ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2528
ลำดับ รหัส งานวิจัย
401 05000020 การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนวิชา ฟิสิกส์
402 05000021 การใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงเครื่องจักรกลต้นกำลังในการ พัฒนาชนบท
403 06000028 กระบวนการยุติธรรมสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น
404 09000086 ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสำเร็จ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
405 10000704 การศึกษาสภาพปัญหาที่สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในหมู่บ้านชาวเขาพื้นที่เขตฯ น้ำล่าง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
406 10000706 ภาวะการทำงานอุตสาหกรรมของสตรีกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในครอบครัว
407 12000553 ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรของชาวไทยมุสลิม
408 12000554 การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา: ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของ
409 12000576 ความต้องการบริการทางวิชาการด้านวิชาชีพครูจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
410 12000582 สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันด้วยวิธีที่ต่างกัน
411 - ค่าแตกต่างของระดับเอนไซน์โคลีนเอสเตอเรสระหว่างซีรั่มและพลาสมา วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2528, 27(4) หน้า 415-422 , 2528
412 Assessment of validity of Counterimmuno-electrophoresis and ELISA in the routine diagnosis of amoebiasis.
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 401 - 412 จากผลการค้นหาทั้งหมด 412 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th