ค้นหา

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2526
ลำดับ รหัส งานวิจัย
1 02000024 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของกลุ่มวัยเด็กเล็กกับปัจจัยทางคุณลักษณะของแม่และเด็กไทย ในเขตพื้นที่ชนบทยากจน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2 02000112 A Study of Epidemiology of Road Traffic Accident in Thailand (1983).
3 02000119 การศึกษาอัตราการติดเชื้อและวิธีการทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ
4 02000124 สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานทันตสาธารณสุขตามกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน
5 02000133 ภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรา
6 02000143 การสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหานคร)
7 02000173 ความรู้, ทัศนคติและการยอมรับต่อการวินิจฉัยความผิด ปรกติทางทารกในครรภ์
8 02000175 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และสุขภาพในช่องปากของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
9 02000188 การศึกษาประเภทและสาเหตุของอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า
10 02000193 อิมมูนเรสปอนด์ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเนื่องจากเชื้อ
11 02000340 กรรมพันธุ์ของลายพิมพ์นิ้วมือในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 04000015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุม ของลูกปลาวัยอ่อนและไข่ปลากับปัจจัยแวดล้อมในทะเล บริเวณอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกตอนเหนือ (บริเวณนอกฝั่งประจวบฯ สุราษฎร์ธานี)
13 04000154 อิทธิพลของคัลเซี่ยมและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิตของถั่ว ลิสง II. ผลตกค้าง ปูนขาวปุ๋ยฟอสเฟต
14 04000156 โครงการทดสอบปุ๋ย NPK กับถั่วเขียวในไร่กสิกร
15 04000201 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของกระเทียม
16 04000202 ศึกษาอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยโปแตสเซียม ที่มีต่อผลผลิตของกระเทียม
17 04000203 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของหอมหัวใหญ่
18 04000204 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตของกะหล่ำปลี
19 04000207 การศึกษาชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสม สำหรับ สับปะรด
20 04000208 การศึกษาหาชนิดของปุ๋ยฟอสเฟตที่เหมาะสม สำหรับ สับปะรด
21 04000209 การศึกษาหาชนิดของปุ๋ยโปแตสที่เหมาะสม สำหรับสับปะรด
22 04000224 การศึกษาช่วงระยะเวลาการให้น้ำอ้อยพันธุ์คิว 83 และ อ้อยลูกผสม 2-1-123E ที่ปลูกในดินนา
23 04000264 การศึกษาโรคที่สำคัญของถั่วเขียว ในประเทศไทยและการ ป้องกันกำจัด : Pythium deliense Meurs และ Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. สาเหตุโรครากและโคน เน่าของถั่วเขียว
24 04000293 ฤดูกาลเกิดและการแพร่กระจาย ของหอยแครงและหอยหลอด บริเวณชายฝั่ง จ. สมุทรสงคราม
25 04000315 ผลการอนุบาลลูกปลากะพงขาว โดยใช้สูตรอาหารต่างกัน
26 04000330 องค์ประกอบความยาวของปลาหน้าดิน 4 ชนิด จากการสำรวจ ด้วยอวนลาก โดยใช้เรือประมง 2 และประมง 9 ในอ่าวไทย พ.ศ. 2526
27 04000351 การบำรุงพันธุ์ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปังและชนิด ใช้แป้งทำมักกะโรนี
28 04000454 การศึกษาทางอนุกรมวิธาน ของพืชสกุลส้มในประเทศไทย
29 04000456 ผลของโปตัสเซียมไนเตรท ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ คาร์โบไฮเดรทและไนโตรเจน ในกิ่งใบของมะม่วงพันธุ์แรด
30 04000461 การศึกษาต้นตอที่เหมาะสมของมะม่วงอกร่อง หนังกลางวัน พิมเสนมัน และแรด
31 04000463 การเปรียบเทียบพันธุ์สตอเบอรี่ 10 พันธุ์
32 04000465 การเปรียบเทียบจำนวนไหลและผลผลิต ของสตรอเบอรี่ พันธุ์ต่าง ๆ
33 04000466 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าฝ้าย โดยการคัดเลือก
34 04000467 การปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าหนัง โดยการคัดเลือก
35 04000468 การศึกษาการงอกของเมล็ดสตรอเบอรี่ ที่ได้ผ่านการฉายรังสีแกมม่า
36 04000496 การหาปริมาณสารมีพิษตกค้างชนิด Sumicidin, Dimethoate, Malathion, Carbaryl และ Carbosulfan ในขั้นเก็บเกี่ยวของมะม่วงหนังกลางวัน
37 04000501 การศึกษาความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อรา Phytophthora parasitica ที่แยกได้จากโรคไส้แดงของสตรอเบอรี่
38 04000502 การศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพ ของสารป้องกันกำจัด โรคพืชประเภทดูดซึม เพื่อใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรา
39 04000503 ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคราแป้งของมะม่วงในประเทศไทย
40 04000511 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย ที่มีจำหน่าย ในท้องตลาดกับแมลงศัตรูผักบางชนิด
41 04000529 เปรียบเทียบอัตราการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 6 ชนิดใน การปลูกผักกาดเขียวปลี
42 04000553 การวิจัยสารมีพิษตกค้างใน/บนพืชผักอนามัย 7 ผักกาดขาวปลี
43 04000555 การวิจัยสารมีพิษตกค้างใน/บนพืชผักอนามัย 5 ถั่วลันเตา
44 04000558 การวิจัยสารมีพิษตกค้างใน/บนพืชผักอนามัย 1 ขึ้นฉ่าย
45 04000559 การวิจัยสารมีพิษตกค้างใน/บนพืชผักอนามัย 1 คะน้า
46 04000570 ระดับเอนไซม์ในเลือดของเกษตรกรทำสวนผัก
47 04000579 การศึกษาวัสดุคลุมดิน ในหน่อไม้ฝรั่ง
48 04000584 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
49 04000591 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เยอบีราลูกผสม
50 04000658 การศึกษาการใช้วัตถุคลุมดินกับต้นชาที่มีอายุมาก
51 04000659 ศึกษาการเก็บยอดชาในเวลาแตกต่างกัน
52 04000677 การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีบางชนิดต่อโรคที่เกิดกับผลกาแฟอาราบิก้า
53 04000679 การศึกษาแตนเบียนไข่ของมวนลำไย
54 04000770 สภาวะการประมงอวนลากในอ่าวไทย
55 04000827 การคัดพันธุ์และผสมพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอย M. incognita
56 04000828 ความเสียหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยของพืชผักและพืชไร่ บางชนิด
57 04000886 แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (2)
58 04000929 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในชั่วที่ 5
59 04000934 การปรับปรุงพันธุ์กระเทียม โดยการคัดเลือกแบบหมู่
60 04000938 ผลของขนาดหัวพันธุ์ ต่อผลผลิตมันฝรั่ง
61 04000939 การทดสอบมันฝรั่งสายพันธุ์ต่าง ๆ จากศูนย์มันฝรั่งระหว่างชาติ
62 04000946 การศึกษาคุณภาพของผักสด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาพันธุ์ลูกผสม 2-2003-6
63 04000955 การศึกษาการปลูกผัก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นการค้า
64 04000958 การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดขาวปลี
65 04000969 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เยอบีร่าลูกผสม
66 04000978 การศึกษาการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวโดยใช้รังสี
67 04000997 การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสม
68 04001122 มาตรการการป้องกันและกำจัดโรคเต้านมอักเสบในโคนม
69 04001136 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในป่าเต็งรัง สะแกราช
70 04001164 ศึกษาเทคนิคการตรึงเอนไซม์อะไมโลกลูโคสิเดสและสภาวะ ในการใช้เอนไซม์ที่ถูกตรึงสำหรับการผลิตกลูโคสจากแป้ง
71 04001167 การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาบางประการในด้านการ ปรับปรุงพันธุ์ 3 โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วอายุ
72 04001168 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้อาหารเสริมโปรตีนและอาหาร หยาบจากแหล่งต่าง ๆ ต่อคุณลักษณะของกระต่าย
73 04001173 ผลการใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์หลังการคลอดต่อการคืนสู่สภาพปกติของมดลูกและการทำงานของรังไข่ของกระบือ
74 04001191 การสำรวจสถิติปลาและสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
75 04001192 การประเมินผลการปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ำโคกหอม จังหวัดปราจีนบุรี
76 04001193 การสำรวจประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
77 04001195 การศึกษาสภาพนิเวศน์วิทยาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงและผลกระทบจากโรงไฟฟ้าบางปะกง
78 04001203 การเพาะเลี้ยงปลากะโห้เทศ
79 04001206 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีแดง ในทะเลสาบสงขลา
80 04001207 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งของประเทศไทย
81 04001217 ผลกระทบของความลึกของน้ำ ต่อจำนวนรอดของปลาลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยกับปลาสวายวัยอ่อนและลูกปลาขนาดเล็ก
82 04001224 การผสมเทียมปลาดุกอุยด้วยฮอร์โมนสกัด จากปัสสาวะหญิงมีครรภ์
83 04001229 เปรียบเทียบการเลี้ยงปลากะพงขาว ที่มีอัตราการปล่อย ต่างกันในระบบน้ำปิด
84 04001249 การเพาะพันธุ์ปลาสลาด
85 04001250 การอนุบาลลูกปลาเสือตอ
86 04001292 Soybean in cropping system in central Thailand II. Various intercropping combinations of corn and soybean.
87 04001345 การใช้รังสี ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง
88 04001346 โครงการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง (เรื่องเต็ม) (1)
89 04001883 การศึกษาลักษณะเบื้องต้นของถั่วมะแฮะ ที่หาดใหญ่
90 04001947 มะม่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดปี
91 04001949 โครงการปรับปรุงวิธีปลูกมันสำปะหลัง : ประเมินผลผลิตที่ลดลงของโรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Leaf Spot; Cercospora henningsii) ของมันสำปะหลัง
92 04001951 เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งของไม้ดอกไม้ประดับ และการป้องกันกำจัด
93 04002207 Phenotypes ของ Saccharomyces Killer Yeasts ซึ่ง แยกได้จากประเทศไทย
94 04002233 ศึกษาถึงการปรับปรุงคุณค่างทางโภชนาการของน้ำผลไม้ โดยการผสมนมวัว
95 04002341 อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ ถั่วมะแฮะที่หาดใหญ่
96 04002345 ผลของปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินกรดจัดสำหรับถั่วเหลือง
97 04002347 อิทธิพลของปุ๋ยและวิธีการเขตกรรมที่มีต่อผลผลิตข้าวฟ่างปลูกในดินร่วนเหนียว
98 04002348 อิทธิพลของเชื้อไรโซเบียมและปุ๋ยเคมีต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วเหลือง
99 04002363 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกแอสเตอร์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
100 04002365 การศึกษาลักษณะทางด้านคุณภาพของผลกีวีสามพันธุ์ที่เก็บในระยะเวลาและสภาพการเก็บต่างกัน
 หน้า ถึง 4
  แสดงข้อมูลที่ 1 - 100 จากผลการค้นหาทั้งหมด 307 รายการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th