ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000064 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสอนด้านวิจัยดำเนินงาน
2 01000088 การสำรวจคุณภาพแหล่งน้ำภาคใต้ของประเทศไทย
3 01000158 ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานในหน่วยงานของรัฐ
4 02000123 การศึกษาหาปริมาณไนเตรตและไนโตรต์ในน้ำของภาคใต้
5 02000199 การศึกษาข้อมูลที่ผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6 02000200 การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมืองทางด้านการเยี่ยมดูแลหญิงหลังคลอดและทารกแรกคลอดที่บ้าน
7 02000291 พัฒนาวิธีการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อช่วยวินิจฉัยวัณโรค II (หาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยวัณโรค)
8 02000300 การติดตามและประเมินผล 77 งานวิจัยทางสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
9 02000341 ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารแอนซีสโตรเทคโตรีน
10 02000352 ฟันตัวอย่างสำหรับเทียบสีฟันปลอมชนิดเคลือบกระเบื้อง
11 02000354 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค
12 02000357 มีดผ่าตัดอัลตราโซนิค
13 02000359 การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับโดยใช้โมโนโคลแนลแอนติบอดี้ชนิดที่ทำปฏิกิริยาต่อมะเร็งตับคนติดฉลากสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน
14 02000376 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
15 02000433 การประเมินผลการศึกษาและความต้องการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลออร์โธปิดิคส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 02000481 การพัฒนาอัลโลจินิกโบนกราฟ สงขลา
17 02000585 การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชนในการควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่น
18 02000658 สาเหตุและการดำเนินโรคของไวรัสตับอักเสบในเด็ก
19 02000673 สาเหตุ และการดำเนินโรคของไวรัสตับอักเสบในเด็ก
20 02000698 อิทธิพลของการฝึกการผ่อนคลายต่อการบำบัดทางจิตในผู้ป่วยโรคประสาทโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
21 02000989 พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังคลอดและการให้อาหารเสริมแก่บุตรวัยก่อนเรียนของมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหม้อ ตำบลบ้านโนน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านโนนสูง ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
22 02005598 การพัฒนาวิธี ELISA สำหรับตรวจหาระดับ IgA ต่อ Epstein-Barr Virus.
23 02023751 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
24 03000126 การวิจัยสำรวจประสิทธิภาพ Spermicide ของยาสมุนไพรไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาคุมกำเนิด
25 03000131 การศึกษาวิธีเตรียมแอนติ-เอ แอนติ-บี และแอนติ-เอบี จากพลาสมาของคนโดยอาศัย Kaolin เป็นตัวเปลี่ยนพลาสมา
26 03000132 ผลของยาไซเมตติดินต่อการสร้างอินเตอร์ลิวคิน 2
27 03000133 สารประกอบที่ฆ่าเชื้อราจากใบเทียนบ้าน
28 03000348 ระบบย่อยสลายไร้อ๊อกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
29 04000475 การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะม่วงสามปี เพื่ออุตสาหกรรม
30 04000476 การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะม่วงแก้ว เพื่ออุตสาหกรรม
31 04000516 การศึกษารวบรวมพันธุ์ลำไย
32 04002008 การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด
33 04002203 การศึกษาเพื่อปรับปรุงการคงตัวของกะทิเข้มข้น
34 04002218 ศึกษาการผลิตและคุณสมบัติบางประการของแป้งมันเทศ
35 04002242 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
36 04002383 การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
37 04002412 ไส้เดือนฝอยที่พบในเห็ดฟางที่ผิดปกตอ (การสำรวจโรค และศัตรูเห็ดในภาคใต้)
38 04002413 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเพาะเห็ดเป็นการค้าในภาคใต้
39 04002418 การทดลองเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยาพารา กับกากปาล์มน้ำมัน
40 04002419 เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดฟาง เมื่อใช้วัสดุทำเชื้อเห็ดต่างกัน
41 04002420 ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในเบญจมาศ
42 04002422 การใช้ข้าวเปลือกบดเป็นแหล่งพลังงานในอาหารนกกระทาไข่
43 04002423 การศึกษาระยะการเจริญของถั่วลิสง (Arachis hypogaea)
44 04002429 การศึกษาชีววิทยาแมลงที่ทำให้เกิดปมในใบลิ้นจี่
45 04002934 นิเวศน์วิทยาและการควบคุมเชื้อโรคพืชในดินโดยชีววิธี s.
46 04002935 การคัดพันธุ์ต้านทานโรคสมัทของเดือย
47 04003079 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การเพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบความสามารถของการเจริญในถุงขี้เลือย และการเกิดดอก)
48 04003080 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : เพาะเพื่อเปิดดอก (การทดสอบ ความสามารถในการทนร้อน)
49 04003081 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus Edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การผสมข้ามสายพันธุ์
50 04003082 การผสมพันธุ์เห็ดหอม (Lentinus edodes) โดยการเพาะจากสปอร์และเนื้อเยื่อ : การรวบรวมสายพันธุ์ต่าง ๆ
51 04003083 การศึกษาระดับปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลินตกค้างในไข่ไก่
52 04003123 การเพิ่มผลผลิตละหุ่งโดยวิธีการผลิตและการจัดการที่ถูกต้อง
53 04003140 การศึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตไข่ของเป็ดพื้นเมือง : ผลการเสริมปฏิชีวนะบางชนิดในอาหารเป็ดไข่ ที่มีระดับโปรตีนปกติและต่ำกว่าปกติ
54 04003142 การทดสอบผลผลิตถั่วแดงหลวง
55 04003162 อิทธิพลของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ต่อการออกดอกของมะม่วง พันธุ์เขียวเสวย
56 04003163 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องสาวไหมเส้นพุ่ง (ใช้แรงคน)
57 04003164 การศึกษาชนิดพืชอาหารผึ้งในวิทยาลัยครูนครราชสีมา
58 04003166 การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทำฟาร์มโคนมบริเวณหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
59 04003186 การศึกษาโครโมโซมของปลาดุกด้านและปลาดุกอุย ที่พบในประเทศไทย
60 04003191 ผลของกรดอะมิโนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fab)
61 04003270 การทดลองรักษาโรค Eperythrolzoonosis ในสุกรที่ แสดงอาการทางคลีนิคด้วยยา Imidocarb : การสำรวจ อุบัติการของโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่แสดงอาการทางคลีนิค
62 04003271 การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ในสุกรที่ แสดงอาการทางคลีนิค ด้วยยา Imidocarb : การทดลองรักษาโรค Eperythrozoonosis ด้วยยา Imidocarb ในลูกสุกรเล็ก
63 04003340 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บิสกิตหน้าทุเรียนเพื่อการส่งออก
64 04003396 การพัฒนาและสุกแก่ของเมล็ดผักกาดหอมชนิดต่าง ๆ
65 04003611 การปรับปรุงพันธุกรรมปลาดุกอุย (Charias macrocephalus Gunther) ที่มีความต้านทานต่อโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
66 04003635 เทคนิคต่างๆ สำหรับการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อเส้นประสาท
67 04003643 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตถั่วแขก เพื่ออุตสาหกรรมแช่แข็ง และลดอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
68 04003655 การสำรวจพาราสิตในปลาเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
69 04003657 การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
70 04003658 การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
71 04003662 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
72 04003664 ธุรกิจปลาสวยงามของไทย
73 04003673 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผักโดยใช้สารดูดความชื้น และบรรจุในภาชนะอับอากาศ
74 04003676 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ Vegetable Crop Improvement for Seed Production. คุณสมบัติและความสัมพันธ์ของลักษณะเกี่ยวกับผลผลิตใน ถั่วฝักยาว
75 04003677 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดฝัก อ่อน 7 พันธุ์
76 04003682 สารพิษจากเชื้อราและการป้องกันกำจัดในข้าวโพดและธัญพืชอื่นๆ
77 04003684 นิเวศน์วิทยาและการควบคุมเชื้อโรคพืชในดินโดยชีววิธี
78 04003687 การศึกษาการแพร่กระจายเทคโนโลยีโดยแกนนำชาวบ้านใน นิคมสร้างตนเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79 04003703 การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80 04003711 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81 04003716 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชบริเวณชาย ฝั่งแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2529 และปี พ.ศ.2531
82 04003717 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแหลมฉบังและมาบตาพุด ปี 2529-2531
83 04003720 การศึกษาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
84 04003765 ความสามารถในการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ เมื่ออยู่ใต้น้ำ
85 04003853 การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica II. การศึกษาลักษณะทั่วไปของพืชผักสกุลกะหล่ำพันธุ์ญี่ปุ่น 29 พันธุ์
86 04003855 การเพาะเลี้ยงคัพภะของลูกผสมของพืชสกุล Brassica I. อิทธิพลของอุณหภูมิต่ำต่อการออกดอกของผักสกุล Brassica บางชนิด
87 04003921 ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและโฆริโอนิกโกนาโดโทรบิน ต่อการตกไข่และอัตราการรอดชีวิตของปลาดุกอุย
88 04003986 การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในพืชไร่ ประจำปี 2530/2531
89 04003997 ผลผลิตของสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส จากการตัดแตกหน่อในระยะปลูกและความสูงของต้นต่างกัน
90 04004029 สภาวะการประมงและผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณคลองสองพี่น้อง และคลอยซอย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
91 04004071 น้ำในดินของแปลงยกร่องในเขตบางบัวทอง บางใหญ่ และ ตลิ่งชัน
92 04004117 การพัฒนาวิธี ELISA เพื่อใช้ตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในโคกระบือ
93 04004204 การศึกษาความต้านทานของเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อด้วงถั่วเขียว Callosobruchus macultus F.
94 04004349 ความมีชีวิตของรา Colletotruchum dematium บนเมล็ดพันธุ์และเปลือกผลพริก ในการเก็บรักษาไว้ที่อุรหภูมิห้อง
95 04004380 การพัฒนาและการแก่ของกระเจี๊ยบ : คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักที่อายุเก็บเกี่ยวต่าง ๆ กัน
96 04004382 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
97 04004554 การศึกษาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับมะละกอสำหรับเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 04004555 การศึกษาวิธีการให้น้ำแบบต่างๆ ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
99 04005047 การสร้างภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคไก่พื้นเมือง ที่ให้วัคซีนนิวคาสเซิลเอ็มพี
100 04005068 โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม
 หน้า ถึง 13
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 1,271 รายการ



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th