 การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น
90 04003697 สมบัติทางฟิสิกส์ และทางความร้อนของสับปะรด
91 04003702 สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนจากทุ่งกุลาร้องไห้
92 04003706 การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารสำหรับไก่ไข่
93 04003718 การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลในเขตว่ายน้ำชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ปี 2532
94 04003729 การผลิตเบตาแคโรทีน จากจุลินทรีย์
95 04003738 การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็ง
96 04003742 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และศักยภาพของ ที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์
97 04003757 ความสัมพันธ์ระหว่างความจำเป็นพื้นฐานภาวะทางคหกรรมศาสตร์ และคุณภาพชีวิต
98 04003763 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
99 04003812 โครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่อุณหภูมิต่ำ
100 04003822 โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา : โครงการย่อยที่ 3 ระบบการปลูกข้าวนาปี การปลูกผักการทำสวนยางพาราในหมู่ที่ 8 ตำบลบางเหรียง กิ่งอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 หน้า ถึง 16
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,568 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th