ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2529
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000013 การสร้างและการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกลั่นน้ำโดย พลังงานแสงแดดระหว่างเครื่องกลั่นน้ำ แบบกระจกราบเอียง 14 องศากับแบบโดม
2 02000030 ประสิทธิผลของต้นทุนด้านบริการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในชนบท
3 02000041 การศึกษาอายุของฟันที่กำลังเจริญเติบโตของเด็กไทยในกรุงเทพมหานคร
4 02000043 ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
5 02000046 วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ให้ทางปากเตรียมจากลิโพโพลี่แซคคาไลด์แอคฮีซีนและส่วนบีของสารพิษ
6 02000053 การสร้างโมโนโคลนอลแอนติบิดีย์ต่อบิดอมีบา
7 02000055 การศึกษาปริมาณเหล็กที่ดูดซึมได้ในอาหารไทยและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง
8 02000060 การศึกษาการทำงานผิดปกติในระบบบดเคี้ยว 1. ความชุกของอาการในผู้ป่วยทางทันตกรรมจากการศึกษาโดยแบบสอบถาม
9 02000061 การสำรวจปฏิกิริยาในซีรั่มต่อเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ในภาคใต้
10 02000069 Effect of Gossypol Acetic Acid on Nuclear Basic Proteins in Rat Epididymal Sperm Heads, Rat Testicular Nuclear Basic Proteins and Serum Testosterone Level.
11 02000078 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบภายหลังการถ่ายเลือด
12 02000081 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในทารกเกิดใหม่ โดยการให้ Hepatitis B Immune Globulin และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี
13 02000082 การศึกษาความชุกชุม และอุบัติการการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มที่น่าจะติดเชื้อสูงกว่าประชากร ทั่วไป และศึกษาผลของการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับ อักเสบบี
14 02000086 การผลิตการทดสอบหาแอนติเอชบีซี และเอชบีอีเอจี
15 02000092 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
16 02000106 การเฝ้าคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
17 02000109 การศึกษาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้กระดาษกรองเซลลูโลสอาซิเตทและกระดาษกรองเซลลูโลสชนิดธรรมดาเป็นกระดาษกรองมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างอากาศ
18 02000110 การศึกษาการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาของผู้ใหญ่
19 02000114 ปัญหาและความต้องการทางทันตกรรมจัดฟันในชนบท
20 02000118 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จังหวัดจันทบุรี 7-20 กุมภาพันธ์ 2529
21 02000126 การหาปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
22 02000139 การศึกษาปัญหาอนามัยเคหะชุมชนดินแดงกรุงเทพมหานคร
23 02000145 ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม กรุงเทพมหานคร
24 02000149 ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสตรีที่ทำแท้ง
25 02000150 สาเหตุการย้อนกลับมารักษาของผู้ป่วยทางจิตเวชที่ส่งต่อไปรักษายังสถานบริการอื่น
26 02000164 Evaluation of Biotin-Streptavidin Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Detection of Genital Herpes Simplex Virus Infection.
27 02000277 ตาบอดสีเขียวแดงในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี
28 02000301 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้การพยาบาลต่อเนื่องของพยาบาลเยี่ยมบ้านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
29 02000322 การประยุกต์ใช้ฐานความรอบรู้ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
30 02000479 การควบคุมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
31 02000528 การผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี
32 02000632 การศึกษาวิจัยทางคลินิก-ผลของการใช้ยาอินตอเฟอรอนแอลฟ่าในการรักษาโรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเจเปนนีส เอนเซฟาไลติสในประเทศไทย
33 02000820 โรคแทรกทางตาในโรคเรื้อน
34 03000002 สารเคมีจากใบมะกล่ำตาหนู
35 03000006 อ๊อกซิเดชันของเฮโลเมอร์คูรี่ไซโคลอัลคานอล
36 03000015 การศึกษาปฏิกิริยาการเติมหมู่อัลไคล์แก่สารประกอบอินทรีย์บางประเภทโดยใช้โลหะทรานซิชันเป็นตัวเร่ง
37 03000022 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38 03000026 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้ในยาแผนโบราณเทียนกิ่ง
39 03000027 การศึกษาทางเภสัชเวทของสมุนไพรที่ใช้ในยาแผนโบราณ : ชะเอมไทย
40 03000029 การใช้คาร์โบไดอิมไมด์ในการสังเคราะห์สารเอ็นเอซิลยูเรีย
41 04000010 การศึกษาเชื้อสาเหตุในดินบริเวณแปลงเพาะปลูกในเขตลาดกระบัง
42 04000225 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์พืชกับการประเมินอายุ การเก็บรักษาของเมล็ดพืชบางชนิด
43 04000251 การคัดเลือกพันธุ์ฝรั่ง
44 04000278 การศึกษาเชื้อโรทาไวรัส ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคท้องเสียในสุกร
45 04000286 การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการผสมติดยากในโคนม : ศึกษา ปัญหาโรคมดลูกอักเสบต่อการผสมติดยากในโคนม
46 04000287 การศึกษาความต้านทานต่อโรคใบด่างของต้นยาสูบ ซึ่งได้ จากการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของใบยาสูบ ที่เป็นโรคใบ ด่างนั้น
47 04000289 การศึกษาความไว ต่อรังสีแกมมาของฝ้าย
48 04000298 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโรคบางชนิด ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน Helicoverpa armigera (Hubner) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 04000340 การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียม โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
50 04000478 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วง
51 04000636 การปรับปรุงการผลิตวิตามินบี 12 จากสิ่งเหลือทิ้งของ ถั่วเหลือง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารเสริมของสัตว์
52 04000644 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของ โรงงานแอลกอฮอล์
53 04000765 การระบาดของปลาดาวหนามในแนวปะการังในทะเลอันดามัน
54 04000769 การศึกษาขอบเขตการแพร่กระจายและความชุกชุมของ สัตว์น้ำอื่น ๆ ชนิดที่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวไทย 2529
55 04000783 ลักษณะพันธุกรรมและการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองลูกผสม : ลูกผสมชั่วที่ 1
56 04000789 มาตรการกำหนดตาอวนก้นถุงสำหรับการประมงอวนลากในเขต น่านน้ำไทย
57 04000793 ปริมาณการจับปลาหน้าดินและการลงแรงงานของเรืออวนลากพานิชย์ในอ่าวไทย
58 04000794 การสำรวจสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กด้วยเครื่องมืออวน ลากพาณิชย์บริเวณ จังหวัดประจวบฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
59 04000796 สภาวะทรัพยากรปลาหมึกจากเรือไดหมึก
60 04000798 สภาวะทรัพยากรและการประมงกุ้งแชบ๊วยจากอวนลอยกุ้ง
61 04000799 สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินขนาดเล็กในอ่าวไทยจาก เรืออวนลากพาณิชย์
62 04000802 การสำรวจแหล่งและฤดูทำการประมงหอยลาย
63 04000806 การแพร่กระจายและโครงสร้างด้านขนาดความยาวของประชากร ปลาโอทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
64 04000813 วิเคราะห์ลำดับขั้นการกินอาหารของปลาหน้าดินบริเวณ อ่าวไทยตอนใต้
65 04000814 ความสมบูรณ์เพศและฤดูวางไข่หมึกกล้วย บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงนครศรีธรรมราช
66 04000815 ความสมบูรณ์เพศและฤดูวางไข่ของกุ้งแชบ๊วย บริเวณจังหวัดชุมพรถึงนครศรีธรรมราช
67 04000816 ชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะของหมึกกล้วย
68 04000818 การศึกษาชนิดของปลาดาว, ปลาดาวเปราะ และหอยเม่น ตั้งแต่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี
69 04000819 การศึกษาลักษณะและปริมาณของลูกกุ้งวัยอ่อนที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง จ. สุราษฎร์ธานี
70 04000823 ชนิดและปริมาณความชุกชุมของไข่และลูกปลาวัยอ่อนบริเวณก้นอ่าวไทย
71 04000826 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำอื่น ๆ บริเวณเกาะสมุย และพงัน
72 04001919 ค่าโลหิตวิทยาปกติของสุกรพันธุ์ รอบวิทยาเขตกำแพงแสน
73 04001927 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) (Rana blythii) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
74 04001932 การสำรวจโรคต่าง ๆ ของขิงในประเทศไทย
75 04001960 ปริมาณการแพร่ระบาดและความเสียหายจากการทำลายของศัตรูฝ้าย
76 04001966 ความเสียหายของผลผลิตจากการทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายในช่วงความเจริญต่าง ๆ ของต้นฝ้าย
77 04001968 การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อแมลง
78 04001969 การประเมินความต้านทานของหนอนเจาะสมออเมริกัน และเพลี้ยอ่อนต่อสารฆ่าแมลง
79 04001976 การทดลองสลับกลุ่มสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย
80 04001977 การใช้เชื้อไวรัสกับสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายแบบผสมผสาน
81 04001985 ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร
82 04002001 การศึกษาสภาพความเสียหายของที่นาบ้านสวนหม่อน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดดินพุ (ตอนที่ 1)
83 04002056 การศึกษาเพลี้ยไฟเยอร์บีร่าและการป้องกันกำจัด
84 04002120 ผลของการใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดต่อแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
85 04002121 การทดสอบอัตราสารฆ่าแมลงชนิดพ่นน้ำในการป้องกันกำจัดหนอนกอข้าวเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจั๊กจั่น
86 04002136 การเปรียบเทียบแบบวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว และผลเสียหายของผลผลิตในนาราษฏร
87 04002194 การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
88 04002239 อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อลักษณะการเป็นหมันของถั่วเหลืองชั่วที่ 2 (M2)
89 04002298 การเสาะหาสารเคมีเพื่อการเกษตรจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไทยบางชนิด
90 04002304 การศึกษาความต้านทานต่อโรคใบด่างของต้นยาสูบซึ่งได้ จากการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของใบยาสูบที่เป็นโรคเป็น ด่างนั้น
91 04002316 การศึกษาปริมาณของแร่ธาตุในเลือดโค-กระบือ, หญ้า และดิน จังหวัดอุบลราชธานี, หนองคาย, มหาสารคาม, สกลนคร และราชบุรี
92 04002317 การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบอนินทรีย์ในดินเปรี้ยว จัดของประเทศไทยในสภาพที่ควบคุมการลดออกซิเจน
93 04002400 การศึกษาพืชสกุลเบญจมาศเพื่อทำเครื่องดื่ม
94 04002408 การสำรวจโรคอีฟีเมอร์รัลพีเวอร์ในวัวนม เขตอำเภอมวกเหล็ก
95 04002409 ศึกษาการใช้ไม้ยางพารา สำหรับเพาะเห็ดตระกูล Pleurotus
96 04002410 การสำรวจโรคและศัตรูเห็ดในภาคใต้ เรื่องโรคเน่าเละ ของเห็ดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
97 04002414 เปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางรมสายพันธุ์ต่าง ๆ
98 04002434 อิทธิพลของพันธุ์โค อายุโค และชนิดอาหารหยาบในการเลี้ยงโคขุน
99 04002440 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (การศึกษา ชีววิทยาของด้วงงวงตัดใบมะม่วง)
100 04002445 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 328 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th