ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2528
ลำดับ รหัส งานวิจัย
101 04001978 การเปรียบเทียบความต้านทานของปอแก้วพันธุ์ต่าง ๆ ต่อการทำลายของเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย
102 04001979 การทดลองสารฆ่าแมลงประเภทดูดซึมพ่นน้ำป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้ายในปอแก้วไทย
103 04001980 การทดลองสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนคืบกินใบปอคิวบา
104 04001981 การศึกษาชีวประวัติและลักษณะการทำลายของหนอนผีเสื้อ เจาะฝักนุ่น
105 04001982 การทดลองสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงปากดูดหม่อน
106 04001991 การปลูกถั่วลิสงและการใช้ประโยชน์เนื้อที่ที่ได้รับ น้ำ ปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานลำปาง จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2527
107 04002011 Collection of Lansium and Garcinia in Southern Thailand.
108 04002022 แบคทีเรียของเยื่อตาขาวปกติในกระบือปลักไทย
109 04002028 การศึกษาแพร่กระจายเชื้อรา Entomophthora ในเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง
110 04002029 ความสัมพันธ์ของโรคราของเพลี้ยอ่อนกับระยะการปลูกถั่วเหลือง
111 04002030 การศึกษาความคงทนของเชื้อไวรัสหนอนกระทู้หอมบนใบหอมในสภาพไร่
112 04002031 ศึกษาการใช้เชื้อไวรัสอัตราความเข้มข้นต่าง ๆ กันในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย
113 04002032 การใช้ไส้เดือนฝอย Neoaplectana carpocapsae Weiser, ควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกไม้สกุลลางสาด
114 04002036 ผลการตัดใบที่มีต่อผลผลิตของมะพร้าว
115 04002037 การศึกษารูปแบบการแพร่กระจายประชากรของหนอนหน้าแมวกินใบปาล์มน้ำมัน
116 04002039 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิด ในการควบคุมปริมาณหนอนหน้าแมวกินใบปาล์มน้ำมัน
117 04002040 การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของสารฆ่าแมลงประเภทเชื้อ แบคทีเรีย เพื่อควบคุมปริมาณหนอนร่านดานากินใบ ปาล์มน้ำมัน
118 04002041 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและเชื้อราเขียวในการป้องกันกำจัดหนอนด้วงแรดในแหล่งเพาะขยายพันธุ์
119 04002043 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงศัตรูระกำ
120 04002046 การศึกษาระดับการระบาดที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูผักที่สำคัญกับผักกาดขาวปลี
121 04002048 การทดสอบระดับความเหมาะสมในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี
122 04002049 การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะยอดกะหล่ำ
123 04002050 การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของแมลงศัตรูกะหล่ำปลี
124 04002051 การศึกษาประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดด้วงหมัดผัก
125 04002052 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดในการป้องกันกำจัดศัตรูพริก
126 04002053 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรขาวพริก
127 04002054 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรและการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง
128 04002055 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเบญจมาศ
129 04002057 การศึกษาหาประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟกับหนอนเจาะดอกมะลิ
130 04002059 การสำรวจตัวห้ำศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวไร่
131 04002060 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมงมุมตัวห้ำของแมลงศัตรูข้าวไร่
132 04002062 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงห้ำของแมลงศัตรูข้าว
133 04002063 การศึกษาวิจัยอนุกรมวิธานของแมลงเบียนของแมลงศัตรูข้าว
134 04002066 การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงในดินที่เป็นศัตรูอ้อยทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
135 04002069 การศึกษาอนุกรมวิธานของตัวอ่อนผีเสื้อศัตรูเงาะ
136 04002070 การศึกษาการทำลายของไรกำมะหยี่ที่มีผลต่อการผลิตช่อดอกและการติดผลของลิ้นจี่
137 04002072 การศึกษาชีววิทยาของไรกันปุ่มบนเชื้อเห็ดนางรม
138 04002073 การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยาของไรกระเทียมในประเทศไทย
139 04002074 การศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานของไรศัตรูเห็ดในประเทศไทย
140 04002075 ประสิทธิภาพของสารฆ่าไรบางชนิดที่มีผลต่อการป้องกัน และกำจัดไรศัตรูกระเทียมในห้องปฏิบัติการและในแปลงทดลอง
141 04002076 ผลของยาฟอร์มาลินที่มีต่อเส้นใยเห็ดที่เพาะเป็นการค้า
142 04002081 การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงเบียนในสกุล Elasmus A Taxonomic
143 04002082 การศึกษาอนุกรมวิธานของตัวอ่อนผีเสื้อในสกุล Euproctis ในประเทศไทย
144 04002083 การศึกษาชีววิทยาของมวนเพชฒฆาต
145 04002084 ความสูญเสียของผลผลิตข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 เนื่อง จากหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
146 04002085 ความสูญเสียของผลผลิตข้าวโพดเนื่องจากแมลงกัดกินใบ
147 04002089 ศึกษาอายุของคาร์ไบฟูแรนในการใช้คลุกเมล็ดป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่างและด้วงงวงข้าวโพด
148 04002090 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างที่มีความต้านทานต่อหนอน แมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง
149 04002091 การสำรวจแมลงศัตรูของข้าวฟ่างพันธุ์ส่งเสริมบางพันธุ์
150 04002092 หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงศัตรูช่อรองข้าวฟ่าง
151 04002098 การศึกษาจำนวนครั้งของการพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกัน กำจัดหนอนกออ้อยกับอ้อยตอ 1
152 04002099 การศึกษาความสัมพันธ์ของความเสียหายผลผลิตอ้อยกับแมลงกัดกินใบอ้อย
153 04002105 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูยาสูบที่สำคัญและผลต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ
154 04002107 ความทนทานของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของแมลงบั่ว
155 04002113 การศึกษาระดับเศรษฐกิจของหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
156 04002116 ศึกษาการป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดด้วยสารฆ่าแมลงบางชนิด และผลต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ
157 04002122 วิธีใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงบั่ว
158 04002126 การกระจายตัวและความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดด หลังขาวในนาข้าว
159 04002127 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของกับดักเหนียวที่ใช้ดักแมลงในนาข้าว
160 04002128 ความสามารถในการเพิ่มประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาวบนข้าวพันธุ์ต่าง ๆ
161 04002134 การเปรียบเทียบวิธีการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าวแบบต่าง ๆ ในข้าวหลายพันธุ์
162 04002146 ศึกษาความเป็นพิษต่อกะหล่ำปลีของสารฆ่าแมลงไซเพอร์เมทริน เมื่อพ่นด้วยเครื่องพ่นแบบใช้ประจุไฟฟ้า
163 04002148 การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพ่นสารปราบศัตรูพืชแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอม
164 04002149 การศึกษาวิธีพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงกลางคืน และกลางวัน เพื่อป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม
165 04002150 การศึกษาและปรับปรุงวิธีการพ่นสารแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูกระหล่าปลี
166 04002151 การศึกษาสมรรถภาพของเครื่องบินเล็กชนิดบังคับ ด้วยวิทยุในการพ่นยาทางอากาศกำจัดศัตรูพืช
167 04002153 การทดลองพ่นสารกำจัดศัตรูข้าวขึ้นน้ำ ด้วยเครื่องพ่นสาร ชนิด HV, LV และ ULV ที่ติดตั้งบนเรือ
168 04002156 การศึกษาพฤติกรรมการหาอาหารของผึ้งพันธุ์
169 04002157 การศึกษาแหล่งอาหารผึ้งพันธุ์
170 04002161 การศึกษาและจำแนกชนิดเกสรของพืชในน้ำผึ้ง
171 04002164 การศึกษาการผสมเกสรมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
172 04002171 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิด ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง
173 04002174 การเคลื่อนย้ายของหนูในนาข้าว
174 04002176 การเหยื่อพิษคลีแร็ตสำเร็จรูป ชนิดปรับปรุงใหม่ ในการปราบหนูในนาข้าว
175 04002178 เปรียบเทียบประชากรปูนา ในเขตนาน้ำฝนและนาชลประทาน
176 04002180 การขยายพันธุ์ของค้างคาวขอบหูขาวกลาง ในห้องปฏิบัติการ
177 04002184 การวัดความเสียหายของถั่วเหลือง เนื่องจากหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว
178 04002185 ความเสียหายของถั่วเหลืองในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ จากการทำลายของเพลี้ยอ่อน
179 04002190 การสำรวจแมลงศัตรูถั่วเขียวที่ปลูกหลังการทำนา
180 04002192 การวัดความเสียหายของละหุ่ง ที่เกิดจากหนอนคืบละหุ่ง
181 04002228 ศึกษาการทำวุ้นเส้นจากถั่วมะแฮะพันธุ์ต่าง ๆ เปรียบเทียบกับถั่วเขียว
182 04002240 ศึกษาการเก็บรักษาเชื้อราเขียวในรูปโคนิเดียบริสุทธิ
183 04002288 การทดสอบสาธิตการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกะหล่ำปลี
184 04002289 การศึกษาการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศโดยใช้ระบบปลูกพืชแซม
185 04002401 การศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์เบญจมาศ
186 04002436 การศึกษาผลผลิตและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์เขตร้อน
187 04002438 การศึกษาการเจริญเติบโตการให้ดอกและอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ตัดดอกบางชนิด
188 04002443 ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริม
189 04002457 อิทธิพลของอัตราน้ำ ปุ๋ยไนโตรเจน และการคลุมดินที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ ดีเอ็มอาร์ เบอร์ 1
190 04002462 ความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อ Phacoisariopsis personata (But & Curt.) Von Asse. ทึ่พบในถั่วลิสง
191 04002948 การศึกษารูปร่างลักษณะของผิวลิ้นกระบือปลัก
192 04002951 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ของถั่วเขียวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
193 04002955 การใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร
194 04002981 ศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราประชากรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรังสิต 1
195 04002987 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของดอกกลัวยไม้
196 04003047 โครงการศึกษาอิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยวที่มีต่อการงอกของเมล็ดมะเขือเทศ
197 04003060 การใช้กากเต้าหู้เป็นอาหารเสริมโปรตีนเพื่อลดต้นทุนการผลิตกระต่ายขุน
198 04003061 อิทธิพลของระยะปลูกและความสูงในการตัดต่อผลผลิตน้ำหนักแห้งของใบกระถินพันธุ์คันนิวแฮม (Leucaena leucocephala cv. cunningham)
199 04003112 การทดลองใช้ Folidol E.605 เป็นอาหารเสริมในไก่กระทง
200 04003116 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก : การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 101 - 200 จากผลการค้นหาทั้งหมด 412 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th