ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2530
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000018 The Estuarine Ecosystem of the Phang-Nga Bay (Volume Marine Ecology).
2 01000081 การศึกษาผลการวิเคราะห์เมื่อข้อจำกัดสำหรับการวิเคราะห์โควาเหรียนซ์ไม่เป็นจริง
3 01000136 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง
4 01000246 การวิจัยและพัฒนาคาร์บอนไดออกไซด์เลซอร์กำลังสูงสำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ
5 02000070 เข็มจุฬา 1 เพื่อการตรวจท่อต่อมน้ำลาย
6 02000076 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปกรดลิโทโคลิกให้เป็นกรดน้ำดีชนิดที่มีประโยชน์
7 02000091 ผลของยากระตุ้นการหดรัดตัวมดลูกต่อระยะที่สามของ การคลอด
8 02000095 การศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยในเกษตรกรชาวสวนมะลิ จังหวัดนครปฐม
9 02000100 การเฝ้าคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
10 02000101 การเฝ้าคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ปั้มโลหะในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
11 02000116 โครงการสำรวจโรคกระดูกสันหลังคดในเด็กวัยเรียนตามโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
12 02000128 บุคลิกภาพของผู้ป่วยจิตเภท
13 02000148 ผลการบังคับให้ข้อเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทันทีหลังผ่าตัดต่อการฟื้นฟูช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ
14 02000160 การศึกษาผลกระทบของตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของกลุ่มคนงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตะกั่วในอุตสาหกรรมการผลิต
15 02000171 ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมในผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาล้มเหลว
16 02000278 ผลของการฝึกสมาธิต่อระดับคอร์ติซอลในเลือดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจและรีแอคชันไทม์
17 02000315 คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพตัดขวางอวัยวะ
18 02000343 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
19 02000356 การศึกษาคุณภาพ ปริมาณ และพฤติกรรมการใช้น้ำดื่มของชุมชนชาวไทยในชนบท
20 02000363 ศึกษาการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
21 02000432 การสำรวจผลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย
22 02000447 อัตราชุกชุมของเชื้อมาลาเรียจากผู้มาตรวจเลือดที่มาลาเลียคลีนิค อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
23 02000537 อิโอสิโนฟิลในโรคพยาธิ : ระดับพลาสมิโนเจน และฤทธิ์ ของเพอรอ๊อกซิเดสในกลุ่มย่อยของอิโอสิโนฟิล
24 02000541 สำรวจความเครียดของญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง
25 02000546 ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของกลุ่มบุคคลที่เสียงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
26 02000626 การหาค่าปกติโลโปโปรตีนในประชากรจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง
27 02000754 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
28 02000776 การศึกษาสภาวะของโรคฟันผุและอนามัยในช่องปากของนักเรียนวัย 7-12 ขวบ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
29 02005913 การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
30 03000018 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของน้ำสกัดรากเตยหอม
31 03000023 การศึกษาถึงกลไการทำงานของวิตามินอีในกล้ามเนื้อกระต่าย
32 03000129 การศึกษาสารซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพของลูกชะพลู
33 03000162 บทบาทของยาฆ่าเชื้อต่อเสตรปโตคอกลัส มิวแทนส์ ในการ ทำให้เกิดกรด
34 03000293 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของต้นผักเบี้ยใหญ่
35 03000311 การทดลองเบื้องต้นของการใช้วุ้นสดจากว่านหางจระเข้ในการรักษาบาดแผลจากของมีคมในหนูไมซ์ (Mice)
36 03000316 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืด
37 03000321 การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรั่ม
38 04000214 การศึกษาระดับความต้องการธาตุอาหาร N และ K ของมะพร้าว
39 04000265 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
40 04000458 การศึกษาพันธุ์และคัดพันธุ์มะม่วง
41 04000473 การรวบรวมและศึกษาพันธุ์น้อยหน่า
42 04000685 การศึกษาและเปรียบเทียบสายพันธุ์ดีของมะม่วงหิมพานต์ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43 04000797 สภาวะทรัพยากรและการประมงของปลาสกุลทู-ลัง ในอ่าวไทย .
44 04000803 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของปูม้า บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
45 04000993 การคัดเลือกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เพื่อต้านทานสารเคมีกำจัดวัชพืช
46 04001921 การศึกษาชนิดปูแสมที่กินใบไม้ จากป่าชายเลนเป็นอาหาร และบทบาทสำคัญในการสลายตัวของใบไม้โดยปูแสม
47 04001934 การศึกษาอัตราการเจริญของกบนาที่ใช้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
48 04001984 การศึกษาระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมในการฟักไข่ห่าน
49 04001995 การตรวจหาเชื้อพาร์โวไวรัสจากมูลสุนัขป่วยด้วยอาการท้องเสีย
50 04002007 ผลของการคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิดิน ความชื้นในดิน และผลผลิตของข้าวโพด
51 04002290 ผลของกรดอะมิโนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fab)
52 04002396 ชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่ฟ้า ในสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว
53 04002411 แมลงศัตรูเห็ด (โครงการสำรวจโรคและศัตรูเห็ดใน ภาคใต้)
54 04002415 เปรียบเทียบผลผลิตการเพาะเห็ดฟาง โดยใช้วัสดุเกษตรต่าง ๆ
55 04002416 การศึกษาการเพาะเห็ดหอมในภาคใต้
56 04002442 ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและผักกวางตุ้งดอกใน Organic Sovents เพื่อยกระดับความสม่ำเสมอใน การงอกของเมล็ด
57 04002995 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก : ศึกษากรณีชาวเขาเผ่ามูเซอ
58 04003028 ผลกระทบของแคลเซียมและโซเดียมที่มีต่อพิษของอันไอออไนด์แอมโมเนียในกุ้งก้ามกราม
59 04003038 เรื่องการศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการปลูกส้มจุก : การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น
60 04003055 Survey of Dairy Farming in Ratcha-Buri and Nakhorn-Pathom Provinces.
61 04003058 การปลูกแตงเทศเป็นพืชแซมของมะม่วงในเขตลาดกระบัง
62 04003059 การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศในแหล่งปลูกเขตลาดกระบังโครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงและทดสอบพันธุ์มะเขือเทศนอกฤดูกาลชั่วที่สี่
63 04003062 วิธีการควบคุมน้ำหนักตัวเป็ดรุ่นไข่
64 04003066 การเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวโดยการปรับปรุงวิธีเพาะปลูก : อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมอัตราปุ๋ยไนโตรเจนก่อนปลูกและขณะออกดอกต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วเขียว
65 04003067 การเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวโดยการปรับปรุงวิธีเพาะปลูก
66 04003071 การศึกษาคุณาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
67 04003073 ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้เคียมต่อเชื้อยีสต์ และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
68 04003093 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง : การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น
69 04003096 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง : การผสมพันธุ์มันสำปะหลัง
70 04003097 การเพิ่มผลผลิตละหุ่งโดยวิธีการผลิตและการจัดการที่ถูกต้อง
71 04003101 การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อรักษาและเพิ่มระดับความสามารถในการให้ผลผลิตของดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง : อิทธิพลผสมผสานของชนิดพันธุ์การควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการ.....
72 04003159 การเปรียบเทียบอิทธิพลของฮอร์โมนพืช ต่อการติดผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ระหว่างในฤดูกาลและ นอกฤดูกาล
73 04003167 การสำรวจและศึกษาหาวิธีตรวจสอบไวรัสของเห็ดกินได้ในประเทศไทย
74 04003177 ผลกระทบของแคลเซี่ยมและโซเดียมที่มีต่อพิษของ อันไอออไนด์แอมโมเนียในกุ้งก้ามกราม
75 04003224 ศัตรูบัวหลวงและการป้องกันกำจัด
76 04003240 แมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานและการป้องกันกำจัด
77 04003381 อุบัติการของเชื้อ Escherichia coli ดื้อยาระหว่าง ไก่และคน
78 04003403 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์
79 04003409 การสำรวจโรคเชื้อราของเพลี้ยจั๊กจั่นบางชนิดที่เป็นศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
80 04003653 การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาวและปลาสวาย
81 04003659 การศึกษาชนิด การแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง
82 04003663 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่
83 04003665 การสำรวจสภาวะการประมงและผลผลิตของสัตว์น้ำในบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
84 04003693 ชีวประวัติของแมลงนูนบางชนิด (Scarabaeidae : Coleoptera) และการใช้เป็นอาหาร
85 04003695 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของแมลงศัตรูในโรงเก็บโดยใช้กับดักชนิดต่างๆ
86 04003790 การศึกษาโรคของมะม่วงหิมพานต์ในภาคใต้
87 04003798 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาผลผลิตของสุกรพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย และอิทธิพลของวิธีการฆ่าสุกรที่มีผลต่อการนำเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นคานาเดียนเบคอน
88 04003808 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การศึกษาวิธีการผลิตแหนม โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์
89 04003834 การเพาะเลี้ยงแมลงดาเพื่อการอุตสาหกรรม
90 04004001 ชีววิทยาของปลากะมังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
91 04004017 ความหนาแน่นของการปลูกป่าและลักษณะโครงสร้าง ของผลผลิตของสวนป่าสะเดา อายุ 2 ปี
92 04004086 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาวในนาข้าว ศึกษาถึงอิทธิพลของอัตราเมล็ดพันธุ์และวิธีปลูก ต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวสาลีพันธุ์ SW29
93 04004484 อิทธิพลของอายุผลที่มีต่อการฟักตัวของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
94 04004502 การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุกด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์เล คตรอนแบบลำแสงผ่าน
95 04004504 การรักษาโรคเฮปปาโตซูนในสุนัขด้วยไพรมาควิน ไดไฮโดรฟอสเฟต
96 04004506 การรักษาโรคและควบคุมโรคไรขี้เรือนสุกรด้วยไอเวอร์เมคติน
97 04005150 การใช้ประโยชน์ข้าวโพดข้าวฟ่างเป็นอาหารสัตว์
98 05000080 การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น
99 05000377 การสำรวจการผลิตทุเรียนกวน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการส่งออกทุเรียนและส้มโอ
100 05000378 การศึกษาเบื้องต้นทุนเรียนกวนพันธุ์ชะนี : โครงการย่อยที่ 4 การปรับปรุงวิธีการผลิตทุเรียนกวน
 หน้า ถึง 3
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 265 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th