ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2528
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000001 การวัดค่าไดโพลโมเมนต์ถาวรทางไฟฟ้าและค่าเวลาผ่อนคลายของโมเลกุลผลึกเหลวอิสระ
2 01000008 การศึกษาการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของไรน้ำ เพื่อการเศรษฐกิจในบ่อคอนกรีต
3 01000010 การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4 01000012 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในองค์ประกอบทางเคมีของ แม่น้ำบางปะกงในระหว่างการผสมผสานกับน้ำทะเล
5 01000014 พืชและสัตว์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอนที่ 1 แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์
6 01000021 การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 1. ปาราสิตของปลา บู่ทราย Oxyeleotris marmoratus (Blecker)ในแหล่งน้ำธรรมชาติบางแห่งที่ อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
7 01000022 การศึกษาปาราสิตของสัตว์เลือดเย็น 2. ปาราสิตของปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan) ในจังหวัดสมุทรปราการ
8 01000029 เทคนิคการทำ Autoradiography โดยทำตัวอย่างให้แห้ง โดยน้ำแข็งแห้งและ freeze dried
9 02000014 หน้าที่ของเม็ดเลือดขาวในโรคพยาธิปากขอ
10 02000015 ความไวต่อยาของเชื้อมาลาเรียระยะแกมมิโตซัยต์ในหลอดทดลอง
11 02000022 การศึกษาความไวของเชื้อแอร์โรโมแนสไฮโดรฟิลา ต่อยารักษาโรคและยาฆ่าเชื้อ
12 02000031 อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 02000037 ขนาดโครงสร้างร่างกายคนไทย
14 02000039 ผลการผ่าตัดรักษาภาวะข้อศอกหลุดเก่า
15 02000047 การศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลของมารดาในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด
16 02000050 การตรวจหาอัฟฟล่าท๊อกซินและอนุพันธุ์ของอัฟฟล่าท๊อกซินในปัสสาวะของคนไทยรวมทั้งการศึกษาหาความสัมพันธ์กับอัตราการเป็นมะเร็งของตับในคนไทย
17 02000090 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสเตอโรนในเลือดและ อีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของลิง หางยาว
18 02000107 การเฝ้าคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมปั้มโลหะ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
19 02000115 ความต้องการของผู้สูงอายุ
20 02000146 การตรวจหาระดับ Antibody ต่อเชื้อ Streptococcus Group A โดยวิธี Indirect Hemagglutination.
21 02000151 การศึกษาคุณภาพน้ำดื่มทางด้านบักเตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตจังหวัดสมุทรปราการ
22 02000152 โครงการศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพคนงานจากฝุ่นในโรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด
23 02000153 ผู้ประกอบอาชีพในโรงงานปุ๋ยเคมี
24 02000155 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ จังหวัดสมุทร ปราการ พ.ศ. 2527-2528
25 02000159 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของเด็กที่มารับบริการของศูนย์สุขภาพจิตกับเด็กที่ไม่เคยอยู่ในสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
26 02000190 แบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
27 02000333 การศึกษาระยะเวลาที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เป็นฟรีแคนเซอร์จนเป็นมะเร็งของคอมดลูก
28 02000335 งานวิจัยโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในวัยเรียนและชุมชน
29 02000521 แอลฟ่าฟีโตโปรตีนในผู้ป่วยโรคตับ
30 02000708 การตรวจลายนิ้วมือและสภาพขี้หูในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อนที่เต้านม
31 03000001 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกสัตว์ที่อุณหภูมิสูง
32 03000007 ผลของ Cimetidine และ Ranitidine ต่อขบวนการควบคุมปริมาณของ Quinine ในร่างกาย
33 03000010 การใช้ยาป้องกันและบรรเทาโรคแทรกทางตา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
34 03000218 สารประกอบเคมีในต้นสะค้าน
35 03000445 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำกร่อยเค็ม ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
36 04000005 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนทะเลชนิด
37 04000040 ผลกระทบของดินเสื่อมโทรมต่อความมั่นคงของชาติ
38 04000213 การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนและโปแตส ต่อความเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะม่วงแก้ว
39 04000245 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาสรีรวิทยาและพันธุกรรมของอ้อย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
40 04000247 การศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของสายพันธุ์อ้อย
41 04000248 การผลิตทุเรียนผล เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
42 04000249 การใช้รังสี ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว
43 04000250 การศึกษาโรคพืชน้ำมัน และการบริหารโรคพืชน้ำมัน
44 04000252 การวิจัยนกในภาคตะวันออกของประเทศไทย
45 04000253 การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : ส่วน ประกอบทางเคมีและค่าทางโลหิต ของไก่ดำบางพันธุ์ เปรียบเทียบกับไก่เนื้อสีขาว
46 04000254 การปรับปรุงการผลิตไก่เนื้อดำเพื่อการส่งออก : อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหาร ที่มีผลต่อการเจริญ เติบโตของไก่เนื้อดำบางสายพันธุ์
47 04000255 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : สุขภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า ผลิตที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
48 04000256 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดหญ้ารูซี่
49 04000257 การศึกษาและการป้องกันกำจัดโรคของพืชอาหารสัตว์ : การศึกษาความสามารถ ในการทำให้เกิดโรคและการถ่ายทอด เชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Helminthosporium rostrata กับหญ้ารูซี่ Brachiaria ruziziensis
50 04000258 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง
51 04000261 การศึกษาการให้น้ำแบบน้ำหยดและฝนเทียมขนาดเล็ก (น้ำเหวี่ยง) กับการปลูกมะละกอ
52 04000262 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุ การใช้งานของดอกกล้วยไม้
53 04000263 การศึกษาหาความต้านทานของถั่วเหลือง ที่มีต่อมวน เขียวข้าว
54 04000266 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การทดลองเบื้องต้น ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกด้านโดยการฉีด ฮอร์โมนและปล่อยให้ผสมพันธุ์ในบ่อ
55 04000267 โครงการปรับปรุงพันธุ์ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : การศึกษาลักษณะและจำนวนโครโมโซมของปลาดุกด้าน
56 04000274 การใช้ใบกระถินผสมมันสำปะหลัง ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต (15-35 ก.ก.)
57 04000275 การพัฒนาการเพาะเห็ดหอม (Lentinus edodes) ในประเทศ ไทย
58 04000276 ไรสนิมส้มในประเทศไทย
59 04000277 การพัฒนาการผลิตกุ้งแห้ง
60 04000281 การใช้ยีสต์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ทะเล (ไรน้ำเค็ม)
61 04000282 การสำรวจ คุณค่าอาหารของเห็ด
62 04000283 การประเมินทางชีวเคมีและทางชีวภาพ ของคุณค่าทาง โภชนาการของเห็ด
63 04000288 การเลี้ยงปลากะพงสีเลือด(Lutianus argentimaculatus) ในขุมเหมือง
64 04000292 ความต้องการธาตุอาหารหลักในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของถั่วพุ่มที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 04000321 การใช้วัสดุเหลือใช้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร
66 04000323 การเลี้ยงปลากะรังจุดสีน้ำตาล (Epinephelus tauvina) ในขุมเหมือง
67 04000331 หอยแครงจากแหล่งดั้งเดิมเพชรบุรีและมาเลเซีย : เปรียบเทียบอัตรารอดตายระหว่างการขนส่งสู่ตลาด อัตราการเจริญเติบโตของหอยแครงเมื่อเลี้ยงในแหล่งเดียวกันและใช้การขนส่งแบบเดียวกัน
68 04000338 ความชุกชุมของแพลงตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ บางประการของน้ำทางเคมีฟิสิกส์และผลผลิตในนากุ้ง จ. นครศรีธรรมราช
69 04000460 การศึกษาและเปรียบเทียบ มะม่วงพันธุ์ดีของไทย
70 04000474 การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ลิ้นจี่
71 04000518 อิทธิพลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ คุณภาพของมะม่วงแรด
72 04000628 อิทธิพลของธาตุอาหาร ชนิดของดิน และเชื้อไรโซเบียม ต่อการเจริญเติบโตช่วงแรกของกระถินบางสายพันธุ์ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73 04000631 ทัศนคติและพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางเกษตรของ ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74 04000661 การศึกษาการผสมตนเองและผสมข้ามดอกโกโก้
75 04000737 การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต้านทาน โรคราสนิม
76 04000771 การศึกษารูปแบบและวัสดุที่เหมาะสมในการจัดสร้างแนว หินเทียม
77 04000776 Measurement in the rate of passage of fluid through the rumen of heat stressed swamp buffalo.
78 04000779 ผลของวิธีการกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโต & ผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกปลายฤดูฝน
79 04000786 การติดต่อของพยาธิตัวจี๊ดในปลาสองน้ำ
80 04000834 โรคของถั่วลันเตาและการป้องกันกำจัด
81 04000943 ผลผลิตและผลตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดหวานพิเศษร่วมกับการเลี้ยงโค
82 04001019 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาค ใต้
83 04001020 การสำรวจพืชดินเค็ม ในเขตเมืองขอนแก่น
84 04001126 การศึกษาโรคขาเจ็บในโคนม
85 04001127 การสำรวจและการศึกษาหนอนพยาธิในเป็ดและไก่
86 04001129 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
87 04001130 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสสเตอโรนในเลือด และอีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของ ลิงหางยาว (Macaca fascicularis)
88 04001140 การแพร่กระจายและโครงสร้างทางประชากรของแย้
89 04001145 การปลูกป่าภาคเอกชน
90 04001165 ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของนมยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร
91 04001210 ทดลองเลี้ยงกุ้ง Macroberachium lanchesteri(De Man) ในกระชัง
92 04001230 การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาว lates calcarifer (Block) ในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน
93 04001264 การศึกษาเห็ดกลุ่ม AGARIC ในประเทศไทย
94 04001923 ปรสิตของปลาตามแนวปะการัง
95 04001928 การศึกษาอิทธิพลของวิธีการควบคุมวัชพืชและการใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
96 04001962 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุรองรับชนิดยาง สำหรับการใช้สารเพศล่อผีเสื้อหนอนเจาะสมออเมริกัน
97 04001963 ความสัมพันธ์ของปริมาณผีเสื้อในกับดักและปริมาณหนอน และสมออเมริกันในแปลงฝ้าย
98 04001964 ความสัมพันธ์ของปริมาณผีเสื้อในกับดักและปริมาณหนอน เจาะสมอสีชมพูในแปลงฝ้าย
99 04001965 การทดลองใช้กับดักสารเพศในการลดปริมาณของผีเสื้อ หนอนเจาะสมอฝ้าย
100 04001970 การทดสอบความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนเจาะสมอฝ้าย
 หน้า ถึง 5
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 412 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th