ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2527
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 01000007 การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
2 01000027 สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง เกาะแรดและบริเวณใกล้เคียง
3 01000080 การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการบ่มใบยาสูบ
4 02000005 ผลของยา Fansidar ต่อรูปแบบของเชื้อ P. falciparum ระยะมีเพศ (gametocytes) ในเลือด
5 02000063 การตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อพยาธิใบไม้ตับในผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาด้วยยาพราซิควานเทล
6 02000130 การศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาบางประการของผู้ป่วยจิตเวชในเขตตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
7 02000140 การศึกษาทางคลินิกพยาธิวิทยา และพฤติกรรมของอะมีโลบาสโตมาในถุงน้ำ
8 02000147 การหาค่าปกติของลิวโคซัยท์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทสใน จังหวัดขอนแก่น
9 02000157 การศึกษาระบาดวิทยาในครอบครัวที่มีบุตรสองคนกับปัญหาสุขภาพจิต
10 02000187 การหาข้อมูลพื้นฐานการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
11 02000189 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในฝุ่นชานอ้อย
12 02000191 การตรวจวัดโลหะและสารพิษในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 02000320 แนวความคิดเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในแง่ของทันตกรรมชุมชน
14 03000008 เภสัชบำบัดตอนที่ 1 ยาปฏิชีวนะและซัลโฟนาไมด์
15 03000125 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต ยาขับลม และยาระบาย
16 04000011 การประเมินทรัพยากรหน้าดินระยะหลังจากมีมาตรการห้ามทำการประมง 2 เดือน พ.ศ.2527
17 04000013 ประเมินทรัพยากรสัตว์ทะเลหน้าดิน จากการประมงอวนรุน ระยะหลังจากมีมาตรการห้ามทำการประมง 2 เดือน พ.ศ.2527
18 04000024 ประสิทธิภาพของโคมไฟใต้น้ำต่างสีกับการจับสัตว์น้ำ
19 04000084 การสำรวจและศึกษาสภาพการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรใน ประเทศและปรับปรุงมาตรฐานการผลิต
20 04000241 การควบคุมวัชพืช ในสวนผลไม้บางชนิด
21 04000242 อาหารและการให้อาหารโครีดนม ในฤดูร้อน
22 04000243 โครงการปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย
23 04000244 เครื่องมือกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุง ความเหนียวและคุณภาพเนื้อโคอายุมาก
24 04000246 การสังเกตความงอกของเมล็ดอ้อยที่ได้จากการจัดการผสมระหว่างพันธุ์
25 04000259 โรคต่าง ๆ ของขิง ในประเทศไทยและการป้องกันกำจัด
26 04000273 พฤติกรรมของยากำจัดวัชพืชกลุ่ม Triazines บางชนิดในดิน
27 04000297 การกำจัดปริมาณอะฟลาทอกซิน ในผลิตภัณฑ์พืชน้ำมัน : ถั่วลิสง
28 04000300 นิเวศน์วิทยาแหล่งหอยกะพัง (หอยกะพงพันธุ์ใหญ่) Modiolus metcalfei (Manley) จ. ระนอง
29 04000302 การทดลองเลี้ยงปลากระพงขาว ในขุมเหมืองร้าง
30 04000339 ผลของแอลฟาคลอโรไฮดริน ที่มีต่ออวัยวะเจริญพันธุ์ของ สุนัขเพศผู้ 1. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของ เนื้อเยื่ออัณฑะและท่อเอพิดิไดมิสส่วนต้น
31 04000444 การตอบสนองขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาคาร์ดินัลและลูซเพอร์เลตต่อสารเคมีบางชนิด
32 04000455 การศึกษาความแตกต่างของสภาพแวดล้อม ของสวนส้ม เขียวหวานบางมด และสวนส้มเขียวหวานรังสิต
33 04000457 อิทธิพลของการหักจุกสับปะรด ต่อการเจริญเติบโตและ คุณภาพของผล
34 04000492 โรคมะม่วงในระยะต้นกล้า
35 04000548 การทดลองใช้ NAA เพื่อเพิ่มผลผลิตของมะลิลาในช่วงฤดูหนาว
36 04000563 ทดสอบพันธุ์ถั่วลันเตาพันธุ์ต่าง ๆ ต่อโรคที่สำคัญของถั่ว
37 04000564 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักเล็ก
38 04000565 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่
39 04000566 การปรับปรุงพันธุ์คะน้าพันธุ์ก้าน "แม่โจ้ 1"
40 04000573 การปรับปรุงพันธุ์กระเทียม
41 04000576 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหัวพันธุ์แม่โจ้ 1
42 04000577 การศึกษาการเก็บรักษามันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่งในโรงเก็บแบบง่าย
43 04000578 การทดสอบพันธุ์มันฝรั่งจากศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศ
44 04000585 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวปลี
45 04000606 รวบรวมและจำแนกเชื้อราต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุโรคมะม่วง หิมพานต์
46 04000619 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช เครื่องเทศและสมุนไพร
47 04000646 อิทธิพลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อความมีชีวิต ความ แข็งแรงและความงอกในไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง สข 38 และไทนาน 9
48 04000651 การทดลองหาระยะปลูกพริกไทย 2 พันธุ์ กับค้างไม้เป็น
49 04000675 การศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้าต่อโรคราสนิม
50 04000696 การสร้างสวนพันธุ์เพื่อผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม
51 04000733 การพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผักสดเพื่อส่งออกทางอากาศ
52 04000745 องค์ประกอบและมวลชีวภาพของพืชพื้นล่างในสวนป่าที่มีชนิดไม้และระยะห่างระหว่างต้นต่างกัน
53 04000830 การศึกษาโรคที่สำคัญและการบริหารโรคสำคัญของฝ้าย : โรคใบจุดโคลิเนสปอร่าของฝ้าย
54 04000831 การศึกษาจุลินทรีย์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าของผักและถั่วลิสง โดยชีววิธี
55 04000835 การขยายพันธุ์ส้มให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์
56 04000837 ศึกษาการใช้สารเคมี เพื่อยับยั้งโรคใบด่างมะละกอ
57 04000841 การสกัดและทดสอบสารประกอบ sex pheromone จากผีเสื้อ ไหมอีรี่หรือผีเสื้อไหมอินเดีย
58 04000887 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
59 04000888 การศึกษาชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60 04000956 การใช้สาร SADH เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตผักกาดเขียวปลี : ผลของ damissozide ที่มีต่อการเจริญเติบโตและการ ห่อปลีกของผักกาดเขียวปลี ที่ปลูกนอกฤดู
61 04000967 ผลของสารเคมีต่อการควบคุม การเจริญตาดอกข้างของ เบญจมาศ
62 04001014 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อยืดอายุการเก็บ เกี่ยวและอายุการเก็บรักษา
63 04001070 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสมบัติ ด้านการนำน้ำของดิน
64 04001071 โครงการวิจัยแม่บทเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เขตร้อน : ดิน-ปุ๋ย
65 04001128 การสำรวจสถานภาพโรคปศุสัตว์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
66 04001138 การศึกษาการผลิตกระต่ายเนื้อ (3) การศึกษาระดับ เยื่อใยในพืชและผลพลอยได้ต่าง ๆ ในการเลี้ยงกระต่าย
67 04001151 การศึกษาเศรษฐกิจการใช้อนุวัฒนวิธีแบบตัดหมดแล้วปลูก ทดแทน : การศึกษาเฉพาะกรณีป่าโครงการประกาง- วังก์เจ้า (ตก.24) ตอน 3 แปลง 7 (ปี 2526)
68 04001157 การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาองค์ประกอบทาง เคมีของผักตบชวา
69 04001162 การศึกษาคุณค่าทางอาหาร ปาราสิต และส่วนประกอบที่เป็นพิษในแมลงบางชนิดที่เป็นอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70 04001166 Oil palm post-production system survey.
71 04001174 การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์
72 04001180 การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การเลือก และการใช้โสตทัศนวัสดุในงานส่งเสริมการเกษตรของนัก วิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ซึ่งสังกัดกรมส่ง- เสริมการเกษตร ในเขตจังหวัดภาคกลาง
73 04001181 ลักษณะที่แตกต่างระหว่างเกษตรกรที่ยอมรับนวกรรมกับ เกษตรกรที่ไม่ยอมรับนวกรรม : ศึกษากรณีการปลูกข้าว พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
74 04001208 การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบ ในประเทศไทย
75 04001211 ความหนาแน่นของไรแดงที่มีผลต่อการรอดของกุ้ง
76 04001220 การตรวจหาไวรัสในปลาช่อนป่วยด้วยโรคระบาด โดยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่างและอิเล็กตรอน
77 04001227 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเลือด และส่วนประกอบไอออน ของพลาสม่าในปลาดุกด้านที่เป็นโรคเชื้อแอร์โรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า
78 04001290 การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว
79 04001344 การใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง ให้ต้านทานโรคราสนิม
80 04001347 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (เรื่องเต็ม) (2)
81 04001387 Wheat improvement 1984.
82 04001638 การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตอ และรักษาความอุดม- สมบูรณ์ของดินปลูกอ้อย 1 อิทธิพลความลึกของร่องปลูก ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยปลูก และอ้อยตอ
83 04001798 โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
84 04001836 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายพันธุ์ต้านทาน ต่อหนอนเจาะ- สมอฝ้าย
85 04001914 การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง (2)
86 04001916 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (1)
87 04001917 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว (เรื่อง เต็ม) (20)
88 04001948 โครงการปรับปรุงวิธีการปลูกมันสำปะหลัง : การทดสอบอิทธิพลของการตัดยอดมันสำปะหลังในแปลงขนาดใหญ่
89 04002025 ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางน้ำต่อผลผลิตสัตว์น้ำจากนากุ้ง
90 04002026 การศึกษาพาราสิตของกุ้งจากนากุ้งในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
91 04002238 การผลิตลำไยแช่อิ่มและเคลือบน้ำตาล
92 04002241 ศึกษาการทำอาหารที่ให้แคลอรี่สูงจากพืชผัก
93 04002332 รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมวงจรการเป็นสัดของโคสาวด้วย Syncromate-Br และ PRIDr
94 04002336 ทดลองหาการใช้น้ำที่เหมาะสมของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9
95 04002338 ประเมินผลสูญเสียของถั่วเหลืองในไร่กสิกร
96 04002339 การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของสาร Ethrel ในการยับยั้ง การออกดอกของอ้อย
97 04002340 การศึกษาอัตราที่เหมาะสมในการใช้สาร Ethrel เพิ่ม ความหวานและผลผลิตอ้อย
98 04002357 การเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งซึ่งปลูกบนที่สูงของ ประเทศไทย
99 04002362 การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลสาลีจีน 5 พันธุ์
100 04002364 การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิคในการเร่งการออกดอกของสแตติส
 หน้า ถึง 6
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 533 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th